Anda di halaman 1dari 18

1.

Pada tanaman Pisum sativum sifat biji bulat


dominan terhadap biji kisut dan warna biji
kuning dominan terhadap biji hijau. Jika
tanaman Pisum sativum berbija bulat kuning
homozigot disilangkan dengan Pisum sativum
berbiji bulat kuning heterozigot, kemungkinan
genotipe dari hasil persilangan tersebut
adalah
A. BBKK, BbKk, bbkk dan bbKk
B. BBKK, BBKk, Bbkk, dan bbkk
C. BBKK, BbKK, Bbkk dan bbkk
D. BBKK, Bbkk, bbKK, dan bbkk
E. BBKK, BBKk, BbKK, dan BbKk
2. Tanaman gandum memiliki sifat biji besar
(B), biji kecil (b), batang tinggi (T) dan
batang pendek (t). Apabila tanaman gandum
berbiji besar tinggi (BbTT) disilangkan
dengan tanaman gandum berbiji besar pendek
(Bbtt) akan dihasilkan tanaman gandum
dengan rasio keturunan
A. Besar tinggi : Kecil tinggi = 3 : 1
B. Besar pendek : Kecil tinggi = 3 : 1
C. Kecil tinggi : Besar pendek = 3 : 1
D. Besar pendek : Kecil tinggi = 1 : 3
E. Besar tinggi : Kecil tinggi = 1 : 3
3. Tanaman bunga pukul empat memiliki sifat
daun lebar (L) dan sempit (l), bunga merah
(M) dan bunga merah muda (m). Jika tanaman
bunga pukul empat berdaun lebar bunga
merah heterozigot (LlMm) disilangkan
dengan tanaman yang sama genotipnya,
persentase keturunan yang memiliki fenotip
berdaun sempit bunga merah muda adalah
A. 6,25%
B. 18,75%
C. 33,3%
D. 56,25%
E. 66,75%
4. Pada tanaman bunga pukul empat, sifat daun
lebar dominan terhadap daun sempit dan bung
merah dominan terhadap bunga putih. Apabila
tanaman bunga pukul empat berdaun lebar
bunga merah (LlMm) disilangkan dengan
tanaman bunga pukul empat berdaun lebar
bunga putih (Llmm) akan dihasilkan bunga
pukul empat dengan rasio fenotip
A. Lebar merah : Lebar putih : Sempit
merah : Sempit putih = 2 : 2 : 2 : 2

B.

Lebar merah : Lebar putih : Sempit


merah : Sempit putih = 3 : 2 : 2 : 1
C. Lebar merah : Lebar putih : Sempit
merah : Sempit putih = 3 : 3 : 1 : 1
D. Lebar merah : Lebar putih : Sempit
merah : Sempit putih = 3 : 2 : 1 : 2
E. Lebar merah : Lebar putih : Sempit
merah : Sempit putih = 2 : 2 : 3 : 1
5. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat (B)
dominan terhadap biji kisut (b) dan batang
tingi (T) dominan terhadap batang pendek (t).
Tanaman ercis berbiji bulat batang tinggi
homozigot disilangkan dengan tanaman ercis
berbiji kisut batang tinggi heterozigot.
Pernyataan yang benar mengenai persilangan
tersebut adalah
A. Persentase F1 yang berfenotip biji kisut
batang pendek adalah 6,25%
B. Persilangan 2 induk tanaman ercis
tersebut termasuk monohibrid
C. Hasil persilangan tersebut
menghasilkan fenotip berbiji bulat
batang tinggi homozigot
D. Persentase F1 yang bergenotip BbTT
adalah 50%
E. Gamet yang terbentuk dari kedua induk
sama, yaitu BT, Bt, bT dan bt
6. Pada persilangan dihibrida diperoleh
perbandingan pada F2 = 9 : 3 : 3 : 1.
Pernyataan yang sesuai dengan data diatas
adalah
A. Ada sifat intermediet pada persilangan
tersebut
B. Gamet masing masing induk ada 3
macam
C. Genotip pada P2 homozigot
D. Terdapat 15 macam fenotip
E. Terdapat 9 macam genotip
7. Gen A (bunga merah) dominan terhadap a
(bunga putih) dan gen B (bunga di ketiak)
dominan terhadap b (bunga di ujung). Jika
dilakukan persilangan antara tanaman AaBb
dengan AABB akan menghasilkan persentase
keturunan dengan fenotipe bunga merah di
ketiak sebanyak
A. 100%
B. 75%
C. 56,25%

D. 25%
E. 6,25%
8. Persentase keturunan bunga merah di ketiak =
100%Jeruk bulat asam homozigot disilangkan
dengan jeruk keriput manis homozigot. Sifat
bulat dominan terhadap keriput dan manis
dominan terhadap asam. F1 disilangkan
sesamanya dan menghasilkan tanaman
sebanyak 320 biji. Tanaman yang memiliki
buah bulat manis sebanyak biji.
A. 20
B. 60
C. 80
D. 90
E. 180
9. Pada marmot bulu hitam bersifat dominan.
Dari suatu hasil persilangan, separuh dari
anak-anak marmot yang lahir berwarna putih.
Genotip parentalnya adalah..
A. BB >< Bb
B. Bb >< Bb
C. Bb >< bb
D. bb >< bb
E. BB >< bb
10. Seorang petani menyilangkan rambutan
berbuah lebat rasa asam dengan rambutan
berbuah sedikit rasa manis . Semua tanaman
F1 berbuah lebat rasa manis. Selanjutnya,
antara tanaman F1 dikawinkan. Dari hasil
persilangan tersebut dihasilkan tanaman F2
sebanyak 480 tanaman. Banyak tanaman yang
memiliki fenotipe berbuah lebat rasa manis
sejumlah tanaman.
A. 30
B. 90
C. 120
D. 270
E. 360
11. Disilangkan tanaman apel buah bulat manis
(BbMM) dengan buah lonjong manis
(bbMm). Dari persilangan tersebut dihasilkan
600 tanaman. Maka, berapa banyak buah yang
dihasilkan memiliki fenotip lonjong manis?
A. 150 buah
B. 200 buah
C. 250 buah
D. 300 buah

E.

310 buah

12. Pada tanaman ercis sifat bulat dominan


terhadap kisut dan kuning dominan terhadap
hijau. Bila tanaman berbiji bulat kuning
(BbKK) disilangkan dengan bulat hijau
(Bbkk) akan dihasilkan ercis dengan ratio
keturunan
A. Bulat kuning : kisut hijau = 15 : 1
B. Kisut kuning : bulat hijau = 1 : 3
C. Bulat kuning : kisut kuning = 3 : 1
D. Kisut kuning : bulat hijau = 3 : 1
E. Kisut kuning : bulat kuning = 1: 1
13. Persilangan antara tanaman bunga warna
merah besar (MmKk) dengan sesamanya.
Maka, jika total bunga ada 320 biji, maka
banyak bunga dengan fenotip MmKk dan
mmKK adalah
A. 80 biji dan 20 biji
B. 60 biji dan 40biji
C. 40 biji dan 60 biji
D. 30 biji dan 150 biji
E. 150 biji dan 30 biji
14. Perhatikan skema persilangan berikut!
P1 : BBHH bbhh
(Kapri bulat hitam) >< (Kapri kisut hijau)
F1 : BbHh : (Kapri bulat hitam 100%)
P2 : BbHh >< BbHh
Jika persilangan P2 diperoleh 160 tanaman,
berapakah jumlah tanaman dengan fenotipe
kisut hijau pada F2?
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
E. 90
15. Persilangan antara tanaman bunga warna
merah besar (MmKk) dengan sesamanya.
Berapakah persentase MMKk ?
A. 6,25 %
B. 25 %
C. 12,5 %
D. 18,75 %
E. 50 %
16. Pada tanaman rambutan, buah bulat (B)
dominan terhadap buah lonjong (b) dan kulit
warna merah (M) dominan terhadap warna

