Anda di halaman 1dari 1

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Akhirnya saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan gagasan konseptual yang berjudul
Kemajuan Pengetahuan dalam Sejarah Islam.
Atas motivasi mengamalkan ajaran Islam, para sahabat dan umat Islam terdorong untuk
belajar. Begitu pula pada saat zaman khulafaur rasyidin, dilanjutkan bani umayyah, bani
abbasiyah, dan setelahnya, perhatian kepada pengetahuan menjadi hal utama.

B. Saran
Jangan pernah untuk meremehkan Ilmu, karena kesuksesan
dunia ada pada ilmu, kesusksesan akhirat ada pada ilmu, dan
kesuksesan duania akhirat juga ditentukan oleh ilmu.