Anda di halaman 1dari 13

2010

1. Abstrak

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran


mengeja, menyebut dan melengkapkan perkataan kvkv dalam matapelajaran bahasa
Melayu Pemulihan Khas tahap 1 iaitu murid-murid pemulihan khas tahun 2 seramai 2
orang.
Pemilihan kumpulan sasaran untuk kajian saya ini dilakukan melalui pemerhatian
yang dilakukan sepanjang bulan Januari hingga Februari. Pemerhatian ini khusus untuk
melihat penguasaan anak-anak murid saya dalam mengeja , menyebut dan melengkapkan
perkataan kvkv.
Saya telah menggunakan kaedah IT Bestari iaitu menggunakan bahan Powerpoint
dalam pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan menyeronokkan yang memberikan
respon yang sangat baik dari kumpulan sasaran yang dipilih. Setiap aktiviti yang
disediakan dalam kaedah IT Bestari ini membolehkan murid mengaksesnya sendiri
dengan guru sebagai pembimbing. Adalah diharapkan agar kajian tindakan yang telah
dibuat ini akan dapat membantu rakan sejawatan atau sesiapa saja yang berminat
membantu para pelajar yang mempunyai masalah yang sama. Saya juga amat berharap
agar dapat membina bahan powerpoint yang sama untuk murid menguasai kemahirankemahiran perkataan yang lain dalam Bahasa Melayu khususnya murid-murid Pemulihan
Khas .

1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU

Saya telah ditugaskan mengajar murid-murid Pemulihan Khas SK. Tenggaroh


Selatan sejak tahun 2004 lagi, setiap tahun saya mengalami banyak masalah untuk
membolehkan mereka menguasai kemahiran mengeja, menyebut dan melengkapkan
perkataan. Beberapa cara telah digunakan untuk mengatasi masalah tersebut tetapi yang
pastinya masih ada di kalangan murid tahap satu yang belum menguasai kemahiran
mengeja, menyebut dan melengkapkan perkataan dengan baik terutamanya murid-murid
pemulihan khas .

Beberapa orang murid pemulihan yang berada dalam tahap satu langsung tidak
mempunyai minat dan usaha untuk menguasai kemahiran membaca. Mereka sentiasa
menjadi murid yang tersisih apabila berada di dalam kelas. Disebabkan mereka tidak
pandai membaca walaupun suku kata yang paling mudah, guru mata pelajaran yang
mengajar Bahasa Malaysia sukar untuk mengajar matapelajaran Bahasa Malaysia akibat
daripada masalah tersebut.

Dalam pemerhatian saya, mereka tidak menunjukkan kesungguhan dalam


kemahiran mengeja suku kata yang diberikan. Mereka tidak dapat membatangkan
sukukata dan mengecam sukukata dengan betul. Oleh yang demikian mereka selalu
melengkapkan suku kata atau perkataaan yang salah apabila guru meminta mereka
melengkapkan semula sukukata yang disebutkan.
Saya pernah menggunakan kaedah yang lain untuk membantu mereka mengingat semula
suku kata awalan. Kaedah tersebut adalah menyuruh mereka mengeja suku kata awalan
sebanyak sepuluh kali. Kemudian, diikuti dengan suku kata kedua. Namun, mereka masih
belum menguasainya. Akibatnya mereka berputus asa untuk mengeja perkataan tersebut.
Ini juga membuatkan murid tersebut kurang berminat untuk menguasai kemahiran
dengan sempurna dan akhirnya mereka gagal melengkapkan perkataan dengan baik.

Saya perlu memperbaiki kelemahan pada diri saya dengan membina bahanbahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk murid-murid saya .

2. FOKUS KAJIAN

Murid pemulihan memang sangat bermasalah dalam mengenal perkataanperkataan tertentu. Saya akan fokuskan kajian kali ini terhadap masalah
mengeja,menyebut dan melengkapkan perkataan kvkv. Antaranya murid tidak dapat
mengecam bunyi suku kata dan menyebut perkataan tersebut dengan tepat, mereka juga
tidak boleh mengingat bunyi suku kata awalan dan akhiran. Akibat daripada itu, mereka
juga tidak boleh melengkapkan perkataan tersebut dengan baik.

