Anda di halaman 1dari 18

TRESCA STUDY GROUP

Teori Atom
1. Di antara pernyataan berikut yang
kurang tepat adalah ....
A. atom adalah unit pembangun materi
B. unsur terdiri dari sejenis atom
C. senyawa terdiri dari dua atau lebih
jenis atom
D. atom tidak dapat dibagi lagi
E. atom terdiri dari partikel subatom
2.

Elektron ditemukan oleh ....


A. J.J Thomson
B. J. Chadwick
C. E. Rutherford
D. Henry Bacquerel
E. R.A. Milikan

3.

Gambar di bawah ini merupakan model


atom yang dikemukakan oleh ....
A. J.J Thomson
B. Niels Bohr
C. John Dalton
D. E. Rutherford
E. E. Schrodinger

4.

Gagasan utama dalam teori atom Niels


Bohr adalah ....
A. gagasan tentang partikel dasar
B. gagasan tentang inti atom
C. gagasan tentang tingkat energi
dalam atom
D. gagasan tentang isotop
E. gagasan tentang orbital

Partikel Subatom dan Notasi Unsur


5. Partikel dasar penyusun atom terdiri
atas proton, neutron, dan elektron.
Muatan listrik partikel dasar terebut
adalah ....
A. -1, +1, 0
B. +1, -1, 0
C. +1, 0, -1

D. -1, 0, +1
E. 0, -1, +1
6.

Partikel penyusun inti atom adalah ....


A. proton
B. neutron
C. neutron dan elektron
D. proton dan neutron
E. proton, elektron, dan enutron

7.

Isotop
terdiri dari ....
A. 15 proton, 15 elektron, dan 35
elektron
B. 15 proton, 16 elektron, dan 35
neutron
C. 15 proton, 15 elektron, dan 16
neutron
D. 16 proton, 16 elektron, dan 15
neutron
E. 35 proton, 35 elektron, dan 16
neutron

8.

Diketahui isotop
, maka ion Mg2+
memiliki ....
A. 12 elektron di sekitar inti
B. 12 elektron di dalam inti
C. 10 elektron di dalam inti
D. 10 elektron si sekitar inti
E. 14 elektron di dalam inti

9.

Diketahui X3+ memiliki 21 elektron dan


28 neutron, maka nomor atom X adalah
....
A. 18
B. 21
C. 24
D. 27
E. 28

10. Unsur fluorin dengan lambang


mengandung ....
A. 9 neutron, 19 proton
1

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

B.
C.
D.
E.

9 neutron, 10 proton
10 proton, 9 elektron
9 proton, 10 neutron
9 proton, 10 elektron

11. Ion X2+ mempunyai 24 elektron. Jika


unsur X mempunyai 30 neutron, maka
lambang unsur X adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.
3+
12. Ion
mempunyai proton,
neutron, dan elektron berturut-turut
sebanyak ....
A. 45, 45, 58
B. 45, 103, 58
C. 45, 58, 48
D. 45, 58, 45
E. 45, 58, 42

Isotop, isoton, isoelektron dan isobar


13. Unsur yang merupakan isoton dari
adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.
14. Ion Mg2+ memiliki jumlah elektron yang
sama (isoelektron) dengan ....
A. Ar
B. ClC. Na+
D. S2E. Ca2+
15. UMPTN 1991 Rayon B
Spesi yang mempunyai jumlah elektron
yang sama dengan
adalah ....
A.
+
B.
+
C.
2

D.
E.

23+

Kelimpahan unsur di Alam


16. Tembaga terdiri atas isotop Cu-65 (20%)
dan isotop Cu-63 (80%), maka massa
atom relatif (Ar) tembaga adalah ....
A. 63,2
B. 63,4
C. 63,6
D. 63,8
E. 64,2
17. Magnesium memiliki isotop Mg-24
(60%), Mg-25 (30%) dan Mg-26 (10%).
Maka massa atom relatif magnesium
adalah ....
A. 24,3
B. 24,5
C. 25
D. 25,3
E. 25,5
Konfigurasi Elektron
18. Di antara unsur berikut yang
mempunyai elektron valensi terbanyak
adalah ....
A. 5P
B. 7Q
C. 9R
D. 11S
E. 15T
19. Suatu atom mempunyai konfigurasi
elektron K = 2; L = 8; M =18; N = 7.
Salah satu isotopnya mempunyai nomor
massa 80. Isotop tersebut mengandung
....
A. 35 elektron dan 35 neutron
B. 35 proton dan 35 neutron
C. 35 proton dan 45 neutron
D. 35 elektron dan 80 neutron
E. 80 elektron dan 80 proton
20. Suatu atom mempunyai 21 neutron dan
nomor massa 40. Unsur tersebut

TRESCA STUDY GROUP

mempunyai elektron valensi sebanyak


....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
E. 9
21. Suatu atom mempunyai 3 kulit atom
dan 5 elektron valensi. Nomor atom
unsur tersebut adalah ....
A. 3
B. 5
C. 7
D. 13
E. 15

22. Jumlah elektron valensi unsur Kr


dengan nomor atom 36 adalah ....
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
23. Konfigurasi elektron dari ion
adalah ....
A. 2) 8) 2)
B. 2) 8)
C. 2) 8) 8)
D. 2) 8) 4)
E. 2) 8) 8) 3)

