Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran

Kelas
Bilangan Murid
Masa
Tarikh
Tema
Tajuk
Standard

Sains
5 Kenanga
27 orang
8.15-9.15
10/10/2016
Bumi dan Sains Angkasa
Bumi, Bulan dan Matahari
11.2 Fasa-fasa bulan

Kandungan
Standard

11.2.3

Pembelajaran

menggambarkan fasa Bulan seperti anak bulan, bulan sabit, bulan

Menggunakan

perhubungan

ruang

dan

masa

untuk

separa dan bulan purnama dalam satu edaran lengkap dengan


Hasil

mengikut takwim Qamari.


Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Pembelajaran

1.

Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis fenomena fasa-fasa

bulan.
2.

Menyusun atur setiap peringkat fasa-fasa bulan.

EMK
Resos
Kemahiran

3. Menamakan fasa bulan berdasarkan simulasi


Kreativiti dan Inovasi.
7 Biji Bola Pingpong, Tayangan Video Powtoon Fasa- fasa Bulan
Kemahiran berkomunikasi

Saintifik

Menganalogikan

Pengetahuan

Memerhati
Pelajar pernah melihat Bulan pada malam hari. Pelajar tahu bulan

Sedia Ada

hanya kelihatan bercahaya pada malam hari. Pelajar mengetahui Bulan

Kaedah

berbentuk sfera. Pelajar tahu Bulan beredar mengelilingi Bumi.


Video

Pengajaran dan

Berpusatkan guru dan murid

Pembelajaran
Nilai Murni

Penyoalan
Bekerjasama, teliti, Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada
cara memahami alam

Fasa
Orientasi

Isi Kandungan
Soal Jawab

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang

Catatan
Nilai : Minat dan

(10 minit)

Bentuk Bulan

pengalaman murid melihat Bulan pada

bersifat ingin tahu

malam hari.

dengan

Contoh Soalan:

alam sekeliling.

tentang

a.Pernahkah kamu melihat bulan di waktu

KPS: Berkomunikasi

malam ?
b. Cuba kamu lakarkann bentuk bulan yang
kamu pernah lihat pada waktu malam.
2.

Guru

menyoal

pelajar

berdasarkan

lakaran yang dibuat.


Contoh Soalan :
a. Antara berikut yang manakah bentuk
bulan sebenarnya ?
(Nota
kepada

Guru

mestilah

pelajar

bentuk

menegaskan
bulan

adalah

sfera.)
b. Mengapa anda melihat bentuk bulan yang
berbeza-beza ?
3. Guru membuat rumusan bentuk bulan
yang dilakar oleh murid serta menjelaskan
bentuk bulan adalah sfera seperti bola
Cadangan Komunikasi :
a. Bentuk bulan yang diperhati dari
kelihatan berbeza
dinamakan sebagai fasa-fasa bulan.
b. Perubahan bentuk bahagian bulan
yang kelihatan
bercahaya menyebabkan kejadian fasaPencetusan
Idea

Tayangan Video

fasa bulan.
Jenis Aktiviti :

KB : Mencirikan

Tayangan Video Interaktif

KPS : Memerhati,

(15 minit)

berkomunikasi
1. Guru mengedarkan lembaran nota yang

Nilai: Teliti.

mengandungi

nota

mengenai

fasa-fasa

Bulan.

BBM : Tayangan
Video.

2. Guru menayangkan kepada murid video


fasa-fasa bulan menerusi aplikasi PowToon.
3. Guru memperkenalkan kepada murid
setiap fasa-fasa Bulan menerusi tayangan
video tersebut. Murid diminta untuk merujuk
kepada lembaran nota yang telah diberikan
sebagai rujukan.
Penstrukturan

Simulasi

Idea

kejadian

(15 minit)

fasa Bulan

1. Guru membahagikan murid kepada 5


fasa-

kumpulan mengikut susunan ahli kumpulan


yang telah guru tetapkan.
2. Guru menunjukkan gambar fasa-fasa
bulan.
1. Anak Bulan
2. Bulan Sabit
3. Bulan separa
4.Bulan hampir
purnama.
5. Bulan purnama
3. Guru memberikan 7 biji bola ping pong
yang diwarnakan

( hitam separuh)

kepada setiap kumpulan.


4. Setiap kumpulan dikehendaki melakukan
simulasi seperti yang terdapat dalam buku
teks halaman 197.
5. Guru melakukan simulasi terlebih dahulu
sebagai contoh kepada murid

6. Guru akan memantau simulasi yang


dilakukan oleh murid dengan meminta setiap
kumpulan menunjukkan simulasi mereka
kepada guru.

Aplikasi

Lembaran Kerja

(15 minit)

Jenis Aktiviti : Perbincangan dan menjawab

Nilai : Bekerjasama,

lembaran kerja

berani

bertanya,

minat dan sifat ingin


1. Murid diminta untuk

menyelesaikan

soalan dalam Lembaran Kerja

tahu
BBM

Lembaran

Kerja.
2. Guru dan murid kemudiannya bersamasama membincangkan hasil kerja murid
Refleksi

Mensyukuri

(Lembaran Kerja 1 )
1. Murid diberikan ruang untuk membuat

KB: Menjana idea,

(5 minit)

keindahan alam

kesimpulan

membuat

ciptaan Tuhan

pada hari ini.

ringkas

mengenai

pelajaran

kesimpulan,
menghubungkait.

2.

Murid

dibimbing

untuk

keindahan alam ciptaan Tuhan.

mensyukuri

Nilai

Menyedari

bahawa

sains

merupakan

satu

daripada

cara

memahami alam.