Anda di halaman 1dari 8

PERATURAN PEMARKAHAN PERCUBAAN PQS SPM 2016

BAHAGIAN A
1
A
11
D

2
C
12
B

3
B
13
C

4
A
14
B

5
D
15
C

6
B
16
C

7
B
17
C

8
B
18
D

9
A
19
A

10
C
20
D

BAHAGIAN B

1 (a) (i)
.

Hukum Tajwid
(a ) Qolqolah Sughra
(b ) Mad Arid Lissukun
(c) Izhar Syafawi
(d) Mad Jaiz Munfasil

4 x 1m = 4m
(ii)

Ciri-cirimukmin Berjaya:- Menghindarkan diri daripada perkara sia2.


- Menunaikan zakat
- Menjaga kehormatan diri
- Manjaga amanah
- Khusyuk dalam solat
- Menjaga kualiti solat
- Menunaikan janji

(iii)

Ruberikjawapan
Isi

1m

Huraian

1m

Dalil/contoh/bukti

1m

rumusan

1m

2 x 1m =2m

4m

(i)

Maksud hadis yang bergaris:


Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara
1 x 2m = 2m

(ii)

(iii)

Umat Islam perlu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah :


- Menjadi panduan hidup
- Mengelakkan perselisihan pendapat
- Ajarannya benar dan tidak diragui
- Isi kandungan yang sesuai sepanjang zaman
- Mandapat taufiq dan hidayah daripada Allah SWT
4 Kaedah penyelesaian masalah menurut Al-quran dan asSunnah:-

2 (a) (i)
.

2x 2m =4m

Motivasi (targhib)
Cara ancaman (Tarhib)
Cara teguran yang membina (MauizohHasanah)
Cara perdebatan yang harmoni (MujadalahBilIhsan)
Cara permesyuaratan ( As- Syura )
Cara penyerahan ( Tawakkal)
Cara siksaan (Azab)

4 x 1m =4m

Intisariayat : Surah al-Nur


Allah membuat perbandingan nur dan hidayah yang dikurniakan
kepada manusia yang beriman seperti lampu yang berada dalam
bekas kaca / cahayanya memancar menerangi setiap sudut
dengan penuh kegemerlapan.
2x1m = 2m

(ii)

Dua peringkat hidayah untuk orang beriman sahaja


1.( hidayah agama ) hidayah untuk membezakan antara
yang hak dengan yang batil, benar dan sesat.
2. (hidayahtaufiq ) hidayah yang paling tinggi, orang
yang mendapat hidayah ini akan beriman dan bertaqwa kepada
Allah dan akan menjalani hidup dengan tenang dan selamat.

(iii)

Catatan : Isi 1 markah / Huraian 1 markah


HukumTajwid
(a)
(b)
(c)
(d)

Mad Silah-Dibaca dengan panjang 2 harkat


Idgham bila Ghunnah- Dibaca tanpa dengung
Izhar Syafawi- Dibaca tanpa dengung
Mad Arid lissukun- Dibaca panjang 2,4 dan 6 harkat

2x2m = 4m

4x1m=4m
(b) (i)

(ii)

Dua nikmat yang disebut dalam hadis


1. Sihat
2. Masa lapang

2x1m = 2m

Sebab nikmat dilupai


1. Memperoleh nikmat secara percuma / menyebabkan manusia
tidak menghargainya.
2. Leka dengan nikmat dunia / kerana terpedaya dengan godaan
syaitan
3. Lupa kepada Allah yang member nikmat / kerana tidak
pernah bersyukur kepada Allah.
4. Kurang penghayatan agama / menyebabkan manusia lalai dan
Mengkufuri nikmat Allah.
Catatan : Isi 1 markah / Huraian 1 markah
Mana-mana jawapan munasabah diterima

2x2m = 4m
(iii)

KBAT ( RUBRIK JAWAPAN )


Umat Islam mestilah menggunakan kesempatan masa sihat dan
masa lapang dengans ebaiknya /untuk mengabdikan diri kepada
Allah sebagai tanda bersyukur kepada-Nya. / Firman Allah
S.W.T :

Oleh itu, kita mestilah menghargai setiap nikmat kurniaan Allah
supaya kehidupan kita sentiasa bahagia di dunia dan di akhirat.

4x1m = 4m

3 (a) (i)
.

