Anda di halaman 1dari 1

PEi, c6nd incepea sE ne povesteascd America del Sur, Buenos Aires,

Costa Rica, Monteverde, Sierra Madre, Lima, Guantanamo, Valparaiso,


muream de plEcerea visului gi a c6l6toriei!
L-au dat afar6 pentru cE ne incita, auzi acolo, si pflrisim fara, in
favoarea unor himere! Ah, oameni de nimic, ce gtrfi voi ce inseamnE sE
r6negti, doar fiindc6 ai o puqcd in m6n6,.. (umbli febril in husa de
celular, de Ia brflu) MI scuzafi, telefonul, l-am pus la foc mic, s6 nu
deranjeze! (se intoarce cu spatele) Alio? O! Biutifol! Uanderfol!
(ascultare) Waw! OK! Senk yu, bebi! (se intoarce) Armando Assante! A
frcut siracul, o pasiune pentru mine! S-a indrlgostit pur si simplu! De ce
eu? Habar nu am, treaba lui! Cred c6 s-a intfimplat intr-o vineri dup6amiazdc6nd avizitattoatf, Rom6nia qi eu eram de fa16, printre cinefile!
E bine s6 visezi, s6-[i ascu{i visele! Nu fac riu, nu faci nimdnui weun
r6u... mai vis[m, mai cilitorim, dar ne intoarcem mereu de unde nu am
plecat niciodatE!
$i vorbea at6t de fiumos, nu striga... este aga de greu s6 vorbegti fHr[

strigi? SE asculli, ftre si strigi?


Profesorii ceila$i n-aveau grija viselor noasile. Se aplecau asupra ta,
care erai aplecatl pe caiet, respira{ia lor cllduf6 gi mirositoare in ceafE, o
mdn6 pe um6r, str6ng6nd incetiqor, ca r6spuns la o durere... o durere a
1or, a fieclruia in parte gi atunci imi venea sd mor de ceva nel5murit gi
imposibil de rostit...
ln pulinele primlveri care au c5zut intr-o zi deduminicE, stIteam qi mI
visam la cum o sd fie, dacdva fi sE fie, dup6 atAt ce-a fost gi ce a mai
r6mas! Eram in grldina casei noastre, cred cE doar eu gi cu Dumnezeu
eram singuri, fiecare ?n gr6dina sa, pentru cd ceilal{i, de aici, de pe
pimdnt erau dugi la cinematogaq cu turma, pe la bunici, pe la alte rude qi
am g6sit pe o banci - cine-o fi l6sat-o acolo? - o carte, ii zicea "inv[{a!i
engleza fHrEprofesot'' gi chiar acolo, m-am pus pe englez.d" agteptam
duminicile gi rur mai ieqeam in lume, c6lumea r6m6nea pe loc gi degeaba
propuneau unii s-o ung6 cu sl[nin[, fiindc6 nu-i trebuia nim[nui, nici
oamenilor, nici cdinilor...
Trigeam ca fl6m6nzii de engleraaia, atunci am infeles expresia o'sete
de cultur6"... vorbeam singurE, cu glasul tare, gi-mi potriveam limba inte
dintl si pronun! cit mai corect pe "the", fiindc[ dacenu-l gtii pe "the"
nici un englez nu te cere in c[s6torie, sau ce e mai Brov, nici nu te bagd in
sE

seam6.

Unul care nici el n-avea pe nimeni, dar la cinqpe ani nu gtia cd se


ndscuse, m-a poreclit"zdzil', umbla dupi mine, strdluminat in idio{enia
lui, gi rlcnea ""zdzAl", pen6 intr-o zi c6nd l-am fug6rit cu o c{rzma uitati
pe un strat de flori. S-a ascuns intr-o tufr de iasomie, gi ce ciudat era, dar
firesc, ca tufa de iasomie sE strige la mine!