Anda di halaman 1dari 27

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN

KEPUASAN KERJA GURU SJKT DI DAERAH KUALA MUDA

Oleh
SUBASNEE A/P NARAYANAN
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

BAB 1
PENGENALAN

1.1

PENDAHULUAN
Kepimpinan adalah merupakan suatu unsur yang amat penting dalam sesebuah organisasi

seperti sekolah. Malahan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah adalah bergantung
kepada gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Guru Besar. Sehubungan dengan itu seorang Guru
Besar sewajarnya bertindak sebagai seorang pengurus, pentadbir dan pembimbing kepada
organisasinya.

Sekolah yang merupakan institusi pendidikan formal mempunyai struktur organisasi yang
diterajui oleh Guru Besar sebagai penaraju utama kepimpinan di peringkat sekolah. Sebagai
penaraju, individu ini akan menentukan jatuh bangunnya sesebuah sekolah sekaligus memainkan
peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju kejayaan sesebuah sekolah. Kepentingan
kepimpinan Guru Besar menjadi salah satu elemen dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
(Jemaah Nazir Sekolah, 2003). Garis panduan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ialah
Guru Besar hendaklah menerajui dan menggerakkan seluruh warga sekolah ke arah pencapaian
visi dan misi sekolah dengan cara menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi
dan misi, mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi.

Menurut Bardford (1981), pemimpin yang kurang berkebolehan memimpin akan


membawa kepada ketidakpuasan kerja dalam kalangan guru. Pengaruh pemimpin menentukan
darjah keberkesanan rancangan, keputusan dan tindakan strategi. Tindakan seseorang pemimpin
bukan hanya akan mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya malah dari segi kepuasan kerja
dalam kalangan kakitangan khususnya guru-guru yang di bawah kawalannya juga perlu
dititikberatkan kerana ianya melibatkan kredibiliti seseorang. Komitmen guru-guru terhadap
tugas yang diamanahkan kepada mereka adalah bermula dengan keselesaan dan keseronokan
mereka bekerja. Semua tindakan mereka ini berpunca daripada beberapa faktor yang
membuatkan wujudnya suasana dan persekitaran kerja mereka di sekolah termasuklah gaya
kepimpinan Guru Besar. Guru mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi dan mendapat
kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat produktiviti yang tinggi (Jaafar, 2007).

Sejak kebelakangan ini cabaran penstrukturan semula sekolah dan persekitaran yang
tidak menentu dalam bidang pendidikan menyebabkan berlakunya perubahan kepemimpinan
sekolah daripada kepemimpinan pengajaran kepada kepemimnan transformasi (Leithwood &
Jantzi,1999; Abdul Ghani & Anandan,2009). Perubahan ini jelas selaras dengan kepemimpinan
transfomasi oleh Burns (1978) dan Bass (1985). Maka kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti
tahap kepemimpinan transfomasi dan tahap kepuasan kerja guru SJKT di daerah Kuala Muda.

1.2

LATAR BELAKANG MASALAH

Peranan guru besar sebagai pemimpin di sekolah memerlukan komitmen yang tinggi
kerana fungsi sekolah hari ini adalah amat besar dan mencabar. Kualiti kepimpinan yang tinggi
adalah sangat diperlukan untuk mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi
berkualiti. Guru Besar haruslah berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan
demi kepentingan dan masa depan pelajar mengikut perkembangan dan kesusuaian zaman, dan
seterusnya membimbing dan berusaha untuk melonjakkan pencapaian sekolahnya ke peringkat
yang lebih cemerlang. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, Wan Zahid (1994) telah
menekankan untuk merealisasikan Wawasan Pendidikan Negara sejajar dengan Wawasan 2020,
2

pemimpin pendidikan perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, sahsiah dan akhlak yang
baik, serta keberanian mencuba dan mengambil risiko. Peryataan ini bermakna kejayaan
sesebuah sekolah berkait rapat dengan tingkah laku kepimpinan guru besar.

Beberapa kajian lepas juga menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi telah


membawa perubahan yang positif kepada keberkesanan sekolah. Abdul Shukor (2004)
menyatakan pengurusan dan kepimpinan guru besar adalah faktor utama yang akan menentukan
keberkesanan sekolah serta akan menentukan jatuh bangun sekolah tersebut. Abdul Ghani (2005)
menegaskan bahawa pengalaman gaya atau amalan kepimpinan transformasi oleh pengetua atau
guru besar berkeupayaan meningkatkan prestasi guru (perlakuan warga organisasi) dan sikap
guru (komitmen guru). Manakalah Koh (2008) menyatakan bahawa dengan kepimpinan
transformasi , pengetua atau guru besar sekolah yang cemerlang akan membangunkan minda
guru-guru melalui keupayaan kepimpinan guru-guru iaitu merujuk kepada penglibatan meluas
dan berketerampilan dalam tugas-tugas memimpin.

Kajian Azrul Hisham (2009) mendapati factor bebanan tugas adalah antara penyebab
kepada guru menghadapi tekanan. Hal ini kerana guru sentiasa terikat dengan pelbagai jenis
tugas lain di samping tugas hakiki mereka. Selain itu, usaha menambah baik kecekapan
peringkat mikro organisasi pendidikan atau sekolah telah menyebabkan tekanan terhadap
organisasi sekolah supaya meningkatkan prestasi dan pencapaian (Abdul Ghani, 2010) dan ianya
menyebabkan beban tugas kepimpinan peringkat sekolah semakin bertambah. Menurut Abdul
Rahim (2007), tanda-tanda ketidakpuasan kerja ialah bosan, ponteng kerja, komitmen rendah,
rungutan, protes, meletakkan jawatan, persaraan awal, hilang kepercayaan, tekanan, burnout,
pretasi merosot dan memohon pertukaran. Manakala sebab-sebab ketidakpuasan kerja berlaku
disebabkan factor diskriminasi, pilih kasih, beban kerja, amalan tidak sihat,keadaan tempat kerja,
tidak dapat menyesuaikan diri dan ganjaran serta prospek.

