Anda di halaman 1dari 21

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik

Tingkatan 2

Geografi

UNIT 1 - KEDUDUKAN
1

Namakan latitud di sebelah dan nilainya


di dalam petak yang disediakan:

Latitud / garisan lintang

Nilai

A
B
C
D
E
2.

a. Garisan latitud yang terpanjang sekali


ialah

__________________________________

b. Garisan yang dilukis dari kutub Utara ke Kutub Selatan ialah


______________________
c. Garisan longitud bernilai 0 dikenal sebagai ____________________________________
d. Garisan longitud 180T dan 180B dikenal sebagai
______________________________
3.

Dengan merujuk kepada rajah di sebelah,


nyatakan kedudukan tempat di bawah:
Tempat/Keduduka
n

Jawapan

(a) Latitud T
(b) Latitud S
(c) Longitud Q
(d) Bandar R
(e) Bandar P
4.

a. Bumi berputar di atas paksinya dari ______________ ke __________________


b. Bumi terbahagi kepada ______ zon waktu. Perbezaan waktu bagi 1 longitud
ialah______
c. Matahari terbit di sebelah ____________, menyebabkan waktu tempatannya lebih
awal.

5.

a. Waktu tempatan di Bandar


Y___________
60 B

100 T
b. Perbezaan masa di antara Bandar X
dan
Bandar Y ialah
___________________________________________

Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Bandar X
Bandar Y

Geografi

12.00 tengah hari


c. Waktu tempatan di Bandar
X__________

BAB 2 - ARAH
1

Lengkapkan 8 arah mata angin dan nilai sudutnya:


Arah mata angin
a

Nilai sudut

Utara

Arah mata angin

Nilai sudut

2. a. Arah sesuatu tempat dari titik rujukan lain


ialah

________________________

b. Bearing sudutan diukur dalam nilai ________ dan diukur mengikut


_______________ jam, dari arah ____________ iaitu 0 hingga ________ .
c. Nyatakan bearing sudutan titik Z dari Y bagi setiap rajah di bawah :

_______________

________________

______________

_________________

4.
Ukur bearing sudutan dari
Balai Polis (bertanda x)
Ke
Jawapan
Taman Desa
Pejabat Pos
Paya
Pasar
Klinik
Sekolah
Bukit
Beringin
Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Masjid

UNIT 3 - SKALA & JARAK


1

a. ____________________ialah nisbah jarak sebenar di atas bumi dengan jarak


yang ditunjukkan di dalam peta.
b. 2 jenis skala lurus iaitu _____________________ dan ______________________
c. Jarak diukur menggunakan_______________, _______________ dan __________

2. Lengkapkan skala lurus di bawah berdasarkan pernyataan yang diberikan:


a.

1 cm mewakili 50 meter

b.

1 cm mewakili 1 km

c.

1 cm mewakili 5 km

3. Berdasarkan skala yang diberi, tukarkan jarak peta kepada jarak sebenar
Skala peta
a.
b.
c.

Oleh : Zazili Md. Nawi

Jarak peta
3 cm
5.5 cm
4 cm

Jarak sebenar
Km
Km
Km
3

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

4. Dengan mengguna skala di ukur jarak sebenar tempat berikut dari sekolah:
Ke

Jawapan

Pasar

Km

Pawagam

Km

Hospital

Km

Bukit Kuda

Km

Balai polis

Km

Pejabat Pos

Km

Pasar raya

Km

Medan
Selera

Km

UNIT 4,5 & 6 - RAJAH, GRAF DAN PETA


1.

a. Data dan maklumat dalam jadual boleh ditunjukkan dalam bentuk grafik
seperti:
______________________, ______________________ dan ____________________
b. Graf __________________________digunakan untuk menunjukkan perubahan
berterusan sesuatu data seperti suhu, harga, dan kadar kelahiran.

2.

Bulan
Stesen Q
(C)
Stesen R
(C)

Suhu Tahunan Stesen Q dan Stesen R


F
M
A
M
J
J
O
S

26

26

27

27

28

28

27

27

27

27

26

26

18

18

19

19

20

20

19

19

19

19

18

18

Berdasarkan jadual di atas, lukiskan graf garisan berganda di atas kertas


graf untuk menunjukkan suhu tahunan di Stesen Q dan stesen R.

Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

3.

Geografi

Bilangan Murid Tingkatan 3 Bestari Dalam Rumah Sukan Mengikut Jantina


Di SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik
Rumah
Sukan
Bahaman
Maharajalela
Mat Kilau
Tok Janggut
Jantina
Lelaki
7
4
4
5
Perempuan
3
6
6
5
Berdasarkan jadual di atas, lukiskan graf bar berganda di atas kertas graf
untuk menunjukkan Bilangan Murid Tingkatan 3 Bestari Dalam Rumah
Sukan Mengikut Jantina Di SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik.

Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

4.

