Anda di halaman 1dari 23

Jawatan

Guru matapelajaran

Tugas Pegawai
Atasan Yang Ada
Hubungan

Tugas dan
Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas PegawaiPegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta
Jenis Hubungan

1. Guru Besar
mengeluarkan
arahan.

1.1. Menyediakan rancangan


pelajaran.

Arahan Guru Besar

1.1.

Ketua Panitia.

2. Penolong Kanan
1
memastikan
arahan
dijalankan.

1.2. Menjalankan proses


pengajaran dan
pembelajaran yang
efektif.

Arahan Guru Besar

1.2.

Guru Mata
Pelajaran

1.3. Memeriksa buku latihan


pelajar.

Arahan Guru Besar

1.3.

Ketua Panitia.

1.4. Menggubal soalan


peperiksaan prestasi.

Arahan Guru Besar

1.4.

Ketua Panitia

1.5. Memeriksa skrip jawapan


pelajar.

Arahan Guru Besar

1.5.

Ketua Panitia.

1.6. Menghantar buku


latihan/nota kepada
Penolong Kanan.

Arahan Guru Besar

1.6.

Ketua Panitia.

1.7. Memastikan keselamatan


pelajar semasa di
makmal, dan kerja luar
bilik darjah.

Arahan Guru Besar

1.7.

Guru Pusat
Sumber/
Penyelaras
PSPN.

1.8. Menggunakan BBM


dalam
Pengajaran dan
Pembelajaran.

Arahan Guru Besar

1.8.

Pegawai yang
berkenaan.

1.9. Menghadiri kursus yang


berkaitan.

Arahan Guru Besar

BAHAGIAN 8

PROSES KERJA & CARTA ALIRAN

8.1

Akademik

Jawatan

Guru Matapelajaran

A.

PROSES KERJA- MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pentadbir.
Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran
daripada Ketua Panitia.

Guru Mata Pelajaran

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan


tahunan dan harian.
Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu (Hari Khamis).
Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak
dan ditandatangani oleh Guru Besar.

CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan buku rekod mengajar.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan


rancangan
pengajaran

Melengkapkan buku rekod

Menyerahkan ke Pejabat.

Mengambil semula

Tamat

B. PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Menulis rancangan pengajaran harian.
Masuk kelas mengikut jadual.
Ucap selamat dan doa.
Memastikan kelas dalam keadaaan bersih.
Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kedatangan.
Induksi set.

Guru Mata Pelajaran

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.


Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.
Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan
menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.
Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.
Menerapkan nilai-nilai murni.
Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan
dan kerja rumah.

Pelajar

Ucapan terima kasih kepada guru.

CARTA ALIRAN

Mula
Menulis rancangan pengajaran
Guru masuk kelas mengikut jadual
Pelajar ucap selamat dan doa
Memastikan kelas bersih dan teratur
Arahkan
pelajar bersih
dan susun kelas

Tidak

Bersih dan teratur?


Ya
Guru menyemak kehadiran pelajar
Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran
Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung

Bimbingan
individu atau
kumpulan

Tidak

Objektif pengajaran tercapai?


Ya
Latihan dan pengukuhan
Menerapkan nilai murni
Membuat rumusan pengajaran dan
pembelajaran
Tindak ikut selanjutnya

Ucapan terima kasih kepada guru

C.

Tamat
PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA
Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk
Mengumpul buku latihan pelajar.

Guru Mata Pelajaran


Menyemak buku latihan pelajar.
Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan
Mengumpul buku latihan

Menyemak
Tidak
Penilaian
Pembetulan
Mengembalikan buku latihan pelajar

Tamat

D.

PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.
Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Panitia.
Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.
Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Guru Mata Pelajaran


Mengetip dan menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam
kelas.
Menyimpan soalan di dalam bilik Penolong Kanan Pentadbiran.
Meletakkan soalan di bilik Penolong Kanan pada hari peperiksaan
berlangsung.

CARTA ALIRAN

Mula

Menyediakan soalan mengikut format dan


topik
Menyerahkan soalan untuk disemak oleh
Ketua Panitia
Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk
diperbanyak.

Mengambil semula soalan yang telah


diperbanyak.
Mengetip dan menyusun soalan mengikut
bilangan pelajar.

Menyimpan soalan di dalam bilik Penolong


Kanan Pentadbiran.
Meletakkan soalan di bilik Penolong Kanan
pada hari peperiksaan berlangsung.

