Anda di halaman 1dari 8
Be tiap soalan, bulatkan satu jawapan yang betul. “Dua rib lapan ratus sembilan" ditulis dalam perkataan ialch .... A. 2809 Cc. 2890 8. 2089 D. 2899 Sribu +3 ratus + 1 puluh + 7 sa= A. $377 Cc. $371 B. 5317 D. 5307 Bundarkan 6 256 kepada ratus yang terdekat. A. 6200 Cc. 6300 B. 6250 D. 6350 2.600 + 1245+ 45 = A. 3809 Cc. 3890 B. 3.089 D. 3899 5 638 - 23 = A, S115 Cc. 5110 B. 5112 D. 5000 8X5= A. 85 Cc. 13 B. 40 3 VW Sembilan puluh tiga peratus dalam angka ialah A, 19% C. 90% B. 39% D. 93% Pecahan bagi objek yang berwarna dalam rajah di bawah ialah ... a aa A a2 5 B 2 DS 3 2 Tukarkan 49 % kepada perpuluhan. A 0.49 Cc. 0.049 B49 D. 49.0 Nyatakan waktu yang ditunjukkan di bawah. Berapakah bilangan hari dalam bulan Februari pada tahun lompat? A. 2 Cc. # B. 29 DB. 31 re 12. 13, 15, 7, Tukarkan empat belas peratus dalam angka ialah . AL 14% ic B. 40% D. Jumigh 145cm tambah 238cm ialah ... A, 383cm c B. 338cm D. Tukarkan 5200 g kepada kg dan g. A. $0kg 200 g c. 8. 50kg 20g D. Namakan rajah dibawah.. A. heksagon sc 8. pentagon D. 414ml+3= A. 138ml GK 8. 142ml D 5m 48cm-2m 27cm A. 2mi9em Cc. B. 3m20cm D. v 4% A1% 320em 303cm, 5kg 2009 5kg 209 oktagon: heptagon 151 ml 162 mI 2msercm 3m2icm 20. 21 22. Berapakah bilangan hari dalam dua minggu ? AS 8. 7 20 Tukarkan pecahan P 100 Cc. 14 Dd. 21 kepada perpuluhan ialah.... A. 0.02 ca 2 8. 0.2 dD. 20 RM 48 RM 58 Hari Kebangsaan di samout pada setiap tahun A. 30Ogos C, 30 September B. 31 Ogos D. 30 Oktober Jadual di bowah menunjukkan bilangan ahii bagi Kelab Komputer Tahun Jumiah ahi Tahun 3 12orang Tahun 4 24 orang Tahun 5 4] orang Tahun 6 3H orang Beropakah bilangan ahii dalam tahun 5? A. 12orang C. 3Xorang B. 240rang D. 41 orang 6 2. 24, 28. 26. 27. 8+8+8+8+8+8= Ayat matematik yang betul bagi darab di atas ialah..... A. 6x8=48 C. 8xb=48 B. 6x6 =36 D. 8x8=64 RM 116.50 + RM 24.30 = A. RM 140.80 C. RM 144,90 B. RM 138.80 D. RM 154.70 6000 + 200 + 30 +8 = A. 6208 C. 6328 B. 6238 D. 6832 39 jam +83 jam = A. 102jam C. 122jam B.112jom D. 212 jam Terdapat 2 125 pokok manggis dan 450 pokok rambutan di dusun Pak Cik Jamil, Berapakah jumich pokok buah - buahan yang terdapat di dusun itu? A. 2757 c. 2575 B. 3527 D. 2500 28. Jadual berikut menunjukkan wang simpanan Aiman, Athilah dan Dini. Nama Wang Simpanan Athilah RM 400, Aiman RM 289.40 Dini RM 156.90 Berapakah jumiah wang yang disimpan oleh Athilah, Aiman dan Dini A, RM 836.40 C. RM 845.30 B. RM 865.30 D. RM 846.30 29. 0,29 ditulis dalam perkataan ialah. ‘A. _sifar perpuluhan dua puluh Sembilan 8. sifar perpuluhan sembilan dua C.__sifar perpuluhan dua sembitan D. _ sifar perpuiuhan tiga sembilan 30. Ayat matematik yang manakah betul bagi gambar di bawah A. 4+5=20 Cc. 5#4=20 B. 20+5=4 D. 44#20=5 8 BahagianB : Tuliska jan yang betul . ‘j,A Lorek rajah berdasarkan pecahan yang diberi. + ones ©, aca dengan tlt dan iawab semua soalan di bawah. Tulis 3 045 dalam perkataan. 76. Tulis 0.26 dalam perkataan. 72. Warakan bentuk yang bukan poligan, Oo 2 markah TBS RM 745.30 ~ RM 345.20 = (#markah) Ie 24kgF3 = (markah) 1S,, 3450 + 126+ 799 = L_ (#markan) 10