Dengan mengadakan aktiviti interaktif menggunakan perisian powerpoint


mengeja, menyebut dan melengkapkan perkataan kvkv , saya berharap dapat
meningkatkan tahap penguasaan kemahiran tersebut dan menambahkan keyakinan serta
meningkatkan minat murid terhadap pelajaran mereka.

3. OBJEKTIF KAJIAN

Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid-murid diharap akan mencapai objektif berikut
:

i.

Objektif umum

ii.

Mengatasi masalah penguasaan kemahiran mengeja , menyebut dan


melengkapkan perkataan kvkv

Objektif Khusus
Objektif khusus kajian ini adalah agar

Murid dapat menyanyikan lagu sukukata kv supaya mereka dapat


menyebut sukukata dengan betul.
murid dapat mengeja dan menyebut perkataan kvkv

Meningkatkan kebolehan murid menggunakan perisian powerpoint


dalam menguasai kemahiran melengkapkan perkataankvkv.

Guru dapat menguji keberkesanan perisian powerpoint yang dibina


untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas dalam mengeja,
menyebut dan melengkapkan perkataan kvkv

4. KUMPULAN SASARAN

Kajian ini melibatkan 2 orang murid pemulihan Khas Tahun 2 , SK Tenggaroh Selatan.
5. TINDAKAN YANG DIRANCANGKAN

5.1.

Tinjauan Masalah

Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini,


tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti telah dibuat bertujuan untuk memahami
dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan yang telah dilakukan dengan
mengutip data seperti berikut.

Pemerhatian
Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid-murid
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan didapati

murid tiada motivasi untuk belajar dan lebih banyak mendiamkan diri dan
tidak mahu mengeja sukukata dan perkataan dengan betul. Murid juga
tidak dapat melengkapkan perkataan dengan sempurna
Ujian pra ( Tarikh laksana : 27 Mac 2010 )
Ujian pra telah diberikan kepada kumpulan sasaran untuk
mengesan penguasaan murid terhadap kemahiran yang akan
diuji. Ujian ini mengandungi 24 perkataan kvkv bergambar yang perlu
dilengkapkan oleh murid .
Murid yang tidak dapat melengkapkan kurang daripada 15 perkataan adalah
terlibat dalam kajian ini.
Perkataan yang diuji
(bola,dadu,roda,jari,gigi,buku,ceri,topi,baca,kuda,lari,peti,bayi,mata,yoyo,lori,beca,du
ku,duri,guli,sudu,kayu,rusa dan sofa )
Murid melengkapkan perkataan dalam perisian powerpoint yang telah saya bina
untuk mengetahui kemahiran melengkapkan murid berdasarkan gambar.
KEPUTUSAN UJIAN PRA.

Keputusan ujian pra yang telah dilakukan adalah seperti ditunjukkan dalam jadual 1
diatas, didapati kedua-dua murid tidak dapat melepasi sasaran markah yang ditetapkan
untuk ujian melengkapkan perkataan kvkv berdasarkan gambar yang diberi. Oleh yang
demikian, saya telah membina bahan-bahan latihan secara interaktif dalam bentuk
powerpoint bagi mengeja, menyebut dan melengkapkan perkataan kvkv bagi
membolehkan murid menguasai kemahiran yang dikehendaki dengan lebih baik.

Perlaksanaan tindakan yang saya jalankan ialah

Kaedah IT Bestari

Dalam meningkatkan penguasaan kemahiran murid melengkapkan perkataan kvkv


ini, saya telah menggunakan Kaedah IT Bestari iaitu murid murid menggunakan
bahan latihan powerpoint yang telah saya bina khas untuk murid-murid pemulihan
yang terlibat.

Aktiviti yang dijalankan


Empat aktiviti yang dijalankan iaitu
a)

Nyanyi lagu sukukata dan perkataan

b)

Eja dan sebut perkataan

c)

Latihan interaktif sukukata perkataan kvkv

d)

Latihan melengkapkan perkataan interaktif.