2-

24. Konfigurasi elektron ion Y3- dari suatu


unsur
adalah ....
2
2
A. 1s 2s 2p6 3s2 3p5
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
25. Nomor atom unsur Ca = 20. Konfigurasi
elektron dari ion Ca2+ adalah ....
A. 1s2 2s2 2p6 3s2
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
C. 1s2 2s2 2p6 3s1

D. 1s2 2s2 2p6


E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
26. Logam Aluminium memiliki lambang
unsur
. Diagram orbital yang paling
tepat untuk elektron dalam unsur Al
adalah ....
A. [Kr]
B. [Ar]
C. [Ne]
D. [Ne]
E. [Ne]
27. Ion X mempunyai diagram orbital
sebagai berikut :
[Xe]
nomor atom dari unsur X adalah ....
A. 17
B. 18
C. 21
D. 26
E. 30
28. Bilangan kuantum untuk elektron
terakhir pada unsur
adalah ....
A. n = 2; l = 0; m = +1; s = + ;
B. n = 2; l = 1; m = +1; s = + ;
C. n = 2; l = 0; m = 0; s = - ;
D. n = 1; l = 0; m = +1; s = + ;
E. n = 1; l = 1; m = +1; s = - ;
29. Suatu unsur mempunyai bilangan
kuantum terakhir : n = 2; l = 1; m = 0; s
=+;
Jika unsur tersebut mempunyai nomor
massa 14, maka jumlah neutron dalam
unsur tersebut adalah ....
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
3

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

30. Suatu unsur mempunyai nomor massa


39 dan neutron sebanyak 20. Bilangan
kuantum untuk elektron terakhir pada
unsur tersebut adalah ....
A. n = 4; l = 0; m = +0; s = + ;
B. n = 3; l = 0; m = +0; s = + ;
C. n = 4; l = 1; m = +1; s = + ;
D. n = 2; l = 0; m = +1; s = + ;
E. n = 2; l = 0; m = +1; s = - ;
31. Suatu atom mempunyai 3 kulit dan 4
elektron valensi. Maka, atom tersebut
mempunyai bilangan kuantum ....
A. n = 3; l = 0; m = +0; s = + ;
B. n = 3; l = 1; m = +0; s = + ;
C. n = 4; l = 0; m = +0; s = + ;
D. n = 3; l = 1; m = +0; s = + ;
E. n = 3; l = 0; m = +0; s = + ;
32. Elektron terakhir pada suatu atom
mempunyai bilangan kuantum : n = 3; l
= 2; m = +0; s = + ; Maka, jumlah
elektron pada orbital d pada atom
tersebut adalah ....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
33. SPMB 2003 Regional III
Titanium mempunyai nomor atom 22,
jumlah elektron yang tidak
berpasangan yang terdapat dalam ion
Ti3+ adalah ....
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
34. SPMB 2005 Regional I
Konfigurasi elektron atom Fe : [Ar] 3d6
4s2. Jumlah elektron yang tidak
berpasangan pada atom Fe adalah ....
A. 1
B. 2
4

C. 3
D. 4
E. 5
35. UM UGM 2004
Ion yang ditulis 35A- adalah ion ....
A. yang memiliki 1 elektron di kulit
terluar
B. yang memiliki 4 elektron di kulit
terluar
C. yang memiliki 6 elektron di kulit
terluar
D. yang memiliki 7 elektron di kulit
terluar
E. yang memiliki 8 elektron di kulit
terluar
36. SPMB 2002 Regional II
Konfigurasi elektron F- (nomor atom 9)
adalah ....
A. [He] 2s2 2p4
B. [He] 2s2 2p5
C. [He] 2s2 2p6
D. [Ne] 3s2 3p5
E. [Ne] 3s2 3p6
37. EBTANAS 1995/1996
Tabel pengisian elektron-elektron ke
dalam subkulit :
Unsur Pengisian elektron
I
1s2 2s2 2p5
II
1s2 2s2 2p5 3s2
III
1s2 2s2 2p6 3s1 3p1
IV
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1
V
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
Pengisiam elektron yang benar menurut
aturan Hund dan Aufbau adalah ....
A. I dan V
B. I dan II
C. II dan V
D. III dan V
E. IV dan V
38. Elektron yang mempunyai bilangan
kuantum m = -2 terletak pada subkulit
....
A. 2d

TRESCA STUDY GROUP

B.
C.
D.
E.

2s
3s
3p
3d

39. SPMB 2007 Kode 650


Harga keempat bilangan kuantum yang
terdapat pada orbital 4d adalah ....
A. n = 4 l = 0 m = 1 s = +
B. n = 4 l = 1 m = -1 s = -
C. n = 4 l = 2 m = 1 s = +
D. n = 4 l = 2 m = 3 s = -
E. n = 4 l = 3 m = 2 s = +
40. SNMPTN 2008 Kode 302
Dalam suatu atom, jumlah maksimum
elektron yang memiliki bilangan
kuantum n = 3 dan m = +1 adalah ....
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 10

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

Pendahuluan
1. Sistem
periodik
modern
disusun
berdasarkan pengelompokkan unsur
menurut ....
A. Newlands
B. Dobereiner
C. Lothar Meyer
D. Dalton
E. Mendeleev
2.

