Anda di halaman 1dari 25

1.

Mengerjakan shalat dzuhur dan ashar dilakukan pada waktu ashar masing-masing 2
rakaat disebut _________
Jawab : Jama tahir qosor
2. Jika kita merasa gagal dalam memperoleh sesuatu yang baik maka kita harus _______
Jawab : Bersabar dan tawakal kepada Allah
3. Melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis hukumnya ____________
Jawab : Sunat
4. Yang bertugas membagi rizki adalah malaikat __________
Jawab : Mikail
5. Ada 2 hubungan yang sangat penting dan harus dilaksanakan oleh manusia dalam
hidupnya adalah :
Jawab : a. Hubungan antara manusia dengan Allah
b. Hubungan antara manusia dengan manusia
6. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut agama
dan kepercayaan nya. Ini terdapat dalam UUD 1945 pasal _______ ayat _______
Jawab : 29 ayat 1 dan 2
7. Jika memperoleh hasil yang baik maka segeralah _________
Jawab : Bersyukur kepada Allah
8. Puasa pada hari tasyrik hukumnya __________
Jawab : Haram
9. Yang bertugas meniup sangkakala adala h malaikatm ___________
Jawab : Isrofil
10. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar __________
Jawab : Bintang
11. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia terdapat di ___________
Jawab : Samudera Pasai (Aceh)

CEPAT TEPAT

1. Yang dimaksud dengan kaum muhajirin adalah ____________


Jawab : Orang (pendatang) yang mengikuti hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah
2. Perintah puasa terdapat dalam surat __________
Jawab : Surat Al Baqarah ayat 183
3. Tanggal 11, 12, 13 Dzhulhijjah disebut hari ___________
Jawab : Tasyrik
4. Ibadah Haji dilaksanakan pada bulan ________
Jawab : Dzulhijjah
5. Lafaz atau ucapan tasbih adalah _________
6. Bacaan doa untuk kedua orang tua adalah ________
Jawab :

7. Peringatan Nuzulul Quran diperingari setiap tanggal ________
Jawab : 17 Ramadhan
8. Shalat Idul Fitri dikerjakan berapa rakaat ___________
Jawab : 2 (dua) rakaat
9. Makhluk Allah yang paling taat adalah ___________
10. Sebutkan 4 macam kitab Allah yang wajib kita ketahui ___________
Jawab : Zabur ; Taurat ; Injil ; Al Quran

CEPAT TEPAT

1. Sebutkan macam-macam Zakat _________


Jawab : Zakat Mal dan Zakat Fitrah
2. Bacalah doa sebelum tidur _________
Jawab :

3. Bagi yang menjalankan atau mengerjakan akan mendapat pahala sedangkan bagi yang
meninggalkan akan mendapat berdosa dan mendapat siksa disebut hukum _______
Jawab : Wajib
4. Shalat 5 waktu adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kesehatan ________
Jawab : Jasmani dan Rohani
5. Lafazkan bacaan surat Al Fil ayat 1 _________
Jawab : Alam taro kaifafa ala .......... dst.
6. Sebutkan hari-hari yang dilarang berpuasa _______
Jawab : a. 2 Hari raya
b. Hari Tasyrik
7. Hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal _________
Jawab : 1 Syawwal
8. Mengerjakan shalat ashar diwaktu dzuhur disebut jama ________
Jawab : Taqdim
9. Gempa bumi termasuk salah satu contoh kiamat ___________
Jawab : Kiamat Shughro
10. Al Quran terdiri dari berapa surat dan berapa ayat ________
Jawab : 114 surat , 6666 ayat.
11. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut ___________
Jawab : Mustahiq

CEPAT TEPAT

1. Orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadhan harus menggantinya dengan
fidyah. Fidyah artinya !
Jawab : Memberi makan setiap harinya kepada fakir miskin.
2. Bacaan shalat seluruhnya adalah ____________
Jawab : Doa
3. Rosul bersifat tablig. Apa arti dari sifat tablig ?

