Anda di halaman 1dari 6

FI

7l

DEPARTEMEN PERHUBUNCAN
DIREKMRAT JEI\'DERAL PERHUBUNCAN LAUT
DIREKTORIIT PERTAPAI-AN DAN KEPDLAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT


BALIK NAMA KAPAL
di

JAKARTA

GROSSE AKTE

Q'>;/.",

|:-

!6 PrBtUrnI

IrJo

tlllll-rl

rml

DET1I IGADILAN SERDASARIGN XITUIIANAN YANG !'AHA ESA'

AI{TE HIPOTE(
NOMOR

: 06/

2AO1

Alrle tangsal , /- - P6d" ha.l inl Jur.i' tanggal t: Peoruall 2OOI


16 Pebrua.I 2OOll telah nenghdop kpada lui. DoktordnduB SUTJIPTo
Nomor: 0 6 20ol [epBIa Sub Dr.elLor6L PensululBn. Pend6lraran Dan
(ebdngsaan (apal. Dlreltorat Petlapelan D6n
hena"nal HlpoLeI lGpel6JLan, Dlrettor6t Jende.al PerhubMsd Ldut,
Pe.tda 6ebeca. DeparteDen Pe.hubunsan, dald hsl lnl b6rtlndak
US.I.7.5OO.OOO. 6eoag6l PEJABAT PENDAFTAR DAN PEN.ATAT AALI KNA}'A
KApAt d! Jalarra. be,daBartan Surat Keburugdn
YANG BERPIUTANG : tlenLerl Perhubuns6n r6nsEal, 2S H$et 1996 No6or lol.
PT, BANK HANDIRI 14 Tahun 1996 d6n t6nr(61 13 oktobe. 1997 \060r K .

' Pers.ro ,
bFr1{Fduduk6n

dd6ar Sur6r XcDurlsan BcraMa


6nr6r6 Hri-rr Asr6rla DM Henr.rl Pl6v6r6n
r6nse6l 24 Ju1 1959 Nooor sk/2o! {F. ehubusBn
41 T6hun 199?, ara6

d1

JAXARTAT

(6b.3/9/1
YANG BERHUTANG :
ldensd X6putu6d P.e1den RepubLtk lndonedia
Pl. PEI'1YARAN - lr6ngs6l 13 Nov.mb.r t95E l.oBor 219, dlbdiL oleh
rurusus ANCrUrAN-- HENDRI A|11R. SorJda Huks, Pelatrsd6 Hartan X.pala
I1UATAN CAIR l,AJ0- sek6i Pendaftaran Dan Ball!66M (6e61 pada Sub
PRAI(ARSA TNDAII - Di.eLtorat PenEulu.an, Pendafta.an De (eb6u6ae
berhedudutan

di-- tupal ler6cbu' dL.la6

JAXARTA:-

------

ntu

HERRY DANIEL POHAN

loan Wolk olrt III


Unlt, Pl. BANX !'IAIDIRI
LAJU

-------

(?erseroJ

Plaza Mandtrl lreralmat

subroto (av, 36-34, Jakdta s6tdtan,


k@l ddls pe.buatdn hulu hl

PRAMRSA-IV;----

Surat Kuaaa dtbuat dlb6r6h targan bernete.el


culup NoDo. os3/st(.cRu LCA/2000 tangsat 11 Mei
2000, dlbe.tke oleb SIGIT PRA|IONO d6]e Jabat6n
sebasal Senior Vtce Preotdent, dels6n denlktdn
penahadap bertindah stuk dan etea nda PT. BANX
|TANDIRI (Per6ero) berkedudulrd dl Jal<arta, untuk
6pl MJuLnya

dtscbut

BANX

Akte Kua6a

Mebbebanl Hlpotlt Nono. 16 tMggal 29 septeober


2000. dlbuat drhadapan Nyonya ANISAI ABUBA(AR, Sa.Jda Huks,
Notaltg dl .takalta, yanA bene.angkd banea BANK telah nenddpdi