Maksudistilahberikut :

1x2m = 2m

Ulum Al-Quran :Satu gagasan ilmu yang mengkajit entang alQuran dan perkara2 yang berkaitan dengannya seperti penulisan,
pengumpulan, sebabnuzul, sejarah penurunan dan sebagainya.
(ii)
(b)

(c)

TafsirbilRakyi :Ulamak tafsi rmentafsirkan ayat al-Quran


berdasarkan pendapat dan juga ijtihad mereka sendiri.
Empat bidang kajian ulum al-Quran ialah :
Konsep wahyu / Konsep Nuzul al-Quran / Sejarah penulisan /
Mutlak danMukayyad/ Nasakh dan Mansukh dll .

1x2m = 2m

KBAT :
Ruberikjawapan

4x1m = 4m

Isi

1m

Huraian

1m

Dalil/contoh/bukti

1m

rumusan

1m

4x1m = 4m

(d)

4 ciri ayat Makiyyah :


2x2m = 4m
- Memantapkan aqidah dengan memerangi habis-habisan
syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh
penduduk Makkah.
- Membenteras budaya Jahiliyyah seperti membunuh, suka
bergaduh dan berperang.
- Menjelaskan prinsip-prinsip akhlak al-Quran dan hak-hak
social dalam Islam.
- Menceritakan kisah-kisah Rasul dan umat-umat terdahulu
yang mengandungi pengajaran dant eladan yang perlu diikuti.
- Menggunakan ayat yang ringkas dan padat.

(e)

2x2m = 4m
Dua kepentingan mengetahui ayat Makiyyah dan
Madaniyyah :
- Dapat mengetahui dan memahami sejarah perundangan Islam
dan tahap-tahap yang dilalui oleh sesuatu hukum(F1)
sebelum ia ditetap oleh Allah .(H1)
- Boleh membantu Mufassirin mentafsir al-Quran (F1) agar
dapa tmengetahui ayat yang diturunkan, kepada siapa ayat
diturunkan, bila ayat itu diturunkan dan sebagainya.(H1)
- Boleh mengetahui dan memahami sirah Rasullullah (F1)
dengan lebih terperinci.(H1)
4

4 (a) (i)
.

(1 x 2m=2m)
Nyatakan Pengertian Yang Berikut Menurut Istilah
(a) Hadis Sohih ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh
rangkaian perawi hadis yang Adil dan Dhobit, bersambung
sanad, tiada illah serta tiada Syaz.
(b) Hadis Hassan ialah Hadis yang memenuhi syarat2 hadis (1 x 2m=2m)
Sohih seperti perawi yang adil, sanadnya bersambung , tiada
illah, tetapi kurang sempurna dari segi sifat dhobitnya sahaja.
(c) Hadis Dhoif ialah suatu hadis yang tidak memenuhi satu (1 x 2m=2m)
atau lebih daripada syarat2 hadis maqbul (diterima) iaitu
hadis Sohih dan Hassan.

(b)

(ii)

Jelaskan dua syarat beramal dengan Hadis Dhoif:


- Hadis itu berkaitan dengan Fadhoil amal
- Faktor kedhoifannya bersifat sederhana
- Mafhum hadis dhoif ada pada nas2 syarak yang soheh
- Ketika beramal dengan hadis dhoif ini mestilah (2 x 2m=4m)
mengharapkan kesohehannya.

(iii)

Terangkan maksud perawi yang dikategorikan sebagai


Thobit Hifzi:
- Mampu meriwayatkan hadis kepada sesiapa sahaja pada
sebarang masa
(1 x 2m=2m)
- Mengingati setiap hadis diterima daripada sesiapa
- Tidak pelupa , bodoh dan was-was
KBAT : Apakah peranan yang boleh dilakukan oleh pelajar
untuk menambah minat dalam penghayatan ilmu alhadis
Pelajar perlu banyak membaca dan mendalami hadis hadis nabi
SAW.( 1m ) / kerana perbuatan tersebut menepati perintah Allah
SWT. ( 1m ) / Dalilnya : Taatlah kamu kepada Allah
danTaatlah kepada Rasul
( 1m ) / Oleh itu pelajar perlu menjadikan hadis nabi sebagai
panduan hidup seterusnya menjadikan mereka lebih berminat 4x1m = 4m
untuk mempelajari hadis-hadis nabi SAW. ( 1m )

(c)

Metodologi penyusunan kitab Soheh Bukhori


- Hanya memilih hadis soheh sahaja untuk dimuatkan di dalam
kitabnya
- Membuat penelitian untuk mengetahui sebarang pemalsuan
di dalam matan tertentu
- Mensyaratkan perawi mestilah melengkapi syarat hadis
(2 x 2m=4m)
soheh iaitu seorang yang adil dan dhobit

5 (a) (i)
.