kuning (m). Tanaman rambutan buah bulat


merah dikawinkan dengan rambutan buah
lonjong kuning, dihasilkan tanaman rambutan
dengan fenotipe buah bulat merah, bulat
kuning, lonjong merah, lonjong kuning
dengan ratio fenotipe 1 : 1 : 1 : 1. Maka
masing-masing genotipe dari kedua induknya,
adalah..
A. Bb Mm dan bb mm
B. Bb Mm dan bb Mm
C. BB Mm dan bb mm
D. Bb MM dan bb mm
E. BB MM dan bb mm
17. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan
oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu
putih (h). Perkawinan 2 ekor kucing
menghasilkan keturunan dengan ratio hitam :
putih = 1:1. Berdasarkan data di atas, maka
genotif kedua induk kucing masing-masing
adalah
A. HH dan HH
B. HH dan hh
C. Hh dan Hh
D. Hh dan hh
E. hh dan hh
18. Sapi jantan berbulu hitam kasar disilangkan
dengan betina berbulu putih halus. Keturunan
yang dihasilkan menunjnukkan perbandingan
hitam halus, putih halus, putih kasar,
hitam kasar. Manakah genotype kedua
induknya
A. HHKk dan HHKk
B. HhKk dan HhKk
C. HHKK dan hhkk
D. HHkk dan Hhkk
E. HhKk dan hhkk
19. Pada tanaman rambutan, buah bulat (B)
dominan terhadap buah lonjong (b) dan kulit
warna merah (M) dominan terhadap warna
kuning (m). Tanaman rambutan buah bulat
merah dikawinkan dengan rambutan buah
lonjong kuning, dihasilkan tanaman rambutan
dengan fenotipe buah bulat merah, bulat
kuning, lonjong merah, lonjong kuning
dengan fenotipe 1:1:1:1. Maka masingmasing genotipe dari kedua induknya
adalah
A. BbMm dan bbmm

B.
C.
D.
E.

BbMm dan bbMm


BBMm dan bbmm
BbMM dan bbmm
BBMM dan bbmm

20. Jika keseluruhan F2 berjumlah 320, maka


keturunan yang berfenotipe bulat manis
berjumlah 3/8 x 320 = 120Seorang petani
menyilangkan tanaman semangka buah besar,
rasa tidak manis (BBmm) dengan tanaman
buah kecil, rasa manis (bbMM). Keturunan
pertama (F1) disilangkan sesamanya,
persentase keturunan yang mempunyai sifat
besar menis sebesar
A. 6,25%
B. 12,50%
C. 18,75%
D. 25%
E. 56,25%
21. Perbandingan genotip 15 : 1 dihasilkan oleh
keturunan F2 dari ....
A. Persilangan dengan poliploidi
B. Persilangan kriptomeri
C. Persilangan dengan dua sifat beda
polimeri
D. Persilangan dengan tiga sifat beda
E. Persilangan atavisme
22. Ayam jantan berpial rose (RRpp) disilangkan
dengan ayam betina berpial pea (rrPP), F1
disilangkan dengan sesamanya. Perbandingan
fenotip F2-nya adalah
A. 9 : 3 : 4
B. 9 : 3 : 3 : 1
C. 12 : 3 : 1
D. 9 : 7
E. 15 : 1
23. Warna bunga Linnaria dipengaruhi oleh gen
A: menghasilkan antosianin dan a: tidak
menghasilkan antosianin, serta gen B:
sitoplasma basa dan b: sitoplasma asam.
Antosianin dalam suasana asam menghasilkan
warna merah, dan dalam suasana basa
menghasilkan warna ungu. Tanpa adanya
antosianin bunga berwarna putih.
Apabila bunga dengan genotip AaBB
disilangkan dengan bunga bergenotip aaBb,
maka kemungkinan muncul anakan dengan
bunga warna merah adalah.

A.
B.
C.
D.
E.

0%
25%
50%
75%
100%

24. Suatu persilangan polimeri antara gandum


dengan genotip M1m1M2m2 dengan gandum
genotip m1m1M2m2 Menghasilkan 400
anakan. Jumlah anakan yang memiliki warna
putih adalah.
A. 25
B. 50
C. 200
D. 75
E. 375
25. Gen H menghasilkan warna hitam pada biji
gandum bersifat epistasis terhadap gen K
(kuning) dan k (putih). Sedangkan gen h juga
menghasilkan warna putih.
Apabila gandum dengan genotip HHkk
disilangkan dengan gandum bergenotip
hhKK, F1 disilangkan sesamanya, maka
perbandingan fenotip F2 nya adalah.
A. 15 : 1
B. 9 : 3 : 3 : 1
C. 12 : 3 : 1
D. 9 : 3 : 4
E. 1 : 2 : 1
26. Suatu persilangan yang memiliki
perbandingan fenotip F2 = 9 : 3 : 4 adalah.
A. Polimeri
B. Kriptomeri
C. Gen komplementer
D. Epistasis resesif
E. Atavisme
27. Suatu persilangan dimana suatu sifat hanya
akan muncul apabila ada gen lain yang
mendukungnya dan menghasilkan
perbandingan fenotip F2 = 9 : 7 adalah.
A. Kriptomeri
B. Gen komplementer
C. Epistasis dominan
D. Epistasis resesif
E. Atavisme
28. Suatu persilangan ayam jantan pial walnut
(RrPp) disilangkan dengan ayam betina

berpial rose (RRpp). Kemungkinan anakan


yang memiliki pial single adalah.
A. 0%
B. 25%
C. 50%
D. 75%
E. 100%
29. Gen kk bersifat epistasis terhadap gen H dan
h. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan
apabila disilangkan organisme dengan genotip
HhKk dengan HhKk akan menghasilkan
keturunan dengan perbandingan fenotip.
A. 9 : 3 : 3 : 1
B. 15 : 1
C. 9 : 7
D. 12 : 3 : 1
E. 1 : 2 : 1
30. Yang dimaksud peristiwa atavisme adalah.
A. Gen yang dapat menutupi munculnya
gen lain
B. Gen-gen berbeda yang mempengaruhi
sifat yang sama
C. Gen yang sifatnya ditutupi oleh gen lain
D. Gen yang sifatnya dapat muncul apabila
ada kemunculan gen lain
E. Gen ganda yang memunculkan banyak
variasi fenotip
31. Pak Budi menyilangkan galur murni kacang
kapri berbiji bulat warna kuning (BBKK) dan
biji keriput warna hijau (bbkk). Persilangan
dilakukan sampai mendapat keturunan F2
menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah.
Secara berurutan, jumlah biji bulat warna
kuning dan biji keriput warna hijau adalah. . .
A. 200 dan 600
B. 200 dan 1.200
C. 200 dan 1800
D. 600 dan 200
E. 1800 dan 200
32. Pada penyilangan bunga Linaria
maroccana bungan merah (Aabb) dengan
bunga putih (aaBB) menghasilkan bunga
ungu (AaBb). Apabila F1 disilangkan dengan
bungan merah (Aabb), berapakah rasio
fenotip F2nya antara ungu : putih : merah?
A. 3 : 2 :3
B. 6 : 2 : 8

