Anda di halaman 1dari 15

MAKALAH AGAMA

MUAMALAT
OLEH

Kelompok

Nama Anggota

: Rahmat Fajri
Ricardo Alfero Putra
Rahma Dani Putra
Eliasman Satria
Hari Wahyu Saputra
Khamaruzaman Ali
Anggi Afrialdi

POLITEKNIK NEGERI PADANG


TAHUN 2013/2014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb

Segala puji hanya milik ALLAH SWT,shalawat dan salam selalu tercurahkan
kepada RASULULLAH SAW,berkat limpahn dan rahmat-Nya penyusun mampu
menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah agama
islam.Dalam penyusunan tugas atau materi ini,tidak sedikit hambatan yang penulis
hadapi,namun penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan materi ini tidak
lain berkat bantuan,dorongan,dari orang tua dan serta bimbingan dosen
pengajar,sehingga kendala-kendala penulis hadapi bisa teratasi.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang
MUAMALAT,yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber
informasi,referensi dan berita.Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai
rintangan,baik itu yang datang dari diri penyusun dengan luar.Namun dengan
penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari ALLAH SWT akhirnya makalah ini
dapat terselesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan
menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa
POLITEKNIK NEGERI PADANG .Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna.Untuk itu,kepada pembimbing saya meminta
masukkannya demi perbaikan pembuatan makalah saya dimasa yang akan datang
dan mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Wasallamualaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

Bab 1 : Pengertian Muamalat


1.1 Peraturan-Peraturan Muamalat
1.2 Tujuan Muamalat
1.3 Peranan Muamalat.
1.4 Fadilah Muamalat

Bab 2 : Perkara-Perkara Muamalat


- MURABAHAH (JUALAN PENAMBAHAN UNTUNG)
- WADIAH (SIMPANAN).
- BAIUSSALAM (PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG)
- AL-IJARAH (UPAHAN)...
- AR-RAHNU (PAJAK GADAI)
- AL-WAKALAH (BERWAKIL).
- AL-MUDHARABAH (BERKONGSI UNTUNG)..
- AL-QARDH AL-HASAN (HUTANG TANPA SYARAT/JANJI)..
- AL-BAI BITHAMAN AJIL (JUALAN DENGAN HARGA TANGGUH)

Bab 3 : Penutup
- Kesimpulan....
- Daftar Pustaka..

MUAMALAT

Bab 1 : Pengertian Muamalat


Muamalat itu adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia,dengan
memandang kepada aktiviti hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan
sebagainya.Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama
manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah s.w.t yang
melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam .
Muamalat yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang bagi
memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat.
Segala harta yang ada di alam ini samada di muka bumi, dilaut atau di dasar adalah milik Allah s.w.t
secara mutlak. Manusia disuruh memiliki harta yang di sediakan oleh Allah s.w.t melalui ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang di anugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di
dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah s.w.t dan bertanggungjawab terhadap harta-harta
tersebut.
Firman Allah S.W.T :


Maksudnya : Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan,maka berjalanlah di merata-rata
ceruk rantau dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah s.w.t dan ingatlah kepada Allah
s.w.t jualah (tempat kembali kamu) di bangkitkan (maka hargailah nikmatnya dan takutilah
kemurkaannya)

(Surah Al-Mulk Ayat 15)

Mencari harta kekayaan amat di galakkan oleh Islam,kerana harta merupakan alat bagi mencapai
kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang itu dapat
memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama.Dalam
mencari harta kekayaan,umat Islam di kehendaki menggunakan sebahagian daripada hartanya pada
jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama.Bagi memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh manusia dilaksanakan dengan baik dan mencapai keredhaan Allah s.w.t. Islam telah menggariskan
beberapa peraturan bagi mencapai matlamat tersebut.

Bab 1.1 : Peraturan-peraturan Muamalat


1.

Mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan diredhai oleh Allah s..w.t

2.

Mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dalam menjalankan urusan ekonomi dengan pihak
yang lain seperti amanah, adil, jujur, tidak menipu dan lain-lain.

3.

Menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi yang dapat memberi faedah kepada seluruh manusia.

4.

Semua kegiatan yang dijalankan hendaklah berteraskan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah dan syariat Islam. Keimanan kepada Allah merupakan benteng untuk menghalang
seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak di ingini.

5.

Semua kegiatan yang dijalankan bertujuan menjalinkan hubungan baik sesama manusia.
Kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa menjalankan kegiatan ekonomi secara tidak
langsung akan memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan sesama Islam dan yang bukan
Islam.

Bab 1.2 : Tujuan Muamalat

1. Supaya didalam kehidupan manusia tidak akan berlaku sesuatu kecurangan seperti rampasmerampas,ceroboh-menceroboh pada pemilikan serta tipudaya dan sebagainya.

2. Kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia nilai dan taraf yang tinggi sehingga
beroleh keredhaan Allah di dunia dan di akhirat.

3. Muamalat juga menentukan peraturan-peraturan berusaha dan bekerja untuk manusia dengan
jalan yang halal.
Sabda Rasulullah s.a.w : maksudnya :
Daripada Abdullah bin An Nukman bin Basyir r.anhuma katanya :" Aku telah mendengar Rasullullah
s.a.w bersabda : Sesungguhnya yang halal itu telah nyata (jelas hukumnya) dan yang haram itu juga
telah nyata (jelas hukumnya) dan di antara kedua-duanya (halal dan haram) itu terdapat perkara-perkara
syubhah (yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya) yang tidak di ketahui oleh ramai manusia,
maka barangsiapa yang berjaga-jaga dari perkara-perkara yang syubhah sesungguhnya ia telah
membebaskan dirinya dengan agama dan kehormatannya dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam
perkara-perkara yang syubhah maka sesungguhnya ia telah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang
haram, seumpama pengembala yang mengembala di sekitar padang rumput yang berpagar hampirhampir binatang gembalaannya masuk dan memakan rumput-rampai yang berpagar ini . Maka ketahuilah
sesungguhnya bagi setiap raja itu ada padanya kawasan larangan dan ketahuilah bahawa sesungguhnya
kawasan larangan Allah adalah perkara - perkara yang telah di haramkannya . Dan ketahuilah
sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat satu ketul daging, jika ia baik maka baiklah keseluruhan tubuh
dan sekiranya ia rosak maka rosak pulalah keseluruhan jasad, sesungguhnya ia adalah hati."
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Bab 1.3 : Peranan Muamalat

1. Mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Muamalat yang di jalankan


berlandaskan syariat Islam akan melahirkan masyarakat yang aman dan jauh
daripada sebarang penipuan,pemerasan,ketidakadilan,memonopoli harta dan
sebagainya,inilah matlamat muamalat dalam Islam demi kesejahteraan umat
manusia.
2. Muamalat dalam Islam bertujuan menghindarkan berlakunya sebarang
penindasan sesama manusia. Islam menegah umatnya melakukan perbuatanperbuatan yang tidak baik yang akan menyusahkan pihak yang di tindas.
3. Supaya semua kegiatan ekonomi yang dijalankan bersih daripada sebarang
perbuatan yang dilarang oleh Allah s.w.t,kita hendaklah meninggalkan perkaraperkara yang keji seperti riba,rasuah,menipu atau sebagainya yang dilarang
olehAllahs.w.t.
SabdaRasulullahs.a.w:Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah r.a. katanya : Sabda Rasulullah s.a.w Sesiapa yang
mengumpulkan harta daripada punca haram kemudian dia sedekahkan harta
itu,dia tidak akan mendapat pahala,bahkan dosa yang akan menimpanya
(Riwayat Ibnu Khuzaimah,Ibnu Hibban dan Al-Halim)
4. Bermuafakat secara Islam melahirkan manusia yang berakhlak mulia dalam
menjalankan suatu amanat Allah s.w.t.
5. Memudahkan manusia untuk merasai kurniaan Allah s.w.t dengan cara yang
betul dan diredhainya. Sekiranya tiada peraturan bermuamalat,manusia akan
melakukan apa saja untuk memperoleh harta yang banyak,mereka juga akan
mengunakan harta mengikut nafsu tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
6. Mengalakkan manusia supaya rajin bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi
keluarga,masyarakat dan negara.
7. Melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama, tolong menolong dan
bantu-membantu untuk kebaikan dan kebajikan bersama.
8. Supaya harta kekayaan yang disediakan oleh Allah s.w.t tidak hanya di
monopoli oleh golongan tertentu sahaja. Semua manusia berhak mendapat
dan memiliki harta mengikut keupayaan masing-masing asalkan dengan cara
yang betul dan diredhai Allah s.w.t

Bab 1.4: Fadhilat Muamalat

1. Memperolehi harta kekayaan dengan cara yang diredhai oleh Allah s.w.t.
2. Seseorang itu dapat menggunakan sebahagian daripada hartanya pada jalan kebajikan.
3. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk faedah orang lain akan beroleh pahala
daripada Allah s.w.t.
4. Orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah akan mendapat keberkatan
hidup di dunia dan di akhirat.
Firman Allah s.w.t:
Maksudnya :Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan belanjakanlah (pada jalan
kebajikan) sebahagian daripada harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu
menguasainya sebagai wakil,maka orang yang beriman antara kamu serta mereka
membelanjakan (sebahagian daripada harta itu pada jalan Allah) maka tetap beroleh pahala
yang besar .
(Surah Al-Hadid Ayat 7 )
5. Peraturan-peraturan dalam bermuamalat mengikut Islam secara tidak langsung
melahirkan manusia yang berakhlak mulia .
6. Mewujudkan masyarakat yang adil,bertanggungjawab,amanah,jujur dan terhindar
daripada melakukan perbuatan yang tidak baik.
7.Antara kesan-kesan yang timbul sekiranya muamalat yang dijalankan tidak mengikut
syariat Islam termasuklah :
a) Membawa kepada pergaduhan dan permusuhan
b) Melahirkan sebuah masyarakat yang tidak aman.
c) Melahirkan individu yang bersikap mementingkan diri sendiri.
d) Mendapat harta dengan cara yang tidak halal.
e) Menggunakan harta pada perkara-perkara yang tidak diredhai oleh Allah
dan
membazir.
f) Melahirkan manusia yang bersifat tamak, kedekut, haloba dan sanggup
menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri.