Unsur-unsur dalam sistem periodeik


modern disusun berdasarkan ....
A. kenaikan massa atom dan kemiripan
sifat
B. kenaikan
jumlah
proton
dan
kemiripan sifat
C. kenaikan jumlah proton dan neutron
D. kenaikan titk leleh dan titik didih
E. sifat kimia dan sifat fisik

Periode dan Golongan


3.

Unsur-unsur yang memiliki sifat yang


mirip diletakkan pada ....
A. golongan yang sama
B. periode yang sama
C. wujud yang sama
D. blok yang sama
E. kulit yang sama

4.

Pernyataan yang paling benar untuk


unsur-unsur segolongan adalah ....
A. mempunyai elektron yang sama
B. mempunyai konfigurasi elektron
yang sama
C. mempunyai elektron valensi yang
sama
D. mempunyai sifat kimia yang sama
E. mempunyai jumlah kulit yang sama

5.

Kelompok-kelompok
unsur
berikut
merupakan unsur segolongan , kecuali
....
A. Be, Mg, dan Ca

B.
C.
D.
E.

Li, Na, dan K


He, Ar, dan Kr
F, Cl, dan Br
Be, C, dan N

6.

Unsur yang terdapat pada periode ke-3


adalah ....
A. 19K
B. 18Ar
C. 3Li
D. 9F
E. 20Ca

7.

Unsur yang tidak termasuk golongan gas


mulia adalah ....
A. He
B. Ne
C. Se
D. Kr
E. Rn

8.

Unsur transisi terletak antara golongan


....
A. IIA dan IIB
B. IIIB dan IIB
C. IIA dan IIIA
D. IA dan IIIA
E. IIB dan IIIB

9.

Suatu atom X mempunyai 18 proton dan


22 neutron, maka atom X terletak pada
golongan/periode ....
A. IA/3
B. IVA/4
C. VIIIA/3
D. VIIA/3
E. IIA/4

10. Unsur dengan nomor atom 53 terletak


pada golongan ....
A. alkali
B. alkali tanah
C. halogen

TRESCA STUDY GROUP

D. gas mulia
E. transisi
11. Jumlah unsur yang terletak
periode keenam adalah ....
A. 8
B. 10
C. 18
D. 24
E. 32

pada

12. Unsur dengan konfigurasi elektron : 2,


8, 8, 2 dalam sistem periodik terletak
pada ....
A. periode 4 golongan IIA
B. periode 4 golongan IIB
C. periode 2 golongan IVA
D. periode 2 golongan IVB
E. periode 4 golongan IVA
13. Unsur dengan nomor atom 50 dalam
sistem periodik terletak pada ....
A. periode 4 golongan VA
B. periode 5 golongan VA
C. periode 5 golongan IVA
D. periode 4 golongan IVA
E. periode 5 golongan VIIA
14. Diketahui suatu unsur mempunyai
notasi :
. Maka unsur X tersebut
terletak pada ....
A. golongan IVB periode 5
B. golongan VIIB periode 4
C. golongan IVA periode 3
D. golongan VIIA periode 3
E. golongan VIIIA periode 3
15. Unsur
terletak pada golongan yang
sama dengan ....
A. He
B. B
C. C
D. Na
E. F
16. Konfigurasi elektron ion L3+ adalah ....
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3

Dalam sistem periodik, atom unsur L


terletak pada ....
A. periode 3 golongan VIA
B. periode 3 golongan VIIA
C. periode 4 golongan IVA
D. periode 4 golongan VIA
E. periode 4 golongan VIB
17. Diketahui diagram
sebagai berikut :

orbital

unsur

Maka unsur X dalam sistem periodik


terletak pada golongan dan periode
berturut-turut ....
A. IIIA, 3
B. IIA, 4
C. IIIA, 4
D. IVA, 4
E. IVA, 3
18. Elektron
terakhir
suatu
atom
mempunyai bilengan kuantum : n = 3, l
= 1, m = +1, s = + . Atom tersebut
dalam sistem periodik terletak pada
periode dan golongan ....
A. IIIA, 3
B. IIIB, 4
C. VA, 3
D. VIIA, 3
E. VIIB, 4
19. Perhatikan
berikut!

tabel

sistem

Konfigurasi elektron unsur


paling sesuai adalah ....
A. 1s2 2s2 2p1
B. 1s2 2s2 2p3
C. 1s2 2s1 2p4
D. 1s2 2s2 2p5
E. 1s2 2s1 2p5

periodik

yang

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

20. Elektron valensi merupakan elektron


yang berada pada kulit terluar.
Elektron yang berada pada kulit kedua
terluar pada unsur 13Al adalah ....
A. 2
B. 4
C. 8
D. 18
E. 32
21. EBTANAS 1997/1998
Perhatikan tabel lambang unsur dengan
nomor atomnya :
Unsur
Nomor atom
I
17
II
18
III
24
IV
40
V
56
Pasangan unsur yang terdapat dalam
blok d pada sistem periodik adalah ....
A. I dan II
B. II dan IV
C. III dan IV
D. III dan V
E. IV dan V
22. Raksa (merkuri) dalam sistem periodik
terletak pada periode keenam,
golongan IIB. Elektron terakhir atom
raksa memiliki bilangan kuantum ....
A. n = 5; l = 2; m = +2; s = - ;
B. n = 5; l = 2; m = +2; s = + ;
C. n = 6; l = 0; m = 0; s = - ;
D. n = 6; l = 0; m = 0; s = + ;
E. n = 6; l = 2; m = +2; s = - ;
23. SPMB 2005 Regional II
Dua unsur berikut yang terletak dalam
satu golongan adalah unsur dengan
nomor atom ....
A. 2 dan 11
B. 11 dan 21
C. 13 dan 31
D. 19 dan 29
E. 23 dan 32
8