C. 9 : 3 : 4
D. 9 : 4 : 3
E. 12 : 3 : 1
33. Disilangkan tanaman mangga bulat manis
(BBMM) dengan buah lonjong manis
(bbMm). Hasil persilangannya adalah. . .
A. 100% bulat manis
B. 75% bulat manis : 25% lonjong manis
C. 50% bulat manis : 50% lonjong manis
D. 50% bulat manis : 50% lonjong pahit
E. 100% lonjong manis
34. Interaksi antara dua pasang gen yang
mengendalikan karakter bentuk pial ayam,
dilambangkan dengan R_P_ untuk ayam
berpial walnut, R_pp untuk ayam berpial rose,
rrP_ untuk ayam berpial pea, dan rrpp untuk
ayam berpial single. Persilangan antara ayam
berpial walnut dan berpial pea menghasilkan
keturunanwalnut dan rose dengan rasio 3 : 1.
Berdasarkan hasil persilangan di atas, genotip
induknya adalah. . .
A. RRPP x rrPP
B. RRPp x rrPp
C. RrPP x rrPP
D. RrPP x rrPp
E. RrPp x rrPp
Untuk soal nomor 85, 86, dan 87.
Ditemukan bahwa gen H mengatur warna hitam,
sedangkan alelnya gen h mengatur warna abu-abu.
Adapun gen P mengatur panjang sayap dan alelnya
gen p mengatur sayap pendek. Jarak antara HP adalah
10%.
35. Berapa rasio fenotip hasil test cross HhPp
yang mengalami pindah silang?
A. 9 : 1 : 1 : 9
B. 9 : 1 : 9 : 1
C. 1 : 1 : 9 : 9
D. 1 : 9 : 9 : 1
E. 1 : 9 : 1 : 9
36. Berapa nilai pindah silangnya ?
A. 70%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
E. 60%

37. Berapa jarak gen H dan P ?


A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 17%
E. 25%
38. Perkawinan antara kuda betina dan keledai
jantan tidak dapat menghasilkan spesies baru,
karena. . .
A. Hibrid yang dihasilkan fertile
B. Adanya isolasi reproduksi
C. Adanya isolasi perilaku
D. Hibrid yang dihasilkan steril
E. Hibrid yang dihasilkan letal
39. Diketahui :
1.
Alel posisi bunga aksial (A) dominan
terhadap posisi bunga terminal (a)
2.
Alel batang tinggi (L) dominan
terhadap batang kerdil (l)
3.
Alel biji bulat (B) dominan terhadap
biji keriput (b)
Perkawinan sendiri tanaman heterozigot
akan menghasilkan keturunan dengan sifat
homozigot untuk posisi bungan aksial dan
batang tinggi serta
heterozigot untuk bentuk
biji, dengan kemungkinan. . .
A. 1/64
B. 1/32
C. 1/8
D. 1/4
E. 1/2
40. Penyimpangan perbandingan fenotip F1 pada
persilangan dengan dua sifat beda, misalnya
dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 disebut. . .
A. pindah silang
B. Hipostais
C. Epistasis
D. Polimeri
E. kriptomeri
41. Perkawinan lalat buah warna abu-abu, sayap
panjang dengan lalat buah warna hitam, sayap
pendek. Memperoleh keturunan lalat buah
dengan fenotip warna abu-abu, sayap panjang
dan warna hitam, sayap pendek. Keadaan
demikian dapat terjadi karena adanya
peristiwa. . .
A. Dominansi

B.
C.
D.
E.

gagal berpisah
gen terikat sempurna
gen terikat tak sempurna
epistasis

42. Pada tanaman kapri, biji bulat (B) dominan


terhadap biji kisut (b) dan kulit biji berwarna
coklat (C) dominan terhadap putih (c)
tanaman kapri yang bijinya bulat coklat
dikawinkan dengan yang bijinya kisut putih.
Dan menghasilkan tanaman yang bijinya bulat
coklat, bulat putih, kisut coklat, dan kisut
putih dengan perbandingan 1:1:1:1, masingmasing genotip dari kedua induk tersebut
yaitu. . .
A. BBCC dan bbcc
B. BBCc dan bbcc
C. BbCC dan bbcc
D. BbCc dan bbcc
E. BbCc dan bbCc
43. Gen A (daun berklorofil), gen a (daun tidak
berklorofil), gen B (batang tinggi) dan gen b
(batang pendek). Jika genotip aa bersifat letal,
maka hasil persilangan AaBb dengan Aabb
akan diperoleh perbandingan fenotip . . . .
A. Hijau tinggi : hijau pendek = 1 : 1
B. Hijau tinggi : hijau pendek = 3 : 1
C. Htjau tinggi : putih pendek = 1 : 1
D. Hijau tinggi : putih pendek = 2 : 1
E. Putih tinggi : hijau pendek = 3 : 1
44. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan
Bb dimana gen b bersifat lethal, keturunan
yang diharapkan hidup adalah . . . .
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
E. 75%
45. Di bawah ini merupakan pernyataan yang
benar dari peristiwa suatu persilangan,
yaitu . . . .
A. filial terbentuk setelah terjadinya
peleburan genotip
B. genotip dibentuk oleh susunan gen yang
sifatnya sama
C. gamet muncul dengan memperhatikan
fenotip yang ada

D. setiap genotip yang terbentuk akan


memberikan fenotip yang sama
E. fenotip merupakan sifat tampak dengan
menerjemahkan genotip yang ada
46. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan
Bb dimana gen b bersifat lethal, keturunan
yang diharapkan hidup adalah ...
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
E. 75%
47. Sistem Penentuan jenis kelamin pada belalang
yaitu
A. XY
B. XO
C. XX
D. ZW
E. ZZ
48. Jika individu bergenotif AaBbCcDd gen C
dan D bertautan, maka macam gamet yang
terbentuk adalah
A. 4
B. 6
C. 8
D. 12
E. 16
49. Manakah pernyataan berikut yang tidak
tepat?
A. semua sifat ditentukan oleh satu gen
B. satu gen mengatur satu sifat
C. batas-batas antar gen tidak dapat
ditentukan secara pasti
D. jika gen berubah, berubah pula sifat
makhluk hidup
E. gen diwariskan
50. Kelinci memiliki jumlah kromosom 44, maka
kariotip kromosom pada sel hati kelinci betina
adaiah .
A. 44 AA
B. 44A + XY
C. 22AA + XX
D. 22A + XX
E. 44AA + XX

51. Gamet yang dibentuk oleh genotip AaBb


dimana gen A dan B berpautan adalah ...
A. AB, Ab, aB, ab
B. AB, Ab
C. AB, aB
D. AB, ab
E. AA, BB, aa, bb

Artinya pada setiap sperma terkandung


kromosom
A. 30 autosom + 1 gonosom (X atau Y)
B. 31 autosom + 1 gonosom X
C. 31 pasang autosom + 1 gonosom X
D. 60 autosom + 1 gonosom X + gonosom
Y
E. 60 autosom + 2 gonosom X

