Anda di halaman 1dari 42

10 HADITS KEUTAMAAN ILMU DAN ULAMA

1.

Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Mas`ud RDH : "Ya Ibnu
Mas`ud, dudukmu (walaupun sebentar) di majlis ilmu, walaupun
tanpa memegang pena dan menulis satu hurufpun adalah lebih
bagus
daripada
memerdekakan
1000 raqabah (budak),
pandanganmu terhadap orang alim lebih bagus daripada 1000
kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah (sabilillah), salam-mu
kepada orang alim lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun".

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda: satu orang faqih (tahu hukum


syariah) yang ahli wira`i (menjauhkan diri dari perbuatan yg
dilarang syariah), bagi syetan itu lebih berat daripada 1000 ahli
ibadah yang bodoh, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan
ahli wira`i.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Keutamaan orang `alim (yang


mengamalkan ilmunya) mengalahkan `abid (ahli ibadah) adalah
bagaikan rembulan (bulan purnama) yangmengalahkan semua
bintang-bintang".

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa berpindah tempat


untuk menuntuk ilmu (syariat) maka dosanya diampuni sebelum
dia melangkah.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Mulyakanlah para ulama karena


sesungguhnya mereka adalah orang-orang mulya yang dimulyakan
di sisi Allah SWT"

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa setelah melihat


wajah orang alim merasa bahagia, walaupun hanya sekali lihat
haja, maka Allah SWT meciptakan dari pendangan tersebut seorang
malaikat yang akan memintakan ampunan bagi orang tersebut
hingga hari kiamat".

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa memulyakan orang


alim maka dia benar-benar telah memulyakanku dan barang siapa
memulyakaknku maka dia benar-benra telah memulyakan Allah
dan barang siapa memulyakan Allah maka tempat lembalinya
adalah surga".

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidurnya orang alim lebih utama


daripada ibadanya orang bodoh".

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mempelajari satu


bab ilmu (saja), baik diamalkan maupun tidak, maka itu saja sudah
lebih baik daripada shalat sunat 1000 raka`at ".

10. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berkunjung (atau


berziarah) kepada orang alim maka dia seperti mengunjungiku,
barang siapa bersalaman dengan orang alim ma dia seperti
menyalamiku, barang siapa duduk bersama orang alim maka dia
seperti duduk bersamaku di dunia, barang siapa duduk bersamaku
di dunia maka aku akan mendudukannya bersamaku di hari
kiamat"

10 HADITS KEUTAMAAN "LAA ILAAHA ILLALLAH


MUHAMMADUR RASULULLAH"
1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa setiap hari


mngucapkan seratus kali laa ilaaha illallah Muhammadur
Rasulullah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah
bagaikan bulan purnama."

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Dzikir paling utama adalah laa


ilaha illallah dan do`a paling utama adalah alhamdu lillah".

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Allah berfirman: "laa ilaha


illallah kalam-KU dan Aku-lah dia. Barang siapa mengucapkannya
maka masuk dalam perlindungan-Ku, dan barang siapa masuk
lindungan-Ku maka aman dari siksa-Ku".

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Tunaikanlah zakat badan kalian


dengan perkataan laa ilaha illallah".

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Tiada seorang hambapun yang


mengucapkan laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah terkecuali
Allah ta`ala berfirman: Benar hamba-Ku, Aku-lah Allah, tiada Tuhan
selain Aku. Aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatKu, Aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah
terlewat dan yang akan datang".

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa mengucapkan laa


ilaha illallah secara murni dan ikhlas, maka masuk surga."

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda ; "Barang siapa yang awal


perkaanya laa ilaha illallah dan akhir perkaannya laa ilaha
illallah dan melakukan seribu kesalahan (dosa kecil) dan jika dia
hidup seribu tahun, maka Allah tidak akan menanyakan satu
dosapun".

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa yang membaca laa


ilaha illallah tanpa disertai`ujub maka terbanglah seekor burung di
bawah `arasi yang akan membaca tasbih bersama mereka yang
membaca tasbih hingga hari kiamat, kemudian pahalanya
dituliskan untuk dia.

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa mengucapkan laa


ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka diampuni dosadosanya walaupun banyaknya bagaikan buih di lautan".

10. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ketika seorang mu`min lewat


pekuburan dan mengucapkan laa ilaaha illallah wahdahu la syarika
lahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa hayyun
la yamut biyadihil khairu wahuwa ala kulli syai-in qadirun, maka
Allah menerangi semua kuburan tersebut, mengampuni dosa yang
membacanya, menulis sejuta kebaikan baginya, mengangkat
baginya sejuta derajat, menghabus darinya sejuta kejelekan (dosa
kecil)".

Hadits Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim 10


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidaklah seorang hamaba


mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim , terkecuali melelehlah
syetan seperti melelehnya timah diatas api.

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba


mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terkecuali Allah SWT
memerintahkan malaikat yang mulia dan pencacat alam agar
menuliskan dalam timbangannya 400 kebaikan.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa membaca


Bismillahirrahmanirrahim , walaupun sekali, maka taktersisa
seluruh dosa dosanya. Maksudnya seluruh dosa-dosa kecilnya
diampuni)

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa menulis basmalah


dengan membaguskannya dan mengagungkan Allah, maka
diampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Ketika salah satu dari kalian


menulis Bismillahirrahmanirrahim , maka panjangkanlah arrahmani
.

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT


menghiasi langit dengan bintang2 dan menghiasi malaikat dengan
malaikat jibril dan menghiasi surga dengan bidadari dan istana2
dan menghiasi para Nabi dengan Nabi Muhammad SAW dan
menghiasi hari2 dengan hari jum`at dan menghiasi malam2
dengan malam lailatul qadar dan menhiasi bulan2 dengan bulan
Ramadhan dan menghiasi masjid2 dengan ka`bah dan menghiasi
kitab2
dengan
Al-Qur`an
dan
menghiasi
Al-Qur`an
dengan Bismillahirrahmanirrahim.

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang mengucapkan


Bismillahirrahmanirrahim maka namanya dicatat sebagai orang
baik dan dibebaskan dari sifat kufur dan nifak.

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa mengucapakan


Bismillahirrahmanirrahim maka diampuni dosa-dosanya yang sudah
lewat (maksudnya dosa kecil)

9.

Ketika seseorang berdiri mengucapkan basmalah dan shalawat dan


salam kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya maka ketika ada
orang2 menggunjingnya maka Allah akan mencegahnya.

10. Ketika seseorang duduk dan mengucapkan basmalah, shalawat dan


salam kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya maka Allah SWT
akan mengutus Malaikat yang menjaganya dari orang orang yang
menggunjingnya sehingga mereka tidak bisa melakukannya.

10 HADITS KEUTAMAAN SHALAWAT ATAS NABI


MUHAMMAD SAW
1.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa mengucapkan


shalawat untukku sekali, maka Allah memberi shalawat untuknya
sepuluh kali." (H.R. Muslim, Abu Daud, Nasaiy, dan Ibnu Hibban dari
Abi Hurairah )

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa bershalawat


kepadaku 1000 kali maka takkan meninggal dunia sehingga
diberikan kabar gembira masuk surga".

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa bershalawat


kepadaku satu kali, maka karenanya Allah bershalawat sepuluh kali
baginya. Barang siapa bershalawat kepadaku sepuluh kali, maka
karenanya Allah bershalawat seratus kali baginya. Barang siapa
bershalawat kepadaku seratus kali, maka karenanya Allah
bershalawat seribu kali baginya. Barang siapa yang bershalawat
seribu kali maka takkan disentuh api neraka".

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa lupa bershalawat


kepadaku, maka benar - benar telah menyimpang dari jalan surga".

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Sesungguhnya orang yang lebih


utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak
bershalawat kepadaku". (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban dari Ibnu
Mas`ud ra.)

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Shalawat kalain kepadaku itu


pengahncur (dosa-dosa)".

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang sipa bershalawat di


setiap malam jum`at sebanyak 40 kali maka Allah menghapus
semua dosa-dosanya".

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Tiadalah sebuah do`a terkecuali


diantara do`a tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan
shalawat untukku. Ketika dibacakan shalawat untukku maka
terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah do`a ".

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa bershalawat


seratus kali dalam sehari maka Allah menunaikan seratus hajatnya.
Tujuh puluh untuk hajat akheratnya dan tiga puluh untuk hajat
dunianya." (HR: Ibnu Najar dari Jabir ra.).

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barang siapa bershalawat


untkku sekali, maka Allah dan Malaikatnya bershalawat untuknya
duapluh kali dan tidak akan wafat hingga diberi kabar gembira
surga."

10 HADITS KEUTAMAAN IMAN


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu mengetahui dengan


hati, mengucapkan dengan lisan dan menjalankan dengan anggota
badan. (HR: Ibnu Majah dan Thabarani dari Ali dan termasuk hadits
dhaif)

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu telanjang dan


pakaiannya adalh takwa, perhiasannya adalah rasa malu dan
buahnya adalah ilmu.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Tidak ada iman bagi orang


yangtidak memiliki amanat sama sekali. (HR: Ahmad dan Ibnu
Hibban dari Anas ra).