Jawab : Menyampaikan wahyu dari Allah


4. Kita manusia diberi nikmat jasmani tidak ada yang berbeda semua sama. Ini
membuktikan bahwa Allah maha _______
Jawab ; Adil
5. Pemberian kepada orang lain karena Allah disebut _________
Jawab : Sodaqoh
6. Kebaikan dari Allah yang kita terima disebut ________
Jawab : Nikmat Allah

CAPAT TEPAT

1. Agama Islam tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia saja tetapi mementingkan
kehidupan ________
Jawab : Didunia dan Akhirat
2. Pada waktu shalat doa iftitah dibaca sesudah ________
Jawab : Takbiratul Ihram
3. Sebelum nabi Muhammad lahir terjadi suatu peristiwa dimana pasukan Abraha yang
mengendarai gajah akan menghancurkan Kaabah tetapi maksudnya tidak terkabulkan
karena diserang oleh ____________
Jawab : Burung-burung Ababil
4. Peristiwa tahun gajah diabadikan oleh Allah dalam Al Quran dalam surat ________
Jawab : Al Fil
5. Berdiam diri dalam masjid dengan niat Ibadah disebut _______
6. Mengurangi ketentuan timbangan, takaran dan ukuran barang yang dijual termasuk jual
beli ________
Jawab : Yang terlarang

1. Puasa Ramadhan dikerjakan selama _________


Jawab : 1 (satu) bulan
2. Makan terlebih dahulu adalah salah satu dari sunnah shalat __________

Jawab : Idul Fitri


3. Idain artinya ___________
Jawab : Dua hari raya
4. Al Quran diturunkan secara _________
Jawab : Berangsur-angsur
5. Mengerjakan shalat Dzhuhur dan Ashar diwaktu Zuhur disebut ___________
Jawab : Jama Taqdim
6. Wahyu yang terakhir turun di __________
Jawab : Padang Arafah
7. La ila ha illallah adalah bacaan __________
Jawab : Tahlil
8. Apa tujuan nabi Muhammad beruzlah _______
Jawab : Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah
9. Sehabis melakukan pekerjaan kita disunahkan membaca _____________
Jawab : Alhamdulillah
10. Orang yang beragama Islam dan ia pindah ke agama lain disebut __________
Jawab : Murtad

CEPAT TEPAT
1. Shalat dimulai dengan _____________ dan diakhiri dengan _________
Jawab : Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
2. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ______________
Jawab : Sosial
3. Peristiwa hijrahnya nabi Muhammad SAW ke Madinah ditetapkan sebagai permualaan
tahun _______
Jawab : Hijrah
4. Iman yang sempurna ialah diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan
dalam _________
Jawab : Perbuatan

5. Departemen yang mengurusi sekolah sekolah yaitu _________


Jawab : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peristiwa turunnya Al Quran disebut ____________
Jawab : Nuzulul Quran
7. Zakat fitrah kita bayarkan setelah selesai mengerjakan ibadah __________
Jawab : Puasa Ramadhan
8. Tujuan Allah mengisra mirajkan nabi Muhammad adalah untuk ________
Jawab : Menerima perintah Shalat 5 waktu
9. Tanggal 12 Rabiul awal umat Islam memperingati hari Maulid nabi yaitu hari ________
Jawab : Kelahiran nabi Muhammad SAW
10.
bacaan tanwin bertemu dengan disebut bacaan ________
Jawab : Idghom bilagunnah
11. Waktu yang tepat untuk menyembelih binatang Qurban adalah __________
Jawab : Setelah shalat idul adha sampai dengan hari tasyrik.

1. Umat Islam mengerjakan shalat menghadap kearah ___________


Jawab : Kiblat
2. Menggunakan barang atau harta sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan disebut
______
Jawab : Hemat / Tidak boros
3. Islam adalah agama yang luas pengetahuannya, maka mencari ilmu it hukumnya _______
Jawab : Wajib
4. Semua perkataan dan perbuatan nabi pasti benar, berarti nabi bersifat __________
Jawab : Sidiq
5. Pada pasal berapa dalam UUD yang mengatur kebebasan beragama __________
Jawab : Pasal 29
6. Semua ciptaan Allah disebut _________
Jawab : Mahluk

