Anda di halaman 1dari 18

1

APSTIPRINTS
ar Rgas Purvciema vidusskolas direktora
rkojumu Nr.

rpusklases un rpusstundu audzinanas darba


paraugplns
2015./2016. mcbu gads.
1. Skolas paskumi
Datums

Paskumi

Norises
vieta

Atbildgais

rpusklases paskumu
darba plna korekcija.
Skolas stendu
noformana.
Septembris

Skola

K.Sastnaja

Skola

K.Sastnaja

Zinbu diena.
Klau stundas.
Zinbu diena-informatva
izstde

Skola

Klau audzintji

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Aktu zle

O.Kirillova

Skola

Skola

J.Dzigovska,
V.Poilenko,
A.Malahovs
Klau audzintji
O.Broka

Skola

O.Broka

Skola

D.Vinogradovs

Skola

I.Kosobokova

Augusts
Septembris
Septembris

01.09.2015.
1.09.2015.
04.09.2015.
Septembris

Septembris
Kl. audz.
stunds

Septembris
18.09.2015.
Septembris

Pirmklasnieku svtki.
1.klau skolnu
iesvtana skolas gaits.
1.-12. klau skolnu
vecku sanksmes
Adaptcijas paskumi
1.kl. skolniem.
(Brnu gatavbas skolai
analze,
veiksmgas
adaptcijas
iespjas
noteikana)
Adaptcijas paskumi
5.kl. skolniem.
Lietis sple
urnlists. Spogulis
Rgai 10.-12.kl.skolniem
2.-4.kl.skolnu tikans ar
pavaldbas policijas
prstvjiem.

Septembris
Septembris
1.09.-23.09.15.
11.09.-25.09.15.
15.09.-22.09.15.
20.09.-28.09.15.
25.09.2015.

1.kl.skolnu tikans ar
Runci un Bebri
Akcija Tu vari paldzt
dzvnieku patversmei
Vasara ,ak vasara!fotoizstde
Rainis - Eiropas un
pasaules mroga litertsgrmatu izstde.
Agatai Kristi-125.
informatv izstde
Demmai Skulmei- 90.
informatv izstde
Zintnieku nakts 2015.
Paskum piedalanas

Skola

I.Kosobokova

Skola

I.Kosobokova

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
Klau audzintji,
Priekmetu
skolotji
L.estakova
L.Bikova

Bibliotka
Skola

23.09.2015.

Eiropas valodu diena


sienas avzes

Skola

27.09.03.10.2015

ERASMUS rzemju
skolnu vizte skol

Skola

2.10.2015.

Koncerts rzemju viesiem


(ERASMUS projekta
dalbniekiem)

Aktu zl

M.Sieikova
J.Vasienoka
L.estakova
I.Naruevia
L.Vjazmitina
A.Firsovs

Oktobris
02.10.2015.
02.10.2015.

Skolotju diena. Skolnu


paprvaldes dienas
organizana.
Skolotju diena. Skolotju
dienai veltts koncerts.

Skola

Skolnu dome,
D.Vinogradovs

Aktu zle

Skolnu dome
K.Sastnaja,
Klau audzintji
M.Sieikova

12.10.16.10.2015.
09.10.2015.

Karjeras neda

Skola

Projektu un ZPD diena

Skol

19.10.23.10.2015.
Oktobris

Dabaszinbu un
ekonomikas neda.
9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.

Skola
Skola

K.Sastnaja
T.Sahno
K.Sastnaja

Oktobris

Policijas diena

Skola

Oktobris

Brnu tiesbu aizsardzbas


paskums 5.6.kl.skolniem.
Skolotju diena- brnu
pasacerto apsveikumu
konkurs.
Skolotju diena brnu
apsveikumu izstde.
Sergejam Jeseinam
120.Informatv izstde
VAS Latvijas dzelzceekskursija
8.kl.skolniekiem.
Profesiju kaleidoskopsinformatv izstde.
Pasts vstur un tagadprrunas ar
4.kl.skolniekiem
Maiskie piedzvojumi.
Prezentcija 3. kl.
(rakstniecei Lijai
Geraskinai - 105).
ikitam Mihalkovam-70
informatv izstde
Ivanam Buinam-145
Informatv izstde
Dainu tvs (folkloristam,
publicistam Krijnim
Baronam 180)
prezentcija 6.-7. kl.sk.
Psiholoisks sples
10.klasm.
5.kl.skolnu tikans ar
pavaldbas policijas
prstvjiem.
Svtki Sarkans, dzeltens,
za.
Zelta rudens svtki.
Floristikas konkurss.
Ziedu un augu
kompozcijas. Drzeu un
augu izstde.
Rudens svtki Rudens
pasaka 1.- 2. kl.
skolniem.

