Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

STANDARD
KANDUNGAN

MINGGU

STANDARD PEMBELAJARAN

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

SAINS HAYAT : 1.0 MANUSIA


1.1
1

Memahami
manusia
mempunyai
keperluan asas
untuk hidup

1.1.7 Mencadangkan satu hidangan makanan dan


4. Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan
menerangkan mengapa makanan tersebut
kepada manusia dengan tepat
dipilih.
1.1.8 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, 5. Menerangkan kepentingan keperluan asas yang
penulisan atau lisan.
bersih untuk kesihatan dengan tepat

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu


1. Mengenal pasti dengan betul
makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
o keperluan asas manusia
1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas
o makanan yang memberi tenaga, membantu
kepada manusia.
tumbesaran, membantu menjaga kesihatan
1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
dan membantu proses penyembuhan.
penulisan atau lisan
o perubahan yang berlaku pada diri mereka
sejak dilahirkan
1.1.4 Mengenal pasti makanan yang memberi
tenaga, membantu tumbesaran,membantu
2. Menjelaskan kepentingan keperluan asas
menjaga kesihatan.
kepada manusia dengan betul
1.1.5 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan
kepada manusia.
3. Membanding dan membezakan tumbesaran
1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
manusia dengan menjalankan aktiviti dengan
penulisan atau lisan
betul

1.2 Menghargai
keperluan asas
yang ada.

1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat


6. Mencadang satu hidangan makanan yang
perlindungan yang bersih adalah penting untuk
berkhasiat dan menerangkan mengapa ianya
menjamin kesihatan.
dipilih secara relevan
1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis
makanan berkhasiat supaya sihat.
1.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

1.3

1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada

Mengaplikasi

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU
5

STANDARD
KANDUNGAN
pengetahuan
tentang
tumbesaran
manusia.

STANDARD PEMBELAJARAN

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari


segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran
mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan
berat dengan menjalankan aktiviti.
1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

SAINS HAYAT: 2.0 HAIWAN


6-7

8-9

9 -10

2.1 Memahami
haiwan
mempunyai
keperluan asas
untuk hidup.

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu


1. Mengenal pasti dengan betul
makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
keperluan asas haiwan
2.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas
tempat perlindungan haiwan
kepada haiwan.
cara haiwan membiak
2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
perubahan yang berlaku pada haiwan
penulisan atau lisan
sejak dilahirkan
anak haiwan yang menyerupai ibunya
dan yang tidak menyerupai ibunya
2.1 Memahami haiwan 2.1.1 Memberi contoh haiwan dan makanan yang
2. Memberi contoh haiwan dan makanan yang
mempunyai
dimakan
dimakan dengan betul
keperluan asas
2.1.2 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang
untuk hidup.
dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan
3. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang
haiwan sahaja atau makan haiwan dan
dimakan dan cara pembiakan dan menjelaskan
tumbuhan.
dengan menggambarkan cara haiwan bergerak
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
dengan betul
penulisan atau lisan
2.1 Memahami haiwan 2.1.3 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan
mempunyai
seperti sarang, reban, lubang,atas pokok,
keperluan asas
kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di

4. Menaakul secara relevan


o kepentingan keperluan asas kepada

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

untuk hidup.

celah batu atau kayu


haiwan
2.1.4 Menyatakan kepentingan haiwan kepada
o kepentingan pergerakan kepada haiwan
manusia, tumbuhan dan haiwan lain.
o kepentingan haiwan kepada manusia,
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
tumbuhan dan haiwan lain
penulisan atau lisan
2.2 Menghargai
2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan
5. Merekod dengan tepat perubahan tumbesaran
pelbagai haiwan di
dengan cara tidak menganiaya haiwan.
haiwan
sekeliling kita
6. Mencadangkan cara yang relevan untuk
menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

11-12

2.3 Memahami
tumbesaran
haiwan.

2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu


melahirkan anak dan bertelur.
2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

13-14

2.4 Memahami
tumbesaran
haiwan.

2.4.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada


haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari
segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.
2.4.2 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai
ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.
2.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

15-16

2.4.4 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti


rama-rama atau katak dari segi rupa dengan
memerhati haiwan sebenar.
2.4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