Perkara-Perkara Muamalat

2.1 MURABAHAH (JUALAN PENAMBAHAN UNTUNG)


Yaitu menyebutkan harga modal barang-barang yang dibeli kepada orang yang akan membeli
dengan memberi syarat,supaya barang itu diberi untung.
Contoh 1: Umpamanya seseorang berkata : "Barangku ini aku beli berharga RM100,sekarang
berilah aku keuntungan 10%" lalu diterima oleh orang yang akan membeli .
-Maka penjual diatas mendapat untung RM10 dari modal belian beharga RM100.
Contoh 2: Umpamanya seseorang berkata :"Saya jual rumah ini dengan harga yang saya beli
dengan tambahan untung 10%".
Contoh 3: Umpamanya seseorang berkata :"Saya jual kepada anda sebagaimana saya beli serta
untung satu dirham pada tiap-tiap sepuluh dirham" jawab pembeli itu,saya terima.

-Maka sahlah jualan itu.


Contoh 4: Umpamanya seseorang berkata :"Aku hendak menjual barang-barangku yang telah
kubeli, bila engkau mahu membeli barangku itu semua maka tiap-tiap 10 buah, engkau aku beri
sebuah. Jadi yang dibeli adalah 9, sedangkan yang satu lagi adalah hadiah."

2.2 WADIAH (SIMPANAN)


Artinya barang yang diserahkan (diamanatkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga
dengna baik. Jadi barang Wadiah itu beerti barang amanat yang harus dikembalikan kepada
orang yang empunya,bila ia datang meminta.
Firman Allah s.w.t:

Maksudnya : "Maka hendaklah orang yang diamanahkan itu menyempurnakan apa yang
diamanahkan kepadanya,dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah".
(Surah Al-Baqarah ayat 283)
Firman Allah s.w.t:


Maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu,supaya amanat itu diserahkan kepada orang
yang berhak menerimanya (yang empunya)".
(Surah An-nisa' ayat 58)

2.3 BAIUSSALAM (PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG)

Perkataan Salam itu asal maknanya serah atau tangguh, maksudnya disini iaitu menjual sesuatu
barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang yakni jual secara pesanan atau
order(memesan barang).
Contoh 1: Umpamanya Zaid berkata kepada si Ali :"Buatkanlah saya satu seluar dari kain woll
yang berwarna kuning muda,ukurannya 105cm panjang,70cm pinggang,25.5cm besar kaki,43cm
lebar pinggul,kocek belakang satu dan sebagainya dengan harga RM100.
Firman Allah s.w.t :Maksudnya : "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menjalankan sesuatu urusan
dengan hutang(yang diberi tempoh) hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu
menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.
)(Surah Al-Baqarah ayat 282

)2.4 AL-IJARAH (UPAHAN


Menurut istilah Bahasa Arab,kalimah Ijarah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada
orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya.

Contoh 1: Ahmad datang membawa sepotong kain kepada seorang tukang jahit untuk dibuat
seluar,tukang jahit itu menjamin dalam pengakuannya,bahawa seluar tersebut akan selesai
tempoh 3 hari. Setelah sampai waktunya,si Ahmad datang mengambil seluarnya dan
menyerahkan wang sebanyak RM 50 kepada tukang jahit itu.
Firman Allah s.w.t :Maksudnya: Salah seorang diantara perempuan yang berdua itu berkata:"Wahai ayahku ambillah
dia menjadi orang upahan(mengembala kambing kita),sesungguhnya sebaik-baik orang yang
ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Bapa perempuan itu berkata (kepada
Musa)"aku hendak mengahwinkan dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini,dengan
syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun,dalam pada itu jika engkau genapkan
menjadi 10 tahun,maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan (ingatlah) aku
tidak bertujuan hendak menyusahkanmu,engkau akan dapati aku insyaallah,dari orang-orang
yang baik layanannya".
(Surah Al-Qasas ayat 26-27)