52. Bunga warna merah homozigot dominan


terhadap bunga warna putih. Apabila bunga
warna merah heterozigot disilangkan dengan
sesamanya, diperoleh keturunan berjumlah 36
batang. Berapa batangkah yang berbunga
merah?
A. 9 batang
B. 18 batang
C. 27 batang
D. 30 batang
E. 35 batang

57. Pada jagung, gen G menyebabkan daun hijau,


sedangkan gen g menyebabkan albino.
Apabila jagung berdaun hijau heterozigot
disilangkan sesamanya, persentase keturunan
yang diharapkan dapat hidup adalah
A. 10 %
B. 20 %
C. 25 %
D. 50 %
E. 75 %

53. Gandum berkulit hitam (Hhkk) disilangkan


dengan gandum berkulit kuning (hhKk),
hitam epistasis terhadap kuning maka
keturunannya ...
A. hitam semua
B. kuning semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D. 50% hitam, 25% kuning, 25% putih
E. 25% hitam, 50% kuning, 25% putih

58. Bila keturunan kedua dari monohybrid


mempunyai perbandingan fenotip sama
dengan genotipnya, maka hibridisasi itu
bersifat
A. Polimeri
B. Dominansi
C. Intermediet
D. Kodominan
E. kriptomeri

54. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan


Bb dimana gen b bersifat lethal, keturunan
yang diharapkan hidup adalah ...
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
E. 75%

59. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan


oleh gen (H) yang dominan terhadap gen bulu
putih (h). perkawinan 2 ekor kucing
menghasilkan keturunan dengan rasio hitam :
putih = 1 : 1. Berdasarkan data tersebut
genotip kedua induk kucing adalah
A. HH dan HH
B. HH dan hh
C. Hh dan Hh
D. Hh dan hh
E. hh dan hh

55. Bila bunga Mirabillis jalapa merah muda


(Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan
menghasilkan keturunan
A. merah semua
B. merah muda : putih = 2 : 1
C. merah muda : putih = 1 : 1
D. merah muda : putih = 1 : 3
E. merah muda : putih = 3 : 1
56. Seekor keledai jantan mempunyai 62
kromosom di dalam setiap sel somatisnya.

60. Selama proses pembentukkan gamet (ovum


dan sperma), dua buah alel yang bertanggung
jawab terhadap suatu sifat, terpisah sehingga
masing-masing gamet hanya mengandung
satu alel yang mengendalikan suatu sifat.
Kombinasi dari alel-alel akan membentuk
A. Rekombinasi
B. Fertilisasi
C. Gamet

D. Genotip
E. Fenotip
61. Gen batang tinggi (T) dominan terhadap gen
batang rendah (t). Jika disilangkan antara
tanaman batang tinggi homozigot dengan
tanaman batang rendah. F1 nya disilangkan
dengan induk yang homozigot resesif. Pola
persilangan tersebut adalah
A. Dominansi
B. Kodominan
C. Test cross
D. Back cross
E. intermediet
62. Pada kelapa sifat buah banyak (B) dominan
terhadap buah sedikit (b), sedang sifat batang
rendah (R) dominan terhadap batang tinggi
(r). Persilangan antara kedua pohon kelapa
tersebut menghasilkan keturunan F2 dengan
rasio fenotip (9 : 3 : 3 : 1). Keturunan pada F2
yang sifatnya paling baik adalah.
A. Bb Rr
B. BB Rr
C. Bb RR
D. BB rr
E. BB RR
63. Manakah dari pernyataan dibawah ini
yang tidak termasuk pola hereditas tipe gen
kodominan?
A. Warna bunga (MM = merah, mm =
putih, dan Mm = merah muda)
B. Golongan darah manusia A, B, AB dan
O
C. Warna bulu ayam (BB = hitam, bb =
putih, Bb = Andalusia)
D. Warna bulu sapi (RR = merah, rr =
putih, dan Rr = roan)
E. Golongan darah (MM = gol. M, NN =
golongan N, dan MN = gol. MN)
64. Kelinci betina normal dengan genotip
WWch dikawinkan dengan kelinci jantan
himalaya dengan genotp Whw. Rasio fenotip
F1 nya adalah
A. normal : chincila = 1 : 1
B. normal : chincila = 2 : 1
C. normal : himalaya = 1 : 1
D. normal : chincila = 3 : 1
E. chinchila : himalaya = 1 : 1

65. Bila gen b adalah gen letal, berapa


keturunannya yang hidup dari hasil
persilangan AaBb x aaBb?
A. 12,5%
B. 25%
C. 50 %
D. 75 %
E. 100%
66. Suatu individu bergenotip PPQqrrSStt,
macam gamet yang terbentuk dari genotip
tersebut adalah
A. PQrSt dan PqrSt
B. PQrsT dan pqRSt
C. PQRST dan pqrst
D. pqRST dan PQrst
E. PQrSt dan PqrSt
67. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat (B),
biji keriput (b), batang tinggi (R) dan batang
pendek (r). Jika tanaman ercis biji bulat
batang tinggi disilangkan dengan ercis biji
kisut batang tinggi , dihasilkan keturunan
dengan ratio 3 bulat tinggi : 1 bulat rendah : 3
kisut tinggi : 1 kisut rendah. Manakah yang
menunjukkan kemungkinan genotip kedua
induknya?
A. BbTt x BBTt
B. BbTt x bbTt
C. BbTt x BbTT
D. BbTt x BbTt
E. BBTT x bbtt
68. Jika hasil suatu persilangan RrPp (walnut)
dengan rrPp (pea) didapatkan perbandingan
antara walnut : ross : pea : single = 37,5% :
12,5% : 37,5 : 12,5%. Berdasarkan
persilangan di atas menunjukkan salah satu
dari penyimpangan semu hukum mendell
yaitu:
A. Polimeri
B. Interaksi gen
C. Gen komplementer
D. Epistasis-hipostasis
E. Kriptomeri
69. Manakah dari jenis hewan dibawah ini yang
berjenis kelamin betina?
A. Ikan zw
B. Lebah N

C. Drosophila 3 AA + XO
D. Belalang XO
E. Kupu-kupu ZZ
70. Pada lalat buah gen warna mata terpaut
kromosom seks. Lalat buah jantan bermata
putih disilangkan dengan lalat betina mata
merah. Bila F1 disilangkan dengan
sesamanya, maka perbandingan lalat bermata
merah dengan lalat bermata putih pada F2
adalah
A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 1 : 3
D. 2 : 1
E. 3 : 1
71. Diketahui H (hitam) hipostasis terhadap K
(kuning) yang bersifat epistasis. Pada
persilangan antara gandum kuning (HhKk)
dengan gandum kuning (hhKK) dihasilkan
160 keturunan. Berapakah kemungkinan
keturunan yang berfenotip hitam?
A. 20
B. 40
C. 80
D. 100
E. 120
72. Sapi jantan berbulu hitam kasar disilangkan
dengan betina berbulu putih halus. Keturunan
yang dihasilkan menunjukkan perbandingan
hitam halus, putih halus, putih kasar,
hitam kasar. Manakah genotip kedua
induknya?
A. HHKK dan hhkk
B. HhKk dan hhkk
C. HHkk dan Hhkk
D. HhKk dan HhKk
E. HHKk dan HHK
73. Individu yang mengandung faktor K tanpa
faktor M atau sebaliknya berfenotip putih,
tetapi individu yang mengandung kedua
faktor tersebut (K dan M) akan berfenotip
ungu. Individu dengan genotip KKmm
disilangkan dengan kkMM, menghasilkan
fenotip ungu semua. F1 disilangkan
sesamanya maka diperoleh keturunan F2
dengan rasio fenotip
A. 1 : 1