Justeru Jazmi (2009) mencadangkan agar pengetua ataupun guru besar mengamalkan
gaya kepemimpinan transfomasi. Hal ini kerana pengetua atau guru besar akan berhadapan
3

dengan guru-guru, staf dan pelajar yang merupakan elemen-elemen yang memerlukan
perhubungan kemanusian yang lebih tinggi. Selain itu, Guru Besar perlu menjaga hubungan
pemimpin-ahli yang baik bagi memperolehi kerjasama yang erat daripada guru-guru dan seluruh
warga sekolah. Apabila hubungan Guru Besar dan guru berada dalam keadaan baik, guru akan
berasa lebih mudah untuk menjalankan tugas dan meningkatkan motivasi guru untuk mengajar
murid-murid. Guru juga akan berusaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif
di dalam kelas. Seterusnya, murid-murid juga akan berasa seronok untuk belajar di dalam kelas
yang kondusif bersama guru yang bersemangat dan inovatif. Oleh itu , hubungan interpersonal
dengan Guru Besar dan rakan sejawat merupakan factor motivasi yang tinggi di kalangan para
guru.

Di sekolah, masalah yang sering dihadapi oleh Guru Besar adalah untuk memberi
kepuasan dalam pelbagai perkara kepada guru-guru. Guru Besar selaku pemimpin sekolah
seharusnya berusaha memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap pelbagai perkara
terutamanya yang melibatkan aspek kepuasan kerja kerana faktor komitman guru adalah penting
untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan dan kejayaan sekolah. Guru Besar sepatutnya
memberi yang terbaik kepada orang bawahnya khususnya guru-guru. Gaya kepimpinan
transformasi Guru Besar yang berhubung kait dengan kepuasan kerja guru perlu dikaji supaya
mampu menghasilkan beberapa tindakan susulan mengenai keberkesanan kepimpinan mereka.
Ini kerana kecemerlangan pelajar dalam kirikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada
kepuasan kerja guru.

1.3

PERNYATAAN MASALAH

Hasil kajian lampau menunjukkan bahawa kualiti kepimpinan guru besar memainkan
peranan penting dalam menentukan kejayaan dan keberkesanan sesebuah sekolah (Hills, 1982;
Powell, Farrar dan Cohen, 1985; Etzioni, 1998). Beberapa kajian mendapati, gaya atau tingkah
laku kepimpinan yang diamalkan oleh pemimpin sekolah mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kepuasan kerja seseorang guru (Sweeney, 1982;Patrick. 1995;Hipp, 1996;Lunenberg &
Omstein,2000). Sebagai pemimpin utama di sekolah, guru besar perlu berupaya mempengaruhi
semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika guru besar mempunyai
gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-guru. Berdasarkan latar belakang
kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah hubungan antara gaya kepimpinan guru besar
dengan kepuasan kerja guru. Namun begitu didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan
khasnya di sekolah SJKT daerah Kuala Muda yan, Sungai Petani, Kedah untuk meninjau
pandangan guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya kepimpinan guru
besar. Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat adalah pandangan guru-guru mengenai
gaya kepimpinan guru besar yang memberi kepuasan kerja kepada mereka.

1.4

TUJUAN KAJIAN
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan sejauhmanakah gaya kepimpinan

transfomasi seseorang guru besar mempengaruhi keberkesanan dan kejayaan sesebuah sekolah
dan juga mengkaji, adakah terdapat perbezaan pandangan mengikut jantina dan pengalaman
terhadap gaya kepimpinan transformasi di sekolah-sekolah SJKT di daerah Kuala Muda Yan,
Sungai Petani, Kedah.

Kajian ini juga bertujuan mengkaji kepuasan kerja guru dan sikap guru SJKT di daerah
Kuala Muda Yan, Sungai Petani, Kedah.

1.5

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan kepemimpinan transfomasi guru besar
dengan tahap kepuasan kerja guru SJKT di daerah Kuala Muda, Sungai Petani, Kedah. Objektif
kajian adalah seperti berikut:
I.

Mengenal pasti pandangan guru terhadap gaya kepimpinan transformasi guru besar di

II.
III.

SJKT.
Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru-guru.
Mengenal pasti perhubungan gaya kepimpinan transformasi guru besar dengan kepuasan
kerja guru.

1.6

SOALAN KAJIAN

Persoalan kajian ini ialah:


I.

Apakah pandangan guru-guru terhadap gaya kepimpinan transfomasi guru besar di

II.
III.

SJKT?
Apakah tahap kepuasan guru-guru?
Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan transformasi guru besar dengan
kepuasan kerja guru?

1.7

RASIONAL KAJIAN

Kepimpinan dalam pendidikan merupakan komponen yang penting dalam mencapai


matlamat kecemerlangan pendidikan. Kepentingan kepimpinan menjadi keutamaan terutama
dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia mengangkatkan martabat pendidikan ke
peringkat dunia selaras dengan matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) untuk
menjadikan sistem pendidikan Malaysia yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia bagi
menyediakan Malaysia pada peringkat antarabangsa.

Kajian tentang gaya kepimpinan dan kepuasan kerja merupakan langkah untuk
memahami peranan gaya kepimpinan terhadap kepuasan kerja agar dapat memberikan
maklumbalas demi kepentingan pengurusan terutama di peringkat sekolah.

Keadaan ketidakselesaan di antara pemimpin sekolah dengan guru-guru harap dapat


dikurangkan agar usaha menjamin keberkesanan sekolah dapat ditingkatkan. Keadaan ini
memberikan kefahaman bahawa gaya kepimpinan guru besar dan kepuasan kerja guru di sekolah
penting untuk mewujudkan kerjasama yang erat dalam memacukan sekolah memaju kejayaan
dan kecemerlangan. Selain itu, perkara yang paling utama daripada kajian ini bukan sahaja untuk
keperluan akademik, tetapi juga akan menjadi satu panduan yang bermanfaat kepada pengurusan
pendidikan sebagai bahan rujukan untuk mengambil langkah-langkah pengukuhan dan
peneguhan terhadap pengurusan sekolah. Maklumbalas daripada kajian dapat membantu guru
besar atau bakal guru besar mengaplikasikan jenis gaya kepimpinan yang perlu diwujudkan di
sekolah bagi memastikam keselesaan dan kepuasan kerja guru bagi mewujudkan pengurusan
sekolah lebih berkesan lagi.