ku66a delsan hak 6ub6tltu6l da.i SUARI SAfiSUDIN, ddle


J6b6t6nnya ebasal Dl.ektur utsa PT. PELAYAIAN KHUSUS
ANGKUrAN UUATAN CAIR IAJUPMtrARSA INDAH b.kedudutan dl
Jat6rta, thwus untuk beeodg hlpotek, dengan deDtkte
penghadap dald kedudukannya telsebut dlatas bertlndak pula
6ebas61 kuaga d6.t dan dendan deDlklan untul dan dta6 n@a PT.
PELAYAMN XHUS]J5 ANGiUIAII I'UAIAN CAIR I,AJUPMI{ARSA INDAH

te!6ebut dlata6, untuk 6.lanJutnya dl6ebut DBBITI'R, peDlllk


KIl. LAJU PIAXARSA-IV yaB dtMhdd dale Atic (uosa Medbeb6!1
Hlpot lt te.sebut dlataa:---- ------------I

Penehadap

dale

teduduirannya

tersebut diatae

nene.anskan

Le.lebth dahulu

- bahwa re.urut Atte PeranJle firedit Dale Vafuta A6ina yanE


tercantq dals Akta onor 4? tanaAal 16 DBelber 1993, Akta
Nooo. 20 tangaal A De6eobe. 1994 da Akte PerJanJl$ Kredit Modal
Kerja Nodor 42 tanggal 9 Met 1995, kettaanya dlbuat dlhadapan
Nyoby6 !AIjL,IAH AFMOETARDJO, Sa.lda Hu]!u, Notarig dt Jalarta,
DEBIIjn telah nedperoleh fa6ltltas kledtt nodal kerJ6 d6!1 BANK
den.o Evarat 6varat dan letentus-lete.tuan
tercantu dals Akte PerJanJran (redlt tlodql (e!J6 telgebur
dialas:-----...
bahra bedasarkan Al<t6 Xu!66 Udbebanr Htpotlt Non6! 15 tangsal
29 Septenbe. 2OOO, dibuat dihadapan fvonya ANISAH AB{'BAI(AR,

SarJana Huku, {otari6 dl ,t6ka!ta, $ma nenJMln keterttban


penbaya.an lua6 6ebagalde6 [e6ttny6 eema hutans DEBITOR kepada
BAN(, bark pokok kr6dit, burs6, dend6 dan blaya-b1aya lalnnya
vang tihbul darl ds atau belda6alkan P.sJts l(redlt yang telah
dtbuat antara BANK d6!s6! DEBITIR y6ns be.sube. pada Akte

PorjanJian Kredli Dald Vatuta AErns, {onor 47 tanssal

16
NoDo. 20

D6enbe! 1993, Akte PelJanJtan hedlt DalM Valuta A6ln6


tugsal a DeEenber 1994 dan Akte PelJanJlan (!dtt todal (erJa

No6o! 42 tanssal 9 lrel 1995, ketlanya dlbuat dlhadapan Nyonya


RIIIIIAH ARIE SORIARD'o, SarJea Hukm, Notarto dt Ja&a!ta, Gupu

rda6lrkan Perjanllan f,ledlt. Pelldjtd


Jutle BAlf, ltau
dlbut
fa!111ta6-f66tttia! lalmya yuc
@alh *e
'Mstln
dlteNdld harr bcaelta addendu-addeDdwy. du/!t!u p.lubahanprubah.ffva dd yans b.6enya b!d@a!ts FeDbut@ BANi, Mla
DEBIm n Dbclt tcpadl BANf,, Hlpotet Pe!t.u, tr.du!, Retrga d6n
et6lusnya 6dpal lotlh ds dngaD 6y4!t-6y4at yang dltotapts
6nd1!1 olch BlNf, ata6 6ebu6h tADol @to! b.!n.M IAJO PAAf,AnSAtV yMa tcldaftar dat& Daftar Oru stul Pendaftars dan
loncstato Sllrln.m ialal dt .t!tl@ta ata! n.N DEBIIT'R denaM
Akte Peldftar& Eapal No@! 2Z1l t8c,a6l 15 Debb.! 2000 ds
tentda tap.l te.ebut d1ulaltu lbth larJut dald Sulat Ulru!
teltusral lanJuc Pllok, 24 Aplll 2000 No@r r?O3l8. d6ncu
ukurs. ton6s. dd tdda 6el.! *baat bclltut :