24. Unsur X dalam sistem periodik berada


dalam periode 4 dan golongan IB. Maka,
jumlah elektron tidak berpasangan yang
terdapat dalam subkulit d pada ion X2+
adalah ....
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
Sistem Periodik Unsur
25. Energi ionisasi unsur-unsur segolongan
berkurang dari atas ke bawah. Faktor
yang menyebabkan penurunan tersebut
adalah ....
A. pertambahan jari-jari atom
B. pertambahan muatan inti
C. pertambahan nomor atom
D. pertambahan massa atom
E. pertambahan titik didih
26. Perhatikan gambar berikut :

Unsur
yang
mempunyai
elektron terbesar adalah ....
A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T

afinitas

27. Di antara unsur-unsur 11Na, 12Mg, 19K,


20Ca, 37Rb yang memiliki energi ionisasi
terbesar adalah ....
A. 11Na
B. 12Mg
C. 19K
D. 20Ca
E. 37Rb

TRESCA STUDY GROUP

28. Di antara pasangan unsur berikut,


pasangan manakah yang energi ionisasi
unsur yang kedua lebih kecil daripada
unsur yang pertama?
A. Na dan Mg
B. Be dan F
C. Na dan Cl
D. He dan Ne
E. Cl dan F

29. Diketahui

beberapa unsur dengan


konfigurasi elektron sebagai berikut.
P:2881
S:284
Q:28
T:27
R:282
Unsur
yang
mempunyai
afinitas
elektron terbesar adalah ....
A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T

30. Kecenderungan

unsur
melepas
elektronnya membentuk ion positif
dicerminkan oleh ....
A. jari-jari atom
B. energi ionisasi
C. afinitas elektron
D. titik didih
E. titik leleh

31. Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi


elektron sebagai berikut.
P : 2, 8, 1
Q : 2, 8, 7
Manakah satu di antara pernyataan
berikut yang tidak benar tentang kedua
unsur tersebut?
A. Unsur P dan Q terletak dalam satu
periode dalam sistem periodik
panjang
B. Unsur P mempunyai jari-jari atom
lebih besar daripada unsur Q
C. Unsur P mempunyai energi ionisasi
lebih besar daripada unsur Q
D. Unsur P lebih mudah membentuk
ion positif daripada unsur Q

E. Unsur Q lebih mudah membentuk


ion negatif daripada unsur P

32. Di

antara
unsur
berikut
yang
mempunyai keelektronegatifan terbesar
adalah ....
A. helium
B. hidrogen
C. fluorin
D. klorin
E. oksigen

Soal nomor 29-32 berkaitan dengan


unsur-unsur berikut.
2P, 4Q, 6R, 9S, 10T, 17U, 19V, dan 20W.

33. Pasangan unsur-unsur berikut yang


terletak dalam satu golongan adalah
....
A. 2P, 4Q, dan 10T
B. 2P, 4Q, dan 20W
C. 4Q, 10T, dan 20W
D. 9S dan 17U
E. 17U dan 19W
34. Unsur yang terletak
dengan 19V adalah ....
A. 6R
B. 9S
C. 10T
D. 17U
E. 20W

satu

periode

35. Unsur yang mempunyai energi ionisasi


terbesar adalah ....
A. 2P
B. 4Q
C. 9S
D. 10T
E. 19V
36. Unsur yang tergolong logam adalah ....
A. 2P dan 10T
B. 9S dan 17U
C. 4Q dan 6R
D. 6R, 9S, dan 17U
E. 4Q, 19V, dan 20W

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

37. Diketahui data energi ionisasi unsurunsur alkali sebagai berikut :


X = 520, Y = 419, Z = 496, A = 376, B =
403 (dalam kJ/mol)
A. X-Y-Z-A-B
B. B-A-Z-Y-X
C. Z-Y-X-B-A
D. A-B-X-Y-Z
E. X-Z-Y-B-A

38. Hal yang tidak tepat mengenai


perubahan dari kiri ke kanan dalam
satu periode untuk golongan utama
adalah ....
A. energi ionisasi bertambah
B. jumlah elektron valensi bertambah
C. bertambahnya tingkat oksidasi
maksimum
D. jari-jari atom bertambah
E. kecenderungan membentuk ion
negatif bertambah
39. SPMB 2002 Regional I
Unsur dengan keelektronegatifan tinggi
mempunyai konfigurasi elektron pada
keadaan dasar adalah ....
A. 1s2 2s2 2p1
B. 1s2 2s2 2p6 3s1
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
40. EBTANAS 1988/1989
Jika jari-jari atom unsur-unsur Li, Na,
K, Be, dan B secara acak (tidak
berurutan) dalam angstrom ialah : 2,01;
1,57; 1,23; 0,80; 0,89; maka jari-jari
atom Li sama dengan ....
A. 2,03
B. 1,57
C. 1,23
D. 0,89
E. 0,8

10

TRESCA STUDY GROUP

Jenis Ikatan Kimia


1. Unsur yang mengikat dua elektron
untuk
mendapatkan
konfigurasi
elektron yang stabil adalah ....
A. 11Na
B. 14Si
C. 16S
D. 19K
E. 20Ca
2.