1.8

DEFINISI KAJIAN
Sebenarnaya untuk mentakrif maksud kepimpinan adalah terlalu sukar (Yukl 1999, Bass

1990). Pada kebiasannya makna dan takrif kepimpinan adalah berdasarkan point of view,
weltanchaung dan world view para pentakrifnya. Justeru itu De Pree (1989) dalam Zawawi
(1999) menyatakan;
Leadership is much more an art, a belief, a condition of the heart than a set of things to do. The
visible signs of artful leadership are expressed, ultimately, in its practies.
Analaka Bass (1990) pula menyatakan Leadership is an intetaction between two or more
members of group that often involves a structuring or restructuring of the situation and
perceptions and expectations of the members.
Menurut Fleishman (1973), kepimpinan adalah usaha kea rah pengaruh perseorangan
yang diarahkan melalui proses komunikasi kea rah pencapaian sesuatu matlamat. Hersey dan
7

Blanchard (1977) pula menyatakan kepimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu
atau kumpulan dalam usaha mencapai matlamat dalam sesuatu tindakan.
Hollander (1978) mendefinikan kepimpinan sebagai satu proses pengaruh mempengaruhi
di antara pemimpin dan pengikut. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa tetapi kekuatan
pengaruh lebih bergantung kepada pemujukan (persuasion) daripada paksaan. Proses kepimpinan
selalunya melihatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan tujuan utama ialah mencapai
matlamat bersama. Manakala Koontz dan Wiehrich (1992) menjelaskan kepimpinan sebagai
suatu seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka akan berjuang atau melakukan
sesuatu dengan rela hati dan penuh semangat kea rah pencapaian matlamat kumpulan.
Dalam konteks pendidikan, Campbell (1983) menyatakan kepimpinan ialah satu proses
bagi seorang Guru Besar mendapatkan kerjasama kakitangan ke arah penyempurnaan matlamat
tertentu.
Jika seorang Guru Besar mempunyai cirri-ciri berkesan sebagaimana yang diterangkan di
atas, kita yakin misi dan visi untuk menjadikan sesebuah sekolah cemerlang akan tercapai.
Sebaliknya jika seseorang Guru Besar mempunyai cirri-ciri yang lemah dalam kepimpinannya
maka akan mendatang kesan yang tidak baik kepada pencapaian sesebuah sekolah.

1.9

SKOP KAJIAN
Kajian ini adalah tertumpu kepada guru-guru dan guru besar dari sekolah-sekolah rendah

SJKT di daerah Kuala Muda Yan, Sungai Petani, Kedah. Kajian ini memfokus kepada pandangan
guru terhadap gaya kepimpinan transformasi guru besar dan hubungannya dengan kepuasan
kerja guru. Terdapat beberapa aspek yang perlu diambilkira dalam kajian ini.
a) Pendapat dan pandangan guru-guru terhadap gaya kepimpinan transformasi guru
besar.
b) Pendapat dan pandangan guru-guru terhadap kepuasan kerja dan hubungannya
dengan gaya kepimpinan transformasi.
c) Strategi dan pendekatan gaya kepimpinan transformasi yang lebih releven untuk
meningkatkan kepuasan kepuasan kerja guru-guru.
1.10

KESIMPULAN
8

Kajian ini diharap dapat menambahkan lagi nilai dan kualiti kepimpinan di sekolahsekolah di Malaysia. Kajian penambahbaikkan bidang kepimpinan amat perlu dititik beratkan
memandangkan bidang kepimpinan merupakan suatu bidang yang akan menentukan hala tuju
sesebuah negara yang bermula dari kepimpinan di peringkat sekolah.
Pihak berwajib haruslah sentiasa memantau tahap kepimpinan guru besar sekolah agar
wujudnya hubungan dua hala di mana guru besar sekolah Berjaya melakukan perubahan positif
dan guru-guru mencapai tahap kepuasan dalam kerjanya. Kepimpinan yang baik bakal
melahirkan permuafakatan seluruh warga sekolah yang terdiri dari pemimpin dan pentadbir,
guru-guru dan staf sokongan. Keadaan ini akhirnya akan melahirkan iklim sekolah yang
kondusif seterusnya akan mencapai kecemerlangan.

BAB 2
9

SOROTAN KAJIAN

2.1

PENGENALAN

Bab ini membincangkan konsep kepimpinan, kepimpinan guru besar dan kerangka teori
kepimpinan transformasi, serta beberapa kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan
kepimpinan transformasi.

2.2

KONSEP KEPIMPINAN

Reed (1976), mendefinisikan kepimpinan sebagai cara-cara mempengaruhi tingkah laku


manusia supaya sesuatu perjuangan itu dapat dilaksanakan mengikut kehendak pemimpin. Rauch
dan Behling (1984), mengatakan bahawa kepimpinan ialah satu proses yang mempengaruhi
aktiviti sekolompok manusia kea rah pembentukan dan pencapaian sesuatu objektif. Mengikut
Certo (1985) pula, kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk
menggerakkan mereka bekerja kea rah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Manakala
Robbins (1996), mendefinisikan kepimpinan sebagai keupayaan mempengaruhi sesuatu
kumpulan kearah mencapai objektifnya.

Walau bagaimanapun Bass (1985), member definisi kepimpinan dengan lebih meluas
lagi. Menurut beliau, kepimpinan adalah proses mentransfomasikan pengikut, mewujudkan visi
yang hendak dicapai, serta menerangkan kepada pengikut cara-cara untuk mencapai matlamat
tersebut. Seterunya Bass (1990), menambah bahawa kepimpinan yang berkesan merupakan
interaksi di antara ahli-ahlu kumpulan dan keupayaan mereka menyelesaikan masalah atau
mencapai matlamat.
2.3

KEPIMPINAN GURU BESAR


10

Mengikut Hussein (1993), peranan yang perlu dimainkan oleh Guru Besar itu meliputi
tiga aspek iaitu sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin. Sebagai pengurus, Guru Besar
bertanggungjawab terhadap belanjawan dan kewangan sekolah, pengagihan sumber dan
sebagainya. Sebagai pentadbir Guru Besar bertanggungjawab terhadap tugas-tugas pentadbiran
yang meliputi penilaian kerja-kerja stafnya, pengurusan hal-hal rasmi, penjadualan kerja dan
waktu belajar. Guru Besar juga harus pakar dalam pendidikan. Dia diharapkan dapat
menjalankan peranan sebagai pemimpin. Tugas memimpin ini perlu ditumpukan kepada aspek
teras teknik. Oleh itu ia perlu menunjuk ajar para guru di sekolahnya dalam hal-hal kurikulum
dan pedagogi. Ia juga perlu member semangat, mendorong dan memberansangkan guru dan
pelajar di bawah jagaannya supaya bekerja dan belajar bersungguh-sungguh. Guru Besar sendiri
perlu menunjukkan contoh teladan yang boleh diikut dan disegani oleh para guru dan pelajar
sekolahnya. Tugas ini merupakan tugas pemimpin.

