Anda di halaman 1dari 2

ji yu de ji gu y sh jin zhu

:,

Hn Zhn Xing fn y zh:Hng Ji Hn, Li S Yun

jio zhng zh:Zho Tin, M lo sh

d b fen yu d wi xi chng

sh b yu b j

:
zu ch de w b sh: m x w jng hu m x l f
()

yu b sh q
(nin di w ko zhng)

sn l wi j w shn mng j

y
chung sh j r ch i j j s mn sh j

?-2000

1500

y b l hn

y s
y g
yu s
rn w

chung sh
du lu
hng shu
bng gu
sh jin
l yu

gng yun qin

m x

sh g

y yn

sh jin zhu mi yu n b l hu zh

b l d j

sh sn
l di zh shng

sh s l di zh xi

sh q y s ti j

li
yu sh y j

q sh sh j

1400

1100

yu sh y

l sh

r sh y
chun do sh yu su lu mn xi chng

sh ji sh pin r sh r y g

r sh zhn yn

:,


ji
sh y
s m r j shng sh s m r j xi li wng j shng

1050

970

s m r
cn sn so lu
d wi
l d
s m r

j du n

n l
y hu

wn y pio li yng x zh d
y yu ji

z yu

l f
mi ge rn

d zh

wng gu
lin h

sh r
li wng j xi

li wng b b ln

608-538

sh w y s l j sh li n x m j

850

500

su lu mn

x x ji

dn y l

y l y

yu x y

450

su lu b b

y s ti
y s l

n x m

wng gu fn li li wng

sn sh y
r sh sn

y si y sh b d y sh

r sh s
sn sh r
du zu z j
y
l
m
sh
yu n sh
rn wi zhng
r sh w
qu de sh
sn sh sn
,()
y
l
m
i
g
m ji sh
h x sh h m s sh zh y li wng b b ln qin, xi gi bi fng wng gu (y s li)
:
,,,,()
sn sh s
li yun:
r sh b
y si y sh,yu r sh,m ji sh,h b g sh h x fn y sh zh y li wng b b ln zh qin,
xi
gi
n
fng
wng
gu
(yu
d
d)
n hng sh
:(2007)
h x sh
shng jng l sh sh jin zhuzu zh:hn zhn xing (z xng ch bn 2007)
,
:(2008)
r sh ji
sn sh w
yu n sh h n hng sh zh y li wng b b ln zh qin,xi gi y sh
shng jng de j chzu zh: hn zhn xing (z xng ch bn 2008)
yu r sh h b g sh
,
( 1972-94) li ln ji yu (shng jng li ln 1972-94)

b d y sh zh y li wng b b ln zh qin, xi gi y dng


Ryrie(1976-78)
sn sh li
sn
sh
Ryrie yn ji shng jng(m d ch bn sh 1976-78)
;
m s sh x fn y sh
y l m sh xi y li wng qin h li wng q jin; y l m i g xi y li wng q jin

r sh li
y x ji sh

r sh q
dn y l sh

chng jin
y l s lng

y x ji sh h dn y l sh
xi y li wng q jin

sn sh q
h gi sh
sn sh b

s ji l y sh

sn sh ji
m l j sh

,
h gi sh, s ji l y sh h m l j sh
xi y fn hu bng chng jin y l s lng zh hu

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Creative Commons, 444 Castro Street,
Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

:,

:,

xn yu de ji gu y sh jin zhu Hn Zhn Xing fn y zh:Hng Ji Hn, Li S Yun jio zhng zh:Zho Tin, M lo sh

l sh

m ti f yn

sh t m ti

sh t xng zhun

r m k f yn

r sh y g sh

ji ji l ti sh

sh w
t m ti qin sh

y g, y s de tng m y f de xing d

q g ln du qin
sh

l ji f yn

, bo lu de pi tng, l ji y shng

sh q
t du sh

b g ln du hu
sh

sh li
t m ti hu sh

yu hn f yn

li lu m sh

sh t yu hn

sh sn ti s
lu n ji qin sh

sh s ti s
lu n ji hu sh

y s de dn shng y s

shu nn

gng ki

xing sh ji chun f yn

sh r
g lu x sh

f hu

jing do

shng tin

sh y
fi l b sh

shng lng

sh jin zhu mi yu n b l hu zh

30

r sh li
yu d sh

r sh q
q sh l

r sh sn
yu hn y sh
r sh s
yu hn r sh

yu d, y s de tng m y f de xing d

r sh w
yu hn sn sh

sh t yu hn

sh ji
x b li sh

, wi zh, y x sh bo lu

r sh y
b d qin sh

r sh r
b d hu sh
sh t b d

k nn r

xn tin

xn d

li yun:

:(2007)
shng jng l sh sh jin zhuzu zh:hn zhn xing (z xng ch bn 2007)

:(2008)

shng jng de j chzu zh: hn zhn xing (z xng ch bn 2008)

Ryrie(1976-78)
sh b
Ryrie yn ji shng jng(m d ch bn sh 1976-78)
fi l mn sh
sh t bo lu

4 gng yun qin

sh
y f su sh

sh t bo lu

...

sh jin

sn

sh t yu hn

, bo lu de pi tng, l ji y shng

q ch. . .


yu hn m k

y yn

sh xn

40

50

60

70

80

90

xin zi

de

hu

sh

sh

shang

zu

bi

zhng

sh

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

de

sh

jin

wi li