7. Perasaan yang tidak senang terhadap kesenangan yang dimiliki orang lain disebut ______
Jawab : Dengki / Hasud
8. Surat Al Alaq terdiri dari _________
Jawab : 19 Ayat
9. Bangunan Kaabah di kota makkah didirikan oleh nabi ___________
Jawab : Ibrahim dan Ismail
10. Berternak kambing wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai jumlah ________
Jawab : 40 Ekor

CEPAT TEPAT

1. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada nabi Muhammad adalah surat __________
Jawab : Al Maidah ayat 3
2. Adn, Firdaus, Naim, Al Kautsar, Mawa adalah salah satu nama lain dari _______
Jawab : Surga
3. Apa yang dimaksud dengan nabi Muhammad beruzla __________
Jawab : Menyendiri
4. Surat / ayat Al Quran yang diturunkan di kota mekkah disebut _________
Jawab : Makiyah
5. Bacaan Al Qoriatu bila diwakofkan menjadi _____________
Jawab : Al Qoriah
6. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda kulit atau bahasa tetapi
kita tidak boleh saling menghina. Hal tersebut susuai dengan sila ________
Jawab : Sila ke 3 (tiga) (persatuan Indonesia)
7. Diantara tujuan shalat berjamaah adalah memupuk rasa ________
Jawab : Persatuan
8. Hikmah dari pelajaran berwudhu agar kita cinta kepada __________
Jawab : Kebersihan

9. Al Quran di turunkan kepada nabi Muhammad dan Injil kepada __________


Jawab : Nabi Isa
10. Menyembelih kurban adalah mengikuti jejak nabi __________
Jawab : Ibrahim
11. Hari yang mulia bagi umat Islam disebut sayidul ayyam adalah hari ___________
Jawab : Jumat

1. Jika kita mendengar tetangga mendapat musibah kita ucapkan ________


Jawab : Innalillahi wainna ilaihi rojiun
2. Hukum berpuasa pada hari raya adalah _________
Jawab : Haram
3. Setelah mengerjakan shalat id disunahkan __________
Jawab : Bersilaturahmi untuk saling bermaaf maafan
4. Al Quran menurut istilah berarti __________
Jawab : Firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan pelantara
malaikat jibril.
5. Bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri boleh mengerjakan shalat dengan ________
Jawab : Duduk
6. Shalat pada rakaat berapa seseorang melakukan tahiyat awal _______
Jawab : 2 (dua)
7. Nabi dan Rasul yang mendapatkan sebutan ulul azmi adalah _________
Jawab : Nuh ; Ibrahim ; Musa ; Isa ; Muhammad
8. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkam ________
Jawab : Riba
9. Subhanallah adalah lafaz bacaan _________
Jawab : Tasbih
10. Orang yang memohon keselamatan kepada patung / bata dalam Islam disebut ________
Jawab : Musyrik

CEPAT TEPAT

1. Hukum membaca Al Fatihah dalam shalat adalah ____________


Jawab : Wajib
2. Suka menolong siapa saja yang membutuhkan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan
balasan kecuali dari pertolongan Allah SWT disebut ________
Jawab : Darmawan
3. Peristiwa hijrahnya nabi Muhammad dair Mekah ke Madinah sebagai contoh program
pemerintah yang disebut _________
Jawab : Transmigrasi
4. Nabi dan sekaligus manusia yang pertama adalah ____________
Adam as.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang adalah ___________
Jawab : M Nuh dan Zero Wacik
6. Tahun Hijrah dimulai pada tanggal ___________
Jawab : 1 (satu) Muharram
7. Shalat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh __________
Jawab : 2 (dua) orang
8. Singkatan dai apa BAZIS ___________
Jawab : Badan Amal Zakat Sodakoh
9. Masjid yang terbesar di Indonesia adalah _____________
Jawab : Masjid Istiqlal
10. Watawa saubil Haq watawa shaubis sabr terdapat dalam surat _________
Jawab : Al Ashr
11. Menolong orang yang dalam kesengkaraan adalah seusuai dengan sila ke _____________
Jawab : 2 (dua) yaitu : Kemanusian yang adil dan beradab
1. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu sejak berumur _____________
Jawab : 6 (enam) tahun