B.
C.
D.
E.

3:1
9:7
13 : 3
15 : 1

74. Gandum berkulit biji hitam (HHkk)


disilangkan dengan gandum berkulit biji
kuning (hhKK). Turunan pertama 100%
berkulit biji hitam. Turunan kedua terdiri atas
hitam , kuning dan putih. Frekuensi
turunannya yang berkulit biji kuning adalah

A. 6,25%
B. 12,5%
C. 18,75%
D. 25%
E. 93,75%
75. Individu bergenotip AaBBCCDd, akan
membuat gamet sebanyak
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12
76. Suatu individu bergenotipe Aa Bb Cc. Jika
dalam meiosisnya ada pautan antara gen A-B
dan a-b maka kemungkinan macam gamet
yang terbentuk
A. ABC, Abc, Abc, ABC
B. ABC, ABc, AbC, Abc
C. ABC, AbC, Abc,abc
D. ABC, ABc, abC, abc
E. ABC, Abc, abC, abc
77. Kelinci memiliki jumlah kromosom 44, maka
kariotip kromosom pada sel hati kelinci betina
adaiah ....
A. 44 AA
B. 42A + XY
C. 21AA + XX
D. 21A + XX
E. 42AA + XX
78. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat (B),
biji keriput (b), batang tinggi (R) dan batang
pendek (r). Jika tanaman ercis biji
bulat (homozigot) batang tinggi heterozigot
disilangkan dengan ercis biji bulat
(heterozygot) batang pendek, keturunan yang

bersifat biji bulat batang pendek adalah


sebanyak .....
A. 6,25%
B. 12,5%
C. 37,5%
D. 42,5%
E. 50%
79. Pada penyilangan bunga Linaria marocana
bunga merah (AAbb) dengan bunga putih
(aaBB) menghasilkan bunga ungu (AaBb).
Apabila F1 disilangkan dengan
bunga ungu (AaBB), berapakah ratio fenotip
F2-nya antara ungu:putih:?
A. 1:1
B. 1:3
C. 3:2
D. 3:1
E. 2:3
80. Seorang peneliti menyilangkan galur murni
kacang kapri berbiji bulat warna kuning
(BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk).
Persilangan dilakukan sampai mendapat
keturunan F2 yang menghasilkan biji
sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan,
jumlah biji bulat warna hijau dan biji keriput
warna kuning adalah .
A. 200 dan 600
B. 200 dan 1.200
C. 600 dan 600
D. 600 dan 200
E. 1.800 dan 200
81. Sistem Penentuan jenis kelamin
pada Ikan jantan yaitu
A. XY
B. XO
C. XX
D. ZW
E. ZZ
82. Jika individu bergenotif AaBBCcDd gen C
dan D bertautan, maka macam gamet yang
terbentuk adalah
A. 2
B. 4
C. 6
D. 12
E. 8

83. Gen-gen di bawah ini menyatakan bulu yang


diwarisi oleh beberapa hewan.
Gen A bulu keriting (dominan)
Gen a bulu lurus (resesif)
Gen B bulu hitam (dominan)
Gen b bulu putih (resesif)
Hewan yang mewarisi gen Aabb akan
memiliki fenotip
A. Lurus hitam
B. keriting . hitam
C. Keriting putih
D. Halus putih
E. Ikal abu-abu
84. Kera memiliki 2n kromosom=42 buah. maka
jumlah kromatid pada metafase II adalah.
A. 21
B. 33
C. 42
D. 63
E. 84
85. Pada tikus gen K berbulu coklat dominan
terhadap gen k berbulu putih. Gen P berekor
pendek dominan terhadap gen p berekor
panjang. Tikus coklat berekor pendek
heterozigot disilangkan sesamanya, akan
menghasilkan keturunan dengan
perbandingan fenotipe (2001)
A. coklat pendek : coklat panjang : putih
pendek : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
B. coklat pendek : coklat panjang : putih
pendek : putih panjang = 3 : 3 : 3 : 1
C. coklat pendek : coklat panjang : putih
pendek : putih panjang = 9 : 3 : 3 : 1
D. coklat pendek :: putih pendek : putih
panjang = 9 : 3 : 4
E. coklat pendek : putih panjang = 9 : 7
86. Gandum berkulit hitam (HhKk) disilangkan
dengan gandum berkulit hitam (Hhkk),
hitam(H) epistasis terhadap kuning (K)maka
keturunannya ...
A. hitam semua
B. kuning semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D. 75% hitam, 12,5% kuning, 12,5% putih
E. 25% hitam, 50% kuning, 25% putih
87. Sapi jantan berbulu hitam kasar disilangkan
dengan betina berbulu putih halus. Keturunan

yang dihasilkan menunjukkan perbandingan


hitam halus, putih halus, putih kasar,
hitam kasar. Manakah genotip kedua
induknya?
A. HHKK dan hhkk
B. HhKk dan hhkk
C. HHkk dan Hhkk
D. HhKk dan HhKk
E. HHKk dan HHKk
88. Bila bunga Mirabillis jalapa merah muda
(Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan
menghasilkan keturunan
A. merah semua
B. merah muda : putih = 2 : 1
C. merah muda : putih = 1 : 1
D. merah muda : putih = 1 : 3
E. merah muda : putih = 3 : 1
89. Dari persilangan ayam walnut (sumpel)
(RrPp) dengan ayam berpial pea (biji) (rrPp),
kemungkinan akan diperoleh keturunan
walnut, rose (mawar), pea dan single (bilah)
dengan perbandingan (2001)
A. 1 : 1 : 3 : 3
B. 1 : 3 : 3 : 1
C. 3 : 1 : 1 : 3
D. 3 : 1 : 3 : 1
E. 3 : 3 : 1 : 1
90. Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh alela
anda dengan urutan dominasi C > Cch > cH >
c, dimana :
C = kelabu cH = himalaya
Cch = chincila c = albino
Perkawinan kelinci kelabu Cc dengan Ccch
akan menghasilkan keturunan
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 1 : 2
C. kelabu : chincila : albino = 2 : 1 : 1
D. kelabu: albino = 3 : 1
E. kelabu : chincila = 3 : 1
91. Pada tikus, warna bulu hitam dikendalikan
oleh gen R dan C bersama-sama, sedangkan rr
dan C menyebabkan warnakream Bila ada gen
cc, tikus itu menjadi albino. Perkawinan
antara tikus hitam homozigot dengan tikus
albino menghasilkan F1 semua hitam. Bila F1
disilangkan sesamanya, maka pada F2