Aktiviti 1 : Nyanyian lagu suku kata dan perkataan.


Tarikh : 30 Mac 2010 hingga 3 April 2010

Cara pelaksanaan

Guru memaparkan senikata lagu .


Murid mengeja sukukata pada lagu tersebut.
Mendengar lagu suku kata yang dinyanyikan oleh guru.
Murid menyanyikan secara individu dan berkumpulan
Murid menyanyikan lagu sukukata dengan dengan iringan muzik
Guru menambahkan pada senikata lagu dengan perkataan berdasarkan lagu suku
kata yang diberi.
Untuk pengukuhan guru menukar perkataan lain untuk menyanyikan lagu

tersebut.

Aktiviti 1

CONTOH LAGU SUKUKATA

ba ba ba ba
be be be be
bi bi bi
bi bi bi
be be be be be be
bu bu bu bu bu bu
bo bo bo
bo bo bo

Tambahkan perkataan dibelakang bersama gambar

ba

ba

ba ju

be

be

be si

bi

bi

bi ru

bi

bi

bi ri

be be be

be

bu

bu

bu

bo

bo la

bo

bo

bu

be ca

bu ku

la

pengukuhan : Guru menggunakan sukukata dan perkataan lain

Refleksi dari aktiviti 1


Daripada aktiviti yang dijalankan didapati murid sangat seronok menyanyikan lagu

sukukata dan perkataan, ini sedikit sebanyak dapat menarik minat mereka untuk
menyebut sukukata dan perkataan. Mereka juga dapat mengingat sukukata dan perkataan
yang disebut. Penggunaan gambar perkataan dihujung lagu juga sedikit sebanyak dapat
membantu murid mengingat perkataan kvkv yang digunakan. Pengukuhan dengan
perkataan kvkv lain beserta dengan gambar dapat menambahkan lagi perkataan yang
boleh diingati murid.

Aktiviti 2 : Mengeja dan menyebut perkataan


Tarikh : 14 April hingga 17 April 2010

Cara Pelaksanaan:

Murid mengguna bahan powerpoint yang telah dibina guru untuk mengeja dan
membunyikan sukukata serta menyebut perkataan kvkv yang disediakan.
Murid diminta klik pada sukukata dan perkataan, suara mengeja dan menyebut
sukuta akan kedengaran dan murid perlu mengikuti suara sukukata dan perkataan
tersebut

Contoh slaid yang digunakan : Slid tak dapat dimasukkan

Refleksi dari aktiviti 2


Dalam menjalankan aktiviti 2 ini, saya dapati murid dapat mengeja dan menyebut
perkataan kvkv dengan mudah kerana dibantu bahan powerpoint yang telah saya
sediakan. Pada sukukata dan perkataan dalam slaid itu telah ditambahkan suara
menyebabkan murid mudah untuk mengikuti suara sukukata dan perkataan. Murid dapat

menggunakannya berulang-ulang, ini membolehkan murid mengeja dan menyebut


dengan betul

Aktiviti 3 : Latihan interaktif mengisi sukat awal dan akhir, padan perkataan, isi
huruf tertinggal menggunakan bahan powerpoint yang dibina guru

Cara Pelaksanaan:

Murid menggunakan bahan latihan interaktif powerpoint padan perkataan, mengisi


sukukata awal dan akhir ,mengisi huruf tertinggal perkataan kvkv berdasarkan gambar
yang diberi.
Gambar tidak dapat disertakan

Refleksi dari aktiviti 3


Aktiviti 3 yang dijalankan ini telah berjaya menarik minat murid untuk terus
menggunakan latihan powerpoint yang disediakan. Ini kerana murid dapat menjalankan
aktiviti yang pelbagai iaitu mengisi sukukata awal dan akhir perkataan, padan perkataan
dan mengisi huruf tertinggal perkataan . Cara ini sedikit sebanyak membolehkan murid
menguasai kemahiran menggunakan komputer dan dengan menggunakan hyperlink
dalam powerpoint ini semakin menarik minat untuk murid terus belajar. Saya juga sangat
teruja dengan perubahan sikap murid yang telah berminat untuk mengulangi latihanlatihan yang telah saya sediakan itu.
Aktiviti 4 : Penggunaan bahan latihan Powerpoint melengkapkan perkataan kvkv
dengan betul.
Tarikh

: 4 Mei hinga 8 Mei 2010

Cara Pelaksanaan:

Murid mengguna bahan powerpoint yang telah dibina guru untuk


melengkapkan perkataan kvkv berdasarkan gambar yang diberi.