Skola

Oktobris
Oktobris
3.10.-13.10.15.
7.10.2015.
5.10-16.10.15.
9.10.-15.10.15.
16.10.2015.

21.10 -28.10.15.
22.10 -29.10.15.
31.10.2015.

Oktobris
Oktobris
Oktobris
Oktobris

Oktobris

I.Kosobokova,
Klau audzintji
I.Kosobokova

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka
VAS Latvijas
dzelzce
Bibliotka
Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia

Bibliotka
Bibliotka

Aktu zle
Skola

J.Kuprina
O.Broka
I.Kosobokova

Aktu zle

O.Kirillova,

Aktu zle

O.Kirillova,
1.-4.kl. audzintji

Aktu zle

O.Kirillova,

Oktobris

Oktobris
Novembris
23.10.2015.
26.10.30.10.2015.
26.10.30.10.2015.
26.10.30.10.2015.
26.10.30.10.2015.
26.10.30.10.2015.

Rudens svtki Rudens


pasaka 3.- 4. kl.
skolniem.

Aktu zle

Akcija Lai katr mj


Skola
btu svtki
Lietis sple
Skola
urnlists. Spogulis
Rgai 10.-12.kl.skolniem
Basketbols. Sacensbas
Sporta zl
9.kl.skolniem.
Florbols. Sacensbas
Sporta zl
8.kl.skolniem.
Tautas bumba. Sacensbas
Sporta zl
4.-5.kl.skolniem.
Sporta sples "Jautrie
Sporta zl
starti" 1.-3.kl.skolniem
Florbols. Sacensbas 6.Sporta zl
7.kl.skolniem.
Brvdienas 26.10.-30.10.2015.

O.Kirillova,

I.Kosobokova
D.Vinogradovs
R.Kaejevs
A.Odinokovs
M.Brozovska
A.Odinokovs
A.Baborikina
A.Odinokovs

Novembris
Novembris
2.11.-6.11.2015.

Vidusskolnu iesvtana.

Aktu zle

10.kl. audzintjas,
A.Malahovs

Foto dienas skol.

Aktu zle

Klau audzintji,
klau kuratori

Novembris

6.-7.kl.skolnu tikans ar
Valsts policijas
prstvjiem.

Skola

I.Kosobokova

Novembris

9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.
Ekskursija uz Latvijas
Neredzgo bibliotku
6.kl.sk.
Robertam Lisam
Stvensonam 165informatv izstde
Klodam Mon 175
informatv izstde
Lpla diena. izstdeprezentcija

Skola

K.Sastnaja

Bibliotka

L.ikovia

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

V.Lebedeva

Bibliotka

V.Lebedeva

Novembris
Novembris
Novembris
Novembris

Novembris
Novembris
2.11.-18.11.14.
9.11.20.11.2015.
12.-20.11.2015.
Novembris

23.11.27.11.2015.
30.11.4.12.2015.
Novembris

Decembris
30.11.-5.12.15.
11.12.2015.
11.12.2015.
18.12.2015.
Decembris
Decembris

Decembris

Decembris

Senioru kluba "Rudens""


fotoizstdes "Rga, mana
Rga, tevi mlu es"
Markam Tvenam 180
viktorna 5.kl.
Skolas telpu pirmssvtku
noformjums.

Bibliotka

V.Lebedeva

Bibliotka

Latvieu valodas un
literatras ned
Fotokolu konkurss
Mana zme Latvija
Lpla dienai un
Latvijas dzimanas dienai
velttie paskumi.