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Salah satu dari kalian tidaklah


beriman sehingga mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian
cintai untuk diri kalian sendiri. (HR: Ahmad, Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas ra.)

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu dalam dada orang


mu`min. Iman takkan sempurna terkecuali dengan sempurnanya
fardlu-fardlu dan sunat-sunat. Iman takkan rusak terkecuali dengan
mengingkari fardlu-fardlu dan sunat-sunat. Barang siapa
mengurangi satu fardlu tanpa inkar maka dia disiksa karena hal
tersebut. Barang siapa menyempurnakan fardlu-fardlu maka wajib
banginya surga.

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu tidak bertambah dan


tidak berkurang, akan tetapi iman ada batasnya, maksudnya

diketahui dengan menyebutkan cabang cabangnya iman. Jika


iman berkurang, maka ia pada batasnya. Pokoknya iman adalah
bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah semata dan tiada sekutu
bagi-NYA, Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-NYA, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, naik haji, dan mandi
janabah. Barang siapa tambah dalam batasannya, maka
bertambahlah kebaikan-kebaikannya. Barang siapa berkurang
imannya maka hanya berkurang batasanya.
7.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu ada dua bagian, satu
bagian dalam sabar dan satu bagian dalam sykur. (HR: Baihaqi
dari Anas ra.)

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Iman itu tali pembunuhan,


seorang mukmin tidaklah boleh melakukan pembunuhan. (HR:
Bukhari, Abu Dawud, Hakim dari Abu Hurairah ra. Dan dan Ahmad
dari Zubair dan Muawiyah ra.)

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Allah menciptakan iman dan


menghiasinya dan memujinya dengan murah hati dan rasa malu
dan Allah menciptakan kufur dan mencelanya denga bakhil dan
durhaka.

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Ketika penghuni surga telah


masuk ke surga dan penghuni neraka telah masuk keneraka, Allah
SWT memerintahkan agar mengeluarkan orang orang yang dalam
hatinya ada iman walaupun hanya sebesar atom.

10 HADITS KEUTAMAAN WUDLU


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa berwudlu untuk


shalat dan membaguskan wudlunya, kemudian mendirikan shalat,
maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dialhirkan
ibunya.

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa berwudlu untuk


shalat kemudian dia mengerjakan shalat, maka Allah menghapus
dosa-dosanya
antara
shalat
tersebut
dan
shalat
yang
mengikutinya.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa tidur dalam


keadaan wudlu, lalu meninggal pada malam itu, maka dia disisi
Allah adalah syahid.

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Orang tidur yang suci itu seperti
orang puasa yang beribadah malam.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa wudlu dalam


keadaan suci maka ditulis untuknya sepuluh kebaikan. (HR: Abu
Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra.)

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Tidak ada shalat bagi orang


tidak punya wudlu dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak
menyebut Asma Allah atas wudlu tersebut. (HR: Ahmad, Abu
Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Hurairah dan Ibnu Majah
dari Said bin Zaid)

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Wudlu itu separuh iman. ( HR:


Ibnu Abu Syaibah dari Hasan bin Athiyah)

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Pokoknya wudlu itu sekali,


barang siapa berwudlu dua kali maka mendapat pahala dua kali
lipat. Siapa berwudlu tiga kali maka itulahwudlu para nabi
sebelumku.

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Allah tidak akan menerima


shalat salah satu dari kalian ketika berhadats sehingga dia
berwudlu. (HR: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah ra.)

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Wudlu atas wudlu itu cahaya
diatas cahaya.

10 HADITS KEUTAMAAN BERSIWAK


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Dua raka`at dengan siwak itu


lebih baik daripada tujuh puluh raka`t tanpa dengan siwak. (HR:
Daruquthni dari Umi Darda` dengan sanad hasa)

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Bersiwaklah kalian, karena


sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut dan menjadikan ridha
Allah. (HR: Ibnu Majah)

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Enam hal merupakan sunnah


para Rasul: malu, bijaksana, bekam, siwak, memakai minyak wangi,
banyak istri.

4.

Nabi Muhammad SAW : Nabi Muhammad SAW bersabda : Tiga hal


wajib (sangat dianjurkan red.) atas setiap muslim : mandi hari
jum`at, siwak, menyentuh wewangian.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Harumkanlah mulut kalian


dengan siwak karena sesungguhnya siwak jalanya Al-Qur`an.

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Semoga Allah merahmati


umatku yang menyela-nyela rambut dan makanan. (HR: Qadhai
dari Abu Ayub Al-Anshari ra. Dan hadits ini hasan)

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Janganlah kalian menyela-nyela


gigi dengan kayu as , phpn bunga dan bambu karena bisa
menyebabkab gigi rontok.

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Satu shalat dengan siwak itu


lebih baik daripada tujuh puluh shalat tanpa siwak. (HR: Baihaqi
dan lainnya, Hakim menshahihkannya)

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Jibril selalu mewasiatiku


bersiwak sehingga aku khawatir gigi-gigiku rontok.

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Aku diperintahkan bersiwak


sehingga aku takut gigi-gigiku rontok. (HR: Thabarani dari Ibnu
Abbas )

HADITS KEUTAMAAN ADZAN 10


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang adzan selama


tujuh tahun karena Allah, maka Allah menetakannay bebas dari
neraka. (HR: Tirmidzi dan Ibmu Majah dari Ibnu Abbas)

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa adzan 12 th maka


wajb baginya surga. (HR: Ibnu Majah, Hakim dari Ibnu Umar ra.)

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Siapa yang adzan lima shalat


dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang sudah
terlewat. (HR: Baihaqi dari Abu Hurairah dengan sanad dhoif)

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Tiga orang yang Allah jaga dari
siksa kubur: syahid, mu`adzin, dan orang yang wafat pada malam
atau hari jum`at.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Seandainya manusia tahu apa


yang ada dalam seruan (adzan) dan shaf awal kemudian mereka
tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya
mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka tahu apa yang
ada dalam bersegera , niscaya mereka akan bersegera kepadanya.
Seandainya mereka tahu apa yang ada dalam shalat isya` dan
subuh niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan
merangkak. (HR: Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud
dari Abu Hurairah ra.)

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Siapa mendengar adzan


kemudian mencium kedua ibu jarinya, kemudian meletakkan pada
kedua matanya sambil membaca:marhaban bidzikrillahi ta`ala
qurratu a`yunina bika ya rasulullaah maka akulah pemberi
syafaatnya di hari kiamat dan penutunnya ke surga.
Nabi Muhammad SAW bersabda : Jika waktu adzan tiba maka
pintu-pintu langit dibuka dan do`a dikabulkan. Jika datang waktu
iqamat maka do`anya tidak ditolak.

7.

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Siapa mengucapkan ketika


adzan: Selamat datang orang-orang yang mengucapkan keadilan,
selamat datang shalat-shalat dan keluarga maka Allah
menetapkan baginya seribu kebaikan, menghapus seribu kejelekan
dan mengangkat seribu derajat.

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Siapa mendengar adzan


kemudian tidak mengucapkan seperti yang dikumandangkan
mu`adzin, maka dia dihalangi bersujud di hari kiamat ketika para
muadzin bersujud.

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Tiga orang dalam naungan


arasyi ketika tidak ada naungan kecuali naungan-NYA: pemimpin
yang adil, muadzin yang menjaga, dan pembaca Al-Qur`an yang
membaca 200 ayat setiap malam.

10 Hadits Keutamaan Shalat Berjamaah


1.

Pahala shalat berjama`ah itu 25 kali daripada shalat tidak


berjama`ah. Seperti maksud hadits yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah dan disebutkan dalam kitab Riyaddhus shalihin .

2.

Keutamaan shalat berjamaah dari shalat sendirian adalah 25


derajat. Keutamaan melakasanakan shalat sunnah di rumah dari
melaksanakan shalat sunnah di masjid adalah seperti keutamaan
shalat berjamaah atas shalat sendirian. Seperti makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari Dhamrah dari ayahnya, Habib.

3.

Shalat berjamaah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 derajat.


Seperti makna hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad,
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nisai dari Ibnu Umar ra.

4.

Shalat yang paling utama di sisi Allah SWT adalah shalat subuh hari
jum`at berjamaah. Seperti makna hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Nuaim dan Thabrani dari Ibnu Umar.

5.

Barang siapa berjamaah shalat shubuh kemudian duduk seranya


mengingat Allah SWT hingga matahari terbit maka hal tersebut
merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Shalat
seorang lelaki seranya berjamaah melebihi shalaynya sendirian
sebanyak 25 derajat. Apabila ia mengerjakannya di rumah ddi
tanah tandus dan menyempurnakan wudhu, rukuk dan sujudnya
maka shalatnya mencapai 50 derajat. Seperti makna hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Ya`la dan Hakim serta Ibnu Hibban dari Abu
Said Al Khudri ra.