3.

4.

5.

Unsur X dengan konfigurasi elektron : 2


8 7 dapat mencapai aturan oktet
dengan cara ....
A. melepas 7 elektron
B. menyerap 1 elektron
C. memasangkan 1 elektron
D. menyerap atau memasangkan 1
elektron
E. menerima sepasang elektron
Perbedaan antara ion Na+ dengan atom
natrium (Na) adalah ....
A. Ion Na+ kelebihan 1 proton
B. Ion Na+ kelebihan 1 elektron
C. Ion Na+ kekurangan 1 elektron
D. Ion Na+ kekurangan 1 proton
E. Ion Na+ kekurangan 1 neutron
Jika nomor atom unsur-unsur A=8,
B=11, C=12, D=16, E=17, dan F=19.
Maka pasangan unsur yang dapat
membentuk senyawa ion adalah ....
A. D dan E
B. B dan E
C. D dan A
D. B dan C
E. A dan E
Diketahui nomor atom unsur : A=3, B=4,
C=11, D=12, E=9, dan F=17. Ikatan
paling ionik dapat terbentuk antara ....
A. A dan E
B. A dan F
C. C dan E

D. C dan F
E. B dan F
6.

Di antara sifat berikut ini yang bukan


sifat senyawa ion adalah ....
A. rapuh
B. titik leleh tinggi
C. larutannya dapat menghantarkan
listrik
D. lelehannya dapat menghantarkan
listrik
E. padatannya dapat menghantarkan
listrik

7.

Di antara zat berikut ini, yang


mengandung ikatan ion adalah ....
A. es
B. silikon
C. perunggu
D. batu kapur
E. gula

8.

Ikatan kovalen dapat terbentuk antara


unsur ....
A. logam alkali dengan halogen
B. logam alkali tanah dengan halogen
C. logam alkali dengan gas mulia
D. halogen dengan golongan oksigen
E. golongan oksigen dengan logam
alkali tanah

9.

Senyawa yang memiliki


adalah ....
A. SO2, NO2, dan CO2
B. KOH, HCN, dan H2S
C. NaCl, MgBr2, dan K2O
D. NH3, H2O, dan SO3
E. HCl, NaI, dan CH4

ikatan

ion

10. Senyawa yang berikatan kovalen adalah


....
A. NaCl, KNO3, dan H2O
B. MgO, PbI, dan Ag2O
C. KBr, NaCl, dan BaI2
11

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

D. Cl2O, HF, dan NH3


E. H2O2, Na2S, dan Ag2S
11. Diketahui beberapa unsur dengan
konfigurasi elektron sebagai berikut.
P:2
R:27
T:24
Q:282
S:28
Ikatan kovalen dapat terbentuk antara
pasangan ....
A. P dengan R
B. R dengan S
C. R dengan T
D. S dengan T
E. P dengan T
12. SPMB 2003 Regional I
Diketahui nomor atom H = 1, C = 6, N =
7, O = 8, P = 15, dan Cl = 17. Senyawa
berikut yang mengikuti aturan oktet,
kecuali ....
A. CHCl3
C. H2O
E. PCl5
B. NH3
D. CH4
13. Di antara senyawa berikut : BF3, SO3,
NH3, SF4, dan IF3, yang tidak memenuhi
kaidah oktet adalah ....
A. Semua
B. BF3, SO3, IF3
C. BF3, SF4, IF3
D. SO3, NH3, SF4
E. BF3, SO3, SF4, dan IF3
14. Unsur A (Z = 11) dan unsur B (Z = 16)
dapat membentuk senyawa sengan
rumus kimia dan jenis ikatan ....
A. AB, ionik
D. A2B, kovalen
B. AB2, kovalen
E. AB2, ionik
C. A2B, ionik
15. Unsur X mempunyai nomor atom = 20.
Unsur Y mempunyai nomor atom = 9.
Senyawa yang terbentuk dari kedua
unsur ini mempunyai rumus ....
A. XY
D. X2Y3
B. X2Y
E. XY3
C. XY2
12

16. UMPTN 2001 Rayon B


Sebuah atom netral X mempunyai
konfigurasi elektron sebagai berikut :
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Jika unsur tersebut
membentuk hidrida maka senyawa yang
terbentuk kemungkinan adalah ....
A. ionik dengan rumus XH2
B. ionik dengan rumus XH
C. kovalen dengan rumus XH2
D. kovalen dengan rumus XH
E. kovalen dengan rumus XH3
17. Berikut data jenis ikatan :
Rumus kimia
Jenis ikatan
AB2
Kovalen
XY
Ion
P2Q
Ion
AZ
Kovalen
BW
Kovalen
Dari
data
tersebut
dapat
diidentifikasikan bahwa unsur-unsur
tersebut dikelompokkan ke dalam ....
A. A, X, P unsur logam dan B, Y, Q, Z,
W unsur non-logam
B. A, B, P unsur logam dan X, Y, Q, Z,
W unsur non-logam
C. A, B, X, P unsur logam dan Y, Q, Z,
W unsur non-logam
D. X, P unsur logam dan A, B, Y, Q, Z,
W unsur non-logam
E. A, B, Y, Q unsur logam dan X, P, Z,
W unsur non-logam
18. Jika unsur
berikatan dengan unsur
, maka rumus senyawa dan jenis
ikatan yang terjadi adalah ....
A. XY dan ion
B. X2Y dan ion
C. XY2 dan ion
D. X2Y dan kovalen
E. XY2 dan kovalen
19. UMPTN 1995 Rayon A
Unsur X dengan konfigurasi elektron 1s2
2s2 2p6 3s2 dapat bereaksi dengan unsur