Geografi

a. Graf ________________________ digunakan untuk menggambarkan lebih


satu maklumat dalam satu jangka masa / kawasan yang sama.
b. Susun semula langkah untuk mentafsir jadual dan graf di bawah dengan
menuliskan nombor 1, 2, 3, 4, dan 5.
Tuliskan nombor
Perhatikan label dan unit pada paksi menegak dan paksi
mendatar
Perhatikan nilai maksimum dan nilai minimum
Perhatikan tajuk jadual/graf untuk dapatkan maklumat
Buat kesimpulan dan rumusan tentang graf
Perhatikan perubahan atau perbezaan nilai yang nyata

Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

dalam graf
5.

Peta bergambar (peta pelancongan) memberikan maklumat tentang :


a.
b.

d.

c.

e.

6.

3 jenis Simbol dalam peta pelancongan iaitu:

7.

Namakan ciri berikut dan berikan 2 contoh


Ciri
Ciri semula jadi
Ciri

contoh

Ciri buatan manusia

8. Namakan simbol di bawah mengikut ciri fizikal dan ciri budaya:


Ciri Fizikal

Ciri Budaya

UNIT 7 - TABURAN PENDUDUK

Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

MALAYSIA
1. Namakan kawasan berlorek iaitu penduduk padat :
A

2. a. Taburan penduduk terbahagi kepada 3 kawasan berpenduduk iaitu

b. Formula mengira kepadatan penduduk: KP= ____________________________


c.

Kira kepadatan penduduk bagi negeri berikut:


Negeri
Jumlah penduduk
Keluasan (kmps)
(orang)
Perlis
Pulau
Pinang
Sabah

3. a.

b.

204, 450

795

1, 313, 449

1, 031

2, 603, 485

73, 619

Jawapan

Faktor yang mempengaruhi kawasan penduduk jarang di Malaysia


ialah:

Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia:


a.

d.

b.

e.

c.

f.

UNIT 8 - PERUBAHAN PENDUDUK


1. Perubahan penduduk merujuk kepada:
a. ____________________________________

b. ___________________________

2. Pertumbuhan penduduk semula jadi merujuk kepada:


a. ____________________________________
Oleh : Zazili Md. Nawi

b. ___________________________
8

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

3. Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran:


a. ________________________________

e. ________________________________

b. ________________________________

f. ________________________________

c. ________________________________

g. _______________________________

d. ________________________________

h. _______________________________

4. Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran:


a. ________________________________

e. ________________________________

b. ________________________________

f. ________________________________

c. ________________________________

g. _______________________________

d. ________________________________
5. a. Formula mengira Pertumbuhan penduduk semula jadi ialah:
= kadar ________________________ - kadar ______________________________
b. Formula kadar kematian kasar ialah:
= kadar kematian = ______________________________________________ X 1000
c. Formula kadar kelahiran kasar ialah:
= kadar kelahiran = ______________________________________________ X 1000
6.

Jumlah penduduk

Bilangan kelahiran

Bilangan kematian

23 274 490 orang

528 290 orang

98 167 orang

Merujuk kepada jadual di atas kira:


Kadar kelahiran
Kadar kematian
kasar
kasar

Pertumbuhan penduduk semula


jadi

7. a. _____________________proses pergerakan/penghijrahan penduduk dari 1


kawasan ke kawasan yang lain dengan tujuan menetap secara
sementara/kekal.

UNIT 9 - MIGRASI PENDUDUK


a. Pergerakan penduduk antara kawasan/ negara ialah
1. _________________________
b. Penduduk sebuah negara berhijrah keluar ke negara lain
:____________________
Oleh : Zazili Md. Nawi

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

c. Penduduk negara lain berhijrah masuk ke sebuah


negara:____________________
d. 2 jenis migrasi iaitu: _________________ dan _____________________________
2. 4 jenis migrasi dalaman iaitu:
a.

c.

b.

d.

3.

5.

a. Jenis migrasi ke kawasan A


ialah
b. Jenis migrasi ke kawasan B
ialah

UNIT 10 - KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR


1.

Senaraikan 3 kesan positif penerokaan sumber :


Sumber tanih

Oleh : Zazili Md. Nawi

Sumber hutan

Sumber air
10

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

2.

Geografi

Senaraikan kegunaan tanih mengikut jenisnya:


Laterit
Aluvium
Gambut
Pasir
Lempung

3.

Senaraikan 3 kesan negatif penerokaan sumber:


Sumber tanih

4.

Sumber hutan

Sumber air

Senaraikan langkah meneroka sumber secara terancang:


Air

Tanih

Hutan

UNIT 11 - HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER


1.
a.

Tuliskan konsep kependudukan ini (penduduk berlebihan / penduduk


berkurangan/ penduduk optimum) di bawah
Negara mempunyai saiz penduduk yang kecil

Oleh : Zazili Md. Nawi

11

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

b.
c.

2.

Geografi

tidak mencukupi untuk memajukan sumber


semula jadi.
Negara mempunyai saiz penduduk yang besar,
melebihi bekalan sumber semula jadi yang sedia
ada.
Negara mempunyai saiz penduduk yang
seimbang dengan sumber semula jadi yang sedia
ada.
Namakan 3 negara yang mengalami penduduk:
Penduduk berlebihan
Penduduk
berkurangan
Penduduk optimum

3.