6.

Dalam suatu riwayat dijelaskan barang siapa shalat berjamaah 40


hari maka Allah SWT menetapkannya bebas dari api neraka dan
bebas dari sifat munafik.

7.

alam satu riwayat dijelaskan, arang siapa berjamaah shalat subuh


dan asar maka dia akan masuk surga tanpa hisab.

8.

Dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa menghadiri shalat


berjamaah maka Allah SWT menetapkan 10 kebaikan baginya saat
berangkat dan kembali, menghapus 10 keburukan dan
meningkatkan 10 derajat.

9.

Tiada shalat bagi tetangga masjid terkecuali di dalam masjid.


Seperti makna hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan
Baihaqi dari Jabir dan Abi Hurairah.

10. Dalam satu riwayat dijelaskan, shalat jama`ah itu rahmat dan lebih
baik daripada dunia seisinya. Berjama`ah itu rahmat dan
perpecahan itu siksa.

10 HADITS KEUTAMAAN HARI JUM`AT


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : "Pimpinan hari adalah hari


jum`at"

2.

Barang siapa mandi pada hari jum`at maka dihapuslah dosa-dosa


dan kesalahannya. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh
Hakim dari Qatadah ra.

3.

Hari jumat itu ada 24 jam, pada setiap jamnya Allah SWT
membebaskan 600.000 orang dari siksa neraka.

4.

Barang siapa meninggalkan shalat jum`at tanapa uzur / alasan


maka bersedekahlah satu dinar, jika tidak punya maka setengah
dinar. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Samurah bin
Jundab ra.

5.

Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat jum`at dengan


meremehkannya (tanpa uzur) maka Allah mengunci hatinya.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Al-Ja`du dan sanadnaya
hasan.

6.

Barang siapa meninggalkan tiga shalat jum`at tanpa uzur maka


dicatatlah ia sebagai orang munafik. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Thabrani dari Usamah bin Zaid.

7.

Barang siapa meninggal pada hari jum`at atau malam jum`at maka
ia akan dibebaskan dari siksa kubur.

8.

Barang siapa berkata "diamlah" disaat imam sedang khutbah atau


berbicara atau bermain-main atau memberi isyarat dengan tangan
atau kepala maka dia telah berbuat kesia-siaan. Barang siapa
berbuat sia-sia maka juma`atnya menjadi sia-sia (tidak sempurna).

9.

Mandi hari jum`at adalah wajib bagi setiap anak yang sudah baligh
(maksudnya sangat dianjurkan). Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Abu Dawud, Nasa`i dan Ibnu
Majah dari Abi Said Al-Khudri.

10. Barang siapa melakukan shalat jum`at maka Allah SWT memberi
pahala seratus orang syahid.

10 HADITS KEUTAMAAN MASJID

1.

Masjid itu rumah setiap orang beriman. Demikian makna hadits


yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Salman ra dengan sanad
dlaif)

2.

Apabila kalian melihat seorang laki-laki selalu pergi ke masjid maka


saksikanlah jika ia adalah seorang yang beriman.

3.

Barang siapa berbicara urusan duniawiyah di dalam masjid maka


Allah SWT menghapus amalnya selama 40 tahun.

4.

Sesungguhnya para malaikat membenci orang-orang yang


berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan yang tiada guna
dan dosa.

5.

Seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya dan sebaikbaiknya tempat adalah masjid-masjidnya. Demikian makna hadits
yang diriwayatkan oleh Hakim dari Jubair bin Muth`im ra.

6.

Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah duduk
hingga shalat dua rakaa`at. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi,
Nasa`iy dan Ibnu Majah dari Abi Qatadah dan Ibnu Majah dari Said
dengan isnad dlo`if.

7.

Masjid-masjid akan lapor mengadukan penghuninya yang


membicarakan urusan duniawi di dalam masjid, kemudian para
malaikat menyambutnya seranya berkata, "Kembalilah kalian,
karena sesungguhny kami diutus untuk menghancurkan mereka".

8.

Barang siapa menyalakan lampu yang cahayanya menyinari sekitar


pandangan mata maka malaikan selalu memintakan ampun
untuknya selama cahaya tersebut menyinari masjid.

9.

Barang siapa menggelar tikar di dalam masjid maka malaikat tidak


henti-hentinya memintakanan ampunan untuknya selama tikar
tersebut berada di masjid.

10. Barang siapa mengeluarkan kotoran dari masjid sekedar pantas


dipandang mata maka Allah SWT mengeluarkannya dari dosa-dosa
besarnya. Janganlah kalian menjadikan masjid bagaikan jalanan.

10 HADITS KEUTAMAAN BERSURBAN


1.

Surban itu mahkotanya orang arab, apabila mereka melepas surban


maka mereka melepaskan kemuliaan mereka. Seperti makna hadits
yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas dan isnadnya
dlaif .

2.

Pakailah surban karena sesungguhnya para malaikat itu bersurban.

3.

Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat-NYA memuliakan orang


yang memakai surban pada hari jumat. Demikian makna hadits
yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abu Darda`. Hadits ini dlaif.

4.

Beda antara kita dengan orang-orang musyrik adalah surban diatas


kopiah. Makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daut dan Tirmidzi
dari Rukanah bin Abdu Yazid.

5.

Para malaikat mendoakan orang-orang yang memakai surban pada


hari jum`at.

6.

Dua rakaat dengan memakai surban lebih bagus daripada 70


rakaat tanpa memakai surban. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Jabir.

7.

Hendaklah kalian memakai surban, karena syetan tidak memakai


surban

8.

Surban itu sebagai tanda para malaikat, karena itu julurkanlah


dibelakang punggung kalian.

9.

Hendaklah kalian membuat tanda karena sesungguhny para


malaikat itu membuat tanda

10. Dilarang bersurban dilingkarkan dibawah janggut dan diperintahkan


mengalungkan surban di bawah janggut.

HADITS KEUTAMAAN PUASA 10


1.

Puasa itu bagi-KU dan AKU-lah yang akan membalasnya. Demikian


makna hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abu
Umamah ra dengan sanad hasan.

2.

Orang
puasa
punya
dua
kebahagiaan
yang
akan
membahagiakannya, bahagia ketika berbuka dan kebaagiaan
ketika berjumpa dengan Allah SWT.

3.

Sungguh baunya orang berpuasa lebih harum daripada harumnya


misik (kasturi).

4.

"Tetapilah rampasan yang dingin" . Para sahabat bertanya:"Apakah


rampasan
yang
dingin
itu
wahai
Rasulullah?"
.
Nabi
menjawab:"Berpuasa pada musim penghujan itulah rampasan yang
dingin".

5.

Barang siapa berpuasa sehari bulan Ramadhan maka diampuni


dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang, jika bulan
Ramadahan berakhir maka tidak akan ditulis dosanya hingga tahun
berikutnya, ketika dia wafat sebelum Ramadhan berikutnya maka ia
datang di hari kiamat tanpa dosa. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Khathib dari Ibnu Abbas ra.

6.

Seandainya Allah SWT mengijinkan langit dan bumi berbicara


niscaya keduanya akan berkata: "Kabar gembira bagi orang yang
puasa Ramadhan adalah surga".

7.

Puasa itu perisai dari neraka seperti perisai kalian saat perang.
Demikian makna hadits yang diriwatanykan oleh Ibnu Majah dari
Utsman bin Abu Ats ra.

8.

Para Malaikat memohonkan rahmat bagi orang yang sedang


berbuka puasa hingga selesai.

9.

Setiap sesuatu ada zakatnya dan zakatnya badan adalah puasa.


Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu
Hurairah dan Thabrani dan Sahl bin Sa`d.

10. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya


dilipatgandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Baihai dari Abdullah
bin Abu Aufa ra.

10 HADITS KEUTAMAAN IBADAH FARDU


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Islam didirikan diatas 5 perkara:


Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan
Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah
dan puasa Ramadhan" ( HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi
dari Abdullah bin Umar Ibnul Khattab )

2.

Dalam sebuah hadits diperintahkan shalat lima waktu, menzakati


harta, berpuasa pada bulan yang ditentukan, naik haji ke Baitullah
dan sebagai pahalanya maka dimasukkan ke dalam surga tanpa
hisab.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Shalat itu tiangnya agama,


barang siapa mengerjakannya maka dia telah mendirikan agama
dan barang siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan
agama".

4.

Dalam sebuah hadits dijelaskan jika seorang perempuan


melaksanakan shalat lima waktu, menzakati hartanya, berpuasa
pada bulan yang ditentukan, naik haji ke Baitullah, mentaati
suaminya dan menjaga kemaluannya maka dia akan masuk surga
dari pintu mana saja yang dia kehendaki.

5.