2. Mengerjakan shalat 5 (lima) waktu termasuk Rukun Islam yang ke __________


Jawab : 2 (dua)
3. Sifat ingkar janji adalah salah satu dari orang yang __________
Jawab : Munafik
4. Sebutkan rukun jual beli _____________
Jawab : Penjual ; Pembeli ; Barang / Uang ; Ijab Qabul
5. Sebutkan huruf-huruf izhar _____________
Jawab : , , , , ,
6. Nabi Muhammad SAW di angkat menjadi Rosul sejak usia ____________
Jawab : Menerima wahyu pertama (40 tahun)
7. Shalat yang dikerjakan sendirian disebut shalat _____________
Jawab : Munfarid
8. Hutang uang Rp. 10.000,- harus mengembalikan Rp. 12.000,- adalah contoh perbuatan __
Jawab : Riba
9. Akhlak yang terpuji disebut akhlak ________
Jawab : Mahmudah
10. Wahyu yang pertama kali di terima nabi Muhammad adalah surat ________
Jawab : Surat Al Alaq ayat 1 5 .

CEPAT TEPAT

1. Nabi Muhammad SAW ikut berdagang dengan pamannya sejak umur ________
Jawab : 12 (dua belas) tahun
2. Apa arti shalat berjamaah __________
Jawab : Shalat yang dikerjakan bersama-sama
3. Apa yang dimaksud dengan syirik ___________
Jawab : Menyekutukan Allah
4. Berapa lama Al Quran di turunkan __________

Jawab : 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.


5. Meminjam tanpa izin disebut ____________
Jawab : Ghasab
6. Bagaimana tanggapan orang Quraisy terhadap berita tentang peristiwa Isra Miraj _____
Jawab : Mencaci maki (dianggap tidak waras dan merupakan khayalan)
7. Malaikat itu termasuk ghaib. Ghaib artinya ________
Jawab : Tidak bisa dilihat dan diraba
8. Berilah 2 buah contoh tentang puasa yang hukumnya haram _________
Jawab : a. Puasa hari tasyrik
b. Puasa 2 hari raya
9. Kita hidup didunia ini perlu mengenal bahasa agar dapat saling __________
Jawab : Berhubungan
10. Bacaan iqlab terjadi apabila ___________
Jawab : Nun Mati bertemu dengan huruf ba
11. Bismillahi tawakaltu alallahi la haulawala kuwata illa billa adalah doa ketika ________
Jawab : Keluar rumah

1. Percaya kepada malaikat termasuk rukun _______


Jawab : Iman kepada ke 2
2. Setelah nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul kehidupan bangsa Arab semakin _____
Jawab : Baik
3. Pemuda yang pertama masuk Islam adalah ________
Jawab : Ali bin Abi Thalib
4. Assalatu khoirum minannaum adalah bacaan azan pada waktu ________
Jawab : Subuh
5. Duduk antara dan sujud bacaannya adalah ___________
Jawab : Robbilfirli warhamni dst.
6. Tugas malaikat Malik adalah _____________

Jawab : Menjaga Neraka


7. Allah mengutus nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak __________
Jawab : Semua umat didunia
8. Apa yang dimaksud sifat jujur _________
Jawab : Orang yang berbuat dan berkata dengan sebenarnya
9. Setelah kita selesai melaksanakan shalat diwajibkan ___________
Jawab : Berdoa
10. Menyembah berhala terjadi pada zaman _________
Jawab : Jahiliah

CEPAT TEPAT

1. Sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup bertetangga adalah __________


Jawab : Saling tolong menolong
2. Besarnya zakat fitrah untuk 4 orang sebanyak __________ kg.
Jawab : 10 Kg
3. Yang disebut mualaf adalah ___________
Jawab : Orang yang baru masuk Islam
4. Malaikat yang bertugas membagi rizki adalah ____________
Jawab : Mikail
5. Nabi Muhammad lahir dikota _________, wafat di kota __________
Jawab : Lahir di Mekah dan wafat di Madinah
6. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah surat ______________
Jawab : Al Maidah ayat 103
7. Orang yang beriman menghiasi dirinya dengan __________