Mc Pherson dan Crowson (1987) menyatakan peranan seorang Guru Besar bertindantindih sebagai seorang guru, pengurus dan pemimpin. Walau apa pun Guru Besar tidak boleh
melarikan diri daripada melaksanakan peranan utamanya dalam aktiviti pengajaran.

Peranan Guru Besar mengikut Drake dan Roe (1980) adalah functionally-dualistic,
melihat peranan Guru Besar dari dua dimensi iaitu pentadbiran-pengurusan dan pemimpin
pendidikan-pengajaran. Sebagai pentadbir dan pengurus sekolah, Guru Besar bertanggungjawab
terhadap kelicinan perjalanan sesebuah sekolah dan kemajuannya. Manakala sebagai pemimpin
pendidikan-pengajaran ialah memberi kepimpinan, galakan, sokongan kepada guru dan pelajar
dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama Guru Besar perlu berusaha
memimpin sekolah untuk mewujudkan persekitaran sosial yang sihat dan memberansangkan
pengajaran dan pembelajaran.

2.4

TEORI KEPIMPINAN TRANSFOMASI


11

Konsep kepimpinan transfomasi mula diperkenalkan oleh Burns (1978) dan kemudiannya
diperkembamgkan oleh Bass (1985). Burns (1978) membentuk konsep kepimpinan transformasi
daripada kajian beliau ke atas pemimpin politik. Beliau telah mengenengahkan dua faktor yang
membezakan pemimpin biasa dengan pemimpin luar biasa. Menurut Burns (1978), kepimpinan
transfomasi bertujuan untuk mengubah sedangkan kepimpinan biasa hanyalah menitikberatkan
hubungan di antara pihak atas dengan pekerja di mana berlaku pertukaran di antara kepaatuhan
pengikut dengan ganjaran dari pemimpin. Pemimpin transfomasi membangkitkan kesedaran
pengikutnya dengan motif dalaman, impian dan nilai yang lebih tinggi.

Bass (1985) telah mengoperasikan teori kepimpinan transfomasi ini dengan menjalankan
ujian-ujian menggunakan hipotesis. Bass (1985) mengukur keberkesanan kepimpinan
transfomasi berdasarkan keberkesanan pemimpin ke atas pengikutnya. Menurut Bass (1985),
pemimpin transfomasi mewujudkan identifikasi dan emosi yang kuat di kalangan pekerja,
membangkitkan rasa percaya, hormat dan setia, serta memotivasikan pekerja untuk menunjukkan
prestasi yang melebihi jangkaan. Menurut Bass lagi, pemimpin transfomasi mentransformasikan
pengikut dengan cara: (i) meningkatkan kesedaran pengikut tentang nilai matlamat yang telah
dirancang, (ii) mempengaruhi mereka untuk menjangkau kepentingan peribadi mereka demi
untuk organisasi atau kumpulan, dan (iii) meningkatkan keperluan pengikut dalam hirarki
Maslow selaras dengan matlamat dan objektif pemimpin.

Bass (1990) menggambarkan kepimpinan transfomasi ini sebagai memiliki prestasi dan
keupayaan kepimpinan yang sangat luar biasa. Pemimpin ini mampu membangkitkan kesedaran
pengikutnya ke arah merealisasikan kepentingan organisasi di samping membantu mereka
meneroka dan menjangkau lebih daripada kepentingan peribadi. Bass (1990), juga mengatakan
bahawa walaupun kepimpinan transfomasi ini luar biasa, tetapi kepimpinan ini boleh di dapati
ditempat-tempat biasa. Meenurut Bass (1990) lagi, pemimpin transformasi boleh diajar dan
dilatih.

12

Bass dan Avolio (1990), dalam semakan terhadap kepimpinan transfomasi telah merumuskan
empat cirri kepimpinan transfomasi seperti berikut:
1) Karisma kebolehan pemimpin untuk membangkitkan keyakinan diri, emosi,
kepercayaan, semangat, kebanggaan diri dan rasa optimis di kalangan pengikut.
Pemimpin juga menunjukkan wawasan, misi, dan berkeyakinan tinggi.
2) Stimulasi Intelektual pemimpin merangsang pengikut berfikir secara intelektual,
menerima cabaran, mengambil risiko, dan membuat penyelesaian masalah. Pengikut
digalakkan untuk menyoal tentang nilai,kepercayaan dan jangkaan mereka.
3) Pertimbangan Individu pemimpin memberi perhatian secara individu, member
peluang kepada perkembangan potensi dan peningkatan kemahiran. Pemimpin juga
menganggap setiap pengikut sebagai seorang individu, membina hubungan langsung,
dan berkomunikasi dua hala.
4) Motivasi Inspirasi pemimpin mendorong daan mempengaruhi pengikut mencapai
wawasan bersama, menggunakan simbol untuk memfokuskan usaha pekerja, dan
menjadikan tingkah laku yang sesuai sebagai model.
Bass dan Avolio (1990), menyarankan bahawa keempat-empat komponen cirri tersebut
saling bertindak untuk mempengaruhi perubahan di kalangan pengikut.

