Anda di halaman 1dari 8

90%

80%
70%
60%
50%

MELAYU
CINA

40%

INDIA

30%
20%
10%
0%
GRAF 1 : ANALISIS BANGSA RESPONDEN DALAM BENTUK PERATUSAN

GRAF 2 : ANALISIS UMUR RESPONDEN DALAM BENTUK PERATUSAN


8%

4%

8%

<19 TAHUN
20-29 TAHUN
30-39 TAHUN
40-49 TAHUN

20%

50 TAHUN >
60%

90%
80%
70%
60%
50%

HINDU

40%

BUDDHA

KRISTIAN
HINDU

30%
20%
10%
0%
GRAF 3 : ANALISIS AGAMA DALAM BENTU PERATUSAN

GRAF 4 : ANALISIS TARAF PENDIDKAN DALAM BENTUK PERATUSAN

16%

TIADA PENDIDIKAN
FORMAL

4%

SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
DIPLOMA
28%

52%

IJAZAH, SARJANA & PHD

45%
40%
35%
30%
25%

TIADA/SURIRUMAH

20%

PEKERJA KERAJAAN

PEKERJA SWASTA
PELAJAR

15%
10%
5%
0%
GRAF 5 : ANALISIS PEKERJAAN DALAM BENTUK PERATUSAN

120%
100%
80%
60%

YA
TIDAK

40%
20%
0%
GRAF 6 : ANALISIS THAP PENGETAHUAN RESPONDEN MENEGANI PERANCANG KELUARGA

GRAF 7 : ANALISIS SUMBER RESPONDEN MENDAPATKAN MAKLUMAT

RAKAN-RAKAN/KELUARGA

8% 8%

MEDIA MASSA

24%

KEMPEN/CERAMAH
60%

NASIHNAT PENGAMAL
PERUBAT

120%
100%
80%
60%

YA
TIDAK

40%
20%
0%
GRAF 6 : ANALISIS THAP PENGETAHUAN RESPONDEN MENEGANI PERANCANG KELUARGA

GRAF 9: ANALISIS JENIS KAEDAH PERANCANG KELUARGA YANG DIAMALKAN RESPONDEN

4%4%
16%

SEMULAJADI
20%

BARRIER
PIL KONTRASEPTIF
SUNTIKAN/IMPLANT

20%

IUCD

36%

PEMBEDAHAN

GRAF 10: ANALISIS TEMPOH RESPONDEN MENGAMALKAN KAEDAH PERANCANG KELUARGA

16%

<1 TAHUN

8%

<5 TAHUN

12%
44%
20%

<10 TAHUN
>10 TAHUN
TIDAK KONSISTEN

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

YAKIN
TIDAK YAKIN

30%
20%
10%
0%
GRAF 11 : ANALISIS KEYAKINAN RESPONDEN MENGENAI PERANCANG KELUARGA DAPAT MELINDUNGI DIRI DARIPADA PENYAKIT BAWAAN KELAMIN

120%
100%
80%
60%

YA
TIDAK

40%
20%
0%
GRAF 12 : ANALISIS HALANGAN UNTUK RESPONDEN MENGGUNAKAN PERANCANG KELUARGA DALAM BENTUK PERATUSAN (%)

GRAF 13: ANALISIS FAKTOR UTAMA RESPONDEN MERANCANG KELUARGA DALAM BENTUK PERATUSAN (%)
KURANG TANGUNGAN
PELIHARA KESIHATAN IBU
DAN BAYI

24%
48%

12%

MALU HAMIL KETIKA


BERUSIA
PERHATIAN KURANG
KEPADA ANAK

16%

GRAF 14: ANALISIS FAKTOR UTAMA RESPONDEN MEMILIH KAEDAH PERANCANG KELUARGA DALAM BENTUK PERATUSAN (%)
TAHAP KEBERKESANAN
HARGA YANG MURAH
MUDAH DIDAPATI

8%
40%

12%
20%

12%

SELESA UNTUK
DIAMALKAN
TIDAK PERLU DIGUNAKAN
KERAP
MELINDUNGI DARIPADA
PENYAKIT KELAMIN

GRAF 15 : ANALISIS TAHAP KEPUASAN RESPONDEN DALAM MENGAMALKAN PERANCANG KELUARGA DALAM BENTUK PERATUSAN

SANGAT BERPUASHATI
BERPUASHATI
44%
56%

KURANG BERPUASHATI
SANGAT TIDAK BERPUASHATI