Anda di halaman 1dari 4

MATRIKS KAJIAN LITERATUR:

FOKUS: PENGHAYATAN IBADAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM DAN KESAN TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL
Penulis

Tahun

Judul

Sumber (Nama
Jurnal atau
Prosiding)

Tujuan
Penelitian
(Isu)

Baharom
Mohamad, Ali
Suradin,
Zaaba Helmi
Khamisan

2008

PERANAN
PENDIDIKAN
ISLAM DAN
PENDIDIKAN
MORAL
DALAM
MEMBINA
SAHSIAH
PELAJAR
BERKUALITI

Persidangan
Pembangunan
Pelajar Peringkat
Kebangsaan UTM

Peranan
Pendidikan
Islam &
Moral dalam
membina
sahsiah
pelajar

Hipotesis kajian

Metode
Penelitian,
Material,
reka
bentuk
eksperimen
yang
dijalankan

Pihak
Pentadbiran
dan
Pergurusan
perlu
memantau ke
atas tingkah
laku pelajar

Kualitatif
Temubual

Perisian
SPSS

Pemahaman P.Islam
& Moral Tinggi.

Deskriptif
Kuantitatif
,
Soal
Selidik

250 orang
pelajar
Pliteknik.

Perlaksanaan Akhlak
dan nilai terpuji
sederhana.

Hasil
analisis
pemahama
n pelajar
dalam
P.Islam
tinggi
namun
perlaksanaa
n nilai
Akhlak
Sederhana.

Faktor Keluarga &


Faktor Kesedaran
Diri Pelajar adalah
perkara utama
dalam membina
sahsiah pelajar.

275
Responde
n

Data/Hasil

Kesimpulan/Diskusi
Parafrasa/
Kutipan

MOHD SABRI
MAMAT,SYED
NAJMUDDIN
SYED
HASSAN,AB.
HALIM
TAMURI

2009

Amalan Ibadat
Harian dan
Sumbanganny
a kepada
Kecerdasan
Emosi Remaja

Journal of Islamic
and Arabic
Education 1(1) 2940

Sumbangan
Amalan Ibadat
Harian
terhadap aspek
kesedaran
emosi,
kesedaran
kendiri,
motivasi
kendiri.

Amalan bersifat
wajib tidak tidak
cukup dalam
bentuk
penguasaan tapi
perlu penerapan
dari segi
kefahaman dan
penghayatan
untuk
kecerdasan
emosi.

Pendekatan
Kuantitatif
yang
berbentuk
Kajian
Tinjauan.

Perisian SPSS
Versi 11.5
674 pelajar
MRSM
seluruh
Malaysia.

Soal selidik

Ibadat wajib tidak


cukup dalam bentuk
penguasaan sematamata akan tetapi perlu
penerapan kefahaman
dan penghayatan.
Keterampilan sahsiah
dan budi pekerti perlu
diberi penekanan
seiring dengan
kecemerlangan
akademik didalam dan
diluar kelas.
Kaedah pendidikan
kerohanian perlu
dikaji semula dan
ditingkatkan.

KHALIM
ZAINAL,
WAN
ZULKIFLI
WAN
HASSAN

2009

Pendekatan
Islam dalam
Menangani
Masalah
Disiplin Tegar
dalam
Kalangan
Pelajar Sekolah
: Satu Kajian
Kes

Journal of Islamic
and Arabic
Education 1(2) 114

Melihat
Keberkesanan
pendekatan
Islam terhadap
pelajar yg
mempunyai
masalah
disiplin tegar.

Berdasarkan
kajian ini ia
dapat membuka
lebih ruang
pengajaran
P.Islam di
sekolah dengan
menambah jam
pengajaran.

Temubual

10 Pelajar
Tingkatan 4
bermasalah di
pinggir
Bandaraya
Kuala
Lumpur

Pendekatan Islam
ialah persiapan untuk
kehidupan dunia dan
akhirat sesuai dengan
kehendak Allah S.W.T
Pendekatan yang
dilaksanakan di
sekolah mampu
mengubah dalam
pembetukan tingkah
laku disiplin pelajar.
Walaupun kajian Barat
memperkenalkan

pelbagai teori namun


pendekatan Islam
lebih bersifat holistik.

ZAKARIA
STAPA,
AHMAD
MUNAWAR
ISMAIL,
NORANIZAH
YUSUF

2012

FAKTOR
PERSEKITARAN
SOSIAL DAN
HUBUNGANNY
A DENGAN
PEMBETUKAN
JATI DIRI

Jurnal Hadhari
Special Edition
(2012) 155-172
www.ukm.my/jhad
hari

Menbincagkan
tentang factor
persekitaran
sosial yang
boleh
mempengaruhi
pembetukan
jati diri

Mengembangka
n potensi dan
pendidikan
bukan terletak di
persekolahan
semata-mata
namun ianya
melibatkan
semua pihak.

Faktor ibu bapa, rakan


sebaya, guru, media
massa memainkan
peranan penting dalam
pembentukan jati diri
individu.
Mengembangkan
potensi dan
pendidikan bukan
terletak di
persekolahan sematamata namun ianya
melibatkan semua
pihak.