Anda di halaman 1dari 1

Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam

proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard


kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran
dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
semasa dan masa hadapan. Elemen merentas kurikulum yang sedia ada adalah
seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai
Murni dan Patriotisme.
Elemen merentas kurikulum yang baharu, iaitu Kreativiti dan
Inovasi, Keusahawanan, serta Teknologi Maklumat dan
Komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan kualiti
pelaksanaan KSSR.

Anda mungkin juga menyukai