Anda di halaman 1dari 3

Matapelajaran

Kelas
Bilangan Murid
Masa
Tarikh
Tema
Tajuk
Standard

Sains
4 Mawar
32 Orang
12.45 1.45
19/9/2016
Sains Bahan
Sifat Bahan
7.2 Sifat Bahan

Kandungan
Standard

7.2.6 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya

Pembelajaran
Hasil

iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar dengan menjalankan aktiviti.
Di akhir pembelajaran, murid dapat:

Pembelajaran

1. Menerangkan maksud sifat bahan lut cahaya, legap, dan lut sinar
secara individu di hadapan kelas.
2. Menjalankan eksperimen bagi menguji sifat bahan sama ada lut
cahaya, lut sinar, atau legam.
3. Menjawab lembaran kerja sifat bahan dari segi penembusan cahaya

EMK
Resos

dengan markah sekurang-kurangnya 80%.


Kreativiti dan Inovasi
Plastik jernih, plastik berwarna, kertas tebal berwarna (hitam), botol

Kemahiran

plastik, kain, kayu, akuarium, kotak pensel, batuan kecil


Menjana idea

Saintifik

Memerhatikan
Meramalkan

Pengetahuan

Mengumpulkan dan mengelaskan


Murid- murid tahu bahawa terdapat pelbagai jenis objek yang berbeza di

Sedia Ada
Kaedah

sekeliling mereka. Murid faham sifat tembus dan sifat tidak tembus.
Eksperimen

Pengajaran dan

Penyoalan

Pembelajaran
Nilai Murni

Bekerjasama

Fasa
Orientasi

Isi Kandungan
Aktiviti

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1. Guru meminta beberapa orang murid

Catatan
Aktiviti:

(10 minit)

memerhati

untuk

Pemerhatian

bahan

diletakkan di dalam akuarium. Mereka

melihat

barang-barang

yang

diminta untuk menyebut barang-barang

Resos:

yang terdapat di dalam akuarium tersebut.

Akuarium, Kotak

2. Seterusnya, guru menukar barang-

pensel, batuan

barang di dalam akuarium dan melapis

kecil

akuarium tersebut dengan kertas berwarna


hitam.

KPS:

3. Beberapa orang murid yang lain pula

Memerhatikan,

disuruh untuk menyatakan bahan-bahan

meramalkan

baru

yang

telah

diletakkan

di

dalam

akuarium tersebut.
4. Guru membuat rumusan bagi aktiviti
Pencetusan

Bahan lut sinar,

yang telah dijalankan sebentar tadi.


1. Guru menunjukkan sebuah carta yang

KPS: Menjana

Idea

bahan lut

menunjukkan

idea,

(10 minit)

cahaya dan

penembusan cahaya.

bahan legap.

2.

Sifat

sifat-sifat

bahan

melalui

berkomunikasi

penembusan

cahaya

yang

ditunjukkan adalah:
a) Lut sinar
b) Lut cahaya
c) Legam
3. Guru meminta murid untuk memikirkan
beberapa bahan lain yang mempunyai sifat
legap: lut sinar: atau lut cahaya.
4. Beberapa orang murid dipilih secara
rawak untuk menyebut bahan-bahan yang
mempunyai sifat-sifat yang telah disebut
Penstruktura

Eksperimen sifat

tadi.
1. Secara berkumpulan, murid melakukan

n Idea

penembusan

eksperimen

(20 minit)

cahaya bahan

penembusan cahaya bahan.

bagi

memerhati

sifat

Aktiviti:
Eksperimen

2. Setiap kumpulan diberi plastik jernih,

Resos: Plastik

plastic berwarna, kertas tebal berwarna

jernih, plastik

hitam, botol plastik, kain dan kayu.

berwarna,

3. Guru meminta murid untuk meletakkan

kertas tebal

sebuah objek kecil di sebalik setiap bahan

berwarna

eksperimen dan memerhati sama ada

(hitam), botol

objek tersebut dapat dilihat atau tidak

plastik, kain,

disebalik bahan eksperimen.

kayu

4. Semua pemerhatian dicatatkan.


5.

Murid-murid

mengisi

jadual

sifat

penembusan cahaya bahan.

KPS:
Memerhatikan,
mengumpul dan

mengelaskan
Sifat Bahan (Tandakan
Bahan
Plastik
Kayu

Aplikasi

Latihan

(15 minit)

Legam

Lut Sinar
Nilai:
Bekerjasama

1. Guru memberikan latihan kepada murid.

Aktiviti:

2. Soalan latihan:

Menjawab

a) Nyatakan 2 kegunaan bagi setiap sifat

latihan

bahan iaitu bahan legam, bahan lut sinar,


dan bahan lut cahaya.

KPS:Membuat

b) Murid diminta untuk melukis satu bahan

inferens

bagi yang mempunyai sifat legam bersama


dengan kegunaanya.

EMK: Kreativiti
dan inovasi

Refleksi

Refleksi

1. Guru meminta beberapa orang murid

(5 minit)

pembelajaran

untuk membuat refleksi mengenai perkara


yang telah dipelajari pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai