Anda di halaman 1dari 7

NURLYANA MUSLI

D20141068471
GROUP A

UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
ii.
iii.

Menerangkan definisi, cabang dan mazhab falsafah.


Menganalisis kriteria falsafah pendidikan barat dan Islam.
Menghubungkaitkan pembentukan FPK dengan falsafah pendidikan barat dan Islam.

3.1

Latar belakang pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


a)

Pernyataan kandungan FPK

Pernyataan kandungan FPK: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

b)

Latar belakang pembentukan FPK

Latar belakang pembentukan FPK: Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara bermula


daripada pembentukan negara Malaysia yang merdeka dah berdaulat, ia bermula sejak
Malaysia menuntuk kemerdekaan daripada penjajah British. Dasar Pecah dan Perintah
oleh pihak Inggeris pada sekian lamanya telah menjadi dasar pendidikan ketika itu, usahausaha perpaduan sama ada antara suku kaum yang ada atau antara penduduk luar bandar
dengan penduduk bandar. Keadaan ini mengundang kepada hala tuju pendidikan rakyat
yang kabur pada ketika itu, sekolah-sekolah vernakular yang diperkenalkan lebih kepada
pengekalan ideologi dan identiti satu-satu kaum sahaja dan asasnya bersifat tidak kukuh.

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


3.2. Cabang falsafah dalam pendidikan
http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf
Jadual 3.1: Cabang, unsur dan persoalan falsafah dalam pendidikan
Cabang
Falsafah
M
E
T
A
F
I
Z
I
K

E
P
I
S
T
E
M
O
L
O
G
I

Unsur
Kebenaran

Bertujuan untuk menghasilkan insan yang berilmu, berfikiran kreatif dan


rasional, berakhlak mulia serta berkeupayaan memberi sumbangan ke
arah kemakmuran masyarakat dan negara

Kewujudan

Kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang
tidak kelihatan. Oleh yang demikian, dari sudut ini mazhab idealisme
percayasemua realiti dapat dipindahkan ke dalam bentuk fikiran dan
kerohanian

Ketuhanan

Metafizik merupakan cabang ilmu falsafah yang berkisar mengenai


persoalan tauhid atau ilmu ketuhanan. Sebagai contoh, kita sebagai umat
islammempercayai bahawa tuhan itu merupakan sesuatu yang wujud dan
ia ada di mana-mana.Sementara itu kita tidak dapat melihat kewujudan
Tuhan itu dan kita masih mempercayai bahawa Allah itu wujud dan
kekal selama-lamanya. Selaras dengan kehendak FPK (Falsafah
Pendidikan Kebangsaan) yang ingin menghasilkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan tanpa mengira kepada jenis
agama yang dianuti oleh rakyatnya.FPK juga dirangka selaras dengan
elemen yang terdapat di dalam rukun negara iaitu setiap rakyat mestilah
mempercayai kepada wujudnya Tuhan.

Pengetahuan

i. Nilai etika
A
K
S
I
O
L
O
G
I

Penjelasan & Contoh Persoalan Falsafah Dalam Pendidikan

ii. Nilai
estetika

Dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan


kepercayaan.
Berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud
ilmu atau sains dan logos yang bermaksud keterangan.
Berfokuskan kepada penganalisian dan penghasilan ilmu dan
tuntutan ilmu.
Tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara
mencari ilmu

Nilai etika memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku
manusia.
Dikategorikan kepada 3 bidang asas iaitu ;
Meta ethics (kajian tentang konsep etika)
Normative ethics (kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika)
Applied ethics (kajian tentang penggunaan nilai etika)
Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, alam
sekeliling dan kehidupan.
Tertumpu kepada cita rasa dan sentiment.

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


L
O
G
I
K

3.2

(a)

i. Logik
induktif

ii. Logik
deduktif

Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaakulan


terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan
umum yang menjelaskannya.
Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contohcontoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan
seterusnya butiran yang terhasil secara logik.

Hubungkait falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam


sebagai asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
(http://www.ijern.com/journal/October-2013/18.pdf )

Parenialisme

Kognitif
Realisme

Afektif
Esensialisme
Psikomotor

Intelek
Rohani
Emosi
Jasmani

Eksistenslalis

Rajah 3.1: Hubungkait falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan barat terhadap
pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


(b)

Penjelasan
hubungkait di antara mazhab falsafah barat, falsafah
pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam terhadap FPK.

Konsep pendidikan Islam juga turut diterapkan ke dalam Falsafah Pendidikan


Kebangsaan. Islam mengatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses secara
berterusan bagi memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek, akhlak,
rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh
yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Ini dapat dilihat di mana Falsafah
Pendidikan Kebangsaan turut menyelitkan unsur intelek, akhlak, rohani, jasmani dan emosi.
Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan
diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778) yang
menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses berterusan yang bermula semasa
kecil. Pendidikan di Malaysia yang mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi
daripada pendidikan barat. Malaysia pernah dijajah oleh kuasa Barat iaitu British dan telah
memperkenalkan sisstem pendidikan Barat suatu masa dahulu. Tenaga pengajarnya terdiri
daripada pegawai British. Mereka telah membawa masuk unsur-unsur yang terdapat dalam
pendidikan
Barat
seperti
perenialisme,
essensialisme,
progresivisme
dan
rekonstruktivisme. Unsur perenialisme dapat dilihat melalui mata pelajaran kesusasteraan
Melayu di mana pelajar mengkaji karya-karya yang dihasilkan oleh sasterawan negara.