TRESCA STUDY GROUP

Y yang terletak di golongan oksigen,


membentuk senyawa ....
A. XY
D. X3Y
B. X2Y
E. XY2
C. X2Y3
20. Struktur lewis dari senyawa NH3BF3
adalah sebagai berikut :

B. ikatan
kovalen
dan
kovalen
koordinasi
C. ikatan kovalen koordinasi dan
elektrovalen
D. ikatan hidrogen dan ikatan kovalen
E. ikatan hidrogen dan ikatan kovalen
koordinasi
23. Ikatan kovalen koordinasi
pada senyawa ....
A. H2O
B. NH4Cl
C. CH4
D. HF
E. C2H4

Jenis ikatan yang ditunjuk anak panah


adalah ....
A. kovalen
B. ionik
C. kovalen polar
D. kovalen nonpolar
E. kovalen koordinasi
21. Perhatikan
rumus
struktur
senyawa NH4Cl berikut ....

lewis

Ikatan kovalen koordinasi pada gambar


tersebut ditunjukkan oleh nomor ....
(nomor atom : N=7, H=1, Cl=17)
A. 1
D. 4
B. 2
E. 5
C. 3
22. Ikatan yang terdapat dalam senyawa
amonium klorida (NH4Cl) adalah ...
A. ikatan kovalen dan elektrovalen

terdapat

Kepolaran Ikatan
24. Jika keelektronegatifan H, Br, dan F
masing-masing 2,1; 2,8; 4,0, manakah
deret senyawa di bawah ini yang
tersusun dengan urutan kepolaran yang
menurun?
A. BrF, HF, HBr
B. HF, BrF, HBr
C. BrF, HBr, HF
D. HBr, HF, BrF
E. HBr, BrF, HF
25. EBTANAS 1993/1994
Empat unsur M, N, Q, dan R dengan
nomor atom berturut-turut 6, 11, 17,
dan 19. Pasangan unsur yang dapat
membentuk molekul kovalen nonpolar
adalah ....
A. M dan R
D. M dan Q
B. N dan R
E. Q dan R
C. N dan Q
26. Molekul berikut yang mempunyai dipol
permanen adalah ....
A. BCl3
B. CCl4
C. CH4
D. BeCl2
E. PCl3

13

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

27. Berikut ini data sifat fisik dari dua zat 31. Senyawa di bawah ini yang mempunyai
tak dikenal :
bentuk molekul yang sama adalah ....
A. H2O dan CO2
Senyawa Titik leleh Daya hantar listrik
B. CH4 dan XeF4
(0C)
larutan
C. BeCl2 dan CO2
X
32
tidak menghantaran
D. PCl3 dan BCl3
Y
804
manghantarkan
E. PCl5 dan PCl3
Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan
yang terdapat dalam senyawa X dan Y Ikatan Antarmolekul
32. Senyawa yang tidak dapat membentuk
berturut-turut adalah ....
ikatan hidrogen antar molekulnya
A. ion dan kovalen polar
adalah ....
B. ion dan ion
A. H2O
C. kovalen nonpolar dan ion
B. NH3
D. ion dan kovalen nonpolar
C. HF
E. kovalen polar dan kovalen nonpolar
D. CH3OH
E. CO2
Bentuk Molekul
28. Unsur 6X dengan 17Y dapat membentuk
senyawa dengan bentuk molekul dan 33. Berikut ini adalah hidrida halogen
(asam halida) :
kepolaran berturut-turut ....
HF, HCl, HBr, HI
A. tetrahedral, polar
Pernyataan yang tidak benar tentang
B. bentuk V, polar
hidrida halogen adalah ....
C. segitiga bipiramid, polar
A. titik didih HF lebih tinggi dari HCl,
D. tetrahedral, nonpolar
HBr, dan HI
E. bentuk V, nonpolar
B. titik didih HCl lebih tinggi dari HBr
C. HF memiliki ikatan hidrogen antar
29. Nomor atom P adalah 15, sedangkan Br
molekulnya
adalah 35. Bentuk molekul PBr5 adalah
D. antar senyawa HCl terdapat gaya
....
dipol-dipol
A. tetrahedral
E.
HI mempunyai massa molekul relatif
B. segitiga sama sisi
yang paling besar
C. trigonal bipiramida
D. trigonal piramid
34. Titik didih HF lebih tinggi daripada HCl,
E. bujur sangkar
hal ini disebabkan karena antara
molekul-molekul HF terdapat ikatan ....
30. Bentuk molekul CH4, H2O, dan NH3
A. kovalen
berturut-turut adalah ...
B. ion
(nomor atom : C=6, O=8, N=7, H=1)
C. hidrogen
A. tetrahedral, bentuk V, trigonal
D. Van der Waals
piramid
E. Kovalen koordinat
B. segi empat datar, trigonal piramid,
bentuk V
35. Senyawa
manakah
yang
tidak
C. tetrahedral, linear, bentuk T
membentuk ikatan hidrogen antar
D. tetrahedral, bentuk V, trigonal
molekulnya?
bipiramid
A. CH3CHO
E. segi empat datar, tetrahedral
B. CH3NH2
terdistorsi, dan bentuk T
14

