Anda di halaman 1dari 2

Jadual 2.

1 : Analisis nilai min dan tahap min berkaitan pengetahuan guru mengenai
pendidikan inklusif

Bil
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7
8.

9.

10.

Item Pengetahuan Guru


Pendidikan Inklusif adalah program yang
menempatkan pelajar pendidikan khas dalam kelas
aliran perdana
Pendidikan Inklusif adalah satu pendekatan
penempatan pelajar pendidikan khas di kelas aliran
perdana bagi tujuan peningkatan pendidikan
Pelajar yang diinklusifkan akan berada di kelas aliran
perdana sepenuh masa dengan berbekalkan
perkhidmatan sokongan tambahan
Pendidikan Inklusif menggunakan pendekatan guru
aliran perdana dan guru pendidikan khas mengajar
bersama-sama di dalam kelas yang sama.
Pendidikan Inklusif berkenaan memberi peluang
kepada pelajar-pelajar pendidikan khas berinteraksi
dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan
merasai semangat persekolahan yang lebih efektif
dan bermakna.
Pendidikan Inklusif adalah suatu usaha untuk
menormalisasikan kecacatan dengan mengurangkan
jurang antara pendidikan khas dengan pendidikan
aliran perdana.
Tiga teknik pengajaran utama yang digunakan dalam
pendidikan inklusif ialah pengajaran bersama,
kolaborasi dan bantu pengajaran.
Pelaksanaan Pendidikan Inklusif memberi fokus
pada penyediaan perkhidmatan yang terbaik tanpa
mendiskriminasikan kecacatan pelajar.
Pendidikan Inklusif bertujuan mengurangkan
pengasingan dengan menggalakkan penglibatan
pelajar pendidikan khas dalam kehidupan sekolah
dan komuniti.
Pendidikan Inklusif melibatkan pelajar pendidikan
khas yang boleh mengikuti kurikulum aliran perdana
selain memiliki kecacatan yang minima.

Nilai min

Tahap

Jadual 2.2 : Analisis nilai min dan tahap min berkaitan sikap guru mengenai pendidikan
inklusif

Bil
1.

Item Sikap Guru


Saya sentiasa mendampingi pelajar pendidikan khas
yang ditempatkan dalam kelas saya untuk

Nilai min
4.03

Tahap

2.
3.

4.

5.

6.

8.

9.
10.
11.
12.

mengetahui tahap kefahaman mereka tentang


pengajaran saya
Saya sedia menjalankan pengajaran tambahan untuk
pelajar pendidikan khas di kelas saya.
Saya menggalakkan kerja kumpulan antara pelajar
aliran perdana dan pelajar pendidikan khas untuk
mengurangkan.
Saya sentiasa menasihatkan pelajar saya untuk
menerima pelajar pendidikan khas sama seperti rakan
mereka yang lain.
Saya sentiasa membimbing guru dan pelajar
pendidikan khas yang bersama dengan saya dalam
kelas supaya mereka dapat menerima pengajaran
yang disampaikan
Saya mengubahsuai pengajaran saya mengikut tahap
keupayaan pelajar pendidikan khas dalam membantu
mereka mendapat ilmu yang disampaikan
Saya sentiasa mengadakan perbincangan dengan guru
pendidikan khas dalam usaha membantu pelajar
pendidikan khas yang diinklusifkan dalam kelas saya
Saya berasa selesa dengan kehadiran guru pendidikan
khas dalam kelas saya kerana ia dapat membantu
pelajar pendidikan khas lebih faham dengan
pengajaran yang dijalankan.
Saya mengamalkan prinsip tidak membezakan
pelajar dalam kelas saya
Saya bersemangat untuk mengajar pelajar pendidikan
kas yang diinklusifkan dalam kelas saya
Saya sentiasa mendalami keperluan pelajar
pendidikan khas bagi menghasilkanpembelajaran
yang bermakna
Saya sentiasa menggalakkan sosialisasi dalam
kalangan pelajar saya denagn pelajar pendidikan khas

4.03
4.03

4.55

4.29

4.20

4.20

3.91

4.11
3.91
4.00
4.00