17 18

STANDARD
KANDUNGAN
2.4 Memahami
pergerakan
haiwan

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti


berjalan, merangkak, terbang, berenang,
menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan
melompat.
2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak
seperti ikan berenang, burung terbang, lembu
berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar,
siput babi mengengsot, semut merayap, kuda
berlari dan katak melompat melalui aktiviti
simulasi.
2.4.3 Menjelaskan kepentingan pergerakan kepada
haiwan.
2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TMK
19

20 - 21

1.0 Menggunakan TMK 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan


persekitarannya berada dalam keadaan kemas
secara
dan bersih.
bertanggungjawab
1.2
Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika
dan beretika
mencetak dokumen.
1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi.
1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan
teks semasa berkomunikasi dalam talian

B1 (1)
Menyatakan sumber maklumat (internet, CD, surat
khabar, majalah) yang diperolehi dengan tepat. .

2.0Memilih dan
2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada
kekunci rumah di papan kekunci.
mengaplikasikan
sumber TMK yang 2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock
dan Shift.
bersesuaian
2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta

B2 (1)
Mengguna dan memahami fungsi kekunci anak
panah, Caps Lock dan Shift dengan betul.
B3 (1)

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

STANDARD PEMBELAJARAN
menyalin dan tampal.

CATATAN

Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta


menyalin dan tampal dengan relevan.
B4 (1)
Menggunakan kedudukan jari dan mengetuk
dengan betul pada kekunci rumah (A, S, D, F,
SPACE BAR, J, K, L, ;) di papan kekunci dengan
cekap.

22 23

24 - 25

2.4 Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan


menggunakan perisian pemproses kata (MS
Word).
2.5 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan
menggunakan perisian pemproses kata (MS
Word)
2.6 Menambah lajur dan baris dengan
menggunakan perisian pemproses kata (MS
Word).
2.7 Menyisipkan imej ke dalam jadual
menggunakan perisian ppemproses kata (MS
Word) atau perisian persembahan (MS
PowerPoint)
2.8 Menaip teks dan menukar warna fon dengan
menggunakan pemproses kata (MSWord) atau
perisian persembahan (MS PowerPoint).
2.9 Menghasilkan persembahan yang mengandungi
elemen teks, imej dan audio dengan
menggunakan perisian persembahan (MS
PowerPoint)

B3 (2)
Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris serta
menambah lajur dengan menyisip imej dalam
perisian pemproses kata (Microsoft Word) atau
perisian persembahan (Microsoft PowerPoint)
dengan cekap.
.

B1 (2)
Mengubah suai warna fon dengan mengunakan
pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian
persembahan (Microsoft PowerPoint) dengan
betul.
B5 (2)
Mengaplikasikan persembahan yang mengandungi

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan


perisian persembahan (Microsoft PowerPoint)
secara kreatif
26

2.10 Menggunakan transisi slaid dalam


persembahan dengan menggunakan perisian
persembahan (MS PowerPoint).
2.11 Menukar latar belakang dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).
2.12 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B2 (2)
Menukar latar belakang pada slaid dan
penggunaan transisi slaid dalam perisian
persembahan (Microsoft PowerPoint) dengan baik.

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan


iaitu air, udara dan cahaya matahari.
3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya
matahari kepada tumbuhan dengan
menjalankan penyiasatan.
3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

1. Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan


dengan betul

SAINS HAYAT : 3.0 TUMBUHAN


27

28

29

3.1 Memahami
keperluan asas
tumbuhan.

3.2 Menyedari
tumbuhan
mempunyai
keperluan asas
untuk hidup.

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan


keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup
dan subur.

3.3 Memahami
tumbesaran
tumbuhan.

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada


tumbuhan semasa membesar dari segi
pertambahan tinggi atau bilangan daun
dengan menjalankan penyiasatan ke atas
tumbuhan sebenar.