Skola

L.ikovia
V.Lebedeva
M.Sieikova,
Latvieu valodas
skolotji
M.Sieikova,
I.Gailane
J.Stepanova
O.Ivanova
Latvieu valodas
skolotji

Svevalodas priekmetu
nedas
Vecku diena (atvrto
durvju diena)
Decembris
Konkurss Ziemassvtku
rotu izgatavoana 5.-8. kl.
Skolas pirmssvtku
noformjums.
Konkurss Svetas Lcijas
ievelana
5.-12.kl. skolniem
Konkurss Clais
bruinieks
5.-12.kl. skolniem
Labdarbas akcija 1.-12.kl.
skolniem.
Ziemassvtku akcija
Brns paldz brnam
A.ehova ststu
iestudjums 7.9.kl.skolniem
Jaunlatvieu kustbas
aizscjs
(Krijnim Valdemram 190) prezentcija 6.-7. kl.
Afanasijam Fetam 195.
informatv izstde.

Skola

Skola
Skola

Skola

M.Sieikova,
L.Vjazmitina

Skola

Administrcija,
priekmetu skolotji

Bibliotka

A.Brusa

Skola

Klau kuratori
T.andurova
I.Kosobokova,
Klau audzintji

Skola
Skola

I.Kosobokova,
Klau audzintji

Skola
Skola

I.Kosobokova,
Klau audzintji
I.Kosobokova

Aktu zl

N.Ivanovskaya

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Decembris

Edtei Piafai 100.


informatv izstde.
Regnai Ezerai 85.
informatv izstde.
Dozefam Radjardam
Kiplingam 150.
informatv izstde.
Prezentcija
9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.
Svtki Ziemas pasakas
diena
Jaungada eglte angu
valod skumskolai.

Bibliotka

Decembris

Decembris
Decembris

Decembris

Bibliotka
Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva

Skola

K.Sastnaja

Aktu zle

O.Kirillova

Aktu zle

Svevalodas
skolotji

Tradicionlais
ziemassvtku koncerts

Aktu zle

A.Firsovs,
O.Kirillova

14.12.18.12.2015.
14.12.18.12.2015.

Ziemassvtki
skolniem.
Ziemassvtki
skolniem.

1.kl.

Aktu zle

2.kl.

Aktu zle

O.Kirillova,
Klau audzintji
O.Kirillova,
Klau audzintji

14.12.18.12.2015.

Ziemassvtki
skolniem.

3.kl.

Aktu zle

O.Kirillova,
Klau audzintji

14.12.18.12.2015.

Ziemassvtki
4.kl.skolniem.

Aktu zle

O.Kirillova,
Klau audzintji

14.12.18.12.2015.
14.12.18.12.2015.
14.12.18.12.2015.
14.12.18.12.2015.

Jaungada eglte 5. kl. sk.

Aktu zle

V.Poienko

Jaungada eglte 6.kl.sk.

Aktu zle

V.Poienko

Jaungada eglte 7.-8.kl.sk.

Aktu zle

V.Poienko

Jaungada diskotka
9.-12.kl.sk.

Aktu zle

A.Malahovs

29.12.2015.

Jaungada svtki
skolotjiem.

Aktu zle

administrcija

Decembris
Decembris

Brvdienas 21.12.15.-01.01.2016.

Janvris
Janvris

9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.

Janvris

Osips Mandeltams
informatv izstde.
Ststs par bibliotkubibliotekra stunda 1.
kl.sk.
Dekam Londonam -140.
informatv izstde.
Koncerts Burvju flauta-4
uvalova luga Trs jautrie
ri
10.-11.kl.skolnu tikans
ar Valsts policijas
prstvjiem.
Matemtikas un
informtikas neda
Svtki ABC 1.kl.sk.
Februris

Janvris
Janvris
Janvris
Janvris
Janvris
18.01.22.01.2016.
29.01.2016.

Skola

K.Sastnaja

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia

Bibliotka
Bibliotka
Aktu zl
Aktu zl

L.ikovia
V.Lebedeva
A.Firsovs
N.Ivanovskaya

Skola

I.Kosobokova

Skola

V.Poienko,
.Katkovska
O.Kirillova

Aktu zle

12.02.2016.

Svta Valentna diena.

Skola

1.02.-4.02.2016.

Projektu un ZPD dienas

Skol

12.02.2016.

