Anda di halaman 1dari 6

ARHITEKTURA RAUNALA

Preddiplomski studij
Prof.dr.sc. eljko Hocenski

verzija 12.02.2011

PITANJA ZA POMO PRI UENJU I PROVJERU ZNANJA


1. Nacrtaj von Neumannov model raunala.
2. Navedi funkcijske blokove koje sadri upravljaki pristupni sklop diskovne
jedinice.
3. Navedi brzine prijenosa po sabirnicama VESA Local Bus, ISA i PCI 2.1.
4. U sustavu s VESA Local Bus-om navedi karakteristike skupa ipova jezgrene
logike.
5. U shemi IDE pristupa kolika je dozvoljena duina ravnog kabela _____, broj
vodova ___ u kabelu i koje IRQ koriste primarni _____ i sekundarni disk
______?
6. Koja su svojstva pokretanja raunala s odzivom na dogaaje?
7. Koja su svojstva pokretanja raunala koja rade prema rokovniku cikliki?
8. Koje funkcijske cjeline sadri pristupni sabirniki sklop?
9. Objasni pojam cilindra kod tvrdog diska.
10. emu slue zastavice u mikroprocesoru.?
11. Koji segmenti postoje kod Intel 8088 i kojim se registrima adresiraju?
12. Koje oznake ima akumulator u 8,16,32 i 64 bitovnom Intel procesoru?
13. Najznaajnija karakteristika arhitekture Pentium je :____________________
14. Kod meuregistarskog povezivanja nacrtaj shemu za f( A,B)

C.

15. A reg je izvor, a B reg je odredite, nacrtaj signale za prijenos podatka preko
sabirnice uz lokalno adresiranje.
16. Navedi nazive upravljakih signala sabirnice IEC (HP-IB).
17. Objasni pojam zakljuenje sabirnice, emu slui i kako se izvodi.

18. Navedi funkcijske blokove LAN kartice.


19. Objasni pojam hijerarhije sabirnica i navedi primjer.
20. Najvanija svojstva PCI sabirnice.
21. U kojem sustavu se primjenjuje SCSI bus?
22. Objasni cikluse (faze) sabirnice SCSI.
23. Opii sadraj paketa naredbi SCSI sabirnice po sadraju bajtova.
24. Koji integrirani sklopovi slue za spajanje na sabirnice?Objasni osnovne
karakteristike.
25. O emu ovisi impedancija Zo i kanjenje sabirnike linije?Objasni i napii izraze.
26. Objasni naine rada porta u PIO sklopu.
27. Navedi funkcijske dijelove porta u PIO sklopu.
28. Navedi upravljake rijei potrebne za programiranje rada porta u PIO sklopu.
29. Kojim signalima na PIO sklopu se bira port i registar?objasni
30. Objasni sinkroni ciklus prijenosa toka-toka i nacrtaj vremenski dijagram
signala.
31. Objasni ciklus prijenosa s rukovanjem s 4 akcije i nacrtaj vremenski dijagram.
32. Pomou vremenskih dijagrama objasni razliku protokola pokretanih od izvora i
pokretanih od odredita.
33. Objasni rad Centronics protokola vremenskim dijagramom.
34. Nacrtaj i objasni vremenski dijagram oitavanja A/D pretvornika.
35. Objasni razliku potpunog i nepotpunog adresnog dekodera?
36. Nacrtaj shemu dekodera 2 na 4.
37. emu slue integrirani sklopovi 74138 i 74139?objasni i navedi karakteristike.
38. Nacrtaj i objasni primjer frekvencijske modulacije signala.

