Anda di halaman 1dari 3

ii.

FORMAT PENULISAN KAJIAN KES

7. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN


Contoh

TAJUK:_____________________________
Isi Kandungan
Cth:
Isi Kandungan

Muka Surat

Abstrak

1.1 Pengenalan
1.2 Penyataan Masalah
.

1
2

Abstrak
Gambaran secara padat & ringkas keseluruhan kajian dari tajuk, objektif
kajian dan kaedah kajian. Hanya satu perenggan Font Italic

BAB 1: PENGENALAN
1. PENGENALAN
2. PENYATAAN MASALAH(ISU)
Isu boleh diperolehi daripada
i)
Analisis Persekitaran sekolah
ii)
Keputusan peperiksaan PPT/Sumatif
3. TUJUAN KAJIAN
Kajian ini bertujuan
4. RASIONAL KAJIAN
Mengapa mahu/ minat membuat kajian tersebut
5. OBJEKTIF KAJIAN
( digalakkan 2-4 shj)
i
ii
6. SOALAN KAJIAN
Seiring dengan bilangan objektif kajian
i.

8. KEPENTINGAN KAJIAN
Apakah kepentingan kajian andaAnggaran satu perenggan
9. BATASAN KAJIAN
Limitasi/skop/lingkungan kajian kajian
10. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi operasional , bukan dari kamus ttg Keynote dari
tajuk/penyataan masalah dan berdasarkan tujuan/objektif kajian
cth:
i.
Komuniti Pembelajaran professional.
ii.
Kompetensi
iii.
Pembelajaran dan pengajaran

BAB 2: KAJIAN LITERATUR


1. PENGENALAN
2. KAJIAN LITERATUR BERKAITAN
i.
ii.

Pilih literatur sarjana terdahulu dari buku atau laman


sesawang.(catatkan rujukuan/bibliografi)
Tahun rujukan terbaik 1-6 tahun kebelakangan, cth 20092016)

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN


1. PENGENALAN
2. REKABENTUK KAJIAN
i.
Kajian dijalankan secara kualitatif/pemerhatian/catatan
temubualcth:

i.
ii.

Demorgrafi jantina. Kaum, umur, lokasi tempat tinggal,


sosioekonomi keluarga
Analisis merujuk kepada soalan kajian yang dibina

7. KESIMPULAN

BAB 4: DAPATAN KAJIAN

ii.

Matrik Kajian

Objektif
kajian
i.
ii.

Soalan
kajian
i
ii

Kaedah
kajian
Temubual
Pemerhatia
n
Kajian
Lapangan

Dapatan kajian
yang dijangkakan
i.
ii

3. POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN


Cth: Populasi: Pelajar Tingkatan 4 Sains SMK LSK
Sampel : Kelas 4L
4. INSTRUMEN KAJIAN
i.
Pemantauan: (berapa kali, senaraikan
jadual:tarikh/hari/waktu/tempoh masa)
ii.
Temubual: ( berapakali dijalankan, dapatkan skrip temubual
untuk di transkrip mengikut tema yang tekah
ditetapkan/dikod/dianalisis)
iii.
Jika mahu guna instrument soal selidik dan analisis
deskriptif kuntitatif, analisis SPSS , paling minima 30
responden (Creswell, 2008)
5. PROSEDUR KAJIAN
i.
Bagaimana kajian dijalankan
ii.
penerangan tentang perlaksanaan
6. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
Analisis data berdasarkan

1. PENGENALAN
2. LATAR BELAKANG RESPONDEN
i.
Berdasarkan populasi dan sampel yang telah ditetapkan
Contoh:
ii.
Populasi: Pelajar Tingkatan 4 Sains SMK LSK
iii.
Sampel : Kelas 4L
3. ANALISIS KAJIAN
i.
Demorgrafi jantina, kaum, umur, lokasi tempat tinggal,
sosioekonomi keluarga
ii.
Menjawab atau tidak persoalan kajian, beri justifikasi,
rasional
4. KESIMPULAN

BAB 5: RUMUSAN
1. PENGENALAN

i.
ii.

Ringkasan Kajian secara keseluruhan,


Agar pembaca dapat kaitkan hasil dengan kertas
cadangan di Bab 1,Bab2 dan Bab3

iii.
2. PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

i.
ii.

Lihat kembali tujuan/objektif/soalan kajian.dapatan


dicapai atau sebaliknya.
Jika tidak dicapaibincang indikator/faktor/asbab

3. IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN


i.
Signifikan kajian/impak positif kajian kpd amalan
pendidikan/perkembangan pendidikan/dasar
pendidikan/stakeholder
ii.
Boleh nyatakan juga kekangan melaksanakan kajian baru
pada masa akan datang
iii.
Boleh juga cadangkan penambahbaikan jika ingin melakukan
kajian yang sama pada masa akan datang
4. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN
Hasil dapatan dan perbincangan implikasi dapatan kajian, boleh
menjadi mekanisme kepada kajian yang baru dan yang relavan
5. KESIMPULAN

RUJUKAN
Rujukan, format APA atau IEEE Cth:
Austin, M. S., & Harkins, D. A. (2008). Assessing change: Can
organizational learning work for schools? The Learning
Organization, 15 (2), 105-125.
Norlidah Alias. (2010). Pembangunan modul pedagogi berasaskan
teknologi dan gaya pembelajaran Felder-Silverman kurikulum

Fizik sekolah menengah. Disertasi Doktor Falsafah yang tidak


diterbitkan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Disediakan oleh
Nor Hayati Ramlan
GKMP Sains dan Matematik
SMK La Salle Klang