Jawab : Ahlakul karimah


8. Malam yang lebih utama dari seribu malam adalah ________
Jawab : Lailatul Qadar
9. Duduk tawaruk artinya ___________
Jawab : Duduk tahiyat akhir
10. Allahummaf tahli abwaba rahmatik adalah doa ____________
Jawab : Ketika masuk masjid

CEPAT TEPAT

1. Shalat wajib yang surat al fatihah dan surat pendek dibaca dengan suara nyaring adalah
__
Jawab : Magrib, Insya dan Subuh
2. Bulan ramadhan adalah bulan dimana kita umat Islam diwajibkan untuk ______
Jawab : Berpuasa
3. Husnuzon termasuk sifat _________
Jawab : Yang terpuji
4. Pada malam mulia bulan puasa banyak malaikat turun dipimpin oleh malaikat _________
Jawab : Jibril
5. Makan dan minum termasuk yang membatalkan _________
Jawab : Puasa
6. Silaturahmi yaitu _________
Jawab : Mempererat persaudaraan
7. Puasa adalah salah satu dari rukun __________
Jawab : Islam
8. Bacaan tahlil yaitu __________
Jawab : Laillaha illalloh
9. Bacaan yang dibaca antara takbir shalat idul fitri adalah baca ____________

Jawab : Tasbih
10. Darah, haram dimakan kecuali ___________
Jawab : Limfa dan hati
11. Bacaan istigfar berbunyi _____________
Jawab : Astagfirullah hal adzim

CEPAT TEPAT

1. Apabila terlanjur berbuat dosa maka harus segera __________


Jawab : Bertaubat
2. Tertawa itu membatalkan ___________
Jawab : Shalat
3. Manusia yang merugi yaitu oarang yang tidak _________
Jawab : Beriman
4. Panitia zakat disebut ___________
Jawab : Amil
5. Tercela itu ingkar janji dalam Islam _______
Jawab : Ingkar Janji itu tercela dalam Islam
6. Segala sesuatu yang buruk yang menimpa manusia adalah kiblat ___________
Jawab : Diri sendiri
7. Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat agung oleh karena itu harus kita isi dengan _
Jawab : Amal amal yang baik
8. Malaikat Izrail bertugas __________
Jawab : Mencabut nyawa
9. Dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bidang pendidikan bangsa kita dapat
mengolah sumber kekayaan alam yang terdapat dinegara kita untuk kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah telah memprogramkan _________
Jawab : Wajib belajar bagi usia anak anak sekolah
10. Raja yang pertama dikerajaan Samudera Pasai adalah _________

Jawab : Sulthan Malik As Shaleh

CEPAT TEPAT

1. Perbedaan antara manusia dengan binatang terletak pada ________


Jawab : Akal
2. Shalat waktu Dzuhur yang didahului 2 khutbah, nama shalat itu ________
Jawab : Jumat
3. Nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17 ramadhan. Sedangkan hari Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia diperingati tanggal ________
Jawab : 17 Agustus
4. Membiarkan anak yatim terlantar termasuk __________
Jawab : Pendusta Agama
5. Susunlah kata kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar Insya Allah
mengucapkan bila berjanji kita. ___________
Jawab : Bila kita berjanji mengucapkan insya Allah
6. Seorang laki laki yang menerima wahyu dari Allah dan harus disampaikan kepada
umatnya disebut _______
Jawab : Rosul
7. Shalat termasuk perbuatan yang paling tinggi nilainya bagi orang Islam sebab shalat itu
juga melatih kita untuk disiplin ________
Jawab : Waktu
8. Masjid Istiqlal terletak di __________
Jawab : Jakarta
9. Keindahan alam Indonesia adalah pemberian ________
Jawab : Allah
10. Dengan Al Quran dan Hadits dijelaskan bahwa balasan bagi orang yang beriman dan
beramal sholeh serta penuh kenikmatan adalah di ___________
Jawab : Surga