2. Meramalkan kesan terhadap tumbuhan


sekiranya keperluan asas tidak mencukupi
dengan betul
3. Menjalankan penyiasatan keperluan asas
kepada tumbuhan dengan betul
4. Menaakul tentang kepentingan keperluan asas
tumbuhan melalui penyiasatan secara
sistematik
5. Merekod dengan tepat perubahan yang berlaku
kepada tumbuhan semasa membesar melalui
penyiasatan
6. Menjaga tumbuhan untuk memastikan ia hidup

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

dan subur dengan sistematik

SAINS FIZIKAL : 4.0 TERANG DAN GELAP


30

4.1 Menganalisis
keadaan terang
dan gelap.

4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang


dihasilkan melalui aktiviti
4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada
manusia.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

31

32

4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti


matahari, lampu, lampu suluh dan api.
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap
melalui penyiasatan.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

4.2 Mengaplikasi
pengetahuan
tentang
pembentukan
bayang-bayang.

4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang. (contoh


: kejar bayang-bayang,pijak bayang-bayang)

1. Menamakan sumber cahaya dengan betul


2. Mengenal pasti pelbagai sumber cahaya di
sekeliling dengan betul
3. Membanding dan membezakan keadaan
terang dan gelap melalui penyiasatan dengan
betul
4. Menaakul kepentingan cahaya kepada
manusia dengan tepat
5. Menerangkan bagaimana bayang-bayang
dihasilkan melalui penyiasatan dengan tepat
6. Mencipta permainan bayang-bayang dengan
sistematik

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI: 5.0 ASAS TEKNOLOGI


33

5.1 Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan

5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.


5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.

1. Membaca dan menerangkan manual dengan


betul

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

34

STANDARD
KANDUNGAN
komponen set
binaan
berdasarkan
manual
bergambar.

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan
manual bergambar.
5.1.4 Memasang komponen set binaan
berpandukan manual bergambar.
5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan
bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan.
5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke
bekas penyimpanan.

35

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

2. Memilih dengan betul komponen set binaan


berpandukan manual bergambar
3. Memasang komponen set binaan berpandukan
manual bergambar dengan betul
4. Melakarkan dengan tepat hasil binaan
menggunakan bentuk asas
5. Menceritakan hasil binaan secara lisan
dengan jelas
6. Membuka hasil binaan mengikut urutan secara
sistematik dan menyimpan komponennya ke
bekas penyimpanan

TMK
36

37

3.0 Menggunakan
TMK untuk
mencari,
mengumpul,
memproses dan
menggunakan
maklumat

3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej


berdasarkan kata kunci menggunakan enjin
carian.
3.2 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan
maklumat.
3.3Mengintegrasi maklumat dalam perisian
pemproses kata (MS Word) dan perisian
persembahan (MS PowerPoint).

4.0 Menggunakan
TMK untuk
memperoleh dan
berkongsi

4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan


membalas e-mel kepada seorang penerima.

B5 (1)
Menentukan kata kunci untuk mencari,
mengekstrak, mengumpul dan menyimpan
maklumat dalam bentuk teks dan imej
menggunakan enjin carian.

B6 (1)
Mengaplikasikan penggunaan e-mel dan
berkongsi idea dengan menghantar dan
membalas e-mel kepada seorang penerima

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

maklumat

38

39-40

41- 42

PANDUAN PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID (BAND)

CATATAN

dengan mengamalkan etika semasa


berkomunikasi dalam talian

5.0 Menggunakan
TMK untuk
penyelesaian
masalah dan
membuat
keputusan

5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan


perisian aplikasi dan sumber TMK yang
bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint).

B6 (2)
Menghasilkan,mengintegrasi maklumat dan
membentangkan tugasan dalam perisian
pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian
persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk
menyampaikan idea baru.

6.0 Menggunakan
TMK untuk
meningkatkan
produktiviti dan
pembelajaran

6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan


menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai
format fon mengikut kesesuaian.

B4 (2)
Mengubahsuaikan hasil kerja sedia ada
dengan menggunakan jadual, imej, audio dan
pelbagai format fon dalam perisian pemproses
kata (Microsoft Word) atau perisian
persembahan (Microsoft PowerPoint)
mengikut kesesuaian.

7.0 Menggunakan
TMK untuk
mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan


perisian aplikasi yang bersesuaian untuk
menyampaikan idea baru.
7.2Membentangkan tugasan yang dihasilkan
dengan menggunakan perisian aplikasi (MS
Word) atau (MS PowerPoint)

B6 (2)
Menghasilkan,mengintegrasi maklumat dan
membentangkan tugasan dalam perisian
pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian
persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk
menyampaikan idea baru.

43

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

Beri Nilai