2.5 AR-RAHNU (PAJAK GADAI)


Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang iaitu maksudnya menjadikan sesuatu
barang sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya tidak terdaya
membayar hutang itu nanti.
Firman Allah s.w.t :

Maksudnya :" Dan jika kamu sedang dalam perjalanan (lalu kamu berhutang) dan tidak kamu
peroleh orang yang akan menuliskannya maka boleh diserahkan saja jaminan yang dapat di

pegang".
(Surah Al-Baqarah ayat 283)
Sabda Rasulullah s.a.w : Maksudnya :
"Dari Aisyah r.a bahawa nabi s.a.w pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara
berjanji dan dirungguhkannya(digadaikannya) sehelai baju besi".
(Riwayat Al-Bukhari&Muslim)

2.6 AL-WAKALAH (BERWAKIL)


Artinya seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain pada apa yang boleh
diwakilkan menurut syarak,agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang
diserahkan kepadanya Selagi yang menyerahkan itu masih hidup.
Al-Wakalah ini lebih berhubung dengan muamalat & munakahat seperti bab jual-beli dan bab
perkahwinan dan lain-lain. Tidak sah mewakilkan sembahyang,puasa dan lain-lain hal yang
bersangkut-paut dengan ibadah kecuali ibadah haji & umrah(kedua-duanya boleh
diwakilkan),sebab ibadah itu adalah perhubungan manusia dengan tuhannya.
Firman Allah s.w.t :

Maksudnya:"Maka kirimlah(utuslah) seorang hakim dari keluarga yang laki-laki dan seorang
hakim dari keluarga perempuan,jika kedua-duan orang tengah itu (dengan ikhlas) bertujuan
hendak mendamaikan".
(Surah An-Nisa' ayat 35)

2.7 AL-MUDHARABAH (BERKONGSI UNTUNG)


Pada bahasa ialah musafir untuk berniaga.
Firman Allah s.w.t :

Maksudnya :"Dan yang lainnya orang-orang yang musafir dibumi untuk mencari rezeki dari
limpah kurnia Allah".
(Surah Al-Muzammil ayat 20)
Mudharabah juga dikenali dengan nama qiradh iaitu potong,kerana orang yang memiliki harta
memotong sebahagian hartanya untuk diniagakan dengan harta itu.
Mudharabah juga dikenali sebagai Mu'amalah yang dimaksudkan disini ialah aqad perjanjian
yang dibuat oleh dua pihak :
Pihak pertama:
Memberi sejumlah wang kepada pihak kedua supaya berniaga,dengan syarat keuntungan
dibahagikan antara keduanya mengikut persetujuan sebagaimana yang dijanjikan seperti 1/2,1/3
dan seterusnya.
Pihak kedua :
Berusaha atau berniaga dengan modal yang diberikan oleh pihak pertama mengikut segala syarat
yang dipersetujui kedua pihak.

2.8 AL-QARDH AL-HASAN (HUTANG TANPA SYARAT/JANJI)


Ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih daripada hutang tetapi memberi
saguhati kepada tuan punya hutang semasa membayar,bukan kerana syarat atau janji.
Contoh 1 :
Seorang berhutang daripada seorang lain tanpa syarat atau janji sebarang bayaran lebih atau
manfaat, semasa akad atau di luar akad atau sebelum hutang itu di jelaskan tetapi apabila
menjelaskan hutangnya orang yang berhutang itu memberi saguhati atau hadiah kepada tuan
punya hutang.
Contoh 2 :
Ali membayar hutangnya kepada Abu sebanyak RM50 beserta RM3 berupa saguhati.

2.9 AL-BAI BITHAMAN AJIL (JUALAN DENGAN HARGA TANGGUH)

Jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran ialah menjual sesuatu dengan
disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan di tangguhkan bayaran harganya
sehingga ke satu masa yang di tetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur.
Contohnya :
Umpamanya kerusi antik, harga tunai RM2000, jika tangguh RM2200.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah


kesimpulan dahwa Muamalat merupakan ilmu yang mempelajari segala
perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan
memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku
manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan
berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua
hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga
terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan
dasar-dasar nilai ilahiyah.

DAFTAR PUSTAKA
1) Kitab Matla'al Badrain-Syeikh Daud Fattani di susun oleh Ibnu rahmat
2) Fiqh Syafie Jilid 2-Ustaz H.Idris Ahmad S.H
3) Syarah Hadith 40-Khalil Ibrahim Mulla Khotir
4) Terbitan Sasbadi-Ustaz Hamil@Amir Abdul Hameed
5) Fiqh Muamalat &Jenayah/Fiqh 11(PPJJ UKM)
i) Dr.Muhammad Hj Md Daud
ii) Dr.Ahmad Kamaruddin Hj Hamzah
6) Konsep Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam
i) BIMB Institute Of Research And Traning Sdn.Bhd(BIRT).