Tamat

E.

PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA
Mengambil skrip jawapan.
Menanda skrip jawapan pelajar.
Menyerahkan markah kepada guru kelas.

Guru Mata Pelajaran


Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada
pelajar.
Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.
Membuat tindakan susulan.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil skrip pelajar.

Menanda skrip jawapan pelajar.


Menyerahkan markah kepada guru kelas.

Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar.


Kelemahan
Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar.

Pemulihan
Tamat

F.

PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA


PENOLONG KANAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang
ditetapkan.
Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Guru Mata
Pelajaran

Menyemak dan membuat pengesahan.


Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah,
sederhana, dan terbaik dari kelas masing-masing.
Menyerahkannya kepada penyemak ( Penolong Kanan ).

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan kepada pelajar.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.


Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan.

Menyerahkan kepada penyemak.

Tamat

G.

MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL, DAN KERJA


LUAR BILIK DARJAH

JAWATAN

PROSES KERJA
Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal.
Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang
dibenarkan sahaja.

Guru Mata
Pelajaran

Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang


berkaitan sahaja.
Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik
selepas digunakan.
Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.
Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal.


Mengarahkan pelajar supaya membawa buku
dan
peralatan yang dibenarkan.
Mengarahkan pelajar mengambil /
menggunakan peralatan yang berkaitan.
Mengarahkan pelajar membersihkan semua
peralatan /
meja / bilik selepas digunakan.
Mengarahkan pelajar mengembalikan semula
peralatan ke tempat asal.

Tamat

H.

PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

JAWATAN

ROSES KERJA
Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan
dengan tajuk).

Guru Mata Pelajaran

Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.


Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil / menyediakan BBM.

Menggunakan BBM dalam proses P & P.


Menyimpan semula BBM di tempat yang
dikhaskan.

Tamat

I.

PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Mendapatkan surat arahan dari Guru Besar.

Guru Mata Pelajaran

Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.


Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.

CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan surat arahan.

Menghadiri kursus mengikut tarikh.


Melapor / manik curai kepada Guru Besar /
GPK

Mengadakan Kursus Dalaman. Mengedarkan


bahan.

Tamat

BAHAGIAN 9

NORMA KERJA

Jawatan

Bil

Guru Matapelajaran

Aktiviti

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang


Dijalankan Dalam
Seminggu

1.

Menyediakan rancangan pengajaran


harian

30 minit

2 jam 30 minit

2.

Menjalankan proses pengajaran dan


pembelajaran

28 X 30 minit

840 minit

6C14

1 kelas x 5 masa

600 minit

5C6

x 30 minit

Matapelajaran: Sains
6C1

5C8
Matapelajaran: Kajian Tempatan
5C7

1 kelas x 2 masa
x 30 minit

Matapelajaran: Pend. Seni Visual


5C10

1 kelas x 2 masa
x 30 minit

Matapelajaran: Pend. Muzik


6C1

1 kelas x 2 masa
x 30 minit

6C14

60 minit

60 minit

120 minit

3.

Memeriksa buku latihan pelajar

60 minit

300 minit

4.

Menggubal soalan peperiksaan

120 minit

Sekali setahun

5.

Memeriksa skrip jawapan pelajar

120 minit

Sekurang-kurangnya 4
kali setahun

Mengisi markah ujian/peperiksaan

30 minit

Sekurang-kurangnya 4
kali setahun

Menjalankan analisis post mortem

60 minit

Sekurang-kurangnya 4
kali setahun

6.
7.

BAHAGIAN 9

SENARAI SEMAK

Jawatan

Guru Matapelajaran

Bil
1.

Aktiviti

Tanda

Catatan

Menyediakan rancangan pengajaran


harian

2.

Menjalankan proses pengajaran dan


pembelajaran

3.

Menyediakan headcount dan TOV

4.

Memeriksa buku latihan pelajar

5.

Menggubal soalan peperiksaan

6.

Memeriksa skrip jawapan pelajar

7.

Mengisi markah ujian/peperiksaan

8.

Menjalankan analisis post mortem

BAHAGIAN 10
Jawatan

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN


Guru Matapelajaran

Bil

BORANG

1.

Rekod Pengesanan 100 % (PK01)

2.

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran (PK 04)

3.

Laporan Semakan Buku Latihan Murid (PK 06)

4.

Instrumen Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Guru (Diisi oleh murid)