3.3. (a)

FPK sebagai falsafah eklektik.


Eklektik:
i. FALSAFAH
PENDIDIKAN ISLAM

GABUNGAN ATAU
PANDUAN TIGA
FALSAFAH

Intelek,
Jasmani &
Emosi

FPK
(Eklektik)
ii. FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT
TRADISIONAL

Kognitif,
Afektif &
Psikomotor

iii.FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT
(MODEN)

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Rajah 3.2: Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebagai falsafah eklektik
(b)

i.

Definisi dan sebab Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikategorikan sebagai


falsafah eklektik

Apakah maksud falsafah eklektik?


Gabungan nilai-nilai yang baik daripada pelbagai sumber dan falsafah.
Gabungai pelbagai cabang falsafah iaitu idealisme, realisme, progresivisme dan
eksistensialisme serta falsafah pendidikan Islam.

ii.

Mengapakah FPK digolongkan sebagai falsafah eklektik?


FPK digolongkan sebagai falsafah eklektik kerana terdapat gabungan pelbagai
cabang falsafah iaitu falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Barat
(tradisional) dan falsafah pendidikan Barat (moden).

Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


3.4

Jadual 3.2: Perbandingan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
Tradisional
Moden
(Perenialisme &
(Progresivisme &
Essensialisme)
Rekonstruksionisme)

KRITERIA

Masyarakat
& Pendidikan

Orientasi
ilmu

Sekolah institusi
pendidikan formal.
Sekolah agen kebudayaan
Pendidikan Matlamat
masyarakat
Pengetahuan sediakan
pelajar utk demokrasi

Pengajaran maklumat
berbentuk fakta dan pelajar
dapat menghayati ilmu yang
telah diajar.

FALSAFAH
PENDIDIKAN
ISLAM

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan berpusatkan individu dan


memberi penekanan yang lebih besar
pada kreativiti, aktiti belajar
naturalistik hasil belajar dunia
nyata dan juga pengalaman teman
sebaya.

Pendidikan Islam adalah


satu usaha berterusan untuk
menyampaikan ilmu,
kemahiran dan
penghayatan Islam
berdasarkan Al-Quran dan
As-Sunnah bagi
membentuk sikap,
kemahiran, keperibadian
dan pandangan hidup
sebagai hamba Allah yang
mempunyai tanggungjawab
untuk membangun diri,
masyarakat, alam sekitar
dan negara ke arah
mencapai kebaikan di
dunia dan kesejahteraan
abadi di akhirat

Pendidikan di Malaysia adalah


suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan
potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Menekankan kemahiran 3M
( membaca, mengira dan menulis)
Bidang sastera dan kemanusiaan pula
subjek sampingan

Akal, roh dan jasad

Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Tumpuan terhadap
pengetahuan dan maklumat
Pembelajaran Fokus kepada subjek
murid
Kandungan subjek
dibahagikan kepada
beberapa bidang
Rancangan pengajaran
disusun mengikut topik
Tumpuan terhadap
penyelesaian masalah dan
peranan individu
Fokus terhadap pelajar
Kandungan subjek secara
bersepadu
Rancangan pengajaran
disusun mengikut minat
dan masalah
Ilmu fardhu ain dan fardhu
kifayah
Menggunakan kaedah ditaktik
iaitu guru mengajar dan murid
Pengajaran belajar segala isi yang
Guru
disampaikantanpa menanya
sebarang soalan

Tujuan &
Program

Fokus kepada ssatera dan


sains
Pengkhususan
Kurikulum ditentukan
Standard yang tinggi dan
cemerlang

Murid perlu rajin belajar serta


menumpukan perhatian dan usaha
mereka kepada pembelajran sekolah.

Bersepadu dan menyeluruh

-Intelek
-Emosi
-Rohani
-Jasmani

Menggunakan kaedah didaktif.murid


tidak digalakkan untuk melibatkan
diri dalam proses spekulasi reflektif
kerana dikatakan sebagai satu perkara
yang mengsia-siakan masa sahaja.

Sepadu(sastera, subjek praktikal


dan vokasional)
Umum
Kurikulum berasaskan keperluan
dan minat pelajar
Standard yang setara dan
fleksibel

Akal
Roh
Jasad
Insan sempurna

Pendidikan seumur
hidup
Pembangunan seluruh
potensi
(roh,akal,jasad) secara
padu mencakupi aspek
kognitif dan afektif

Pendidikan suatu usaha


berterusan
Memperkembangkan
potensi individu
Insan yang seimbang dan
harmonis
Melahirkan insan yang
baik dan sempurna supaya
menjadi warganegara yang
berguna