CEPAT TEPAT

1. Perintah pertama Al Quran yaitu ______


Jawab : Membaca
2. Alam seisinya adalah makhluk Allah yang nantinya akan fana fana artinya ________
Jawab : Rusak/hancur
3. Maha pengasih lagi maha penyayang arti dari lafaz __________
Jawab : Arrahmani rohim
4. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur kemudian dikumpulkan dipadang masyar
kemudian dihisab dan di timbang amal perbuatannya. Timbangannya ini disebut ______
Jawab : Mizan
5. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada diri kita sebutkan
nikmat Allah itu ? __________
Jawab : Nikmat Jasmani dan rohani
6. Bacaan ketika sujud adalah __________
Jawab : Subhana robial ala wabihamdi
7. Nabi yang mempunyai mukzizat tidak hangus dibayar adalah __________
Jawab : Nabi Ibrahim
8. Yang bertugas menjaga pintu surga adalah ________
Jawab : Malaikat Ridwan
9. Allahu akbar artinya ___________
Jawab : Allah maha besar
10. Setelah menerima wahyu para rosul berkewajiban __________
Jawab : Mengajarkan kepada umatnya

CEPAT TEPAT

1. Orang yang pertama membuat perahu adalah _______


Jawab : Nabi Nuh

2. Tanda tanda anak yang saleh adalah __________


Jawab : Selalu mendoakan orang tua
3. Allahu Ahad artinya ____________
Jawab : Allah maha esa
4. Pemimpin dalam shalat disebut ________
Jawab ; Imam
5. Hari dibangkitkannya manusia dalam kubur untuk dihisab oleh Allah dari semua amalnya
adalah ______
Jawab : Hari penghisaban atau hari perhitungan. (yaumul hisab)
6. Nabi Muhammad diutus kemuka bumi untuk menyempurnakan ___________
Jawab : Budi Pekerti adalah Perintah
7. Percaya pada diri sendiri adalah perintah ____________
Jawab : Agama
8. Yang memberikan khutbah sebelum shalat jumat disebut ___________
Jawab : Khotib
9. Yang disebut anak yatim adalah ________
Jawab : Anak yang ayahnya telah meninggal dunia.
10. Susunlah kata-kata dibawah ini sehingga menjadi kalimat benar : Melihat masya Allah,
Menakjubkan sesuatu yang mengucapkan.
Jawab : Melihat sesuatu yang menakjubkan mengucapkan masya Allah

CEPAT TEPAT

1. Shalat dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang _______


Jawab : Keji dan Munkar
2. Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai ada _________
Jawab : 25

3. Takdir Allah itu dapat diketahui apabila __________

Jawab : Telah Terjadi


4. Lafal bacaan tahmid adalah ___________
Jawab : Alhamdulillahirobbil Alamin
5. Orang yang jujur hidupnya akan __________
Jawab : Selamat / Bahagia
6. Zakat mal / harta untuk setiap tahun dikeluarkan berapa persen ? _________
Jawab : 2,5 persen (%)
7. Sebutkan orang yang berhak menerima zakat !
Jawab : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, Hamba Allah
8. Bacaan idghom bigunnah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf _________
Jawab : , , ,
9. Sebutkan rukun jual beli ___________
Jawab : Penjual, Pembeli, barang yang dijual belikan, Ijab Qobul
10. Sebutkan doa terhadap kedua orang tua !
Jawab

11. Sebutkan doa bangun tidur !
Jawab : Alhamdulillahillazi ahyana bakda ma amatana wa ilaihin nusyur.

CEPAT TEPAT

1. Al Quran diturunkan untuk ____________


Jawab : Petunjuk umat Islam
2. Pada usia berapa tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khodijah
Jawab : 25 tahun
3. Persatuan dan kesatuan sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana Nabi
mempersatukan antara kaum _____________ dengan kaum ______________
Jawab : Muhajirin dan Anshar
4. Nabi Musa sewaktu masih banyi dihanyutkan oleh ibunya disungai _______

Jawab : Sungai Nil


5. Agama Islam lahir di kota _______
Jawab : Mekkah
6. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia adalah malaikat ______
Jawab : Rakib dan Atit
7. Pada usia 40 tahun terjadi peristiwa pada diri nabi yaitu _________
Jawab : Mendapat wahyu yang pertama
8. Bulan, Bintang dan Matahari diatur oleh Allah sebab itu Allah bersifat __________
Jawab : Maha Kuasa
9. Ibu Nabi Isa bernama __________
Jawab : Maryam
10. Iman terhadap malaikat termasuk rukun iman ke ________
Jawab : Ke Dua

