Anda di halaman 1dari 7

SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

NAMA
NO. KP
JAWATAN
JABATAN

Bil
.

1.

: NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP


: 810218-01-5788
: PPPS DG41
: SK. TAMAN PERLING 3, JOHOR BAHRU

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti /
Projek)

Petunjuk
Prestasi
Kuantiti /
Kualiti /
Masa / Kos

Sasaran
Prestasi (KPI)
Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

Akademik / Kurikulum
1.1
Guru j-QAF
a. Menyediakan
takwim tahunan.
b. Merancang aktiviti
sepanjang
tahun.
c. Mengurus dan
mengendalikan Kem
Bestari Solat.
d. Merekod data epelaporan bulan Jun
dan Oktober
e. Mengendalikan
kelas pemulihan
jawi

Masa
Sepanjang
tahun

Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

Kualiti
Mengikut
takwim yang
telah
ditetapkan
oleh sekolah
untuk
meningkatka
n
penguasaan
murid
terhadap
pembelaran
jawi, bahasa
arab, alQuran dan
fardhu ain.

1.2
Guru Mata
Pelajaran
Pendidikan Islam
a. Mengajar mata
pelajaran
Pendidikan Islam
Tahun 3 Berlian, 4
Berlian, 5 Permata
dan 6 Zamrud.
- Menyediakan bahan

Masa
Sepanjang
tahun
(28 waktu)
Kualiti:
Mengikut
Rancangan

3 Berlian
100% lulus dan
menguasai
sekurangkurangnya
Band 4
4 Berlian

Prestas
i
Sebena
r

Ulasan

sehari sebelum
pengajaran dan
pembelajaran
menggunakan
sekurangkurangnya 1 BBM
setiap waktu
pengajaran.
menyediakan
tugasan/latihan
sekurangkurangnya 5 soalan.

b. Jumlah masa
mengajar
Pendidikan Islam
bagi semua kelas
yang diajar ialah
840 minit
seminggu.

c. Menyedia
Rancangan
Pelajaran
Tahunan/Harian
Pendidikan Islam
Tahun 3
Pendidikan Islam
Tahun 4
Pendidikan Islam
Tahun 5
Pendidikan Islam
Tahun 6

Pelajaran
Harian yang
ditetapkan.

Masa:
i. RPT1 kali
setahun.
ii. Siap
selewatlewatnya
pada
minggu
ke 3
Penggal
Pertama.
iii. RPH
1 kali
seminggu
dan
dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.

Masa
Sepanjang
Tahun

d. Mengendali Ujian
Bulanan dan
Peperiksaan
- Menyediakan skrip
soalan
- Memeriksa skrip
jawapan mengikut
skema dalam masa
seminggu selepas
peperiksaan
- Menganalisa

Kuantiti:
4 kali PKSR
1
Peperiksaan
Penggal
Pertama
1
Peperiksaan
Akhir Tahun
Kualiti:
Mengikut
Sukatan
Pelajaran
Kebangsaan

100% lulus
dan menguasai
sekurangkurangnya
band 4
5 Permata
100% lulus dan
menguasai
sekurangkurangnya
band 4
6 Zamrud
100% lulus dan
menguasai
sekurangkurangnya
band 4
Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

Memastikan
murid
mendapat
Kertas ujian/
peperiksaan
Kelas dalam
suasana ujian/
Peperiksaan
Kertas ujian/
peperiksaan di
tanda dengan
teliti dan
mematuhi
skema
peperiksaan
Mengisi markah

keputusan ujian
bulanan dan
peperiksaan
Merekod markah

ke dalam sitem
SAPS16 pada
masa yang
ditetapkan

1.3 Guru Mata Bahasa


Arab
a. Mengajar mata
pelajaran Bahasa
Arab Tahun 6
Zamrud.
- Menyediakan bahan
sehari sebelum
pengajaran dan
pembelajaran
- Menggunakan
sekurangkurangnya 1 BBM
setiap waktu
pengajaran.
- Menyediakan
tugasan/latihan
sekurangkurangnya 5 soalan.
b. Jumlah masa
mengajar Bahasa
Arab bagi semua
kelas yang diajar
ialah 60 minit
seminggu.
c. Menyedia
Rancangan
Pelajaran
Tahunan/Harian

Masa
Sepanjang
tahun
(2 waktu)
Kualiti:
Mengikut
Rancangan
Pelajaran
Harian yang
ditetapkan.