Setiap sesuatu itu ada benderanya dan benderanya iman adalah


shalat

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Takatulah kalian kepada Allah


mengenai shalat, takutlah kalian kepada Allah mengenai shalat,
takutlah kalian kepada Allah mengenai shalat, takutlah kalian
kepada Allah mengenai apa yang kalian miliki, takutlah kepada
Allah mengenai dua mahluk yang lemah yaitu janda dan anak
yatim."

7.

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat

8.

Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia telah


kafir dengan terang-terangan. HR. Thabrani dari Anas dengan
sanad hasan.

9.

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Nuaim dari Anas dijelaskan


bahwa shalat lima waktu itu menghapus dosa-dosa diantaranya

selama dosa besar dijauhi, shalat jumat ke shalat jumat berikutnya


menghapus dosa-dosa diantara keduanya ditambah tiga hari.
10. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa menggabungkan
dua shalat tanpa uzur maka dia telah mendatangi salah satu pintu
dari pintu-pintu dosa besar". ( HR. Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu
Abbas )

10 HADITS KEUTAMAAN SUNAH


1.

Barang siapa shalat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat maka


Allah SWT membuatkannya sebuah rumah di surga. Demikian
makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud,
Nasai, Ibnu Majah dan Umi Habibah.

2.

Barang siapa shalat sebelum fajar dua raka`at, seblum zhuhur


empat raka`at dan sesudahnya empat raka`at, sebelum asar
empat raka`at maka dia masuk surga.

3.

Barang siapa shalat empat rakaa`t sebelum zhuhur maka


pahalanya sama dengan memerdekakan seorang sahaya dari anak
Ismail. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani
dari seorang sahabat anshar.

4.

Barang siapa shalat dua raka`at di tempat yang sepi yang tiada
melihatnya terkecuali Allah SWT dan para Malaikat maka ditulis
baginya kebebasan dari neraka. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Jabir ra.

5.

Tidak seorang hambapun yang shalat dua raka`at di rumah yang


gelap dengan menyempurnakan ruku` dan sujudnya terkecuali
pasti masuk surga tanpa hisab.

6.

Barang siapa shalat empat raka`at tanpa terlihat oleh manusia


maka ia telah terbebas dari munafik, kufur, bid`ah dan kesesatan.

7.

Barang siapa shalat empat raka`at sebelum asar maka Allah SWT
mengharamkannya dari siksa neraka. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Umar.

8.

Barang siapa shalat dua raka`at setelah maghrib sebelum


berbicara maka pahala keduanya ditulis di `illiyyin . Demikian
makna hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Makhul
dengan sanad sahih.

9.

Barang siapa shalat empat raka`at setelah isya` sebelum berbicara


maka seakan - akan dia menjumpai malam lailatul qadar di Masjidil
Haram.

10. Barang siapa shalat dhuha duabelas raka`at dengan penuh


keimanan dan mengharapkan pahala maka Allah SWT menuliskan
baginya
sejuta
kebaikan,
menghapus
sejuta
kejelekan,
mengangkatnya sejuta derajatt, membangun rumah baginya di
surga dan mengampuni dosa-dosanya.

10 HADITS KEUTAMAAN ZAKAT


1.

Zakat itu jembatan islam. Demikian makna hadits yang


diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Darda` dan Baihaqi dari Ibnu
Umar.

2.

Zakat itu menyucikan iman

3.

Allah tidak menerima iman terkecuali bersama zakat dan tidak ada
iman bagi orang yang tidak zakat.

4.

Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit


dengan sedekah dan siapkanlah do`a untuk menolak bencana.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Abu
Nuaim dan Khathib.

5.

Tidaklah binasa harta di daratan dan di lautan kecuali karena


menahan zakat.

6.

Tiada iman bagi orang yang tiada shalat dan tiada shalat bagi
orang yang tiada zakat.

7.

Sucikanlah harta benda kalian dengan zakat

8.

Barang siapa tidak menunaikan kewajiban zakatnya maka dia


dalam neraka

9.

Tiada kebaikan pada harta yang tidak dizakati

10. Barang siapa menolak membayar zakat maka Allah SWT menolak
memelihara hartanya

10 HADITS KEUTAMAAN SEDEKAH


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Sedekah itu bisa menolak mati


buruk. (HR: Qudjai dari Abu Hurairah)

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Sedekah sirri (secara rahasia)


memadamkan murka Allah SWT dan sedekah secara terangterangan merupakan perisai dari neraka.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Sedekah itu bisa menutup 70


pintu keburukan (HR: Thabrani dari Rafi` Khadij ra. Dengan sanad
dhaif).

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Takutlah kalian pada neraka


walaupun
dengan
sesobek
kurma,
jika
kalian
tidak
mendapatkannya maka dengan kalimat yang baik. (HR: Ahmad,
Bukhari, dan Muslim dari Adiy bin Hatim).

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Janganlah kalian merasa malu


untuk memberi sedikit, karena sesungguhnya tidak memberi lebih
sedikit daripada memberi sedikit.

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang membentak


peminta (pengemis) makakelak di hari kiamat dibentak oleh
malaikat.

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Mas


segenggam kurma dan sepotong roti.

kawin

bidadari

itu

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidaklah berkurang suatu harta


karena sedekah.

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Sedekah itu sesuatu yang besar.


Beliau mengucapkannya sampai tiga kali.

10. Nabi Muhammad SAW bersabda: Sedekah itu menolak bala dan
memanjangkan umur.

10 HADITS KEUTAMAAN SALAM


1.

Salam itu sebelum bicara. Demikian


diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir.

makna

hadits

yang

2.

Barang siapa memulai bicara sebelum salam maka janganlah


menjawabnya. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh
Tabrani dari Ibnu Umar ra.

3.

Barang siapa memulai salam maka dia lebih berhak mendapatkan


perlindungan dari Allah dan Rasul-NYA. Demikian makna hadits
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah.

4.

As Salam itu salah satu Nama Allah yang diletakkannya di bumi,


maka sebarkanlah. Karena ketika seorang muslim melewati suatu
kaum dan mengucapkan salam kepada mereka kemudian mereka
menjawabnya maka dia mempunyai kelebihan derajat atas kaum
tersebut karena mengingatkan mereka akan salam, jika mereka
tidak menjawabnya maka dia dijawab oleh orang yang lebih baik
dan lebih harum dari mereka (Malaikat). Demikian makna hadits
yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi dari Ibnu Mas`ud. Ini
hadits shahih.

5.

Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Allah adalah


orang yang memulai salam. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Umamah.

6.

Pokok sopan santun adalah memulai dengan salam.

7.

Ketika dua orang muslim bertemu maka yang paling dekat kepada
Allah SWT adalah yang memulai mengucapkan salam

8.

Ketika kalian masuk suatu majlis maka ucapkanlah salah dan ketika
kalian meninggalkannya maka ucapkanlah salam.

9.

Orang yang paling kikir adalah orang yang paling pelit memberi
salam.

10. Salam itu penghormatan bagi agama kita dan keamanan bagi
jaminan kita. Allah SWT berfirman: "Apabila kamu dihormati
dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu
dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa)." (AnNisaa`:86)

10 HADITS KEUTAMAAN DOA


1.

"Doa itu intisari (otak) ibadah" HR. Tirmidzi dari anas, hadits shahih.

2.

Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang sungguhsungguh dalam berdoa. Demikian makna hadits yang diriwayatkan
oleh Hakim dan Ibnu Adiy serta Baihaqi dari Aisyah ra.

3.

Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada Doa.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari,
Tirmidzi, Nasai dari Abu Hurairah.

4.

Dalam sebuah hadits Qudsi dijelaskan, "Hai hamba-KU, aku


mengikuti persangkaanmu dan AKU bersamamu ketika kamu
berdoa kepada-KU"

5.

Barangsiapa
kepadanya

6.

Meningggalkan doa adalah maksiat (dosa)

7.

Doa itu senjatanya orang mukmin, tiangnya agama dan cahaya


langit dan bumi. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Ya`la dan Hakim dari Ali.

8.

Doa orang teraniyaya itu mustajab, jika dia durhaka maka


kedurhakaannya menjadi tanggungannya sendiri. Demikian makna
hadits yang diriwayatkan oleh Thayalisi, Abu Dawud dan Ahmad
dari Abu Hurairah.

tidak

berdoa

kepada

allah

maka

Allah

marah

9.

"Takutlah kepada doanya orang yang teraniyaya, karena doanya


diangkat diatas awan. Allah SWT berfirman "Demi keagungan dan
kebesaran-KU, Aku pasti menolongmu, meskipun setelah waktu
lama". HR. Thabrani dan Dhiya` dari Khuzaimah bin Tsabit ra.

10. "Takutlah kepada doanya orang teraniyaya, meskipun dia seorang


kafir, karena diantaranya tidak ada penghalang. HR. Ahmad dan
Dhiya` Al Maqdisi dari Anas bin Malik.