39. Nacrtaj i objasni faznu modulaciju signala.


40. Navedi osnovne serijske asinkrone protokole i parametre koji se prikazuju.
41. Navedi parametre protokola RS485.
42. Navedi parametre protokola RS232.
43. Navedi nazive i objasni signale protokola RS232.
44. Nacrtaj dijagram povezanosti brzine prijenosa i duine kabela za RS232 i RS422.
45. Objasni pojam prijenosa uz shemu single-ended.
46. Objasni pojam diferencijalnog prijenosa uz shemu.
47. Objasni prijenos koaksijalnim vodom pomou shema.
48. Objasni pojam prijenosa strujnom petljom.
49. Objasni grau i uporabu sklopa MAX232.
50. Nacrtaj blokovsku shemu prijemnika u integriranom modemu EF7910.
51. Nacrtaj blokovsku shemu predajnika u integriranom modemu EF7910.
52. Nacrtaj blokovski dijagram modema EF7910 i navedi ulaze i izlaze.
53. Shemom objasni pojam konfiguracije loopback kod modema EF7910.
54. Navedi koje protokole podrava modem EF7910.
55. Nacrtaj frekvencijski dijagram za puni dupleks pri 300 bauda za CCITT V.21 na
modemu EF7910.
56. Nacrtaj frekvencijski dijagram za poludupleks pri 1200 bps za CCITT V.23 na
modemu EF7910.
57. Nacrtaj blokovsku shemu UART predajnika.
58. Nacrtaj blokovsku shemu UART prijemnika.
59. Nacrtaj blokovsku shemu sklopa Z80-SIO.
60. Opii komunikacijske modove rada sklopa Z80-SIO.

61. Navedi registre za programiranje sklopa Z80-SIO.


62. Navedi registre pri programiranju Z80-SIO u primjeru s predavanja.
63. Objasni to znai X1 Clock Mode, odnosno X32 Clock Mode kod Z80-SIO.
64. Koje sinkrone modove podrava z80-SIO?
65. Opii grau moguih asinkronih poruka i broj bitova po pojedinim dijelovima
poruke za Z80-SIO.
66. Koje oblike zatite pri prijenosu omoguava Z80-SIO?
67. Nacrtaj shemu i napii izraze baud-rate generatora sa sklopom 555.
68. Opii to je I2C sabirnica i gdje se upotrebljava.
69. Opii stanja I2C protokola.
70. Nacrtaj dijagrame stanja u protokolu I2C.
71. Objasni presuivanje (arbitriranje) pri dodjeli sabirnice u sluaju 2 procesora u
I2C protokolu.
72. Objasni adresiranje kod protokola I2C.
73. Navedi verzije protokola I2C i njihove glavne znaajke.
74. Navedi primjere nekih sklopova i to sadre namijenjenih za I2C.

75. Opii sklopovska svojstva USB protokola (konfiguraciju i slojeve)


76. Opii topologiju USB protokola.
77. Opii tipove transakcija kod USB protokola.
78. Opii formate paketa USB protokola.
79. Opii tipove transfera kod USB protokola.
80. Opii model okvira USB (USB Frame Model).
81. Opii USB Hub i funkcije.

82. Opii napajanje USB protokola.


83. Opii karakteristike signala USB protokola (Dana signaling).
84. Nacrtaj shemu i opii USB Transceiver.
85. FIREwire:
86. Navedi svojstva izokronog protokola i primjere s osnovnim znaajkama.
87. Skiciraj nenadzirano povezivanje (unsupervised cabling) i nadzorano
(supervised).
88. Na temelju kojih protokola i svojstava nastao je IEEE 1394?
89. Opii adresiranje kod IEEE 1312 protokola.
90. Opii osnovne kabelske i signalne znaajke protokola IEEE1394.
91. Opii napajanje IEEE1394.
92. Opii svojstva fizike razine IEEE1394.
93. Opii faze arbitriranja kod IEEE1394.
94. Opii svojstva izokronog transporta kod IEEE1394.
95. Opii primjer grae paketa kod IEEE1394.
96. emu slui i na emu se zasniva watch-dog?
97. Nacrtaj blokovski prikaz watch-dog timera .
98. Opii osnovna svojstva Z80-CTC.
99. Nacrtaj funkcijski blok dijagram Z80-CTC.
100.

Nacrtaj blokovsku shemu jednog kanala u Z80-CTC.

101.

Objasni osnovne naine rada CTC sklopa.

102.

to se moe birati programiranjem CTC sklopa?

103.

DMA:

104.

Skiciraj povezivanje DMA sklopa u mikroprocesorski sustav.

105.

Osnovne funkcije i svojstva DMA sklopa.

106.

Opii grau i funkcioniranje DMA.

107.

Opii naine rada DMA sklopa.

108.

Opii vrste prijenosa s DMA sklopom.

109.

Opii i nacrtaj kako DMA zaustavlja procesor.

110.

Objasni krau ciklusa pri radu DMA sklopa.

111.

Objasni pojam prioritetnog niza (daizy chaining).

112.

Nacrtaj shemu sustava s koderom prvenstva prekida (priority encoder).