didapatkan keturunan hitam : krem : albino


dengan perbandingan (2000)
A. 1 : 2 : 1
B. 3 : 1 : 12
C. 9 : 3 : 4
D. 12 : 3 : 1
E. 13 : 2 : 1
92. Seekor keledai jantan mempunyai 62
kromosom di dalam setiap sel somatisnya.
Artinya pada setiap sperma terkandung
kromosom (2000)
A. 30 autosom + 1 gonosom (X atau Y)
B. 31 autosom + 1 gonosom X
C. 31 pasang autosom + 1 gonosom X
D. 60 autosom + 1 gonosom X + gonosom
Y
E. 60 autosom + 2 gonosom X
93. Mangga besar-masam galur murni disilangkan
dengan mangga kecil manis. Diketahui besar
dominan terhadap kecil dan masam dominan
terhadap manis.F1 disilangkan sesamanya
menghasilkan buah sebanyak 320 biji. Buah
yang memiliki sifat besar-manis galur murni
sebanyak
A. 20 biji
B. 60 biji
C. 80 biji
D. 90 biji
E. 180 biji
94. Pak Maryanto menyilangkan galur murni
kacang kapri berbiji bulat warna kuning
(BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk).
Persilangan dilakukan sampai mendapat
keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah
3.200 buah. Secara berurutan,jumlah biji bulat
warna kuning dan biji keriput warna hijau
adalah. . .
A. 200 dan600
B. 600 dan 200
C. 200 dan 1.200
D. 1.800 dan 200
E. 200 dan 1800
95. Pada penyilangan bunga Linaria maroccana
bungan merah (Aabb) dengan bunga
putih(aaBB) menghasilkan bunga ungu
(AaBb). Apabila F1 disilangkan dengan

bungan merah (Aabb), berapakah rasio


fenotip F2nya antara ungu : putih : merah?
A. 3 : 2 :3
B. 9 : 4 : 3
C. 6 : 2 :8
D. 12 : 3 : 1
E. 9 : 3 : 4
96. Disilangkan tanaman mangga bulat manis
(BBMM) denganbuah lonjong manis
(bbMm). Hasil persilangannya adalah. . .
A. 100%bulatmanis
B.
C.
D.
E.

50%bulat manis : 50% lonjong pahit


75%bulat manis : 25% lonjong manis
100%lonjong manis
50%bulat manis : 50% lonjong manis

97. Interaksi antara dua pasang gen yang


mengendalikankarakter bentuk pial ayam,
dilambangkan dengan
I. R_P_ untuk ayam berpial walnut,
II. R_pp untuk ayam berpial rose,
III. rrP_ untuk ayam berpial pea,
IV. rrpp untuk ayamberpial single.
Persilangan antara ayam berpial walnut dan
berpial peamenghasilkan
keturunanwalnut dan rose dengan rasio 3 : 1.
Berdasarkan hasilpersilangan
di atas,
genotip induknya adalah. . .
A. RRPP x
rrPP
B.

RRPp x
rrPp

C. RrPP x rrPp
D. RrPp x rrPp
E. RrPP x rrPP
98. Gen C dan P yang saling berinteraksi dan
melengkapi menyebabkan
seseorangberfenotip normal (tidak bisu-tuli).
Sebaliknya, jika salah satu gen tidak
ada,menyebabkan seseorang berfenotip bisutuli. Persilangan antara laki-lakibisu-tuli
(Bbtt) dan wanita bisu-tuli (bbTT) akan
menghasilkan keturunan bisu-tuli sebanyak. . .
A. 0%
B. 25%
C. 50%

D. 75%
E. 100%
99. Ditemukan bahwa gen H mengatur warna
hitam, sedangkan alelnya gen h mengatur
warna abu-abu Adapun gen P mengatur
panjang sayap dan alelnya gen p mengatur
sayap pendek. Jarak antara HP adalah 10%.
Berapa rasio fenotip hasil test cross HhPp
yang mengalami pindah silang?
A. 9 : 1 : 1 : 9
B.
9:1:9:1
C.
1:1:9:9
D. 1 : 9 : 9 : 1
E.
1:9:1:9
100. Ditemukan bahwa gen H mengatur warna
hitam, sedangkan alelnya gen h mengatur
warna abu-abu Adapun gen P mengatur
panjang sayap danalelnya gen p mengatur
sayap pendek. Jarak antara HP adalah 10%.
Berapa nilai pindah silangnya ?
A. 60%
B.
70%
C.
80%
D. 90%
E. 100%
101. Ditemukan bahwa gen H mengatur warna
hitam, sedangkanalelnya gen h mengatur
warna abu-abu Adapun gen P mengatur
panjang sayap danalelnya gen p mengatur
sayap pendek. Jarak antara HP adalah 10%.
Berapa jarak gen H dan P ?
A. 5%
B.
10%
C.
15%
D. 17%
E.
25%
102. Perkawinan antara kuda betina dan keledai
jantan dapat menghasilkan spesies namun
setelahnya mati , karena. . .
A.
Hibrid yang dihasilkan
fertile
B.
Adanya isolasi
reproduksi
C.
Adanya isolasi perilaku
D.
Hibrid yang dihasilkan steril
E.
Hibrid yang dihasilkan letal

103. Penyimpangan perbandingan fenotip F1


padapersilangan dengan dua sifat beda,
misalnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 :4
disebut. . .
A. pindah silang
B. hipostais
C. epistasis
D. polimeri
E. kriptomeri
104. Perkawinan lalat buah warna abu-abu,
sayappanjang dengan lalat buah warna hitam,
sayap pendek. Memperoleh keturunan
lalatbuah dengan fenotip warna abu-abu,
sayap panjang dan warna hitam, sayap
pendek.Keadaan demikian dapat terjadi
karena adanya peristiwa. . .
A. dominansi
B. gagal berpisah
C. gen terikat sempurna
D. gen terikat tak sempurna
E. epistasis
105. Pada tanaman kapri, biji bulat (B)
dominanterhadap biji kisut (b) dan kulit biji
berwarna coklat (C) dominan terhadapputih
(c) tanaman kapri yang bijinya bulat coklat
dikawinkan dengan yangbijinya kisut putih.
Dan menghasilkan tanaman yang bijinya bulat
coklat, bulatputih, kisut coklat, dan kisut putih
dengan perbandingan 1:1:1:1, masingmasinggenotip dari kedua induk tersebut
yaitu. . .
A. BBCC dan
bbcc
B.
BBCc dan
bbcc
C.
BbCC dan bbcc
D. BbCc dan bbcc
E.
BbCc dan bbCc
106. Gen A (daun berklorofil), gen a (daun
tidakberklorofil), gen B (batang tinggi) dan
gen b (batang pendek). Jika genotip aabersifat
letal, maka hasil persilangan AaBb dengan
Aabb akan diperolehperbandingan
fenotip . . . .
A. Hijau tinggi : hijau pendek = 1 : 1
B.
Hijau tinggi : hijau pendek = 3 : 1
C.
Htjau tinggi : putih pendek = 1 : 1
D. Hijau tinggi : putih pendek = 2 : 1

E.