10 HADITS KEUTAMAAN ISTIGFAR


1.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Setiap penyakit ada obatnya dan


obatnya dosa adalah istigfar.

2.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Setiap sesuatu ada perhiasannya


dan perhiasan dosa-dosa adalah istigfar.

3.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang meminta


ampun kepada Allah SWT amaka dia Dia pasti mengampunya
walaupun dia melarikan diri dari peperangan.

4.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Tidaklah tetap berdosa orang


yang meminta ampunan, meskipun dia kembali berbuat dosa 7o
kali dalam sehari.

5.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang meminta


ampun setelah melakukan banyak dosa maka Alllah SWT pasti
mengampuninya karena istigfar menjadi penebus baginya.

6.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Ketika salah satu dari kalian


banyak berdosa maka mintalah ampunan dengan istigfar.

7.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Ketika dosa salah satu dari kalian
banyak maka mintalah ampunan kepada Allah SWT.

8.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Istigfar memakan dosa-dosa


bagaikan api membakar kayu bakar yang kering.

9.

Nabi Muhammad SAW bersabda : Banyak istigfar menarik rizki.

10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Perbanyaklah beristigfar karena


barang siapa yang memperbanyak istigfar maka Allah SWT akan
menjadikan jalan keluar dari setiap kesedihan dan kesusahan dan
memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka - sangka.

10 Hadits Keutamaan Zikir


1.

Zikir kepada Allah SWT itu tandanya iman, kebebasan dari munafik,
tameng dari setan dan penjaga dari neraka.

2.

Zikir yang paling utama adalah zikir yang tersembunyi.

3.

Amal yang paling berat itu ada tiga : zikir kepada Allah SWT pada
setiap keadaan, menolong orang dari penguasa dan berbagi
kebahagiaan dengan orang miskin yang melarat.

4.

Tanda cinta kepada Allah SWT adalah zikir kepada Allah SWT dan
tanpa benci kepada Allah SWT adalah membenci zikir kepada Allah.
HR Baihaqi dari Anas bin Malik.

5.

Dalam sebuah hadits qudsi dijelaskan jika Allah SWT bersama


orang-orang yang sedang zikir dan menggerakkan bibirnya untuk
berzikir.

6.

Berzikir di waktu pagi dan petang lebih utama daripada pukulan


pedang di jalan Allah SWT.

7.

Zikir yang paling utama adalah laa ilaaha illallah .

8.

Zikirlah kepada Allah SWT dengan zikir yang pelan, yaitu zikir
tersembunyi. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Mubarak dari Dhamrah bin Habib.

9.

Hamba yang paling utama disisi Allah pada hari kiamat adalah
hamba yang paling banyak zikir kepada Allah . Demikian makna
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Said
Al-Khudri.

10. Zikir yang terbaik adalah zikir yang tersembunyi. Ibadah yang
terbaik adalah ibadah yang paling ringan. Rizki yang terbaik adalah
rizki yang mencukupi. Demikian makna hadits yang diriwayatkan
oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari Sa`d bin Malik dan Ibnu
Abu Waqash.

10 HADITS KEUTAMAAN BERTASBIH


1.

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada seorang laki-laki di atas bumi


yang mengucapkan La ilaha illallah wallahu Akbar wa subhanallah
walhamdulillah wa laa quwwata illa billah terkecuali dosa-dosanya
diampuni walaupun bagaikan buih lautan". (HR. Ibnu Amr)

2.

Rasulullah
SAW
bersabda:
"Barang
siapa
mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi seratus kali maka dihapus
kesalahannya walaupun bagaikan buihnya lautan". ( HR. Ahmad,
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah )

3.

Rasulullah
SAW
bersabda:
"Subhanallahi itu
setengah
timbangan, alhamdulillahi itu
memenuhi
timbangan, allahu
akbar itu memenuhi langit dan bumi, Laa illaha illallah tidak ada
tabir maupun penghalang sehingga bisa sampai kepada Tuhannya
Azza wa Jalla". ( HR. Sijzi Ibnu Amr )

4.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membaca tahlil seratus


kali, membaca tasbih seratus kali dan membaca takbir seratus kali
maka itu lebih baik daripada memerdekakan sepuluh orang budak
(raqabah) dan berkuraban tujuh ekor unta (badanah)". ( HR. Ibnu
Abu Dunya dan Ibnu Abu Syaibah dari Anas)

5.

Rasulullah
SAW
bersabda:
"Barang
siapa
mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi walaailaha illallahu
wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azhim seratus kali
maka Allah SWT menulis untuknya seratusribu kebaikan,

menghapus seratusribu kejelekan dan mengangkanya seratusribu


derajat".
6.

Rasulullah
SAW
bersabda;
"Barangsiapa
mengucapkan subhanallahi hingga akhirnya maka dosa dan
kesalahannya rontok bagaikan rontoknya dedaunan".

7.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mengucapkan subhanallahi


Rabbiyal `azhiimi maka ditanam baginya sebuah pohon di surga
karena ucapannya". ( HR. Ibnu Hibban dan Hakim dari Jabir)

8.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mengucapkan subhana


Rabbiyal A`laa maka diampuni dosa-dosanya dan dimasukan
kedalam surga".

9.

Bertasbih itu mendatangkan rizki.

10. Rasulullah SAW bersabda: "Dua kalimat yang ringan pada lisan,
berat pada timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallahi
wa bihamdihi dan subhanallahil adhim". ( HR. Ahmad, Bukhari,
Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

10 HADITS KEUTAMAAN TAUBAT


1.

Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tanpa
dosa sama sekali dan orang yang meminta ampun dari dosanya
sedangkan dia tetap menjalankannya itu bagaikan orang yang
mentertawakan Tuhannya. (HR. Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Ibnu
Abbas).

2.

Penyesalan itu taubat dan orang yang bertauubat itu seperti orang
yang tanpa dosa. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh
Tabrani dan Abu Nuaim dari Ibnu Said Al Anshari)

3.

Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada anak
muda yang bertaubat dan tidak ada sesuatu yang lebih dibenci
oleh Allah daripada orang tua yang tetap menjalankan maksiat.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mudhafar dari
Salman Al Farisi)

4.

Setiap sesuatu itu ada rekayasanya dan rekayasa dosa adalah


taubat.

5.

Setiap sesuatu itu ada obatnya dan obatnya dosa adalah taubat.

6.

Taubat merobohkan kesalahan.

7.

"Bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat


kepadanya setiap hari seratus kali" (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu
Umar)

8.

Bertaubatlah kalian kepada Allah dan jangan berputus asa karena


sesungguhnya putus asa itu kufur.

9.

Segeralah beratubat sebelum mati dan segeralah shalat sebelum


terlambat.

10. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian semua


mati.

10 HADITS KEUTAMAAN FAKIR


1.

Kefakiran itu lebih indah daripada rambut bagus (tali kekang) di pipi
kuda. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dari
Syaddad bin `Aus dan Baihaqi dari Sa`ad bin Mas`ud dengan isnad
dlo`if.

2.

Fakir itu cacat menurut manusia dan baik menurut Allah pada hari
kiamat. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Dailami
dari Anas ra.

3.

Mencintai orang fakir itu sebagian akhlak para nabi dan membenci
orang fakir itu sebagian akhlak para Fir`aun.

4.

Setiap sesuatu itu ada kuncinya dan kuncinya surga dalah cinta
fakir miskin karena kesabaran mereka. Meraka adalah orang-orang
yang duduk menghadap Allah di hari kiamat. Demikian makna
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Bin Lal dari Umar ra.

5.

esungguhnya Allah SWT mencintainya hamba-NYA yang beriman,


memelihara diri dan banyak anak. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Imran bin Hushain)

6.

Kefakiran adalah amanat, barang siapa menyembunyikannya maka


jadi ibadah dan barang siapa menampakkannya maka jadi beban
bagi saudara-saudaranya yang muslim. Demikian makna hadits
yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Umar.

7.

Keberuntungan bagi orang-orang fakir dan lemah dari umatku

8.

Kefakiran adalah salah satu dari kemulyaan Allah SWT

9.

Keutamaan orang fakir atas orang kaya itu seperti keutamaanku


atas semua mahkluk Allah SWT.

10. Tidak ada suatu pemberian dari Allah yang menyamai kefakiran.

10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH


1.

Nikah itu berkah dan anak itu rahmat maka mulyakanlah anak-anak
kalian karena sesungguhnya memulyakan anak itu adalah ibadah.

2.

Nikah itu sunnahku maka barangsiapa benci sunnahku maka tidak


termasuk golonganku.

3.

Wanita-wanita merdeka itu kemaslahatan rumah. Wanita-wanita


budak itu kehancuran rumah. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Dailimi dan Tsa`labi dari Abu Hurairah.

4.

Barangsiapa ingin berjumpa Allah SWT dalam keadaan suci dan


disucikan maka nikahilah wanita-wanita merdeka. Demikian makna
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik.