TRESCA STUDY GROUP

C. CH3OH
D. NH3
E. NH4OH
36. Senyawa HCl dengan CO2 akan
membentuk ikatan antar molekul
berupa ....
A. Ikatan dipol-dipol
B. ikatan hidrogen
C. ikatan dipol terimbas
D. gaya london
E. ikatan kovalen koordinasi
37. Diberikan data sebagai berikut :
Zat cair Tekanan uap jenuh (mmHg)
P
20
Q
35
R
56
S
112
T
224

C. sp3d, jugkat-jungkit, polar


D. sp3d, tetrahedral, polar
E. sp3d2, segiempat datar, nonpolar
40. Unsur A mempunyai massa atom 27 dan
dalam inti atomnya terdapat 14
neutron. Unsur B mempunyai 16
nautron dan 16 proton. Jika kedua
unsur
tersebut
berikatan,
maka
senyawa yang terbentuk mempunyai
massa molekul relatif ....
A. 59
B. 74
C. 76
D. 86
E. 150

Gaya tarik-menarik antar molekul yang


paling kuat terdapat dalam zat cair ....
A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T
Antar ruang lingkup
38. Unsur 15A dan 17B dapat membentuk
senyawa AB5. Pernyataan yang tidak
benar tentang senyawa tersebut adalah
....
A. memiliki hibridisasi sp3d
B. tidak memenuhi kaidah oktet
C. bersifat nonpolar
D. mempunyai 1 pasang elektron bebas
E. memiliki bentuk segitiga bipiramida
39. Xenon (Xe) adalah unsur gas mulia yang
bisa disintesis menjadi senyawanya,
salah satunya adalah XeF4. Hibridisasi,
bentuk
molekul,
dan
kepolaran
senyawa tersebut adalah ....
A. sp3, tetrahedral, nonpolar
B. sp2, segitiga datar, nonpolar
15

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

1.

2.

Berikut ini pernyataan yang benar


tentang elektrolit adalah ....
A. zat-zat yang jika dilarutkan dalam
air akan terurai menjadi ion negatif
dan ion positif
B. zat-zat yang jika dilarutkan dalam
air akan terurai menjadi molekulmolekul
C. zat-zat yang jika dilarutkan dalam
air akan terurai menjadi atom-atom
D. zat-zat yang jika dilarutkan dalam
air akan terurai menjadi unsurunsur
E. zat-zat yang jika dilarutkan dalam
air akan terurai menjadi gas-gas
tertentu

5.

Suatu larutan merupakan penghantar


listrik yang baik, jika larutan tersebut
mengandung ....
A. ion-ion yang bergerak bebas
B. logam yang bersifat konduktor
C. molekul-molekul zat terlarut
D. pelarut yang bersifat polar
E. elektron yang bergerak bebas

3.

Pernyataan yang benar tentang larutan


elektrolit kuat adalah ....
A. zat yang menghantarkan arus listrik
B. zat yang dalam larutan terurai
sempurna menjadi ion-ion
C. larutan yang memerahkan lakmus
biru
D. larutan yang membirukan lakmus
merah
E. garam yang terionisasi menjadi
anion dan kation

4.

Berikut ini pernyataan yang benar


tentang larutan nonelektrolit adalah
....

16

A. tidak dapat terionisasi menjadi ionionnya


B. hanya terionisasi sebagian saja
C. ion-ionnya dapat bergerak bebas
D. dapat terionisasi menjadi ion-ionnya
E. dapat menghantarkan arus listrik
Dari hasil eksperimen daya hantar
listrik beberapa larutan diperoleh data
sebagai berikut.
Larutan
Pengamatan
Nyala
Gelembung
lampu
gas
1
terang
ada
2
tidak nyala tidak ada
3
tidak nyala ada
4
tidak nyala tidak ada
5
menyala
ada
Berdasarkan data tersebut, larutan
yang termasuk nonelektrolit adalah
larutan nomor ....
A. 1 dan 5
D. 1 dan 4
B. 2 dan 3
E. 3 dan 5
C. 2 dan 4
6.

Diketahui data percobaan daya hantar


listrik air dari berbagai sumber sebagai
berikut.
No. Jenis
Nyala
Pengamatan
air
lampu
lain
1
air laut redup
ada gas
2
air
ada gas
ledeng
3
air
ada gas
danau
4
air
redup
ada gas
sumur
5
air
ada gas
sungai
Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa ....

TRESCA STUDY GROUP

A. air laut merupakan elektrolit


B. air sungai bersifat nonelektrolit
C. ada air yang bersifat elektrolit dan
nonelektrolit
D. semua air dari berbagai sumber,
bersifat elektrolit
E. sifat elektrolit air bergantung pada
jenis zat pelarut
7.

8.

9.