(ii)

(b) (i)
(ii)

DUA contoh akhlak Rasulullah S.A.W dalam hubungan


sesama manusia :
- Sentiasa menghormati tetamu
- Mendahulukan para sahabat
- Tidak mengeji para sahabat
- Sentiasa member salam

(2 x 1m=2m)

DUA kesan beradab dengan Rasulullah S.A.W. :


- Dapat menambah keimanan/ terhadap rasul
- Dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasul/dengan
mengamalkan sunnahnya
- Dapat menambah amalan ketaqwaan/ dengan menunaikan
segala tuntutan sunnahnya

(2 x 2m=4m)

Hukum menziarahi jenazah adalah wajib

(1x2m=2m)

KBAT ( RUBRIK JAWAPAN )


Pada pandangan saya tidak wajar bagi orang Islam untuk
menyertai upacara tersebut ( 1m ) / kerana perbuatan tersebut
tidak menepati Sunnah Rasulullah S.A.W. ( 1m ) / Dalilnya :
Baginda hanya berdiri ketika jenazah seorang Yahudi lalu di
hadapan baginda( 1m ) / Oleh itu kita tidak perlu membantu dan
terlibat dalam pengurusan jenazah bukan Muslim ( 1m )
(4 x 1m=4m)

(c) (i)
MaksudSedeqah :
Pemberian secara sukarela untuk membantu individu dan
masyarakat di samping mendapat Ganjaran daripada Allah
S.W.T.
(ii)

(1 x 2m=2m)

Situasi sedekah :
WAJIB Sekiranya terdapat di kalangan anggota
Masyarakat dalam kelaparan sedangkan Seseorang itu
mempunyai lebihan makanan.
HARAM Sekiranya diketahui ia akan digunakan bagi tujuan
maksiat.
(2 x 1m=2m)

(iii)
DUA langkah untuk menggalakkan amalan bersedekah di
sekolah:
- Menggalakkan pelajar member senyuman
- Bersama-sama menyumbangkan tenaga untuk menceriakan
sekolah
(2 x 2m=4m)
- Mana-mana jawapan munasabah diterima
6

6 (a)

(b)

DUA tanggungjawab gabenor pada zaman Khulafa


Al-Rashidin :
- Mengimami solat
- Memungut zakat
- Menjadi hakim
- Menjadi tempat rujukan masalah dan hukum

(2 x 1m=2m)

KBAT ( RUBRIK JAWAPAN )


Pada pandangan saya konsep kehakiman dapatd iaplikasikan
pada masa kini kerana ia menjamin keadilan dan menjaga hak
serta kepentingan individu,masyarakat dan negara / (1M)
Hal ini kerana undang-undang Islam yang adil dapat
mengelakkan kezaliman / ( 1M ) Dalilnya :
/ ( 1M )
Kesimpulannya system kehakiman Islam sangat penting dalam
sesebuah Negara untuk menjamin kesejahteraan umat / ( 1M )
(4 x 1m=4m)

(c)

Bidang tugas mahkamah alhisbah


-

Melibatkan kes-kes kecil seperti mendenda peniaga yang


menipu
Memastikan pemandu kereta kuda dan keldai tidak
membawa muatan yang berrlebihan
Memastikan masyarakat berakhlak mulia
(2 x 1m=2m)

(d)

DUA kesan penyebaran Islam kepada penduduk di


Samudera Pasai :
Akidah : Islam Berjaya menukar kepercayaan penduduk kepada
Agama Islam
Pendidikan : Penubuhan Pusat Pengajian Islam serta guru diberi
bantuan oleh Negara
(2 x 2m=4m)
Akhlak : Akhlak rakyat lebih elok berbanding sebelumnya

(e)

DUA usaha yang boleh sayalakukan untuk menjadi


Seoran gilmuan yang berjaya :
7

(f)

Saya akan sentiasa berdisiplin dalam menuntut


ilmu
Saya akan gigih dan tekun ketika menuntut ilmu
Saya akan sentiasa mendampingi ulamak dengan menghadiri
majlis-majlis ilmu
Saya akan mendalami dan mengkaji pelbagai Ilmu semasa
Mana-mana jawapan munasabah diterima

Pandangan Imam Al Ghazali mengenai peranan suami


dalam rumahtangga :
- Kaum lelaki dan suami adalah pemimpin wanita
dann isteri
- Lelaki ada kelebihan terhadap wanita , contoh :
Member nafkah kepada isteri dan anak-anak.

(2 x 2m=4m)

(2 x 2m=4m)