Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR PUSTAKA

Berbahasa yang Baik Menurut Pandangan Islam [serial online] Available from URL :
http://henpedia.blogspot.co.id/2014/08/berbahasa-yang-baik-menurut-pandangan.html.
Diakses 27 Desember 2016
Definisi bahasa dan ilmu bahasa [serial online] Available from URL :
http://arifahnian.blogspot.co.id/2013/07/definisi-bahasa-dan-ilmu-bahasa.html. Diakses
27 Desember 2016
Simanjuntak, Mangantar. 1987. Pengantar Psikolinguistik Modern. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajar Malaysia. Diakses 27 September 2016
Definisi
linguistic
[serial
online]
Available
from
URL
:
http://lifeiseducation09.blogspot.co.id/2013/03/definisi-linguistik.html.
Diakses
27
September 2016
Adab dan Etika Berbicara dalam Islam [serial online] Available from URL :
http://www.dakwatuna.com/2015/05/22/69038/adab-dan-etika-berbicara-dalamislam/#axzz4LUuUnkvP. Diakses 28 September 2016
Pengertian Islam Menurut Bahasa dan Istilah dalam Al-Quran [serial online] Available
from URL : http://www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut-bahasadan-istilah-dalam-al-quran/