Anda di halaman 1dari 9

Awit ng Paghahangad

Charlie Cenzon, S.J.; Arr: Christopher Borela

Baritone Solo

Soprano

Alto

Tenor

Bass

kaw

4
4


44


44
4
4
4
4

ang

la ging ha

nap,

lo

ob ko'y

kaw

Diyos,

ang

ta nging

ha

ngad.

Na u

15

u haw

kong

pa rang ti

gang na lu

tu big ng

pa

sa

'yong

pag

a ru

22

ga.

ka'y

pag ma mas

dan

sa

da kong

ba

ka'y

pag ma mas

dan

sa

da kong

ba

ka'y

pag ma mas

ka'y

pag ma mas

dan

dan

sa

sa

da kong

da kong

ba

ba

nal

nal

nang

nang

nal

nang

nal

nang

29

ma

ki

ta

ma

ko

ang

'yong

pag

ka ra

ngal.

ta

ko

ang

'yong

pag

ka ra

ta

ko

ang

'yong

pag

ka ra

ngal.

ma

ma

ki

ki

ki

ta

ko

ang

'yong

pag

ka ra

ngal

Da da

ngal.

la

ngin

Da da

la

ngin

Da da

la

ngin

Da da

la

ngin

34

kong

na ka ta

as

a king ka

kong

na ka ta

as

as

a king ka

na ka ta

na ka ta

kong

kong

as

may,

a king ka

may,

a king ka

may,

may,

ma ga

ga

ma ga

lak

na a a

wit

ng

pa

ga

lak

na a a

wit

ng

pa

ma ga

ga

ma ga

ga

lak

lak

na a a

na a a

wit

ng

pa

wit

ng

pa

39


pu

ring i

ring i

lay

pu

ring i

lay


pu

ring i

lay

pu

Gu ni ta

ko'y

ko'y

Gu ni ta

ko'y

lay

ko'y

kaw

ha

bang

na hi him

kaw

ha

bang

na hi him

kaw

ha

bang

na hi him

kaw

ha

bang

na hi him

45

lay

lay


lay

lay

pag ka't ang

tu

long

pag ka't ang

tu

long

pag ka't ang

pag ka't ang

tu

long

tu

long

mo

mo

mo

mo

sa

sa

sa

sa

twi na'y

tag

lay.

Sa li lim

twi na'y

tag

twi na'y

tag

twi na'y

tag

ng

Sa li lim

ng

lay

Sa li lim

ng

Sa li lim

lay

lay.

ng

51

yong

ma nga pak

yong

yong

yong

ma nga pak

pak

pak

ma nga pak

pak

ma nga pak

pak

ma

wit

wit

wit

ma

kong

kong

bu ong

wit

bu ong

kong

ma

ma

bu ong

ga

ga

ga

kong

bu ong

ga

58

lak

lak

lak.

lak.

king ka

lu lu

wa'y

ku ma

ka pit

sa

'yo

ka

lig ta sa'y

tiyak

kung

65
ha

wak mo a

ko.

Mag di

ri

wang

ang

ha

ri,

ang

Diyos

s'yang

da hi

70

lan. Ang sa

yo

ay na nga

ko

ga lak ya

ong

ma ka kam

ma ka kam

ma ka kam

ma ka kam

tan.

ma ka kam

76tan

Gu ni ta

tan

tan

Gu ni ta


tan

ko'y


ko'y

kaw

ko'y

ko'y

ha

bang

lay

kaw

ha

bang

na hi him

lay

kaw

ha

bang

na hi him

kaw

ha

bang

na hi him

na hi him

lay

lay

pag ka't ang

tu

long

pag ka't ang

tu

long

pag ka't ang

tu

long

pag ka't ang

tu

long

82


mo

sa


mo

sa


mo

sa


mo

sa

twi na'y

tag


twi na'y

tag

twi na'y

tag

twi na'y

tag

lay.

Sa li lim


ng

lay.

Sa li lim

ng

lay

Sa li lim

ng

lay

Sa li lim

ng

yong

ma nga pak

pak

yong

ma nga pak

pak

yong

ma nga pak

pak

yong

ma nga pak

pak

88


u ma

wit


u ma


u ma

wit

wit

wit

u ma

u ma

wit

wit

wit

wit

u ma

u ma

wit

u ma

wit


u ma

wit

u ma

wit

wit

wit

u ma

wit

wit

u ma

wit

wit

94

kong

bu

kong

ong

bu

ong

kong

bu

kong

bu

ong

ong

ga


lak

101