Anda di halaman 1dari 3

Soal Objektif

1. Dari hasil pengujian daya hantar listrik terhadap larutan A dan B diperoleh hasil:
Pada laruan A lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas, sedangkan pada
larutan B lampu menyala dan terdapat gelembung gas. Kesimpulan yang didapat dari hasil
pengujian tersebut adalah......
a. Larutan B adalah elektrolit karena lampu menyala
b. Larutan B adalah elektrolit karena mudah larut dala air
c. Larutan B adalah non elektrolit karena terdapat gelembung gas
d. Larutan B adalah non elektrolit karena mudah larut dalam air
e. Larutan A adalah elektrolit karea lampu tidak menyala
2. Daya hantar listrik terbesar diberikan oleh......
a. NH3 0,1 M
b. NH3 0,05 M
c. NaCl 0,1 M
d. CH3COOH 0,1 M
e. CH3COOH 0,05 M
3. Dalam bentuk lelehannya, garam dapur tidak dapat menghantarkan arus listrik karena....
a. Dalam bentuk lelehannya dihasilkan ion-ion
b. Dalam bentuk lelehannya tidak dihasilkan ion-ion
c. Dalam lelehannya terdapat ion-ion
d. Dalam lelehannya terdapat unsur-unsur
e. Dalam lelehannya terdapat atom-atom
Untuk menjawab soal nomor 4 sampai 6
a. Jika pernyataan betul, alasan betul dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat;
b. Jika pernyataan betul, alasan betul dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab
akibat;
c. Jika pernyataan betul, alasan salah dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab
akibat;
d. Jika pernyataan salah, alasan betul dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab
akibat;
e. Jika kedua pernyataan itu semuanya salah

4. Garam dapur bila dilarutkan dalam air, dapat menghantarkan listrik.


SEBAB A
Dalam air, garam dapur terurai menjadi ion-ion.
5. HCl merupakan senyawa kovalen yang non elektrolit.
SEBAB D
HCl merupakan asam kuat.
6. Asam asetat merupakan elektrolit lemah.
SEBAB A
Ion-ion Asam asetat hanya terionisasi sebagian.
Untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9
a. Jika (1), (2), dan (3) betul
b. Jika (1) dan (3) betul
c. Jika (2) dan (4) betul
d. Jika hanya (4) betul
e. Jika semua betul
7. Yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah....C
1. MgCl2
2. H2O
3. KOH
4. NH3
8. Yang mempengaruhi kekuatan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik adalah... B
1. Jumlah ion yang terkandung dalam larutan
2. Kemudahan larut dalam air
3. Konsentrasi zat
4. Kontaminan
9. Di bawah ini pernyataan yang tepat untuk larutan elektrolit adalah.... E
1. Mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas
2. Berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen
3. Dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif
4. larutan yang dapat menghantarkan arus listrik

Soal esei
1. Apakah yang menyebabkan suatu larutan bersifat elektrolit?
2. Apakah NaCl dalam bentuk kristal dapat menghantarkan arus listrik?
3. Bagaimana hubungan antara molaritas dengan kekuatan suatu larutan dalam
menghantarkan arus listrik?
4. Perhatikan tabel berikut
No.
1
2
3

Nyala lampu
Redup
Tidak menyala
Terang

Gelembung
Sedikit
Tidak ada
Banyak

a. Manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan
larutan nonelektrolit secara berturut-turut?
b. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan nyala lampu dan jumlah gelembung
yang dihasilkan dari ketiga larutan di atas?
5. Diketahui :
1. HCl 1 M
2. H2SO4 0.5 M
3. H3PO4 0.2 M
a. Tuliskan reaksi ionisasi dari ketiga senyawa tersebut!
b. Tentukan jumlah ion-ion yang terionisasi pada ketiga senyawa tersebut!
c. Manakah yang daya hantar listriknya lebih kuat?
6. HCl merupakan senyawa kovalen yang termasuk elektrolit.
a. Sebutkan 3 senyawa kovalen lainnya yang termasuk elektrolit?
b. Mengapa senyawa kovalen juga termasuk kedalam elektrolit?