Diskotka 10.-12.kl.sk.,
kur veltta Svta
Valentna dienai.
Vakars vidusskolniem
St. Valentines Day
Projektu noformanainformatv izstde
Agnijai Barto 110.zmjumu konkurs

Aktu zle

Februris
Februris

Svevalodas
skolotji
G.Kirjuhina(10.b)
M.Sieikova
Klau audzintji
A.Malahovs,
Skolnu dome

Bibliotka

L.ikovia

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva

Februris

Grmatu prbaude 1-4.kl.

Bibliotka

Februris

9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.
10.-11.kl.skolnu tikans
ar Valsts policijas
prstvjiem.

Skola

L.ikovia
V.Lebedeva
K.Sastnaja

Skola

I.Kosobokova

Februris

Februris
Februris

Minitrenings Viens uz
ielas skumskolas
skolniem.
5.-7.kl.skolnu tikans ar
pavaldbas policijas
prstvjiem.

Skola

I.Kosobokova

Skola

I.Kosobokova

Marts
7.03.13.03.2016.
Marts
08.03.2016.
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
Kl. audz.
stunds
14.03.18.03.2016.

Krievu tautas svtki


Maseica.
8.-9.kl.skolnu tikans ar
Valsts policijas
prstvjiem.
Sievieu dienai veltts
koncerts.
Izanas un adanas
radoie darbi-izstde
Vizulas mkslas darbi
zmjumu izstde
Koncerts XX. gadsimta
populrs dziesmas krievu
valod
9.-12.kl.sk. tikans ar
dadu augstskolu
prstvjiem.
Lieldienas (svtki) 3.kl.
skolniem.
Saruna ar 12.kl. skolniem
par karjeras izvli.
Skolas Olimpiskas speles
1.-11.kl.skolniem.

Skola

Klau kuratori

Skola

I.Kosobokova

Aktu zle

A.Firsovs,
Klau kuratori
A.Brusa

Bibliotka
Bibliotka
Aktu zl

L.ikovia
A.Tolstova
A.Firsovs

Skola

K.Sastnaja

Aktu zle

O.Kirillova

Skola

O.Broka

Sporta zle

A.Kokarevs
M.Brozovska
A.Odinokovs
A.Boborikina

Brvdienas 14.03.- 18.03.2016.


(12.kl.skolniem: 21.03.-26.03.2016.)
Aprlis
Aprlis
Aprlis

Vecku diena (atvrto


durvju diena)
Adaptcijas
paskums
4.kl. skolniem Ce uz
5.klasi.(Skolnu
intelektulo un personbas
spju izpte)

Skola
Skol

Administrcija,
priekmetu skolotji
O.Broka

Aprlis
Aprlis
22.04.2015.
01.04.2016.
Aprlis
Aprlis

Maijs
Maijs

Maijs
Maijs
Maijs
Maijs
13.05.2016.
Maijs
Maijs

28.05.2016.

9. klases skolnu
intelektulo lmeu
noteikana
Es un droa
videpaskums 7.8.kl.skolniem
Publisks rnas konkurss
The World of Travels
4.klass
Smejamies kop informatv izstde
Grmatas rariteti
grmatu izstde
Deza koncerts.
Maijs
Mtes diena. Koncerts.
(1.kl.)
Vstures, sabiedrisko
priekmetu,sporta,
mjturbas un vizuls
mkslas neda
A.Malahova radoais
dzejas vakars.
Grmatu prbaude

Aktu zl

O.Broka

Skola

I.Kosobokova

Skola

Bibliotka

A.Bautre
A.Nikolajeva
I.Daievia
L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia

Aktu zl

A.Firsovs

Bibliotka

Aktu zle

O.Kirillova

Skola

J.Kuprina
V.Gladina

Aktu zle

A.Firsovs

Bibliotka

L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
L.ikovia
V.Lebedeva
V.Poienko
A.Malahovs
Klau kuratori

Lasi grmatas ar
vasar!-grmatu izstde
Grmatu nodoana

Bibliotka

Pdjais zvans 9.,12. klau


skolniem.
Prgjienu un ekskursijas
dienas.

Aktu zle

Veselbas dienas 4.11.kl.skolniem.