Putih tinggi : hijau pendek = 3 : 1

107. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan


Bb dimana gen b bersifat lethal, keturunan
yang diharapkan hidup adalah . . . .
A. 25%
B.
40%
C.
50%
D. 60%
E.
75%
108. Di bawah ini merupakan pernyataan yang
benar dari peristiwa suatu persilangan,
yaitu . . . .
A. filial terbentuk setelah terjadinya
peleburangenotip
B. genotip dibentuk oleh susunan gen yang
sifatnyasama
C. gamet muncul dengan memperhatikan
fenotip yangada
D. setiap genotip yang terbentuk akan
memberikanfenotip yang sama
E. fenotip merupakan sifat tampak dengan
menerjemahkan genotip yang ada
109. Penyimpangan perbandingan fenotip
F1 pada persilangan dengan dua sifat beda,
misalnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4
disebut
A. Pindah silang
B. Hipotesis
C. Epistasis
D. Polimeri
E. Kriptomeri
110. Gandum berkulit hitam (Hhkk) disilangkan
dengan gandum berkulit kuning (hhKk),
hitam epistasis terhadap kuning maka
keturunannya .... .
A. hitam semua
B. kuning semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D. 50% hitam, 25% kuning, 25% putih
E. 25% hitam, 50% kuning, 25% putih
111. Dalam sebuah persilangan dihibrid pada
ayam berjengger rose (RRpp) dengan ayam
berjengger pea (rrPP) akan diperoleh turunan
. .
A. Rose 100%

B.
C.
D.
E.

Rose 50%
Pea 100%
Pea 50%
Walnut 100%

112. Penyimpangan perbandingan fenotip


F1 pada persilangan dengan dua sifat beda,
misalnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 7
disebut
A. Pindah Silang
B. Hipotesis
C. Epistasis
D. Polimeri
E. Gen Komplementer
113. Penyilangan ayam Walnut (RrPP) dengan
Rose (Rrpp) akan memberikan peluang
munculnya ayam bilah sebesar
A. 100%
B. 75%
C. 50%
D. 25%
E. 0%
114. Dua Ayam telah disilangkan didapatkan hasil
keturunan yang bervariasi dengan
perbandingan = Walnut : Rose : Pea :
Bilah bernilai 9 : 3 : 3 : 1 dipastikan Genotif
induknya adalah
A. RrPp X RrPp
B. RrPP X rrpp
C. RrPp X Rrpp
D. RrPp X rrpp
E. RrPp X rrPp
115. Pada tanaman air Linaria maroccana Gen A
= membentuk antosianin dominan terhadap
gen a= tidak membentuk. Antosianin Gen B =
bereaksi basa (ungu) dominan terhadap gen b
= bereaksi asam (merah). Tanaman berbunga
ungu (AaBb) disilangkan dengan tanaman
bunga merah (Aabb). Ratio fenotip
keturunannya adalah ......
A. ungu : merah = 3 : 1
B. ungu : merah : putih = 4 : 2 : 2
C. ungu : merah : Putih = 9 : 3 : 4
D. ungu : putih = 9 : 7
E. ungu : merah : putih : 3 : 3 : 2
116. Pada gandum faktor (H) hitam dominan
terhadap (h) putih sedangkan faktor (K)

kuning dominan terhadap (k) putih. Faktor


(H) hitam dominan terhadap (K) kuning. Jika
gandum hitam (HhKk) disilang dengan
gandum kuning (hhKk) maka rasio fenotip
keturunan hitam, kuning dan putih adalah .
A. 12 : 3 : 1
B. 9 : 3 : 4
C. 6 : 1 : 1
D. 4 : 3 : 1
E. 4 : 2 : 2
117. Pada penyilangan bunga Linaria marocana,
bunga merah (Aabb) dengan bunga putih
(aaBB) menghasilkan bunga ungu (AaBb).
Apabila F1disilangkan dengan bunga merah
(Aabb), berapakah rasio fenotip F2 nya antara
ungu : putih : merah
A. 3 : 2 : 3
B. 6 : 2 : 8
C. 9 : 3 : 4
D. 9 : 4 : 3
E. 12 : 3 : 1
118. Ayam berjengger rose dikawinkan dengan
ayam berjengger sumpel. Turunannya : bilah.
Hal ini disebabkan karena genotip parentalnya
adalah
A. Rrbb x RRBb
B. RrBb x Rrbb
C. Rrbb x RRBB
D. Rrbb x RRBb
E. RRBB x Rrbb
119. Pada tanaman rambutan, buah bulat (B)
dominan terhadap buah lonjong (b) dan kulit
warna merah (M) dominan terhadap warna
kuning (m). Tanaman rambutan buah bulat
merah dikawinkan dengan rambutan buah
lonjong kuning, dihasilkan tanaman rambutan
dengan fenotipe buah bulat merah, bulat
kuning, lonjong merah, lonjong kuning
dengan ratio fenotipe 1 : 1 : 1 : 1. Maka
masing-masing genotipe dari kedua induknya,
adalah
A. BbMm dan bbmm
B. BbMm dan bbMm
C. BBMm dan bbmm
D. BbMM dan bbmm
E. BBMM dan bbmm

120. Objek dari epistasi dominan rangkap


adalah
A. Bulu kaki pada unggas
B. Jengger ayam
C. Bulu anjing
D. Rambut tikus
E. Warna bulu ayam Leghorn dan White
silkie
121. Gandum berkulit biji hitam (HHkk)
disilangkan dengan gandum berbiji kulit
kuning (hhKK). Turunan pertama 100%
berkulit hitam. Turunan kedua (F2) terdiri atas
hitam, kuning dan putih. Frekuensi turunan
berkulit kuning adalah
A. 6,25%
B. 12,50%
C. 18,75%
D. 25,00%
E. 93,75%
122. Dari persilangan ayam walnut (Sumpel)
genotif RrPp dengan ayam berpial pea (biji)
genotif rrPp, kemungkinan akan diperoleh
keturunan Walnut : rose : pea : bilah dengan
perbandingan
A. 1 : 1 : 3 : 3
B. 1 : 3 : 3 : 1
C. 3 : 3 : 1 : 1
D. 3 : 1 : 3 : 1
E. 3 : 1 : 1 : 3
123. Sistem penentuan jenis kelamin pada
belalang, yaitu
A. XY
B. XO
C. XX
D. ZW
E. ZZ
124. Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh
alela anda dengan urutan dominasi C+ >
Cch > cH > c, dimana :
C = kelabu, cH = Himalaya, Cch = chincila, c
= albino
Perkawinan kelinci kelabu C+c dengan Cchc
akan menghasilkan keturunan
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 1 : 2
C. kelabu : chincila : albino = 2 : 1 : 1
D. kelabu: albino = 3 : 1

E.

kelabu : chincila = 3 : 1

125. Persilangan dua sifat beda pada keturunan F2 nya menghasilkan perbandingan fenotip 9 :
3:4. Hasil ini terjadi karena ada peristiwa
A. Kriptomeri
B. Polimeri
C. Epistasis hipostasis
D. Pautan
E. Pindah silang

126. Kromosom sel somatik wanita normal,


terdiri atas :
A. 44 autosom dan satu kromosom X
B. 22 pasang autosom dan satu kromosom
X
C. 23 autosom dan sepasang kromosom X
D. 44 autosom dan sepasang kromosom X
E. 22 autosom dan sepasang kromosom X
127. Pada marmot, warna bulu hitam dominan
terhadapa albino dan bulu kasar dominan
terhadap bulu halus. Marmot yang berbulu
hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu
albino halus menghasilka keturunan F-1 yang
semuanya berbulu hitam kasar. Kalau marmot
dari keturunan F-1 tersebut dikawinkan
dengan yang berbulu albino halus maka
keturunannya yang berbulu hitam kasar
adalah sebanyak :
A. 75 %
B. 56 %
C. 37 %
D. 25 %
E. 6 %
128. Jika urutan basa pita DNA yang ditranskripsi
adalah, 5 3, maka urutan masa dalam RNA
duta hasil transkripsi adalah
A. 5 GTSAT 3
B. 3 GTSAT 5
C. 3 GTSAT 5
D. 5 GTSAT 3
E. 5 GTSAT 3
129. Apabila rambut lurus adalah sifat resesif,
maka dari perkawinan dua orang tua yang
keduanya berambut keriting heterozygotik,
kemungkinan anak-anaknya adalah.
A. Semua berambut keriting