CEPAT TEPAT

1. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al Quran berjumlah __________


Jawab : 99
2. Doa yang dibaca ketika mendengar tetangga terkena musibah __________
Jawab : inna lillahi wainnailaihi rojiun
3. Sebutkan Shalat wajib yang rakaatnya ada empat __________
Jawab : Dzuhur, Ashar dan Isya
4. Yang diwajib dibaca setiap rakaat dalam shalat adalah surat ___________
Jawab : Al Fatihah
5. Menerima pemberian dari Allah dengan lapang dada dan tabah dan disebut _______
Jawab : Sabar
6. Pristiwa yang terjadi pada nabi Muhammad pada usia 8 tahun adalah wafatnya ________
Jawab : Abdhul Muthalib

7. Sikap murid yang bertanggung jawab adalah _______


Jawab : Rajin Belajar
8. Yang membedakan shalat Jumat dan shalat subuh adalah _______
Jawab : Niatnya
9. Makan dan minumlah kamu tetapi janganlah kamu ___________
Jawab : berlebihan
10. Wahyu yang ke dua diterima oleh Nabi Muhammad adalah ________
Jawab : Surat Al mudatsir

CEPAT TEPAT

1. Berapa tahun nabi muhammad menyiarkan Agama Islam sampai akhir hayatnya _______
Jawab : 23 Tahun, 22 Tahun, 2 Bulan, 22 Hari.
2. Arti dari Akhlakul Karimah adalah ________
Jawab : Budi yang mulia
3. Sikap kita terhadap makanan dan minuman yang diharamkan adalah ________
Jawab : Wajib menghindari
4. Malaikat diciptakan dari ____________
Jawab : Nur / Cahaya

5. Shalat dahulu baru khutbah adalah shalat______________


Jawab : Idul Fitri
6. Islam mengajarakan kepada kita agar senantiasa berjiwa pemaaf. Maka jia kita
mempunyai jiwa pemarah adalah termasuk sifat yang _______________
Jawab : Tercela
7. Kita ucapkan Alhamdulillah sewaktu kita _________
Jawab : Mendapatkan Hadiah
8. Petugas Shalat jumat terdiri dari ________________

Jawab : Iman, Khotib, dan Muazin


9. Orang yang baik di akhir hidupnya disebut __________
Jawab : Khusnul Khotimah
10. Surat Al Alaq ayat 1-5 adalah wahyu Allah yang _________
Jawab : Pertama

CEPAT TEPAT

1. Pada rakaat pertama shalat id diucapkan takbir sebanyak ________


Jawab : 7 kali
2. Nabi yang pernah di jadikan kurban ayahnya bernama __________
Jawab : Nabi Ismail as
3. Jual beli di katakan sah apabila __________
Jawab : Memenuhi syarat dan rukunnya
4. Selama berapa tahun nabi muhammad membina kaum muslimin di mekah _________
Jawab : 13 Tahun
5. Penduduk asli madinah yang menyambut kedatangan rosullulloh di sebut _________
Jawab : Golongan Anshar
6. Yang di maksud ummul Al-Quran yaitu surah: ________
Jawab : Al Fatihah
7. Allah sebagai pencipta di sebut kholik, sedangkan ciptaanya di sebut mahluk. Itulah
sebabnya allah berbeda dengan mahluk karnah allah bersifat : ________
Jawab : Mukholafatul lil hawadist
8. Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam selama ___________
Jawab : 10 Tahun
9. Orang yang menyembah saelain Allah disebut ________
Jawab : Musyrik
10. Ibu Nabi Muhammad bernama ________