(Jautrie starti.
Volejbola , florbola turnrs
Pludmales volejbols.
Pludmales futbols)

Sporta
zale,
sporta
stadions,
pludmale

A.Baborikina,
A.Odinokovs,
M.Brazovska,
A.Kokorevs

Izlaiduma svtki 4.kl.


skolniem.

Aktu zle

O.Kirillova

Bibliotka

Skola

10

Jnijs
10.06.2016.
17.06.2016.
jnijs

Izlaiduma vakars 9.klau


skolniem.
Izlaiduma vakars 12.klau
skolniem.
rpusklases paskumu
darba plna sastdana
uz 2016./2017.mc.g..

Aktu zle

V.Poienko

Aktu zle

A.Malahovs

Skola

K.Sastnaja

2. Klases audzintja stundas


Paskumi
Organizt klases audzintja
stundas

Datums
pc klases stundu
tematisk plnojuma
(katru nedu)

Atbildg persona
Klau audzintji

Obligts tmas:
- sevis izzinana un pilnveidoana; paapzias un drosmes attstana rcbai skolas
paprvald un cits sabiedriskajs organizcijs;
- valstisko un nacionlo vrtbu apzinans; atbildbas un lojlas attieksmes rosinana
pret savu imeni, klasi, skolu, pagastu, nciju un valsti;
- sabiedrisk ldzdalba; demokrtiskai sabiedrbai raksturgas attieksmes veidoana pret
vrtbm, morli, indivda pienkumiem un tiesbm;
- karjeras izvle;
- veselba un vide;
- droba; CSN; droba skol un rpus ts;
- prasmju un iemau veidoana droai un gatavai rcbai nestandarta situcijs.
2015./2016. mcbu gad priorittes:
Veicint kompetenu attstbu, kas msdienu globalizcijas, informcijas tehnoloiju
attstbas un vrtbu plurlisma apstkos izgltojamajiem auj veiksmgi darboties
personisko un sabiedrbas kopjo mru sasnieganai. pai aktualizjamas
lastprasme un digitl kompetence, medijpratba un droumspjas stiprinana.
Veicint iekaujos izgltbas principu stenoanu k formlaj, t neformlaj
izgltb.
Stiprint izgltojamo patriotismu un valstisks identittes apziu, kopt skolas un
vietjs kopienas tradcijas un iesaistties valstiski nozmgos notikumos,
aktivitts. pai aktualizjama 1991.gada bariku atceres 25.gadadiena un
2016.gad uzskt mrtiecgu gatavoanos Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un
plnojot aktivittes ilgtermi (2017.-2021.gadam);
Pilnveidot izgltojamo lderbas prasmes un skolnu paprvaldes darbbu, radot
iespjas ldzdalbai izgltbas procesa un izgltbas iestdes vides veidoan, lmumu
pieeman.
Attstt izgltojamo pilsonisko atbildbu imenes, izgltbas iestu, vietjs kopienas
lmen un izpratni par valsts un sabiedrbas drobu:
saskarsmes un savstarpjo attiecbu kultras aktualizana;
Latvijas Republikas likumdoan noteikto pienkumu ievroana atbilstoi
vecumam;
apkrtjs vides sakopana un saglabana, resursu jgpilna izmantoana;
cilvkdroba.

11

Motivt brnus un jaunieus iesaistties intereu izgltbas programms, domjot par:


kultrvsturisk mantojuma saglabanu un Dziesmu un deju svtku tradcijas
neprtrauktbas nodroinanu;
karjeras vadbas un darba prasmju attstanu;
saturgu un lietdergu brv laika pavadanu un socilo aktivitti;
preventvo darbu atkarbu mazinanai.
Veicint skolnu ldzdalbu starptautiskajs mcbu priekmetu olimpids.

