Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR .....................................................................................i
DAFTAR ISI ...................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................1
B. Rumusan Masalah ...........................................................................2
C. Tujuan...............................................................................................2
D. Sasaran ............................................................................................3
BAB II TATALAKSANA PEMULASARAAN JENAZAH
I. Pengertian.....................................................................................................4
II. Dasar Kebijakan ..........................................................................................4
III. Istilah yang Dipakai ...................................................................................5
IV. Ruang Lingkup ...........................................................................................7
A. Pelayanan.........................................................................................7
1. Prinsip Pelayanan Jenazah ..........................................................7
2. Ciri Khusus Pelayanan Jenazah ..................................................7
3. Jenis Pelayanan terkait Kamar Jenazan .......................................8
4. Tujuan Pelayanan ........................................................................9
5. Penatalaksanaan Jenazah di Rumah Sakit ...................................10
6. Embalming dan Pengiriman Jenazah ..........................................11
B. Sumber Daya Manusia ....................................................................12
C. Sarana ..............................................................................................12
D. Prasarana..........................................................................................14
V. Infeksi Nosokomial pada Pemulasaraan Jenazah ........................................17
VI. Patogenesis Infeksi Nosokomial ................................................................18
VII. Trasmisi Infeksi ........................................................................................18
VIII. Prinsip Pencegahan Infeksi Nosokomial pada Pemulasaraan Jenazah....19
IX. Daftar APD Pemulasaraan Jenazah ...........................................................20
X. Tatalaksana...................................................................................................20
XI, Pembiayaan ................................................................................................25
XII. Penanganan Alat-alat Setelah Penanganan Jenazah .................................26
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .....................................................................................29

Daftar Pustaka ................................................................................... 30

LAMPIRAN 1 Alur Jenazah dan SKK (Surat Keterangan Kematian)


LAMPIRAN 2 Konsep Alur Pelayanan Jenazah di Rumah Sakit dalam
Kondisi Bencana
LAMPIRAN 3 - Tahap-tahap Penanganan Jenazah
LAMPIRAN 4 Klasifikasi Pemulasaraan Jenazah
LAMPIRAN 5 Contoh Formulir Otopsi
LAMPIRAN 6 Contoh Visum Mati
LAMPIRAN 7 Tata Cara Pemulasaraan Jenazah dengan HIV dan AIDS

Daftar Pustaka

1. .., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Maestro.


2. Budiyanto, A, dkk. Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran Forensik
FK-UI, Jakarta, 1997.
3. Departemen Kesehatan

RI

dan

Kepolisian

Negara

RI.

Pedoman

Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal, Departemen


Kesehatan RI, 2004.
4. Kinght, B. Pathology Forensic, 2nded, Oxford University Press Inc, New York,
1996.
5. Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
6. Vincent J.D.Forensic Pathology, 2nd Edition, Baca Raton, London, Mew York,
Washington D.C., 2001.