Jawab : Siti Aminah


11. Kiblat umat Islam adalah ___________
Jawab : Kabah
CEPAT TEPAT

1. Percaya kepada Allah termasuk rukun __________


Jawab : Rukun Iman yang ke 1
2. Menerima hak dan menjalankan kewajiban dengan baik disebut _________
Jawab : Bertanggung Jawab
3. Ketika shalat doa iftitah dibaca pada waktu rakaat _________
Jawab : Pertama
4. Sebutkan gerakan apakah yang telapak tangan, lutut dan dahi ujung kaki menempel
sejadah __________
Jawab : Gerakan sujud
5. Para rosul yang mempunyai keberanian dan ketabahan disebut ________
Jawab : Ulul Azmi
6. Mengapa Allah disebut Al Khalik _________
Jawab : Sebab Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta semua yang ada didalamnya
7. Pakaian yang baik menurut agama Islam adalah pakaian yang ________
Jawab : Menutup
8. Shalat fardhu yang tahiyatnya hanya sekali adalah shalat _________
Jawab : Subuh
9. Antara badan kaki membentuk sudut 900 disebut gerakan _________
Jawab : Ruku
10. Kejadian yang luar biasa yang memiliki oleh nabi dab rosul disebut _________
Jawab : Mukjizat

CEPAT TEPAT

1. termasuk surat __________


Jawab : Surat Al Ikhlas
2. Allah maha melihat disebut sifat __________
Jawab : Besar
3. Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Daud as. Adalah __________
Jawab : Kitab Zabur
4. Orang yang tua renta boleh meninggalkan puasa tetapi harus mengganti dengan
membayar ________
Jawab : Fidyah
5. Orang yang sedang musafir boleh mengqosor shalat artinya __________
Jawab : Meringkaskan shalat
6. Serah terima antara penjual dan pembeli disebut __________
Jawab : Ijab Qobul
7. Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Kabah dipimpin oleh ________
Jawab : Tentara Abraha
8. Makmum yang datang terlambat untuk shalat disebut ____________
Jawab : Masbuk
9.
termasuk salah satu ayat dari surat __________
Jawab : Surat Al Alaq
10. Allah mempunyai sifat sama artinya __________
Jawab : Mendengar
11. Membesarkan diri dan merendahkan orang lain disebut _________
Jawab : Takabbur / Sombong.

CEPAT TEPAT

1. Kemenangan kaum muslimin atas kota Mekah disebut __________


Jawab : Fathul Makkah

2. Shalat sunat yang dilaksanakan sesudah shalat Isya dibulan Ramadhan adalah shalat ___
Jawab : Shalat terawih
3. adalah perintah tentang _________
Jawab : Membaca
4. Sifat fatonah bagi rasul artinya ___________
Jawab : Cerdas / Pandai
7. Hukum bacaan izhar wajib dibaca ___________
Jawab : Jelas

CEPAT TEPAT

7. Sebutkan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa ____________


Jawab : Orang sakit ; hamil ; Tua Rentah ; Musyafir ; Haid / Nifas ; Menyusui.

10. Ketika kita shalat selalu diawasi oleh ___________


Jawab : Malaikat

Babak 1 (babak pertanyaan wajib)


Grup A
1. Nabi yang mendapat mukjizat tahan api? (nabi Ibrahim)
2. Rukun Islam yang pertama? (Syahadat)
3. Rukun Iman yang kedua? (Iman kepada malaikat)
4. Sholat yang dikerjakan saat petang beserta rakaatnya? (Magrib : 3rakaat)

Grup B
1. Nabi yang mendapat mukjizat bisa membelah lautan? (Nabi Musa)
2. Rukun Islam yang kedua? (Mendirikan Sholat)
3. Rukun iman yang pertama? (Iman kepada Allah)
4. Sholat yang dikerjakan saat siang beserta rakaatnya ? (Sholat dhuhur : 4 rakaat)
Grup C
1. Nabi yang mendapat mukjizat bisa berbicara dengan hewan? (Nabi Daut/nabi sulaiman)
2. Rukun Islam yang kelima? (Haji bagi yang mampu)
3. Rukun iman yang ketiga? (beriman kepada kitab Allah)
4. Sholat yang dikerjakan waktu pagi besrta rakaatnya (Subuh : 2rakaat)
1. Sebutkan slahsatu nama surge (Firdaus,Syurga Adn,Syurga Naiim,Syurga Nawa,Syurga
Darussalaam,Daarul Muaqaamah,Al-Muqqamul Amin,Syurga Khuldi)
2. Nabi pertama (Nabi Adam)