5.

Carilah rizki dengan menikah . Demikian makna hadits yang


diriwayatkan oleh Dailimi dari Ibnu Abbas

6.

Barang siapa menikah maka dia benar-benar telah dikasih separuh


ibadah. Demikian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la dari
Anas bin Malik

7.

Sejelek-jelek kalian adalah kebujangan kalian. Demikian makna


hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la, Thabrani dari Ibnu Adiy
dari Abu Hurairah ra.

8.

Sejelek-jelek kalian adalah kebujangan kalian dan sejelek-jelek


kematian kalian adalah mati membujang. Demikian makna hadits
yangdiriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Athiyah bin Busr.

9.

Sejelek-jelek kaliana adalah kebujangan kalian. Dua raka`at dari


orang yang berkeluarga lebih baik daripada tujuhpuluh raka`at dari
orang yang tidak berumah tangga. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari Abu Hurairah ra.

10. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah


bagimu. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad
dan Tabrani dari Al-Miqdam bin Ma`dikarib dengan isnad shahih.

10 HADITS ANCAMAN PERBUTAN ZINA


1.

"Zina itu menyebabkan kefakiran". HR. Qudhai dan Baihaqi dari


Ibnu Umar.

2.

"Zina kedua mata itu memandang". ( HR. Ibnu Sa`d, Thabarani dan
Abu Nuaim dari Al Qamah bin Hawairits )

3.

Memandang wanita lain itu sebagian dari dosa besar.

4.

Zina kedua kaki itu berjalan, zina kedua tangan itu menampar dan
zina kedua mata itu memandang

5.

Satu kali zina itu menghapus amalan tujuhpuluh tahun

6.

Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik menurut Allah SWT
daripada sperma yang diletakkan seorang laki-laki pada rahim yang
tidak halal baginya. ( HR. Ibnu Abu Dunya dari Haitsam bin Malik
Ath Thai )

7.

Sesungguhnya bagi ahli neraka itu ada jeritan karena bau busuknya
kemaluan pezina.

8.

Kaya dan zina itu tidak dapat bersatu

9.

Meninggalkan zina itu menyebabkan kaya. Barangsiapa berzina


maka dia akan dizinahi walaupun dalam tembok rumahnya.

10. Barangsiapa berzina dengan seorang wanita maka Allah membuka


delapan pintu neraka yang keluar dari pintu tersebut kalajengking
dan ular hingga hari kiamat.

10 HADITS ANCAMAN HOMOSEKSUAL


1.

Barang siapa mencium pemuda dengan syahwat maka Allah SWT


mengazabnya seribu tahun dalam neraka.

2.

Sendainya homoseks mandi dengan air lautan maka tidak akan


datang pada hari kiamat terkecuali tetap dalam keadaan junub.

3.

Barang siapa mencium pemuda dengan syahwat maka


dikendalikan (dikalungin) dengan kendali api neraka .

4.

Barangsiapa menyentuh pemuda dengan syahwat maka Allah SWT,


Malaikat dan Manusia melaknatinya.

5.

Barang siapa memasukkan kemaluannya pada dubur (anus)


seorang wanita maka dia akan dibangkitkn pada hari kiamat lebih
busuk daripada bangkai.

dia

6.

Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki maka keduanya


berzina. Apabila wanita menyetubuhi wanita maka keduanya
berzina.

7.

Barangsiapa mencium pemuda dengan syahwat maka seakan-akan


dia zina dengan ibunya tujuhpuluh kali dan barangsiapa zina
dengan ibunya sekali maka seolah-olah dia membunuh tujuhpuluh
orang nabi.

8.

Barangsiapa menyetubuhi
kuburnya jadi babi hutan.

9.

Ketika pemuda menyentuh pemuda maka berguncanglah langit


seranya berkata "Wahai Tuhan kami perintahkanlah kami
menyambarnya" dan bumi berkata "Wahai Tuhan kami
perintahkanlah kami menelannya".

seorang

pemuda

maka

di

dalam

10. Janganlah kalian menyetubuhi wanita pada duburnya (anus) karena


sesungguhnya Allah SWT tidak malu untuk menjelaskan kebenaran.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi.

10 HADITS LARANGAN MEMINUM KHAMAR


(ARAK / MINUMAN YANG MEMABUKKAN)
1.

Barangsiapa meminum
meminumnya di akherat.

khamar

(arak)

maka

dia

takkan

2.

Barangsiapa minum arak sore-sore maka di waktu pagi dia menjadi


musyrik dan barangsiapa minum arak di pagi-pagi maka di waktu
sore dia menjadi musyrik.

3.

Arak itu pokoknya beberapa hal buruk , maka barang siapa


meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama
empatpuluh hari. Jika ia meninggal dan araknya masih berada
dalam perutnya maka dia meninggal seperti meninggal jahiliyah.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu
Amr.

4.

Arak itu kumpulnya dosa-dosa.

5.

Peminum arak itu dilaknat

6.

Peminum arak itu seperti penyembah berhala. Peminum arak itu


seperti penyembah Lata dan Uzza. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Harits bin Abu Usamah dari Ibnu Amr ra.

7.

Barangsiapa meminum arak maka benar-benar telah kafir terhadap


apa yang telah diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi. Barang
siapa mengucapkan salam atau berjabat tangan dengan peminum
arak maka Allah SWT menghapus amalnya empatpuluh tahun.

8.

Tidak akan berkumpul antara arak dan iman dalam hati seseorang,
selamanya.

9.

Barang siapa minum arak hingga hilang akalnya maka syetan


menyetubuhi duburnya (anusnya) empatpuluh kali seperti laki-laki
menyetubuhi perempuan.

10. Allah melaknat arak, peminumnya, penyuguhnya, penjualnya,


pembelinya, pemerasnya, peminta memerasnya, pembawanya,
orang yang minta dibawakan, pemakan harganya. Demikian makna
hadits Abu Dawud dan Hakim dari Ibnu Umar.

10 HADITS KEUTAMAAN MEMANAH


1.

Orang yang melepaskan anak panah di jalan Allah itu bagaikan


orang yang memerdekakan budak.

2.

Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah, dan wanita


menenun / memintal . HR. Baihaqi dari Ibnu Umar

3.

Memanah pada sasaran itu seperti memanah pada jihad.

4.

Barangsiapa mengembalikan anak panah pada tempat panah dari


sasaran maka setiap langkahnya berpahala memerdekakan hamba
sahaya.

5.

Barangsiapa meninggalkan memanah setelah belajar maka dia


benar-benra telah meninggalkan salah satu sunnahku.

6.

Barang siapa mengajarkan memanah kemudian meninggalkannya


maka dia tidak termasuk golonganku. Demikian makna hadits yang
diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir Al Juhani.

7.

Barang siapa meninggalkan memanah maka hendaknya belajar


kembali

8.

Barangsiapa belajar memanah kemudian meninggalkannya maka


dia benar-benar telah durhaka kepadaku. HR. Ibnu Majah dari
Uqbah bin Amir

9.

Barang siapa memanah di jalan Allah, baik tepat atau tidak, maka
baginya pahala memerdekakan hamba sahaya.

10. Belajarlah memanah, karena sesungguhnya apa yang ada diantara


dua sasaran adalah taman dari taman-tamannya surga.

10 HADITS KEUTAMAAN BERBAKTI KEPADA


KEDUA ORANG TUA
1.

Ridha Allah terletak dalam ridha orang tua dan murka Allah terletak
pada murka orang tua. ( HR. Ibnu Hibban dan Hakim )

2.

Berbaktilah kepada bapak ibu kalian maka anak-anak kalian akan


berbakti pada kalian. Jagalah diri kalian maka istri-istri kalian akan
menjaga diri. ( HR. Tabrani dari Ibnu Umar )

3.

Barang siapa tiba di pagi hari dan kedua orang tuanya atau salah
satunya ridha kepadanya maka dibukalah pintu-pintu surga
untuknya. Barang siapa tiba di sore hari dan kedua orang tuanya
atau salah satunya murka maka dibukalah pintu-pintu neraka
untuknya.

4.

Jika kamu sedang shalat (sunat) dan ayahmu memanggilmu maka


jawablah, jika ibumu memanggilmu maka jawablah.

5.

Barang siapa meyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya


maka dia masuk neraka.

6.

Dalam sebuah hadits qudsi dijelaskan, katakanlah kepada orang


yang berbakti kepada orang tunya, berbuatlah sesuka kalian karena
sesungguhnya Allah SWT telah memafkan kalian.

7.

Berbakti kepada kedua orang tua itu kifarat (menebus) dosa-dosa


besar,

8.

Barangsiapa memiliki makanan baik di rumahnya dan memakannya


tanpa kedua orang tuanya maka Allah SWT mengharamkan
enaknya makanan surga baginya.

9.