3. rpusstundu audzinanas darbs


Paskumi
Skolnu paapkalpoans prasmju
attstana un sabiedriski derg darba
veikana izgltbas proces, motivjot
skolnus iesaistties skolas vides
sakrtoan
Vism klasm ik dienas veikt
paapkalpoans darbus mcbu
kabinet.
Veikt deras skol un ts teritorij.
Organizt kopgus paskumus ar
veckiem klas. Jizmanto efektvas
tradicionls un radt inovatvas
izgltbas iestdes un imenes
sadarbbas formas.
Klau audzintju un izgltbas iestdes,
un novada pavaldbas atbalsta
personla efektvas sadarbbas
veicinana.
Sastdt skolnu imeu socioloisko
portretu.
Uzzint un paldzt maznodrointm
imenm noformt pabalstu mcbu
gada uzskanai, brvpusdienm un
daudzkrtjo braukanas bieu iegdei.
Kopa ar brnu tiesbu aizsardzbas
komisijas prstvjiem paldzt pirmo
klau audzintjiem radt psiholoiski
komfortablus apstkus skolniem
(1.,5.kl.) adaptcijas period.
Ziu ievkana no klau audzintajiem
par socil riska imenm.
Kopa ar klau audzintajiem uzskaites

Datums

Atbildg persona

visu mcbu gadu

Klau audzintji,
kabinetu vadtji

visu mcbu gadu

Kabinetu vadtji

katru nedu pc Deras skolotji,


grafika
Klau audzintji
Pc
Klases Klau audzintji
stundu
programmas
visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

septembris

I.Kosobokova,
Klau audzintji
I.Kosobokova

septembris

Septembris,
oktobris

I.Kosobokova

visu mcbu gadu

I.Kosobokova,
Klau audzintji
I.Kosobokova,

Septembris,

12

esoo brnu apsekoana mjas.


Brnu tiesbu aizsardzbas jautjumu
skaidroana brniem, veckiem).
Sadarbb ar psihologu risint brnu
problmas, kas raduas klas vai
imen.
imeu konsultcijas brnu
socializcijas jautjumos.
Turpint akcijas: brns paldz brnam
un brns aizsarg brnu.
Organizt lekcijas audzinanas stunds
par kaitgiem ieradumiem uzvedb
skol un rpus ts.
Veikt prrunas un paldzt brniem,
kuri atnkui no citm skolm.

oktobris
visu mcbu gadu

Klau audzintji
I.Kosobokova

visu mcbu gadu


visu mcbu gadu

I.Kosobokova,
O.Broka,
Klau audzintji
I.Kosobokova

visu mcbu gadu

I.Kosobokova

visu mcbu gadu

I.Kosobokova

visu mcbu gadu

I.Kosobokova

4. Pilsonisk audzinana
Uzdevumi
Iedzvint Latvijas valsts svtkus,
atzmjams un atceres dienas, ko
nosaka Latvijas Republikas likums Par
svtku, atceres un atzmjamm
dienm, un iesaistt skolnus nozmgu
sabiedrisks un kultras dzves
notikumu aktivitts
Stiprint izgltojamo patriotismu un
valstisks identittes apziu, kopt
skolas un vietjs kopienas tradcijas un
iesaistties valstiski nozmgos
notikumos, aktivitts. pai
aktualizjama 1991.gada bariku
atceres 25.gadadiena un 2016.gad
uzskt mrtiecgu gatavoanos Latvijas
simtgadei, apzinot ieceres un plnojot
aktivittes ilgtermi (2017.2021.gadam)
stenot paskumus/projektus imenes,
dzimtas, novada/pilstas un valsts
piederbas stiprinanai un patriotisma
veicinanai.
Kopt skolas tradcijas un kultrvidi.

Datums

Atbildg persona

visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

visu mcbu gadu

skolas

13

Organizt klases stundas


Nodroint skolniem iespjas
iesaistties tautas tradciju un
kultrvsturisk mantojuma
saglaban, stenojot intereu izgltbas
programmas un citas aktivittes.
Motivt skolnus iesaistties labdarb
un brvprtgo kustb, veicinot tdu
tisko vrtbu izkopanu k nesavtba,
ldzjtba un iecietba.
Radt iespjas skolniem aktvi
iesaistties tradcijas saglaban un
kultrvsturisk mantojuma un
kultras vrtbu apgan.

pc Klases
stundu
programmas
visu mcbu gadu

administrcija,
Klau audzintji
Klau audzintji
skolas
administrcija,
Klau audzintji

visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

visu mcbu gadu

skolas
administrcija,
Klau audzintji

5. Esttisk audzinana
Paskumi

Datums

Atbildg persona

Veikt skolas telpu esttisko


noformjumu.