Ritscher (1986), mangatakan bahawa seseorang pemimpin transformasi memerlukan


sepuluh ciri-ciri yang penting untuk membentuk semangat dan meningkatkan prestasi
organisasinya, iaitu :
1) Visi yang menginspirasikan
Ini adalah kerana kepimpinan itu melibatkan pembentukan visi yang boleh dicapai
melalui dorongan dan pengaruh yang dipunyai oleh pemimpin ke atas pengikutpengikutnya, Suatu visi ysng menginspirasikan adalah realistic dan ini akan
meningkatkan komitmen dan mendorong pengikut kea rah pencapaiannya.
2) Kejelasan Minda

13

Sesuatu visi itu tidak akan bermakna tanpa idea yang jelas tentang apa yang hendak
dicapai. Kejelasan akan dapat mengasingkan perkara yang penting dari yang remeh,
di samping boleh menghasilkan kreativiti.
3) Kesanggupan, ketabahan dan tujuan
Seseorang pemimpin mesti ada kesanggupan untuk menerima tanggungjawab dan
berani menerima cabaran. Pemimpin juga mesti tabah dalam menghadapi tentangan
dan dalam mengatasi masalah yang timbul. Seseorang pemimpin bukan sekadar boleh
menjalankan visi sahaja tetapi mestilah mempunyai niat untuk mencapai visi tersebut.
Tujuan untuk merealisasikan visi itu penting dalam mendorong dan mempengaruhi
pengikut.
4) Ego yang rendah, pencapaian yang tinggi
Keutamaan dalam kepimpinan transformasi adalah untuk merangsang orang untuk
mementingkan organisasi dan berusaha untuk mencapai visi bersama serta
mengenepikan kepentingan diri sendiri. Pemimpin transformasi sanggup berkhidmat
dan bekerjasama, mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap
pencapaian visi organisasi.
5) Tiada pemisah di antara pemimpin dan pengikut
Hubungan yang rapat antara pemimpin dan pengikut sangat penting dalam
kepimpinan transformasi kerana ia merupakan suatu ikatan yang penting yang boleh
memotivasikan pengikut dan merangsang rasa kesatuan dan kekitaan.
6) Kepercayaan dan keterbukaan
Seseorang pemimpin yang sifat terbuka dan sanggup berkongsi maklumat dan idea
dengan pengikut menunjukkan bahawa ada kepercayaan di antara mereka.
Kepercayaan pemimpin terhadap pengikut akan meningkatkan rasa kesejahteraan dan
kestabilan mereka dan ini booleh meningkatkan komitmen dan dedikasi terhadap
organisasi.
7) Mengenal hakikat manusia
Pemimpin transfomasi dicirikan dengan kebolehan menelah, memahami dan
mengatur tindakan orang lain. Untuk memperolehi cirri ini seseorang pemimpin itu
mestilah mengenali hakikat sebenar manusia dengan mendalam seperti kelemahan
dan kekuatan mereka, tahap keupayaan mereka, apakah yang boleh menjadi ancaman

14

kepada mereka dan bagaimana hendak berkomunikasi secara berkesan dengan


mereka.
8) Kemahiran membentuk struktur organisasi yang kukuh
Seseorang pemimpin transformasi perlu memahami bagaimana orang berfungsi dalam
kumpulan, bagaimana menstruktur kumpulan dan bagaimana membuat organisasi itu
bekerja secara mantap. Selalunya pemimpin transformasi mempunayi kemahiran
dalam mengendalikan orang yang bekerja dalam kumpulan.
9) Intergriti
Salah satu tanggungjawab seorang pemimpin ialah menanam dan memupuk budaya
jujur dan ikhlas di dalam organisasi. Untuk itu pemimpin sendiri mesti jujur dalam
mengendalikan orang-orang di bawahnya kerana kejujuran organisasi ialah kejujuran
semua ahli di dalam organisasi itu.
10) Menggalakkan perkembangan dan pencapaian kendiri.
Seorang pemimpin transformasi dapat menggalakkan perkembangan pengikutpengikutnya bukan sahaja di dalam organisasitetapi juga di dalam keseluruhan
kehidupan mereka. Dia dapat menggalakkan pencapaian kendiri di luar organisasi,
dengan secara tidak langsung mereka akan lebih komited trehadap organisasi.
Menurut Halinger dan Hausman (1993), kepimpinan transformasi sangat sesuai menjadi stail
kepimpinan yang patut diamalkan oleh guru besar supaya mereka dapat menjadi pemimpin di
sekolah-sekolah yang sering mengalami perubahan. Selaras dengan itu, Leithwood (1992),
menyarankan agar pemimpin transformasi di sekolah mencapai objektif-objektif seperti
membantu staf membentuk dan mengekalkan suatu budaya sekolah yang professional dan
bersepadu, menggalakkan perkembangan staf dan membantu mereka menyelesaikan masalah
dengan lebih efektif, serta membuat perubahan-perubahan positif yang boleh membawa sekolah
ke tahap yang lebih baik.

Zawawi Jahya (1999), menganggap bahawa kepimpinan transformasi adalah antara teori
kepimpinan yang mungkin dapat member gambaran watak kepimpinan guru besar pada masa
depan. Ini disebabkan oleh cirri-ciri yang dimiliki oleh kepimpinan transformasi seperti
15

berkarisma, berupaya memberikan inspirasi kepada orang lain, memiliki pertimbangan individu,
dan memiliki rangsangan keintelektualan. Zawawi Jahya (1999), juga menegaskan keyakinannya
bahawa pemimpin yang memiliki keupayaan keilmuan dan keintelektualan dengan cirri-ciri
kepimpinan transformasi akan menjadi pemimpin yang cemerlang, yang dapat membawa
sekolah dan organisasi pimpinannya kea rah kegemilangan.

2.5

KAJIAN-KAJIAN LEPAS KEPIMPINAN TRANSFOMASI

Beberapa kajian lepas juga menunjukkan bahawa amalan kepimpinan transformasi telah
membawa perubahan yang positif kepada keberkesanan sekolah. Abdul Shukor (2004)
menyatakan pengurusan dan kepimpinan pengetua atau pun guru besar adalah factor utama yang
akan menentukan keberkesanan sekolah serta akan menentukan jatuh bangun sekolah tersebut.
Abdul Ghani (2005) menegaskan bahawa pengalaman gaya atau amalan kepimpinan tranformasi
oleh pengetua atau guru besar berkeupayaan meningkatkan prestasi guru (perlakuan warga
organisasi) dan sikap guru (komitmen guru). Manakala Koh (2008) menyatakan bahawa dengan
kepimpinan transformasi, pengetua atau guru besar sekolah yang cemerlang akan
membangunkan minda guru-guru melalui keupayaan kepimpinan guru-guru iaitu merujuk
kepada penglibatan meluas dan berketerampilan dalam tugas-tugas memimpin.

