Anda di halaman 1dari 1

BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil kajian pustaka yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa
psikologi komunikasi berpengaruh terhadap

proses komunikasi interpersonal

yang efektif. Sehingga dapat menciptakan hubungan interpersonal yang baik.


Selain itu psikologi dan komunikasi mempunyai hubungan yang begitu erat karena
keduanya diperlukan dalam interaksi antar individu. Komunikasi interpersonal tidaklah
terjadi begitu saja, melainkan melalui proses tertentu yang pada akhirnya menimbulkan
kesimpulan dalam diri seseorang. Proses berlangsungnya komunikasi dalam diri
seseorang diterjemahkan dalam satu sistem komunikasi yang dikenal dengan sistem
komunikasi interpersonal.

5.2 Saran
Kepada mahasiswa yang bermaksud melakukan tinjauan pustaka tentang
konsep diri dan komunikasi agar dapat menambahkan pengetahuan yang lebih
dalam hal materi dan penulisannya. Setelah membaca karya tulis ini, pembaca
diharapkan dapat mengenali konsep diri sendiri sehingga dapat berkomuniksai
dengan baik.

29