Masa:
i. RPT1 kali
setahun.
ii. Siap
selewatlewatnya
pada
minggu
ke 3
Penggal
Pertama.
iii. RPH
1 kali

6 Zamrud
100% lulus dan
menguasai
sekurangkurangnya
band 4

Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

Bahasa Arab Tahun


6

d. Mengendali Ujian
Bulanan dan
Peperiksaan
- menyediakan skrip
soalan
- memeriksa skrip
jawapan mengikut
skema dalam masa
seminggu selepas
peperiksaan
- menganalisa
keputusan ujian
bulanan dan
peperiksaan
- merekod markah ke
dalam Buku
Penyata Ujian /
SAPS16
1.4 Guru Pendidikan
Seni Visual
a. Mengajar mata
pelajaran Seni
Visual tahun 2
Mutiara dan tahun 3
Berlian.
- Menyediakan bahan
sehari sebelum
pengajaran dan
pembelajaran
- Menggunakan
sekurangkurangnya 1 BBM
setiap waktu
pengajaran.
- Menyediakan
tugasan/latihan
b. Jumlah masa

seminggu.
dan
dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.
Masa
Pertengahan
Tahun dan
Akhir Tahun
Kuantiti:
2 kali
Peperiksaan;
Kualiti:
Mengikut
Sukatan
Pelajaran
Kebangsaan

Masa
Sepanjang
tahun
(4 waktu)
Kualiti:
Mengikut
Rancangan
Pelajaran
Harian yang
ditetapkan.

2 Mutiara
100%
menguasai
tajuk
pembelajaran
3 Berlian
100%
menguasai
tajuk
pembelajaran
Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

Masa:
i. RPT1 kali

mengajar ialah 120


minit seminggu.
c. Menyedia
Rancangan
Pelajaran
Tahunan/Harian
-

2.

Pendidikan Seni
Visual tahun 2
Pendidikan Seni
Visual tahun 3

Kokurikulum
2.1 Guru Penasihat
Pasukan Rumah Merah
2.2 Guru Penasihat
Persatuan Tunas Kadet
Remaja Sekolah
a. Memastikan aktiviti
berjalan seperti
yang dirancangkan.
2.3 Guru Penasihat Kelab
Doktor
Muda
a. Memastikan aktiviti
berjalan seperti
yang dirancang.

3.

setahun.
ii. Siap
selewatlewatnya
pada
minggu
ke 3
Penggal
Pertama.
iii. RPH
1 kali
seminggu.
dan
dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.

Pengurusan
3.1 Penyelaras LDP
3.2 Guru Kelas 3 Berlian
3.3 Guru Bertugas
kumpulan A

Masa
Sepanjang
tahun

Memastikan
segala
perancangan
berjalan lancar.

Kuantiti:
2 kali sebulan
Kualiti:
Mengikut
Jadual MSS
Daerah /
Negeri dan
MSSM

Masa
Sepanjang
Tahun 2015
Kualiti:
Mengurus
dan
mengendalik

Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

3.4 AJK Peperiksaan


Dalaman

an tugas
yang
diarahkan

3.5 AJK Jadual Waktu

4.

AM
5.1 Menghadiri dan
melibatkan
diri dalam aktiviti
sekolah:

Sepanjang
tahun 2015

Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

a. Mesyuarat
Pengurusan
b. Latihan Dalam
Perkhidmatan
c. Majlis Sambutan
Maal Hijrah
d. Majlis Sambutan
Maulidur Rasul
e. Majlis Sambutan
Hari Guru
Peringkat Sekolah
f. Majlis Perasmian
Bulan
Kemerdekaan
g. Hari Terbuka
Sekolah
h. Mesyuarat Agung
PIBG
i. Keceriaan sekolah
j. Mahrajan j-QAF
k. Majlis Ihya
Ramadhan dan
Khatam Al-Quran
l. Peperiksaan UPSR
m. Majlis Penutup
Bulan
Kemerdekaan dan
Jamuan Merdeka
Raya
n. Latihan Kebakaran
o. Sukan Tahunan

Berdasarkan Sasaran Kerja yang tertera di atas, saya mengaku telah merancang
dan menjalankan segala tugas yang diamanahkan dengan bersungguh-sungguh dan

seikhlas hati saya. Saya berjanji akan terus berusaha dan memperbaiki kualiti kerja
saya pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

..
.
(NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP)
810218-01-5788

Tarikh :