Larutan senyawa berikut yang tidak


dapat menghantarkan arus listrik
adalah ....
A. larutan garam
B. larutan asam kuat
C. larutan basa kuat
D. larutan senyawa kovalen polar
E. larutan senyawa kovalen nonpolar
Di antara bahan berikut :
1. gula
4. urea
2. garam
5. pemutih
3. cuka
yang larutannya dalam air dapat
menghantarkan listrik adalah ....
A. 1, 2, dan 3
D. 1, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
E. 2, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 5
Larutan dari senyawa berikut yang
termasuk
ke
dalam
larutan
nonelektrolit adalah ....
A. urea (aq)
B. garam dapur (aq)
C. air kapur (aq)
D. air cuka (aq)
E. air laut (aq)

10. Dari
larutan
berikut
ini,
yang
diharapkan dapat menghantarkan listrik
paling baik adalah ....
A. larutan urea 1 M
B. larutan asam cuka 0,1 M
C. larutan asam cuka 1 M
D. larutan H2SO4 0,1 M
E. larutan H2SO4 1 M

11. Berikut ini hasil percobaan daya hantar


listrik dari beberapa larutan.
Zat Lampu
Pengamatan lain
1
nyala terang
banyak gelembung
2
nyala redup
banyak gelembung
3
tidak menyala
sedikit gelembung
tidak ada gelembung
4
tidak menyala
Dari data di atas, pasangan yang
digolongkan sebagai elektrolit kuat dan
elektrolit lemah berturut-turut adalah
....
A. 1 dan 2
D. 2 dan 4
B. 1 dan 3
E. 3 dan 4
C. 1 dan 4
12. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat
adalah ....
A. fruktosa (aq)
B. gula (aq)
C. urea (aq)
D. air garam dapur (aq)
E. glukosa (aq)
13. Sistem
berikut
yang
dapat
menghantarkan arus listrik adalah ....
A. NaCl (s)
D. CaO (s)
B. KCl (s)
E. NaBr (l)
C. C6H12O6 (aq)
14. Jika dilakukan pegujian daya hantar
listrik jus jeruk menggunakan alat uji
elektrolit,
kemungkinan
data
pengamatan yang diperoleh adalah ....
A. lampu menyala dan ada gelembung
gas
B. lampu menyala dan tidak ada
gelembung gas
C. lampu tidak menyala dan tidak ada
gelembung gas
D. lampu tidak menyala dan ada
gelembung gas
E. lampu menyala sesaat dan tidak ada
gelembung gas

17

MODUL SOAL KIMIA KELAS X semester 1

15. Berikut ini data pengamatan daya


hantar listrik beberapa larutan dalam
air.
Larutan Nyala lampu Gelembung gas
P
ada
Q
terang
ada
R
ada
S
terang
ada
T
U
terang
V
ada
W
ada
Larutan yang tergolong elektrolit lemah
adalah larutan ....
A. P, Q, dan R
D. U, V, dan W
B. R, S, dan T
E. P, R, dan W
C. P, R, dan T

(1) Air aki (aq)


(2) Urea (aq)
(3) Cuka (aq)
(4) Glukosa (aq)
Yang termasuk larutan nonelektrolit
adalah ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 2
C. 2 dan 4
D. 4
E. 1, 2, 3, dan 4
20. HCl merupakan contoh dari ....
A. senyawa ionik yang nonelektrolit
B. senyawa ionik yang elektrolit
C. senyawa kovalen yang nonelektrolit
D. senyawa kovalen yang elektrolit
E. senyawa
yang
tidak
dapat
menghantarkan arus listrik

16. Jika dilakukan pengujian daya hantar


listrik, larutan yang tidak menyebabkan
lampu menyala tetapi membentuk
gelembung gas adalah ....
A. C6H12O6 (aq)
B. CO(NH2)2 (aq)
C. CH3COOH (aq)
D. NaCl (aq)
E. KCl (aq)

21. Kelompok
senyawa
berikut
yang
semuanya merupakan larutan elektrolit
adalah ....
A. NaCl, HCl, C2H5OH, dan Mg(OH)2
B. Na2SO4, NaOH dan CO(NH2)2
C. NaCl, H2SO4, CO(NH2)2, dan HNO3
D. Ca(OH)2, HNO3, CuSO4, dan MgCl2
E. C6H12O6, HNO3, CuSO4, dan MgCl2

17. Pernyataan yang salah mengenai H2SO4


(aq) adalah ....
A. mengandung ion H+ (aq)
B. dapat menghantarkan arus listrik
C. digunakan sebagai air aki
D. termasuk larutan nonelektrolit
E. mengandung ion SO42- (aq)

22. Sebanyak 0,1 mol zat X dilarutkan


dalam 1 L air. Jika 0,02 mol zat
tersebut mengion, maka derajat
ionisasinya adalah ....
A. 0,1
D. 0,02
B. 0,2
E. 0,01
C. 0,3

18. Pasangan larutan berikut yang termasuk


larutan elektrolit kuat adalah ....
A. air aki dan air gula
B. air aki dan air garam
C. air aki dan air cuka
D. air gula dan air cuka
E. air cuka dan air garam

23. Larutan 1 L asam sulfida 0,1 M


memmiliki derajat ionisasi 20%, maka
banyaknya ion H+ yang dihasilkan
adalah ....
A. 0,01
D. 0,04
B. 0,02
E. 0,05
C. 0,03

19. Di antara larutan berikut :


18