Anda di halaman 1dari 2

Politechnika Poznaska

Europejski System Transferu Punktw

Wydzia Budowy Maszyn i Zarzdzania

KARTA OPISU MODUU KSZTACENIA


Nazwa moduu/przedmiotu

Kod

Matematyka

1010251411010340006

Kierunek studiw

Profil ksztacenia

Rok / Semestr

(oglnoakademicki, praktyczny)

Mechatronika - studia I stopnia

oglnoakademicki

cieka obieralnoci/specjalno

1/1

Przedmiot oferowany w jzyku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

polski

Stopie studiw:

obligatoryjny

Forma studiw (stacjonarna/niestacjonarna)

I stopie

stacjonarna

Godziny

Liczba punktw

Wykady:

wiczenia:

Laboratoria:

Status przedmiotu w programie studiw (podstawowy, kierunkowy, inny)

Projekty/seminaria:

(oglnouczelniany, z innego kierunku)

Obszar(y) ksztacenia i dziedzina(y) nauki i sztuki

Podzia ECTS (liczba i %)

nauki techniczne
nauki techniczne

6 100%
6 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wykadowca:


dr Adam Marlewski
email: adam.marlewski@put.poznan.pl
tel. 61 665 2763
Wydzia Elektryczny
ul. Piotrowo 3a/744, 60-965 Pozna

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci, kompetencji spoecznych:


1

Wiedza:

Umiejtnoci:

zna matematyk w zakresie programu licealnego


- rachuje na liczbach, zna wzory takie jak (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
- umie skalowa, dodawa i odejmowa wektory na paszczynie,
- zna zwizki w trjkcie (w szczeglnoci twierdzenie Pitagorasa)
- wykrela proste (take prostopade) i parabole,
- rozwizuje rwnania liniowe, rwnania kwadratowe o wyrniku nieujemnym, ukady dwch
rwna liniowych z dwiema niewiadomymi

Kompetencje
spoeczne

myli logicznie i potrafi przedstawi poznane kwestie jasno i przystpnie

Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych poj i technik z zakresu rachunku na liczbach zespolonych, rachunku cakowego i z zakresu rwna
rniczkowych oraz nabycie umiejtnoci posugiwania si nimi
{https://elogin.put.poznan.pl_2013-11-28}

Efekty ksztacenia i odniesienie do kierunkowych efektw ksztacenia


Wiedza:
1. formalna strona matematyki (logika, pojcia pierwotne, aksjomaty, twierdzenia) - [X1A_W01]

co to jest X1A?

2. definicja relacji rwnowanoci, funkcji, cigu, macierzy, twierdzenia z tego zakresu i ich stosowanie - [X1A_W01]
3. definicja cigw liczbowego i funkcyjnego oraz ich granic, twierdzenia dotyczce granic i ich stosowanie - [X1A_W01]
4. definicja pochodnej, twierdzenia rachunku rniczkowego i ich stosowanie - [X1A_W01, T1A_W01, K_W01]

Umiejtnoci:
strona 1 z 2

Politechnika Poznaska

Europejski System Transferu Punktw

Wydzia Budowy Maszyn i Zarzdzania


1. poprawnie stosuje terminologi matematyczna i rozumie sformuowania zada matematycznych okrelonej klasy, umie je
rozwiza za pomoc poznanych metod - [X1A_W01, T1A_W01, K_W01]
2. przystpnie przedstawia definicje, twierdzenia i metody zaprezentowanych na wykadach oraz stosowane na wiczeniach [X1A_U06]

Kompetencje spoeczne:
1. rozumie potrzeb pogbiania i rozszerzania wiedzy matematycznej opanowanej podczas kursu matematyki na 1-szym roku
studiw - [X1A_K01]
2. rozwizujc zadania matematyczne myli logicznie i dziaa skutecznie - [X1A_K07]

Sposoby sprawdzenia efektw ksztacenia


na wiczeniach: biece sprawdzanie opanowania materiau i dwa sprawdziany; z tych trzech elementw wystawiana jest
pierwsza ocena, a gdy nie jest ona pozytywna, to dodatkowo sprawdzian poprawkowy (skutkujcy ocen drug)
materia prezentowany na wykadzie oceniany podczas egzaminu pisemnego (z ewentualnym pytaniem ustnym), standardowo
6 pyta, z ktrych egzaminowany wybiera 4 i tylko te s oceniane (jeli w skali 0-9, to 0-18: ndst; 19-23: dst; 24-26: dst+; 2729: db; 30-32: db+; 33-36: bdb)

Treci programowe
1) podstawowe pojcia logiki matematycznej,
2) zbiory i relacje (w tym relacja rwnowanoci i funkcja),
3) rachunek wektorowy (iloczyny skalarny, wektorowy, mieszany, splotowy; rwnania prostej i paszczyzny)
4) rachunek macierzowy, w tym wyznaczniki i urale (=ukady rwna algebraicznych liniowych),
5) granice cigw liczbowych i funkcyjnych,
6) szeregi liczbowe i funkcyjne,
7) rachunek rniczkowy funkcji rzeczywistej jednej zmiennej,
8) szeregi potgowe i Taylora,
9) rachunek rniczkowy funkcji rzeczywistej dwch (i wikszej liczby) zmiennych

Literatura podstawowa:
1. A.Marlewski, Algebra macierzy liczbowych, NAKOM Pozna 2010
2. W.Krysicki, L.Wodarski Analiza matematyczna w zadaniach, PWN 2006
3. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1 i 2, GiS 2006

Literatura uzupeniajca:
1. .Romanowski, W.Wrona, Matematyka wysza dla studiw technicznych, PWN 1968
2. W.akowski, Matematyka. wiczenia problemowe dla politechnik, WNT 1991
3. T.Kaczorek, Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice, WNT 1998

Bilans nakadu pracy przecitnego studenta


Czynno

Czas (godz.)

1. uczestniczenie w zajciach, przygotowanie si do sprawdzianw i egzaminu, zdawanie egzaminu

150

Obcienie prac studenta


forma aktywnoci

godzin

ECTS

czny nakad pracy

150

Zajcia wymagajce bezporedniego kontaktu z nauczycielem

65

Zajcia o charakterze praktycznym

50

strona 2 z 2