visu mcbu gadu

Veikt skolas apkrtnes apzaumoanu

ruden, pavasar

Rosint brnus un jaunieus aktvai un


radoai darbbai savas skolas, pilstas
sabiedriskaj un kultras dzv,
apkrtjs vides izzinan un
sakopan.

visu mcbu gadu

T.andurova, skolas
administrcija,
Klau audzintji
M.Kazadajeva,
L.Berenaja
Skolas
administrcija,
Klau audzintji

6. Fizisk audzinana
Paskumi

Datums

Atbildg persona

Organizt prgjienus.

ruden, pavasar

Klau audzintji

Organizt dadas sporta sacensbas


tautas bumb, slpoan, vieglatltik,
basketbol, volejbol, k ar krosus un
stafetes.

pc paskumu
plna

Sporta skolotji

14

7. Karjeras izgltba
Paskumi

Datums

Audzinanas darbbu plnot pc skolas


Karjeras izgltbas programmas.

pc Klases
stundu
programmas
12.10.-16.10.2015.

Organizt skol Karjeras nedu.

Atbildg persona
K.Sastnaja

Izptt un attstt audzku spjas,


nodomus un profesionls intereses.

visu mcbu gadu

K.Sastnaja
Klau audzintji
Klau audzintji

Veicint skolnu izpratni un atbildbu


par saviem pienkumiem un tiesbm,
sasniegumiem paattstb un karjeras
izaugsm.

visu mcbu gadu

Klau audzintji

Organizt klases stundas par aroda


izvli.

pc Klases
stundu
programmas
pc iespjm

Klau audzintji

visu mcbu gadu

Priekmetu skolotji

Apmeklt Atvrto durvju dienas dads


izgltbas iestds.

pc vajadzbas

Klau audzintji

Vkt un apkopot materilus par


dadm profesijm.

visu mcbu gadu

Klau audzintji ,
priekmetu skolotji

Apmeklt Rgas karjeras izptes centru.

pc Klases
stundu
programmas
visu mcbu gadu

Klau audzintji

Organizt prrunas par vecku


profesijm, uzaicinot veckus uz
audzintja stundm.
Papildint materilus par dadm
profesionlajm un augstks izgltbas
mcbu iestdm Profesionls
izgltoanas strt priekmetu
kabinetos.

Organizt dadu profesionls un


augstks izgltbas iestu prstvju
lekcijas skol.

Klau audzintji

K.Sastnaja,
administrcija

15

8. Skolnu Domes pedagoisk vadba


Paskumi

Datums

Atbildg persona

Konsultt skolnu pavaldbas aktva


darbu.

visu mcbu gadu

D.Vinogradovs

Organizt skolnu pavaldbas


informatvs apspriedes.

katru pirmdienu

D.Vinogradovs

Organizt dadus skolas paskumus.

pc paskumu
plna
visu mcbu gadu

D.Vinogradovs

Piedalties Rgas seminros skolnu


ldzprvaldm.

Pc plna

D.Vinogradovs

Regulri ievietot jaunko informciju


skolas mjas lap www.rpg.lv

visu mcbu gadu

D.Vinogradovs

Konsultt klau veckos.

D.Vinogradovs

8.1. Skolnu Domes paskumu plns


Datums

Paskumi

Septembris Skolnu paprvaldes domes


vlanas. Pienkumu
sadalana pc sektoriem.
Septembris Skolnu domes tikans ar
administrciju
Gada
Skolnu domes sdes.
laik.
Regulri
Gada
Vecko klau skolnu tikans
laik.
ar interesantiem cilvkiem
Regulri
Gada
Skolas dienasgrmatas, foto
laik.
galerijas noformana skolas
Regulri
mjas sait www.rpg.lv
Septembris Rgas Skolnu domes
Kopsapulce Rtsnam.
2.10.2016. Skolotju diena. Skolnu

Norises
vieta
110.kab.

116.kab.
110.kab.

