Anda di halaman 1dari 1

acas[...

a$a cum mi-am purtat de

gdji

mereu, aga mi-am fost gi maml qi

tatE!

$i am dus in{elegerea departe, cum pu{ini au f6cut-o: mai dormeau


fetele astea impreunI, se slrutau, se mai m6ng6iau qi pldngeau
imbr{iqate, iar eu st5team in intunericul dormitorului, l6ngd ugE, cu
degetele pe comutator, dar n-am aprins lumina niciodati. Tugeam incet qi
oglinzile se sp[rgeau fEri zgomot, pe lfugi paturi...
Oare aici o si mE pune sE povestesc qi visele? Cine gtie? DacE vor, o sE
le foloseascdcaprobe indirecte, fiindc6 visele sunt pisfui de fum, nu po{i
sE acuzi pe cineva pebazaunorp6sEri de fum...
Mi rog, om tr6i qi om vedea, a$a cum am trlit $i am v6zut gi p&t6
acum!
(zfimbegte larg) Domnul arhitect Armand Gregorian, foh bdrbaL esta
o'ce
mai simulantJl suntefi,
nume burghezo-moqieresc, mi-a spus zdmbind:
domnigoar6 Alina! Cum pic6 in plasa ta oameni in toatii firea! Eu te-am
citit, cam Bf,u, e drep! gi de aceea acum plEtepti! Juridic se numeqte ahnm
de incredere, omenegte fals in existenlS!"
L-am privit, uite-aga, cu gura c6scatS, cu b6rbia c6zut5 - Alina cea
prostulE care stil s[ p16ng6-acugi - dar arhitectul a iegit zimbind, zdmbetul
lui m-a jignit pentru c6 dumnealui nu didea doi bani pe mine, dar cred cE
la valoarea asta aprecia toat[ omenirea gi atunci i-am pus g6nd r6u, dinte
pentru dinte, de aceea mE aflu aici qi domnul arhitect va avea o mare

surpriz5...
PenA va sosi, important gi seduc6tor, am tot timpul de pe lume sE mai
povestesc cu mine insumi, Alina Scorobete, copil n6scut din dragostea
unui Zmeu pentnr Prinlesa de Alabastnr...
Nici mlcar nu gtiu dac6 numele ce-l port imi aparline! De cdnd m[ gtiu,
mE strig6 Alina Scorobete, dar dacd md intebafi cinstit, am sE vd rispund
cinstit ci habar nu am dacd sunt Alina Scorobete... la ce s6-mi bat capul,
mi-am zis, 6sta e, 6sta il port, a$a e trecut gi-n acte, la o adic6, de ce sE mE
intristez eu de alt inedit, cI m-am sEturat de inedit... Am luat intr-o zi gi
cartea clrtilor de telefoane: era o sumedenie de domni gi doamne cu
numele de Scorobete, ba chiar gi o doamni Alina Scorobete, Aleea
S[p6n{a nr 49, bloc 16 roman, scara 5, apartament 199... aga, la
intfimplare, am sunat la un Scorobete gi l-am intrebat dacl nu este cumva
tiiticul unei fete abandonat6 in urm6 cu ani li ani... cred cd la inceput a
vrut si mI injure, apoi s-a r6zgdndit qi mi-a propus sE ne intdlnim la el
acas6... proast5 alegere, slab vodevil!
Visele? Astea se pun? Zdu,furtreb, pe bune! Singurul om cu sufletul in
palm6 a fost profesorul nostru de geografie... el ne-a invilat sE vis6m, sI
c6l6torim fiar:dapleca mai departe de marginile oraqului ista, mic, ur0t,
trist qi periculos!