(Gl )

(NI)

0T, 2?39 No, 1?03/Ba

- bahwa mnulut catats dalu Dafta Indut PDdrlt4d (apa1 l,.da


r.ktu ra4saae hlpotok ltrI, f,il. JO PRAiARSA-IV dald lsad6an
tldai dlbcbel d.Dae hl!ot.,r ltau Julne Ecoa baEalNaru
tpada p1h.t lal!, 6rta bbas dall esa1s 61!.u ; -----------balna ata6 !Jmho'6 BANf, d.rd .u.t llo@! CFJ-lttEl/O24/2oOI
t.nsslI 23 ,t6nu6!r 2001, at!6 8lr. I,^JO PnAf,AnSA-IV t..s.but
dlFa6ds Hhotelr Perte &be.u OS.t. 7.500,000.- +tuluh lula
l1m fat$ rlbu Dola! Anellta Scrlkat) ;
Pcnshadap d61d i6du(fut.mya BDloato pula, bdNA
pemaangAn hlpoteL lnl dll.tutu
dengs 6y6!at-aya!at yaD
tclc6td dald Attc P6lJa.JId ilcdlt Dald Valutr Asltra Norc!
4? tdssal 16 Deaelbe! 1993, Alte PelJdJrd rr.drt Dllu vrhia
A6lns Notur 20 tanEraal a Dc.cibcr 1994, dd Attc Perladrd
Ir.dlt lodal ie.Ja Noer 42 tdssat 9 llcl 1995, ketlgdya dlbuat
drhadapa. Ll. MltltAll AIIE SOEIAnDitO , SalJaro Hukd, Notu16 dl
Jak.!ta, dln Akt. (saa U6nb6barl lllDotll No@r 16 tsclli 29
Slpt.db.r 2OOO, dlbuat dlhadald Nyonyr ANISAI AB.,BAf\AR, SalJeq

------

dt Jakd.ta, dan iusa menakai eyarai 6yar6t 6erta


lan pelJdJtan yans 1azln dlpersunalan uituk nehaoana
Peltsa. lGdua- xetlsa du eeterugnya, terltea svaratdan ketentus ketentuan yans ternaktub d61@ pasal ll?,
pasal 1185 dan p6s61 1210 darl (ltab Llndang Undes Huku Perddta
Not6r1

serta paeal 297 d6!1 Kltab Undans-ondens

HuLud Dagdns

----- Setelah oebrlk6a su.at sua6t telsebut dlatad dan sekedar


yang dlperluka. telah dllubuhl oeterdl 6eculruPnva aerla
be.pendapat bahra 66dua 1tu nenenuhl svarlt, mka kdi menvuluh
Denbuatkdn Akte Htpot.k Pe.tea inl ds nedbertiannva sebdgdl
bultl b6bw6 PT. BANX MANDIRI (!etse.o) berkedudukan dt Ja}atta
telah nendaDat Hlpotek Peltea sebeser US,S. 7,500-00O,_ (TuJuh
Juta lloa latu rtbu Do1a. AlFrlIa Seril6t) et63 aebuah
notor beuea LAJU PRA(ARSA-IV yang ielah diuralkan dlata6 ;
Debikian dlbuat dt Jakart6 pada harl dan tanssal tersebut
dlatas dengan nodor 0 6 / 2oo1 dan setelah lsi ahte hl,potel. inl
dlJela6kan dan dtoetuJui, naka akte hipotek lnt dlbubuhl tandd
tusan oleh ?EiGAA'AP, oleh t@1, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BAI,INA}'A IOIAI bE6E'iA IEGAWAI

PEUBANTU

KE1

Dtbu6! densan rnp6 corerM. perub6b6n oupun L6nb.h&

H!!&Y DANIEL
Dra, SUIJMO
HINDR! AI'IR, s. H.

