Anda di halaman 1dari 2

NAMA :

KELAS :

20
UJIAN TOPIKAL TINGKATAN 2
BAB 8 : PERUBAHAN PENDUDUK
Jawab semua soalan berikut.

1. Perubahan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor


a)
b)
c)
(3 markah)
2. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran
a)
b)
c)
(3 markah)

3. Lengkapkapkan rajah dengan definisi berikut.


Imigrasi
Migrasi
Emigrasi

(2 markah)

BAB 9: MIGRASI PENDUDUK

4. Lengkapkan rajah di bawah.

Migrasi

(6 markah)

5. Nyatakan faktor tarikan dan faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi penduduk dari luar
bandar ke bandar.

MIGRASI

Faktor Tolakan

Faktor Tarikan
(6 markah)