Anda di halaman 1dari 2

Kata Banyak Makna (Polisemi)

Kata Hampir Sama Makna


Hukum DM

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU


PEMAHAMAN
BIL

KONSTRUK

SOALA
N

STIMULUS

ARAS
RENDAH

BAHAGIAN A (20 MARKAH)


TATABAHASA (SOALAN 1 16)
MORFOLOGI
Kata Nama Am
1
Kata Nama Khas
Kata Ganti Nama
1
Kata Kerja
1
Kata Adjektif
1
Kata Arah
Kata Perintah
Kata Pembenar
Kata Penguat
Kata Bilangan
Kata Sendi Nama
Kata Hubung
1
Kata Bantu
Kata Naf
Kata Pemeri
Kata Penguat
Kata Seru
Kata Tanya
1
Imbuhan Awalan
Imbuhan Apitan
Imbuhan Sisipan
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Pinjaman
Penjodoh Bilangan
Simpulan Bahasa / Peribahasa
Kata Ganda Penuh
Kata Ganda Separa
Kata Ganda Berentak
Kata Majmuk
Perkataan Berlawan (Antonim)
Perkataan Seerti (Sinonim)
Penanda Wacana
Penggunaan Kata yang Tepat
SINTAKSIS
Ayat yang Sama Maksud
Jawapan bagi Soalan
Soalan bagi Jawapan
Ayat yang Betul
1

SEDERHA
NA

TINGGI

1
1
1
1

PETIKAN (SOALAN 17 20)


Surat Kiriman Tidak Rasmi
Berita
Rencana
Ucapan
Laporan
Cerita / Sastera
Syair / Pantun / Sajak
Ulasan Cerpen
Dialog / Perbualan / Temu
Ramah
Surat (e-mel)
Syarahan
Catatan
Fakta / Pemahaman
2
Penerangan
Biograf
BAHAGIAN B (30 MARKAH)
Gariskan jawapan betul
4 (no 21)

Ayat Tanya (isi tempat kosong)

1 (no 22a)

Tulis Dialog

1 (no 22 b)

Peribahasa

1 ( no 22
c)

1
1

Lengkapkan Struktur Ayat


Padanan / informasi i-think

1 (no 23 a)

1
Betul / Salah
Pemahaman (teks)

1 (no 24
a)
1 (no 24
b)

1 (no 24 c)

Bahan Sastera
Sajak
Syair
Pantun / Lagu

1 (no 25
a)

1 (no 25 b)

1 (no
25)

JUMLAH KESELURUHAN

ARAS
KESUKARAN

R = RENDAH (50%)

S =SEDERHANA
(30%)

R =TINGGI
(20%)

BILANGAN
SOALAN

17

12