Kirby, Paradise dan King (1991), dalam dua kajiannya tentang kepimpinan transformasi
di sekolah mendapati bahawa kepimpinan transformasi memang wujud di sekolah. Mereka juga
mendapati bahawa pengikut-pengikut lebih cenderung kepada pemimpin yang menunjukkan
tingkah laku transformasi yang berkait dengan pertimbangan individu dan stimulasi intelektual.

Rogers (1993), dalam kajian terhadap 49 orang pengetua dan 266 guru telah mendapati
semua pengetua yang terlibat menganggap diri mereka sebagai pemimpin transformasi. Guruguru juga menganggap mereka sebagai pemimpin transformasi. Dapatan kajian ini menunjukkan
bahawa kepimpinan transformasi dapat membentuk cirri sekolah yang efektif.
16

Normah Hussin (1997), mengkaji tentang peranan komunikasi terhadap kepimpinan


transformasi pengetua dari perspektif guru di sekolah-sekolah menengah daerah Kuala Muda
Yan, Kedah. Kajian beliau mendapati bahawa guru-guru mempersepsi pengetua mereka
mempunyai cirri-ciri kepimpinan transformasi. Hasil kajian juga mendapati terdapat hubungan
yang signifikan antara komunikasi lisan dan komunikasi tanpa lisan dengan kepimpinan
transformasi.

Konsep kepuasan kerja mula mendapat perhatian para pengkaji apabila pergerakan
perhubungan manusia telah dapat meyakinkan para pentadbir bahawa pekerja yang berpuas hati
terhadap pekerjaannya adalah pekerja yang produktif (Hoy & Miskel, 2005). Davis dan Newtrom
(1985) telah menulis bagaimana kepuasan kerja telah menjadi suatu fenomena dalam abad dua
puluhan. Konsep kepuasan kerja adalah idea bagaimana manusia merasai pekerjanya mempunyai
hubungan dengan prestasi kerja. Ini bermula dalam tahun 1920 an melalui kajian klasik
Hawthorne oleh Elton Mayo dan Fritz Roethlisberger. Hanya selepas 12 tahun kajian tersebut
menjumpai tanda-tanda bahawa hubungan faktor sosial mempengaruhi produktiviti. Elton mayo
telah membuat kajian di Western Electric Company pada awal tahun 1930 an. Kajian ini lebih
dikenali dengan nama kajian Hawthorne (Hoy & Miskel, 1996). Pada peringkat awalnya
beberapa siri kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengkaji hubungan antara kualiti dan
kuantiti pencahayaan dengan kecekapan pekerja dalam industry (Hoy & Miskel, 2005).

Hasil dapatan kajian Hawthorne ini bukan sahaja telah menyimpang daripada jangkaan
awal tetapi juga telah member perspektif baru terhadap hubungan manusia dan kesannya ke atas
produktiviti. Kajian ini mendapati perubahan produktiviti adalah lebih berkait rapat dengan
perasaan pekerja. Ini kerana pekerja mempunyai sentiment dan juga keperluan dalaman
(Hollway, 1991). Apabila pekerja berasa bangga bekerja secara berkumpulan, kumpulan pekerja
tersebut akan terdorong untuk meningkatkan prestasi kerja (Hoy & Miskel, 2005).

17

2.6

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi bersifat


prihatin dan mendorong pengikutnya untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi
meningkatkan tahap pencapaian keseluruhannya selari dengan peningkatan tahap moral dan etika
yang ditentukan oleh sesebuah organisasi. Selain itu, ia juga merupakan satu proses yang
memerlukan seseorang pemimpin itu mengambil tindakan-tindakan tertentu bagi meningkatkan
kematangan motivasi dan untuk memacu pengikutnya untuk memintingkan kepentingan
organisasi atau sekolah khususnya, dengan mengenepikan peribadi semata-mata. Dalam konteks
sebuah sekolah, kepimpinan guru besar yang mengamalkan konsep transformasi lebih
memusatkan tumpuan kepada kepentingan keberkesanan pasukan kerja serta peningkatatan
keberkesanan sekolah secara komprehensif. Kredibiliti guru besar akan dapat dinilai melalui
gaya kepimpinan menerajui keseluruhan organisasi yang dipimpinnya secara bersama dalam
mencapai matlamat dan visi kecemerlangan sebagaimana yang diharapkan.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

PENGENALAN

18

Bab ini akan menerangkan kaedah pelaksanaan kajian. Aspek-aspek yang dibincangkan
meliputi persempelan kajian, reka bentuk kajian, kerangka teori, instrumen kajian,
kebolehpercayaan instrumen, kajian rintis, prosedur pengumpulan data.dan cara analisis data.

3.2

PERSEMPELAN
Sampel kajian adalah guru-guru terlatih yang sedang mengajar di sekolah SJKT di daerah

Kuala Muda Yan di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan, Daerah Kuala Muda Yan, Kedah.
Seramai 120 orang guru akan dipilih secara rawak untuk melibatkan dalam kajian ini.

3.3

REKA BENTUK KAJIAN


Reka bentuk kajian merupakan suatu tatacara pengolahan data yang dipungut berdasarkan

perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukkan rangkaian hubungan antara
pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kajian (Kelinger, 1970). Reka bentuk
kajian ini akan membincangkan penyelidik dalam usaha mendapatkan maklumat dan data
berhubung objektif kajian yang dijalankan.

Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan instrument soal
selidik. Menurut Whitney (1960), kaedah deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi
yang tepat. Menurut Majid (1998), penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang
bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Jenis penyelidikan ini
adalah jenis tinjauan. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauhmanakah tahap kepuasan
kerja di kalangan guru mempunayai kaitan dengan gaya kepimpinan guru besar.

Data yang diperolehi melalui penggunaan set soalan soal selidik yang akan diedarkan
kepada responden yang melibatkan guru-guru di sekolah SJKT sekitar daerah Kuala Muda Yan.
Setiap maklumat yang diperolehi akan ditaksirkan secara kuantitatif.