Murid melengkapkan perkataan kvkv secara rawak melalui nombor soalan


yang diberi.

Gambar tidak dapat disediakan

Refleksi dari aktiviti 4


Semasa menjalankan aktiviti ini, saya dapati murid telah dapat melengkapkan perkataan
berdasarkan gambar dengan baik. Kaedah pengulangan melengkapkan perkataan
ini,sangat membantu mereka melengkapkan sebarang perkataan kvkv. Disamping itu
mereka juga dapat mempelajari bagaimana menggunakan bahan latihan perpandukan
komputer dan mereka dapat belajar menggunakan papan kekunci dan tetikus yang ada
pada komputer. Ini sedikit sebanyak membolehkan mereka bukan sahaja celik huruf,
malahan juga celik IT.

UJIAN POS
1. Ujian pos ( Tarikh laksana : 25 Mei 2010 )
Ujian pos telah diberikan kepada kumpulan sasaran untuk
Mengesan sejauh mana keberkesanan aktiviti yang dijalankan

dapat membantu penguasaan murid terhadap kemahiran yang


diuji. Ujian ini sama seperti ujian pra mengandungi melengkapkan 24
perkataan kvkv yang diberikan.
Murid yang tidak dapat membaca dan melengkapkan kurang daripada 20
perkataan adalah gagal dalam kajian ini.
Perkataan yang diuji
(bola,dadu,roda,jari,gigi,buku,ceri,topi,baca,kuda,lari,peti,bayi,mata,yoyo,lori,beca,du
ku,duri,guli,sudu,kayu,rusa dan sofa )
Murid melengkapkan perkataan dalam perisian powerpoint yang telah saya bina untuk
mengetahui kemahiran melengkapkan perkataan murid berdasarkan gambar.

Keputusan ujian pos yang telah dijalankan adalah seperti ditunjukkan dalam jadual 2
diatas. Keputusan menunjukkan murid telah berjaya melengkapkan perkataan kvkv dan
melepasi had yang ditetapkan

Penilaian dan refleksi


Berdasarkan Ujian Pos dan analisis yang telah dilaksanakan , saya dapati bahawa
Program IT Bestari yang saya bina menggunakan program perisian powerpoint khusus
untuk murid pemulihan ini merupakan salah satu kaedah yang sesuai dan dapat menarik
minat murid pemulihan khas untuk menguasai kemahiran mengeja, menyebut dan
melengkapkan perkataan kvkv.
Hasil Kajian ini juga telah menunjukkan perkembangan murid pemulihan dalam
mengenal perkataan kvkv dengan mudah. Mereka telah dapat melengkapkan perkataan
kvkv dengan baik berdasarkan gambar ataupun secara lisan.
Atas kesedaran ini , saya amat yakin dan ingin meneruskan membina bahan-bahan
seperti ini untuk kemahiran-kemahiran asas mengeja, menyebut dan melengkapkan
perkataan yang lain pula. Saya juga amat berharap agar sentiasa mendapat sokongan
daripada pihak sekolah serta rakan-rakan sama ada daripada sumbangan idea dan juga
kewangan bagi membolehkan saya membina banyak lagi bahan-bahan seperti ini.

6.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya.


Sebagai lanjutan daripada kajian ini, saya bercadang untuk menjalankan kajian
yang seterusnya iaitu IT Bestari untuk kemahiran asas mengeja, menyebut dan
melengkapkan perkataan kvkvk.
Saya akan cuba menambahkan lagi aktiviti interatif menggunakan aplikasi
powerpoint yang telah saya pelajari sebaik mungkin....Insyaallah..