Anda di halaman 1dari 6

No.Kad Pengenalan......................................................

AngkaGiliran...........................................
SULIT
nnanana
942/3
Geografi
Kertas3
Percubaan STPM
2016
1 jam

942

STPM
MODUL G-CAKNA
GEOGRAFI
KERTAS 3
(Satu jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BAHARU


(NEW MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

SKEMA PEMARKAHAN

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


1

No.Kad Pengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

[20 markah]
Jawab semua soalan.
1.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar karbon?

[2]

Kitaran dimana karbon dioksida dalam atmosfera ditukarkan kepada oksigen melalui
proses fotosintesis dan dihasilkan semula oleh haiwan melalui respirasi secara berterusan.
(b) Jelaskan dua proses terlibat dalam kitar karbon.

[4]

i) pernafasan
ii) Fotosintesis
iii) Pembakaran
iv) Pereputan

(c) Terangkan dua pengaruh manusia terhadap kitar karbon.

[4]

i) Perkilangan
ii) Pembalakan
iii) Pengangkutan
iv) Pembakaran terbuka
v) Perhutanan semula

2.

a) Jelaskan dua kesan pemanasan global terhadap system geomorfologi.

[4]

i) luluhawa
ii) Hakisan angin
iii) Pencairan ais
iv) Kenaikan aras laut
v) Hakisan pantai
b) Jelaskan dua kesan pemanasan global terhadap system geomorfologi.
2

[4]

No.Kad Pengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

1) litosfera
i) perlombongan galian/mineral
ii) pertanian- tanah
iii) pembinaan- batu
2) biosfera
i) perubatan
ii) makanan
iii) ekopelancongan
iv) hasil hutan
v) pembalakan
3) hidrosfera
i) perikanan
ii) pengangkutan
iii) sumber bekalan air
iv) penjanaan hidroelektrik

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[20 markah]
Jawab semua soalan
3

No.Kad Pengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

3. a)

Berikan maksud pencemaran udara merentas sempadan.

[2]

Pencemaran udara merentas sempadan bermaksud kehadiran bahan pencemar seperti


gas, habuk, debu dan zarah ( 1m ) yang melintasi sempadan sesebuah negara ( 1m ).
Contohnya kejadian jerebu yang berpunca dari Indonesia tersebar sehingga ke Malaysia
dan Singapura
.
b) Bagaimanakah aktiviti perindustrian telah memberikan kesan negatif kepada unsurunsur cuaca dan iklim bandar.

[4]

Pernyataan
b1

Huraian

Mengeluarkan asap dan gas


beracun

b2

Pembebasan haba

b3

Mengeluarkan debu, habuk

Peningkatan suhu
hujan asid
kelembapan udara rendah

kekerapan hujan berlaku


suhu meningkat
tekanan udara rendah
kekerapan angin kencang
suhu meningkat
kelembapan udara berkurang
1 Fakta + 1 huraian = 2m)
Mana-mana 2 X 2m = 4m

c) Cadangkan dua langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengurangkan
kesan aktiviti perindustrian terhadap persekitaran fizikal bandar.

c1

Menempatkan industri ke kawasan luar bandar


4

[4]

No.Kad Pengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

c2

Mengawal pelepasan asap dengan menapis dan meninggikan serombong

c3

Mengurangkan penggunaan bahan bakar seperti petroleum dan arang batu

c4

Menanam pokok untuk memerangkap habuk

c5

Kempen kesedaran melalui media cetak dan elektronik meningkatkan


kesedaran penjagaan alam sekitar

c6

Pendididkan Alam Sekitar sekolah rendah dan menengah- mata pelajaran


geografi, pendidikan moral, sains dan pendidikan sivik dan kenegaraan
Mana-mana 2 X 2m = 4m

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar?

[2]

Pengurusan alam sekitar ialah usaha merancang dan mengawal selia alam sekitar
melalui usaha pengenalpastian keupayaan menampung alam sekitar kea rah
mencapai pembangunan berterusan.
5

No.Kad Pengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

b) Terangkan prinsip mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin


kesejahteraan hidup dalam prinsip pembangunan lestari.

[4]

b1 Pertumbuhan ekonomi bentuk baru (berterusan, ekuiti, keadilan sosial dan


keselamatan).
b2 Agihan kekayaan ekonomi lebih sama rata dan adil.
b3 Eksploitasi sumber dikawal agar kesejahteraan hidup generasi kini dan akan
datang terjamin.
Mana-mana 2 X 2m = 4m
c) Bagaimanakah konsep pembangunan lestari boleh diterapkan dalam menangani
masalah peningkatan suhu setempat.
[4]
c1 Langkah perundangan.
c2 Penghijauan kawasan.
c3 Penggunaan sumber tenaga mesra alam seperti hidroelektrik, solar.
c4 Penyelerakan industri
c5 Teknologi hijau insenerator dalam kaedah pelupusan sisa pepejal.
c6 Kempen.
c7 Pendidikan
c8 Kerjasama antarabangsa menandatangani persefahaman mengurangkan aktiviti
pelepasan gas-gas rumah hijau.
Mana-mana 2 X 2m = 4m