Atbildgais
Emlija Linda
Mendelsone
Emlija Linda
Mendelsone
Emlija Linda
Mendelsone

skola

Skolnu domes
dalbnieki

skola

Skolnu domes
dalbnieki

Rtsnams

Emlija Linda
Mendelsone
Emlija Linda

skola

16

paprvaldes dienas
organizana.
Novembris Desmits klases skolnu
iesvtana. Paldzba
organizcij.
Decembris Jaungada diskotkas
organizcija.
Janvris
Labko skolnu apbalvoana pc
pirm semestra rezulttiem
Janvris
Skolnu domes tikans ar
administrciju. Skolnu Domes
atskaite par pirmo semestri,
plns otrajam semestrim,
mcbu darba problmu
risinana.
Janvris Talantu ova finls
Februris

Svt Valentna diena. Skolas


noformjums, pasta darba
organizcija, diskotkas.
Februris Vidusskolas skolni piedals
projektu darbu aizstvan.
08.03.2016. Starptautisk Sievieu diena.
Skolotju apsveikums.
Maijs
Skolas futbola kausa izcas
organizcija.
Maijs
Skolnu domes seminrs
(izbraukum).
Maijs
Labko skolnu apbalvoana pc
otr semestra rezulttiem.
Skolnu apsveikums mcbu
gad beigs.

Mendelsone
skola

Emlija Linda
Mendelsone

skola

Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki

Aktu zle
116.kab.

Emlija Linda
Mendelsone

aktu zle
skola

skola
skola
skola

Aktu zle

Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki
Skolnu domes
dalbnieki

17

9. Darbs ar skolotjiem.
Datums

Paskumi

Norises
vieta

Atbildgais

27.08.2016.

Praktiskais seminrs klau


audzintjiem. Tma:
2015./2016.m.g. audzinanas darba
aktualittes
Pedagoisk sapulce 2015./2016. m.g.
rezultti. Jauna mcbu gada
aktualittes.

Aktu zle

administrcija

Aktu zle

administrcija

Katra
mnea 3
tredien
Katra
mnea 3
tredien
Katra
mnea 3
piektdien
Katru
mnes

Seminrs 1.-4.klau audzintjiem

104.kab.

J.Dzigovska

Seminrs 5.-9.klau audzintjiem

124.kab.

V.Poienko

Seminrs 10.-12.klau
audzintjiem

112.kab.

A.Malahovs

Tikans ar 1.-4 kl. audzintjiem


Par audzinanas darbu.

104.kab.

J.Dzigovska

Gada laik

Individulais darbs ar klau


audzintjiem, raduos problmu
risinana
Individulais darbs ar skolotjiem

Skola

Klau kuratori,
T.Semjonova

Skola

Klau kuratori,
T.Semjonova
I.Kosobokova

29.08.2016.

Gada laik
Gada laik
Gada laik

Mcbu
gada laik
Mcbu
gada laik

Paldzba klau audzintajiem


Skola
realizt plnus atkarbas profilakses
programmas ietvaros.
Individulas prrunas ar skolotajiem
Skola
par :
Brniem, kuriem nepiecieam
paa uzmanba un paldzba;
Par esoajiem problmm
klases kolektv;
Paldzbas sniegana (mcbs,
uzvedbas kontrol u.c.)
Individulais psiholoiskais
Skola
diagnostiskais darbs (pc pedagogu
vai vecku pieprasjuma)
Klau un skolas vecku sapulu apmeklana.
Skola
(skolotju informana, paldzba nepiecieamo
darbam psiholoisko zinanu un iemau
apgan).

I.Kosobokova

O.Broka
O.Broka

18

10. Darbs ar veckiem.


Datums

Norises
vieta

Atbildgais

Septembris Pirm vecku sapulce 1. klass.

Aktu zle

J.Dzigovska

Novembris

Administrcijas un skolotjas tikans


ar pirmklasnieku veckiem

Aktu zle

J.Dzigovska

Gada laik

Klau vecku sapulu apmeklana.

Skola

Klau
kuratori

Informcija dienasgrmats un edienasgrmats (mykoob).

Skola

Klau
audzintji

Decembris

Ziemassvtku koncerts veckiem

Skola

A.Firsovs,
O.Kirillova

Gada laik

Individulas tikans ar veckiem

Skola

Klau
kuratori

1 reizi
semestr

Skolas
administrcija

Ikdienas

2 reizes
gad

Paskumi

Vecku diena

Sagatavoja: direktora vietniece izgltbas jom K.Sastnaja.