Barang siapa bermalam dalam keadaan kenyang dan segar


sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya kelaparan atau
kehausan maka Allah SWT akan membangkitkannya pada hari
kiamat dalam keadaan kehausan dan kelaparan dan Allah SWT
tidak malu untuk mengazabnya.

10. Barang siapa mengangkat tangannya untuk memukul salah satu


dari kedua orang tuanya maka tangannya akan dibelenggu pada
hari kiamat sampai lehernya dalam keadaan lumpuh. Jika sampai
memukulnya maka tangannya di potong sebelum melewati
jembatan dan dipukuli para malaikat.

10 HADITS KEUTAMAAN MENDIDIK ANAK


1.

"Orang tua itu tidak memberi kepada anaknya sesuatu yang labih
baik daripada adab (pendidikan) yang baik". (HR. Tirmidzi dan
Hakim dari Amru bin Said Ibn Al-Ash)

2.

"Mendidik anaknya lebih baik daripada sedekah satu sha`". (HR.


Tirmidzi dari Jabir bin Samurah)

3.

"Mulyakanlah anak-anak kalian dan baikkanlah adab mereka". (HR/


Ibnu Majah dari Anas)

4.

Barangsiapa yang ingi menghinakan orang yang dengki kepadanya


maka didiklah anaknya

5.

Memandang wajah anaknya dengan perasaan syukur bagaikan


memandang wajah nabinya.

6.

Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya memuliakan


anak itu tabir dari neraka.

7.

Anak-anak itu pelindung dari api neraka, makan bersama mereka


membebaskan dari api neraka, memuliakan mereka memudahkan
lewat shirath.

8.

Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya barang siapa


yang memuliakan anak maka Allah SWT akan memuliakannya di
dalam surga.

9.

Sesungguhnya di surga itu ada satu rumah bernama Daarul


Farah (rumah kegembiraan) yang tidak akan memasukinya
terkecuali orang yang membahagiakan anak kecil. (HR. Abu Ya`la
dari Aisyah)

10. Sesungguhnya di surga itu ada satu rumah bernama Daarul


Farah (rumah kegembiraan) yang tidak akan memasukinya
terkecuali orang yang membahagiakan anak-anak yatim kaum
mukminin. (HR. Hamzah bin Yusuf dan Ibnu Najar dari Uqbah bin
Amir Al Juhani)

10 HADITS KEUTAMAAN TAWADHU / RENDAH


HATI
1.

Barang siapa rendah hati karena Allah SWT maka Allah akan
mengangkatnya. Barang siapa takabur maka Allah akan
merendahkannya.(HR. Ibnu Mandah dan Abu Nuaim)

2.

Dalam sebuah hadits dijelaskan jika pada kepala manusia ada dua
buah rantai, rantai pertama di langit ketujuh dan rantai kedua di
bumi ketujuh. Apabila dia tawadhu maka Allah mengangkatnya ke
langit ketujuh dan jika dia sombong maka Allah merendahkannya

hingga bumi ketujuh. Demikian makna hadits yang driwayatkan


oleh Al-Kharaithi, Al-Hasan bin Sufyan, Ibnu Laal dan Ad- Dailami).
3.

Jika kalian melihat orang-orang yang rendah hati maka rendah


hatilah kalian dan jika kalian melihat orang-orang yang sombong
maka "sombongkanlah" diri kalian.

4.

Rendah hatilah kalian bersama orang-orang yang rendah hati


karena sesungguhnya rendah hati bersama orang-orang yang
rendah hati adalah sedekah. Sombonglah kalian bersama orangorang yang sombong karena sesungguhnya sombong bersamasama orang yang sombong adalah sedekah.

5.

Takaburlah kepada orang-orang yang takabur karena sesungguhnya


takabur kepada mereka adalah sedekah.

6.

Pokoknya tawadhu adalah memulai salam kepada orang islam yang


ditemuinya dalam suatu majlis

7.

Tawadhu adalah sasaran kemuliaan. Kemurahan itu ketakwaan,


kemuliaan itu tawadhu, keyakinan itu kekayaan. (HR. Ibnu Abu
Dunya dari Yahya bin Abu Katsir)

8.

Setiap yang punya kenikmatan dihasudi (dengki) kecuali tawadhu.

9.

Tawadhu itu sebagian akhlak para nabi, takabur itu akhlak orang
kafir dan Firaun.

10. Barangsiapa takabur terhadap orang miskin maka Allah


melaknatinya, barangsiapa takabur terhadap ulama maka Allah
merendahkannya.

10 HADITS KEUTAMAAN DIAM


1.

Keselamatan ada sepuluh bagian, sembilan bagian dalam diam dan


yang kesepuluh dalam menyingkir dari manusia. (HR. Dailimi dari
Ibnu Abbas)

2.

Setiap sesuatu ada najisnya dan najisnya lisan adalah berkata


buruk.

3.

Barangsiapa diam maka selamat.

4.

Diamnya orang alim adalah jelek dan bicaranya adalah hiasan.


Perkataan orang bodoh adalah jelek dan diamnya orang bodoh
adalah hiasan.

5.

Pokonya iman itu diam kecuali dzikir kepada Allah SWT.

6.

Diam itu hiasan bagi orang alim dan tabir bagi orang bodoh. (HR.
Abu Syaikh dari Mihraz bin Zuhair Al Aslami)

7.

Banyak kalimat yang menghilangkan kenikmatan dan banyak


kalimat yang menarik kenikmatan

8.

Barang siapa menjaga lisannya maka tidak ada seseorang yang


berhak menghinakannya.

9.

Hikmah itu ada sepuluh, yang sembilan dalam uzlah (menyingkir


dari keramaian) dan satunya dalam diam. (HR. Ibnu Adiy dan Lal
dari Abu Hurairah)

10. Diam itu hikmah dan sedikit yang melakukannya. (HR. Qudhai dari
Anas bin Malik dan Ad Dailimi dari Umar)

10 HADITS KEUTAMAAN MEGURANGI MAKAN,


MINUM DAN ISTIRAHAT
1.

Tiga hal yang bisa menjadikan hati keras adalah suka tidur, suka
istirahat (nganggur) dan suka makan.

2.

Barang siapa kenyang di dunia maka lapar di hari kiamat dan


barangsiapa lapar di dunia maka kenyang di hari kiamat.

3.

Barang siapa makan diatas kenyang maka dia benar-benar telah


makan haram.

4.

Pimpinan amal itu lapar

5.

Lapar adalah inti ibadah

6.

Hidupkanlah hati kalian dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang


dan sucikanlah dengan lapar maka hati kalian akan menjadi jernih
dan lembut.

7.

Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang


paling banyak lapar dan tafakurnya.

8.

Barang siapa banyak makannya maka banyak azabnya.

9.

Tidak ada kesehatan bersama banyaknya tidur, tidak ada


kesehatan bersama banyaknya makan dan tidak ada kesembuhan
dengan perkara haram.

10. Subhat itu mencegah rizki.

10 HADITS KEUTAMAAN MENYEDIKITKAN


TERTAWA (Peringatan Keras Bagi Para Pelawak,
Presenter, Penghibur dan Para Pekerja Lainnya)

1.

Banyak tertawa mematikan hati

2.

Tertawa di dalam masjid adalah kegelapan di dalam kubur (HR.


Dailimi dari anas)

3.

Barangsiapa tertawa terbahak-bahak maka benar-benar telah lupa


satu bab dari ilmu

4.

Barangsiapa
tertawa
terbahak-bahak
memuntahkan akalnya sekali muntahan.

5.

Barangsiapa banyak tertawa di dunia maka banyak menangis di


akherat

6.

Barangsiapa tertawa terbahak-bahak maka Al-Jabbar (Allah SWT)


melaknatinya dan barangsiapa banyak tertawa maka berhak masuk
neraka.

7.

Barangsiapa banyak tertawa maka banyaklah kesalahannya

8.

Barangsiapa banyak tertawa maka manusia meremehkannya

9.

Barangsiapa berkata sehingga perkataannya tersebut membuat


temannya tertawa maka Allah SWT menyiksanya di neraka.

maka

dia

sungguh

10. Tertawanya para nabi itu tersenyum dan tertawanya syetan itu
terbahak-bahak.

10 HADITS KEUTAMAAN MENJENGUK ORANG


SAKIT

1.

Jenguklah orang sakit dan iringkanlah jenazah karena bisa


mengingatkan akherat. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari
Abu Said Al-Khudri)

2.

Penjenguk orang sakit itu berjalan di kebun surga hingga dia


kembali. (HR. Muslim dari Tsauban ra.)

3.

Menjenguk orang sakit pada hari pertama adalah wajib dan pada
hari berikutnya sunnah.

4.

Tidak wajib menjenguk orang sakit terkecuali setelah tiga hari.

5.

Barang siapa menjenguk orang sakit yang sholeh maka keluar


bersamanya tujuhpuluh malaikat yang beristigfar untuknya, mereka
keluar dari rumah si sakit dan masuk ke rumah si penjenguk.

6.