4.

Nyatakan ciri-ciri penduduk di bawah:


Penduduk berkurangan
a

Penduduk berlebihan

Berikan kesan kependudukan di dalam ruangan di bawah:


Penduduk berkurangan

Penduduk berlebihan

UNIT 12 - PETEMPATAN
Oleh : Zazili Md. Nawi

12

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Namakan petempatan
awal dunia: (Rujuk ms:130
B.Teks)

1.

A
B
C
D

2.

Namakan petempatan awal di Malaysia: (Rujuk ms: 130 Buku Teks)


A

3.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Petempatan Awal

4. Lengkapkan peta minda di bawah.


Oleh : Zazili Md. Nawi

13

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Petempatan Luar Bandar

5.

6.

Pola Petempatan

Namakan pola di
sebelah

Ciri- ciri pola tersebut

Fungsi petempatan luar bandar ialah:


a.

c.

b.

d.

Oleh : Zazili Md. Nawi

14

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

7.

Namakan pusat pentadbiran yang bertanda di dalam peta:


B
B1
5
B
B2
6
B
B3
7
B
B4
8

8.

_____________________________ ialah proses perubahan petempatan luar


bandar ke bandar yang melibatkan saiz penduduk, luas kawasan, ,
kemudahan infrastruktur, fungsi dan perubahan sosial (cara hidup) serta
ekonomi.

9.

Faktor yang mempengaruhi pembandaran:


a.

c.

b.

d.

10.

Namakan bandar-bandar yang berikut mengikut fungsi yang dinyatakan:


Fungsi
Bandar
a Pusat Pentadbiran kerajaan Persekutuan yang
baru
b Bandar pertemuan jalan keretapi pantai barat dan
timur
c Bandar tempat bersejarah : A Famosa, Gereja
St.Pauls
d Terkenal sebagai kawasan industri automotif
utama
e Bandar diraja bagi negeri Perak
f Terkenal sebagai pusat pengumpulan gas asli
terpenting
g Bandar bestari yang dilengkapi dengan teknologi
TMK
h Bandar diraja bagi negeri Pahang

11.

Senaraikan fungsi bandar :


a
b

Oleh : Zazili Md. Nawi

d
e
15

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

UNIT 13 - PEMBANDARAN/ URBANISASI


1.

2.

3.

Nyatakan kesan proses pembandaran di Malaysia:


Kesan positif
Kesan negatif
a

Berdasarkan peta di atas, nyatakan kesan pembandaran yang dialami oleh


Metropolis Bangkok di Thailand dan Tokyo di Jepun:
BANDAR BANGKOK
BANDAR TOKYO
a

Langkah-langkah mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia:


Kesesakan
lalulintas
Pencemaran
Banjir kilat

Oleh : Zazili Md. Nawi

16

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Setinggan

Bab 14: Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal


1.

Nyatakan alat yang digunakan sebagai pengangkutan dan perhubungan


awal di bawah:
Peringkat Awal
Sebelum penjajahan
Selepas penjajahan

Pengangkutan darat

Pengangkutan air

Perhubungan

2.

Namakan jaringan jalan kereta api yang paling awal di Malaysia:(Rujuk


ms170-171 BT)

A
B
C
D
E
F
3.

Beauford ke Tenom

Nyatakan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia:

Oleh : Zazili Md. Nawi

keperluan
pengangkutan dan
perhubungan awal

17

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Bab 15: Perkembangan Jaringan Pengangkutan


1.

Nyatakan 3 jenis pengangkutan utama di Malaysia:

2. Namakan terminal kereta api di dalam peta di bawah: (Rujuk ms: 181 Buku
Teks)

3.

Kesan perkembangan pengangangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia:

Oleh : Zazili Md. Nawi

18

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

Bab 16: Perkembangan Sistem Perhubungan


1. Namakan pelabuhan di dalam peta di bawah: (Rujuk ms: 186Buku Teks)

2. Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia:

Oleh : Zazili Md. Nawi

19

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

Geografi

3. Kepentingan jaringan pengangkutan:


Ekonomi
Sosial

4.

5.

6.

Politik

Namakan tasik-tasik besar yang dihubungkan oleh Sungai St.Lawrence di


Kanada
i.

ii.

iv.

v.

iii.

Nyatakan kesan perkembangan sistem pengangkutan dan langkah


mengatasinya
Kesan terhadap alam sekitar
Langkah-langkah mengatasi
a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

Namakan Lapangan Terbang Antarabangsa & Stesen Satelit


Antarabangsa(ms187)

a. Stesen Satelit antarabangsa:


S2=
S3=

S1=
S4=

b. Lapangan Terbang Antarabangsa:


L1
L2

L3

L4

L6

Oleh : Zazili Md. Nawi

L5

20

SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik


Tingkatan 2

7.

Geografi

Nyatakan kesan positif dan negatif sistem perhubungan di Malaysia:


kesan positif
Kesan negatif

Oleh : Zazili Md. Nawi

21