B.
C.

Semua berambut lurus


50 % berambut keriting dan 50 %
berambut lurus
D. 25 % berambut keriting dan 75 %
berambut lurus
E. 75 % berambut keriting dan 25 %
berambut lurus
130. Pada ayam, bentuk pisal disebabkan oleh
interaksi gen sebagai berikut : rr P = pial biji;
R.pp = pial ros; R.P = pial walnut dan rr pp =
pial tunggal. Diadakan penyilangan antara
ayam berpial biji dengan ayam pial ros. Anak
ayam keturunan F-1 ada yang berpial tunggal.
Dari hasil penyilangan ini diketahui bahwa
genotip kedua parental adalah.
A. Rr Pp x Pp
B. Rr PP x Rr pp
C. Rr Pp x RR pp
D. Rr Pp x RR pp
E. Rr Pp x rr pp
131. Pada manusia, rambut keriting dominan
terhadap rambut lurus. Seorang wanita
berambut keriting menikah dengan pria
berambut lurus. Dari kenyataan tersebut anda
dapat menentukan berpa persen untuk
mendapatkan anak berambut keriting
homozigot ?
A. 25 %
B. 50 %
C. 75 %
D. 100 %
E. 10 %
132. Perkawinan lalat buah warna abu-abu, sayap
panjang dengan lalat buah warna hitam, sayap
pendek. Memperoleh keturunan lalat buah
dengan fenotip warna abu-abu, sayap panjang
dan warna hitam sayap pendek. Keadaan
demikian dapat terjadi karena adanya
peristiwa :
A. Dominasi
B. Gagal berpisah
C. Gen terikat sempurna
D. Gen tidak terikat sempurna
E. Epistasis
133. Pada kacang, bungan ungu dominan
terhadap bunga putih. Persilangan antara galur
murni berbunga ungu dengan galur murni

berbunga putih menghasilkan keturunan F1


berjumlah 40 tanaman. Satu tanaman F1
dibiarkan menyerbuk sendiri dan
menghasilkan tanaman F2, dari 80 tanaman
F2 ini yang berwarna ungu ada.
A. 40 tanaman
B. 50 tanaman
C. 60 tanaman
D. 70 tanaman
E. 80 tanaman
134. Sumber gen dari hewan dan tumbuhan yang
dilestarikan dan digunakan untuk meanikan
mutu hewan ternak dan tanaman budidaya
tersebut :
A. Suaka margasatwa
B. Cagar alam
C. Domestikasi
D. Hibrida
E. Plasma nuftah
135. Jumlah kromosom manusia yang normal
adalah :
A. 22 pasang
B. 23 pasang
C. 24 pasang
D. 25 pasang
E. 23 pasang + XX atau 23 pasang + XY
136. Gen adalah subtansi hereditas. Bila suatu
individu di dalam kromosomnya mempunyai
gen yang berubah dari aslinya, maka
perubahan gen semacam itu disebut:
A. Modifikasi
B. Adaptasi
C. Hibridasi
D. Mutasi
E. Evolusi
137. Tuan dan Nyonya Hartoyo mempunyai dua
orang anak laki-laki. Sekarang nyonya
Hartoyo hamil tua. Berapa kemungkinan
nyonya tersebut akan melahirkan anak
perempuan ?
A.
B. 1/3
C.
D. 2/3
E.

138. Kemungkinan buta warna pada anak


perempuan hasil perkawinan antara istri buta
warna dan suami normal adalah .
A. 0 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %
139. Penyimpanan perbandingan fenofit F1 pada
persilangan dengan dua sifat beda, misalnya
dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 : disebut
A. Pelindung silang
B. Hipostasis
C. Epistasis
D. Polimeri
E. Kriptomeri
140. Kacang ercis berbatang tinggi lebih dominan
terhadap kacang ercis berbatang pendek. Jika
frekuensi gen kacang ercis batang pendek
dalam populasinya sama dengan 36 %. Maka
menurut hukum Herdy-Weinberg, kacang
ercis batang tinggi bergenotip.
A. Homozigot dominan sama dengan 16 %
B. Homozigot dominan sama dengan 24 %
C. Heterozigot sama dangan 48 %
D. Heterozigot sama dengan 36 %
141. Varietas-varietas unggul di bidang pertanian
maupun peternakan dapat diperoleh dari
proses-proses
A. Domestikasi
B. Seleksi
C. Hibridisasi
D. Mutasi buatan
142. Manaka susunan dari gen dibawah ini yang
disebut alela heterozigot ?
A. MM
B. Mm
C. BB
D. Bb
143. Kromosom seks terdapat
A. Hanya dalam sel organ seks
B. Hanya dalam sel-sel somatik
C. Hanya dalam gamet
D. Dalam semua sel

144. Gandum berkulit biji hitam (HHkk)


disilangkan dengan gandum berkulit biji
kuning (hhKK). Turunan pertama 100%
berkulit biji hitam. Turunan kedua terdiri atas
hitam , kuning dan putih. Frekuensi
turunannya yang berkulit biji kuning adalah

A. 6,25%
B. 12,5%
C. 18,75%
D. 25%
E. 93,75%
145. Individu bergenotip AaBBCCDd, akan
membuat gamet sebanyak
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12
146. Suatu individu bergenotipe Aa Bb Cc. Jika
dalam meiosisnya ada pautan antara gen A-B
dan a-b maka kemungkinan macam gamet
yang terbentuk
A. ABC, Abc, Abc, ABC
B. ABC, ABc, AbC, Abc
C. ABC, AbC, Abc,abc
D. ABC, ABc, abC, abc
E. ABC, Abc, abC, abc
147. Kelinci memiliki jumlah kromosom 44,
maka kariotip kromosom pada sel hati kelinci
betina adaiah ....
A. 44 AA
B. 42A + XY
C. 21AA + XX
D. 21A + XX
E. 42AA + XX
148. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat (B),
biji keriput (b), batang tinggi (R) dan batang
pendek (r). Jika tanaman ercis biji
bulat (homozigot) batang tinggi heterozigot
disilangkan dengan ercis biji bulat
(heterozygot) batang pendek, keturunan yang
bersifat biji bulat batang pendek adalah
sebanyak .....
A. 6,25%
B. 12,5%
C. 37,5%

D. 42,5%
E. 50%
149. Pada penyilangan bunga Linaria marocana
bunga merah (AAbb) dengan bunga putih
(aaBB) menghasilkan bunga ungu (AaBb).
Apabila F1 disilangkan dengan
bunga ungu (AaBB), berapakah ratio fenotip
F2-nya antara ungu:putih:?
A. 1:1
B. 1:3
C. 3:2
D. 3:1
E. 2:3

150. Seorang peneliti menyilangkan galur murni


kacang kapri berbiji bulat warna kuning
(BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk).
Persilangan dilakukan sampai mendapat
keturunan F2 yang menghasilkan biji
sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan,
jumlah biji bulat warna hijau dan biji keriput
warna kuning adalah .
A. 200 dan 600
B. 200 dan 1.200
C. 600 dan 600
D. 600 dan 200
E. 1.800 dan 200

Anda mungkin juga menyukai