----- Dlkeluartan eebesel Gro8se Akte Hipotek Pertda ddn


dibert]{u liepada PT. BANK IIANDIRI (Pe.ae.ol be.lredudul<an dt

ARAN DAN BALIKNAIA XAPAL.

120154535

ddi Penlum Pendahdm

Kutipan

sb.

Kapal-Kapal

1933 No, 48

Diubal d.ng& : Sb. 1938 No. I

P.s.l t3 (2). Mcmindrhld Fndofr&an

s.suatu kap,l

tlns rhh G.drftar ke dafrr


tid* munskin.

(sbip egisleo direnpar lain d&i Fda rcnpd Fndafraran smula,

Pas:l15. Aprbila kapal diberi surar uktrr baru. hdkr si lEmilik kapat disajibkan
m. beflrahukrnnya kdpadu plnnera dari Kanror. di nma kapal itu didnfiarkrn.
Plniren m...ru ni sumr ukur hrn irr daram D,fr3r Indnr

Psl 19 (l) Pcnd.fi@ tapal dicoEi


l. Kahu kapar ilu kdn ata! diambil oleh perampot !6u nusuh:
2. Kalau rerjadi s.lah saru hal ydg lerlcra dahm pasal 66?. knab Undang Undlns
:

3
4.

Hukum P.miag@i
Kalau tapal dnutuni

(arau kapar hut alau kapal Dclaye lour k bila.g.. syadr syararnya sebagai kal',t

(2), P.rcoEo. dilaluk{

pmi..a ken, jabarenya


a|au erelah dnerihanya Kuos dtri P.ngadild N.C.ri.
olcb

aras

p.mb..nabum renulis

(3). k*rJlb.n untut memt*.ibbut{r iru

ada pada p.nilik, sriap pemilii


ku6a arau setiap pe.gurus. ranrur8 p.mitiknyn

sena, alli teregm8 butu s.tiap Feo


adarrn FIMroBe, bebeaF ores, p.ds.n@ p.laytrm

buku, pdsM.

yds nmpuyai rnli peftsds

di bawah 6ma .!.u Konondner, pr$rm r.6atas. pertunpulm otru

P.srl 22. Pad. Fnindah& milik arau hal tcb.nde. lainnya aks kapatklp.r arau
lcpal-k p.r dald Fnbsguod yos lerdafid d.n FDindan& basi -bagid <lalM lapat
dcoikid arau tapar kapd d.lm Fmbihine yes rrdafttr, p.ninda,hd lMa re.jadi

t@na hol-bal laio dri pada ya.B dinalsudkan dalm pasrr terdatutu (21), sip.n rina
nilit abu hat diwalibk& tunbuat atr di hrdapa pegawai b.lik nda di rnpot, di
n@a tapor itu di<taftdke, darm ahe mana diremslM bat apa ye8 diFrcletiya ald
kapal arau basian kapal nu dd d.nge cd6 bagaina.a pncrimm no telal r.{adi.
IIUKUMAN

P.srl 33 (2). Tidak m.nrdi kcwajibd-l$*ajibd yaDg dimorsudkao dalrn pasal


14 (2), 15, 16 (5), r9 (3) dm t2 dihukun dcnd. !..8 pali.g banyak enbu dpiah.
(4). Pcrblar&-p.r6nda

ydg ditctlptd dipat di

hnkum

dald

pasal ini didegaD