Orang yang menjenguk orang sakit selalu berada di jalan surga.


(HR. Muslim dari Tsauban ra.)

7.

Penjenguk orang sakit berada dalam rahmat Allah dan ketika dia
duduk disampingnya maka dia menyelam dalam rahmat tersebut.

8.

Tidak adanya penjengukan lebih berat daripada penyakitnya itu


sendiri.

9.

Menjenguk orang sakit itu waktunya seperti antara dua pemerahan


onta. (HR. Baihaqi dari Anas bin Malik)

10. Sebagian dari kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah


meletakkan tangan diatas wajah atau tangan si sakit dan
menanyakan bagaimana kondisinya. Kesempurnaan penghormatan
diantara kalian adalah berjabat tangan. (HR. Ahmad dan Thabrani
dari Abu Umamah)

10 HADITS KEUTAMAAN MENGINGAT KEMATIAN

1.

Kematian itu jembatan yang menyambungkan seorang kekasih


kepada kekasihnya

2.

Kematian itu ada empat: kematian ulama, kematian orang kaya,


kematian orang miskin dan kematian penguasa. Kematian ulama
menimbulkan kekacauan dalam agama, kematian orang kaya
menimbulkan penyesalan, kematian orang miskin menimbulkan
ketenangan dan kematian penguasa menimbulkan fitnah.

3.

Sesungguhnya para wali Allah itu tidak meninggal, mereka hanya


berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya.

4.

Sebaik-baik kematian adalah kenyamanan bagi orang mukmin

5.

Kematian ulama adalah kegelapan dalam agama

6.

Jika anak adam mati maka terputuslah amalnya terkecuali tiga hal :
sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak sholeh
yang mendoakannya. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi
dan Nasai dari Abu Hurairah )

7.

Ingatlah penghancur kenikmatan, para sahabat bertanya, "Nabi,


apakah penghancur kenikmatan itu?' Nabi menjawab: "Mati, mati,
mati".

8.

Jadikanlah dirimu di dunia seakan-akan seorang pengembara


(orang asing) atau orang yang lewat dan anggaplah dirimu dari
penghuni kubur. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah
dari Ibnu Umar).

9.

Ketika seorang alim meninggal maka menangislah ahli langit dan


bumi selama tujuhpuluh hari. Barangsiapa tidak sedih atas
meninggalnay orang alim maka dia adalah orang munafik, munafik,
munafik, Nabi mengatakannya tiga kali.

10. Ketika seseorang meninggal berkatalah para malaikat tentang apa


yang telah dilakukannya dan berkatalah manusia tentang apa yang
ditinggalkannya. (HR. Baihaqi dari Abu Hurairah)

10 HADITS KEUTAMAAN MENGINGAT KUBUR


DAN IHWALNYA
1.

Kubur adalah taman dari taman-tamannya surga atau lubang dari


lubangnya neraka.

2.

Orang mukmin di dalam kuburnya itu berada dalam taman yang


hijau, diluaskan kuburnya tujuhpuluh hasta dan bersinar bagaikan
bulan purnama.

3.

Seandainya anak adam tahu bagaimana siksa kubur, tentu tidak


bermanfaatlah kehidupan dunia, maka mintalah perlindungan
kepada Allah Yang Maha Mulia dari azabnya kubur yang sangat
buruk.

4.

Tidak seorangpun lewat di kuburan seorang laki-laki yang di


kenalnya di dunia kemudian memberi salam terkecuali orang mati
tersebut mengenalnya dan menjawab salamnya. (HR. Khatib dan
Ibnu Asakir dari Abu Hurairah).

5.

Tidaklah seorang muslim lewat kuburan muslim terkecuali ahli


kubur berkata, "Hari pelupa seandainya kamu tahu apa yang kami
tahu niscaya dagingmu hancur diatas jasadmu dan darahmu diatas
badanmu.

6.

Ketika seorang mukmin diletakkan dan didudukan di kuburnya dan


berkata para keluarganya, kerabatnya, kekasihnya dan anakanaknya "Aduhai tuanku, aduhai yang mulia, aduhai pimpinanku,
maka malaikat berkata: "Dengarlah apa yang mereka katakan,
kamu dulunya tuan, yang mulia dan pemimpin". Orang mati
berkata:"Andaikan mereka tidak ada". Maka dia dihimpit sekali
himpitan yang membuat tulang-tulang iganya berhimpitan.

7.

Allah berfirman: "Wahai Isa banyak wajah yang bersinar, badan


yang sehat dan lisan yang faseh besok berada diantara tingkatan
neraka menjerit.

8.

Kubur itu tempat pertama dari tempat-tempat akherat dan tempat


terakhir dari tempat-tempat dunia.

9.

Kubur itu tempat yang harus disinggahi

10. Jika kalian sudah meninggal maka diperlihatkan tempat kalian di


waktu pagi dan sore. Jika ahli surga maka termasuk ahli surga dan
jika ahli neraka maka termasuk ahli neraka. Dikatakan kepanya:
"Inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu ke tempat itu di
hari kiamat" (HR. Bukhari Muslim dan Tirmizi serta Ibnu Majah dari
Ibnu Umar)

10 HADITS LARANGAN MERATAPI MAYAT


1.

Meratap itu perbuatan dari perbuatan-perbuatan jahiliyah

2.

Barang siapa melakukan ratapan maka dia adalah musuh Allah,


Malaikat dan semua manusia

3.

Wanita tukang ratap akan datang pada hari kiamat menggonggong


seperti gonggongan anjing

4.

Wanita peratap akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kusut
berdebu, kepalanya berjilbab dari api dan meletakkan tangannya
diatas kepala seranya berkata: "Aduh kehancuranku".

5.

Allah SWT melaknat wanita peratap, wanita yang mendengarkan,


wanita yang mencukur, wanita yang membedah, wanita yang
merobek, wanita yang mencakar, wanita yang membuat tatto,
wanita yang berteriak dan wanita yang mencabuti rambut ketika
terjadi musibah.

6.

Barang siapa meratap ketika terjadi musibah maka ditulis nama


pada catatan orang - orang munafik.

7.

Dua suara yang dilaknak di dunia dan akherat: seruling ketika


mendapatkan nikmat dan jeritanketika mendapatkan musibah. (HR.
Bazzar dari Anas)

8.

Barangsiapa merobek kerah baju dengan tangannya atau mencakar


pipinya atau memukulnya atau meratap ketika mendapat musibah
maka dia durhaka kepada Allah dan Rasul-NYA.

9.

Tidak halal bagi seorang wanita mencukur (mencabut) rambutnya


ketika terjadi musibah, jika dia melakukannya maka Allah SWT
mengadakan / mencatat baginya dengan setiap helai rambut
seekor ular diatas anggota badannya pada hari kiamat dan dia
termasuk orang yang durhaka, dilaknati oleh Allah, Rasul-NYA dan
manusia semuanya.

10. Tidak termasuk umatku orang yang menampar pipi-pipi, merobek


kerah baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. (HR. Ahmad,
Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas`ud)

10 HADITS KEUTAMAAN SABAR TERTIMPA


MUSIBAH
1.

Sabar itu pada awal musibah. (HR. Bazzar dan Abu Yala dari Abu
Hurairah)

2.

Andaikan sabar itu lelaki tentu dia adalah lelaki yang mulia. (HR.
Abu Nuaim dari Aisyah)

3.

Jika Allah SWT mencintai seorang hamba maka dia akan


mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar
maka Allah memilihnya dan jika dia ridha maka Allah
menjadikannya pilihan.

4.

Tidaklah seorang hamba menelan sesuatu yang lebih utama di sisi


Allah SWT selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridha
Allah SWT. (HR. Ahmad, Tabrani dari Umar)

5.

Sabar itu salah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah SWT di bumi,
barang siapa menjaganya maka dia selamat dan barang siapa
menyia-nyiakannya maka dia celaka.

6.

Allah SWT mewahyukan kepada Musa bin Imran: "Hai musa, barang
siapa tidak ridha dengan takdir-KU, tidak bersabar atas cobaan-KU,
tidak bersyukur atas nikmat-KU maka keluarlah dari antara bumi
dan langit-KU dan carilah tuhan selain-KU".

7.

Sabar ketika mendapat musibah itu memperoleh tujuhratus derajat.

8.

Sabar sesaat itu lebih baik dari dunia seisinya.

9.

Sabar itu ada empat : sabar dalam menjalankan fardhu, sabar


dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia
dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban
adalah taufik, sabar dalam menghadapi musibah berpahala, sabar
dalam menghadapi gangguan manusia adalah dicintai dan sabar
dalam kefakiran adalah dicintai Allah SWT.

10. Ketika terjadi musibah pada seorang hamba, baik pada badannya,
hartanya atau anaknya kemudian dia menghadapinya dengan
kesabaran yang baik maka pada hari kiamat Allah SWT malu untuk
memasang timbangan dan membentangkan catatannya.