19

3.4

KERANGKA TEORI
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui taburan tingkahlaku kepimpinan transformasi

guru besar yang merupa pemimpin di sekolah. Kerangka kajian ini adalah berdasarkan soal
selidik yang disesuaikan daripada skala MLQ (Multi Factor Leadership Questionnaire). Form
5X-Rater (1992). Soal selidik ini adalah semakan daripada MLQ-Form 5 yang telah di bentuk
oleh Bass (1985). Soal selidik kepuasan kerja pula menggunakan soal selidik yang dibentuk oleh
Speed (1979).

3.5

INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen kajian adalah alat yang digunakan di dalam kajian untuk menguji sesuatu

persoalan. Ia adalah berbentuk soal selidik kerana ia bersesuaian dengan kaedah kajian di
samping menjimatkan masa dan kos penyelidikan. Mengikut Oppenheim (1966), di dalam
Mohamad Najib (1999), soal selidik selalu digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan
dengan sikap, persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang.

Menurut Mohd Majid (1990), penggunaan soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan
kebenaran gerak balas yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh geraklaku
penyelidik. Soal selidik juga merupakan satu instrument yang kerap digunakan dalam kajian
diskriptif menerusi kaedah ini, kerjasama daripada responden senang diperoleh. Mereka bebas
membuat pemilihan dan menilai mengikut keperluan soal selidik.
Penyelidik berpendapat pemilihan soal selidik sebagai instrumen adalah berdasarkan
beberapa sebab iaitu;
1) Untuk memperoleh data yang lebih tepat dan responden dapat memberikan maklum balas
yang lebih cepat terhadap perkara yang ingin dikaji berbanding dengan kaedah lain,
2) Penyelidik boleh berhubung atau bekerjasama dengan para Responden dengan lebih
mudah.
3) Menjimatkan masa, tenaga, serta perbelanjaan.

20

Soal selidik untuk kajian ini pula diadaptasi dari instrumen yang pernah digunakan oleh
Jazmi Bin Md Isa (2009), dalam kajiannya. Set soal selidik ini terbahagi kepada tiga
bahagian iaitu;
i)

Bahagian A : Terdiri daripada 9 item maklumat latar belakang responden dan


maklumat latar belakang guru besar yang perlu diisi oleh responden tersebut iaitu

ii)

maklumat jantina, kaum dan tempoh memegang jawatan sebagai guru besar.
Bahagian B : Terdiri daripada 34 item soalan berkaitan persoalan kajian akan
ditetapkan. Item-item ini terbahagi kepada empat komponen utama transformasi iaitu
karismatik, pertimbangan individu, stimulasi intelek dan inspirasi motivasi. Bahagian
ini perlu dijawab oleh para guru untuk menilai tahap amalan kepimpinan transformasi
guru besar mereka. Pilihan jawapan kepada responden adalah menggunakan kaedah

iii)

Skala Likert.
Bahagian C : Terdiri daripada 12 item untuk mengukur kepuasan kerja guru.

Skala Likert yang digunakan adalah bagi mengenalpasti tahap kekerapan tingkah laku
pemimpin transformasi mengikut persepsi guru-guru yang dipimpinnya. Skala Likert
digunakan kerana ia boleh mengumpul maklumat mengenai persetujuan responden
terhadap item-item yang digunakan. Menurut Mohamad Najib (1999), mengatakan
bahawa responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan
berdasarkan satu skala dari satu ekstrem yang lain, contohnya dari sangat setuju kepada
sangat tidak setuju.

3.6

KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN
Menurut Mohd Salleh Abu & Zaidatun Tasir (2001), kebolehpercayaan merupakan

ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidik dalam mengukur pemboleh ubah kajian secara
konsisten setiap kali ia digunakan pada masa, tempat dan sampel yang berlainan. Instrumen yang
tekal apabila mengukur sesuatu pemboleh ubah dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang
tinggi (Gay, 1996).

21

3.6.1

INSTRUMEN GAYA KEPEMIMPINAN GURU BESAR


Instrumen ini terdiri daripada kepemimpinan transformasi. Kebolehpercayaan item-item

instrumen kepemimpinan transformasi dalam soal selidik Poon (1995) ialah 0.93, kajian yang
dijalankan Khalid (1997) mendapati koefisian kebolehpercayaan Alpha soal selidik ini adalah
tinggi iaitu 0.95. Abdul Ghani Kanesan (1997) yang telah menggunakan soal selidik ini dalam
kajiannya menunjukkan nilai kebolehpercayaan ialah 0.85.

3.6.2

INSTRUMEN KEPUASAN KERJA GURU


Kepuasan kerja dalam kajian ini diukur dengan menggunakan soal selidik yang dibentuk

oleh Speed (1979). Khalid (1997) dalam kajiannya menyatakan bahawa kebolehpercayaan
Minnesota Satisfaction Questionnare yang digunakan berada pada nilai Alpha 0.93. Manakala
Abdul Ghani Kanesan (1997) dalam kajiannya yang menggunakan instrumen yang sama
mendapati bahawa nilai Alpha 0.91. Noraini Puteh (2006) dalam kajiannya memperolehi nilai
Alpha 0.91.

3.7

KAJIAN RINTIS
Kajian rintis akan dijalankan di kalangan beberapa orang guru di beberapa sekolah yang

tidak terlibat dalam kajian ini. Tujuan kajian rintis ini ialah untuk mendapat satu analisis
kebolehpercayaan instrumen yang akan digunakan.

3.8

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

22

Data-data dalam penyelidikan ini dikumpul dengan mengemukakan tiga set soalan selidik
untuk dijawab oleh guru-guru. Soal selidik tersebut ialah soal selidik demogfafi guru, soal selidik
kepemimpinan transformasi dan soal selidik kepuasan kerja guru.

Soal selidik akan dihantar sendiri oleh penyelidik kepada guru-guru di sekolah terlibat.
Guru akan diberi penjelasan tentang cara pengendalian soal selidik. Satu surat iringan disertakan
untuk meyakinkan responden tentang kerahsiaan jawapan mereka. Penyelidik akan mengambil
kembali soal selidik tersebut daripada para guru dalam tempoh satu minggu. Jika masih belum
disiapkan, penyelidik akan meminta jasa baik mereka untuk menyiapkannya dalam tempoh
seminggu.

3.9

CARA ANALISIS DATA


Data-data dan maklumat yang diperolehi dari soal selidik yang dijawab oleh guru-guru

dan diproses dengan menggunakan pengaturcaraan Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Analisa data melibatkan penggunaan statistic deskriptif dan statistic inferensi. Aras
signifikan yang ditetapkan ialah 0.05 (p 0.05). Aras signifikan ini secara umumnya diterima
dalam membuat keputusan statistik oleh kebanyakan pengkaji (Sekaran, 1992).

3.9.1

Statistik Diskriptif
Statistik diskriptif digunakan dalam kajian ini kerana data yang dihasilkan dapat

dianggap sebagai ringkasan daripada keseluruhan set data. Ia juga dapat member maklumat
secara langsung dan mudah (Walsh, 1990). Ujian ini untuk menjelaskan pandangan responden
terhadap taburan gaya kepemimpinan tranformasi guru besar dan tahap kepuasan kerja guru
berdasarkan peratusan, kekerapan dan sisihan piawai.

23

3.9.2

Statistik Inferensi
Statistik infernsi yang digunakan di dalam kajian ini ialah korelasi Pearson (The Pearson

Correlation Matrix). Kaedah statistik ini akan menguji semua hipotesis kajian yang digunakan.
Korelasi Pearson akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang akan menjelaskan sama
ada terdapatnya hubungan antara pembolehubah-pembolehubah kajian.

3.10

KESIMPULAN
Secara keseluruhannya bab ini membincangkan kaedah yang digunakan oleh pengkaji.

Ianya merangkumi sampel kajian, lokasi kajian, reka bentuk kajian, kerangka teori, instrumen
kajian, prosedur pengumpulan data dan penganalisaan data. Kajian ini menggunakan kaedah
kuantitatif berbentuk deskriptif di mana penyelidikan dilakukan menggunakan reka bentuk
tinjauan.

RUJUKAN
Abdul Aziz Yusuf. (2005). Perubahan dan kepimpina. Sintok: Penerbitan Universiti Utara
Malaysia.
Abdul Ghani Kanesan Abdullah. (1997). Hubungan persepsi kepimpinan transfomasi dengan
kepuasan dan komitmen kerja. Laporan praktikum Ijazah Sarjana Pendidikan Universiti
Sains Malaysia (tidak diterbitkan).
Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2002). Kajian mengenai mengganti kepimpinan sebagai
moderator terhadap cara gaya kepimpinan transformasi. Thesis Ph.D. Universiti Sains
Malaysia. 9Tidak diterbitkan.

24

Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2005). Kesan amalan pengupayaan dalam pengajaran
pembelajaran terhadap pertambahan beban dan persekitaran kerja guru. Educational
management and Leadership Journal, Institut Aminuddin Baki, Ministry of Education.
Vol 15,No 01/2005.pp19-30.
Abdul Ghani Kanesan Abdullah & K.Anandan A/L Kuppan (2009). Pengaruh Kepimpinan
Transformasi sekolah dan efikasi kolektif guru terhadap komitmen kualiti pengajaran.
Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan ke-16.
Abdul Kudus Abu Bakar (2000). Kepimpinan Transformasi. Hubungannya Dengan Kepuasan
Kerja dan Motivasi Guru. Ijahzah Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan Universiti Sains
Malaysia.
Abdul Shukor Abdullah. (2004). Ucap tema: Kepimpinan unggul tonggak bidang
pendidikan cemerlang. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan
Kepimpinan Pendidikan Ke 12, pada 6 9 Disember 2004, Anjuran Institut
Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York : Free Press.
Bass, B.M. and Stogdill, R.M. (1990). Bass and Stogdills Handbook of Leadership: Theory,
Research, and Managerial Applications, (3rd ed) New York: Free Press
Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1990). Transformational leadership: A response to critiques. Dalam
M.M. Chemers & R. Ayman (Eds), (1993) Leadership Theory and Research (p 49-80).
San Diego: Academic Press, Inc.
Bardford, (1981). Supervision and Teachers. Syracuse Universiti: Mc Cuthan Publishing Co.
Campbell, J.P. (1970). Managerial Behavior: Perfomance and Effectiveness. New York:
Mc Graw-Hill Inc.
Burns, J.M. (1978). Leadership. New York : Harpen & Row.
Hussein Mahmood (1993).Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Institut Aminudin Bakti (2006) Journal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Jilid 16Bil.
01/2006 ,. The Relationship Between Principals Self-efficiancy and SchoolsFactors and
Principals Personal Attributes: Genting Highland. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Jasmi Md Isa. (2009). Gaya kepimpinan pengetua dan kepuasan kerja guru: Kajian perbandingan
antara SMKA dengan SMK. Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.
Khalid Ashari. (1997). Hubungan gaya kepimpinan dan gaya kepemimpinan transformasi
pengetua dengan kepuasan dan motivasi. Usul kajian Master Pendidikan Universiti Sains
Malaysia. Tidak diterbitkan.
25

Nursuhaila Ghazali (2007). Tahap Amalan Kepimpinan Transformasional Dalam Kalangan


Pengetua Sekolah Menengah Bandar Tangkak. Fakulti Pendidikann, Universiti Teknologi
Malaysia.
Lunenberg, F.C. & Ornstein, A.C. (2000).Educational administration concepts and Practices, 3rd
edition. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.
Sweeney, J. (1982). Research Synthesis On Effective School Leadership, Educational
Leadership, Vol 39 (5), Feb 1982, m/s 346-352.
Wan Mohd Zahid Wan Mohd Noordin. (1994). Wawasan pendidikan: Agenda
pengisian. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai Publishing (M) Sdn. Bhd.
Zawawi Jahaya. (1999). Kepemimpinan transformasional dan kegemilangan
sekolah, Jurnal Pengurusan Dan Kepemimpinan, Penerbitan Institut
Aminuddin Baki Dan Kementerian Pendidikan Malaysia, m/s 79-97.

LAMPIRAN

26

27

Anda mungkin juga menyukai