Anda di halaman 1dari 2

Guru Besar

SJKC Min Nam,


Kuala Teriang,
07100 Langkawi,
Kedah Darul Aman.

Ruj. Tuan:
Ruj. Kami:SJKCMN700-4/1/2
Tarikh:31 NOVEMBER 2014

Tuan,
PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB BADMINTON SEKOLAH
Adalah dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Dengan ini dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada
saya oleh Seksyen130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan
(4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U (A) 196 dengan ini memohon
untuk menubuhkan Kelab Badminton, SJKC Min Nam mulai 01 Januari 2015.
3.
Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat
berikut:
3.1 Draf Perlembagaan
3.2 Draf Aktiviti Asas
3.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja
Sekian, terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
____________________
( TAY HANG CHEAN)
Guru Penasihat Kelab Badminton
SJKC Min Nam

Guru Besar
SJKC Min Nam,
Kuala Teriang,
07100 Langkawi,
Kedah Darul Aman.

Ruj. Tuan:
Ruj. Kami:
Tarikh:

Tuan,
KELULUSAN PENUBUHAN KELAB BADMINTON SEKOLAH
Adalah dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Merujuk surat tuan SJKCMN700-4/1/19(1) bertarikh 31 December 2014
dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya, Seksyen 130,
Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan
bertarikh 21 Mei 1998, P.U.(A) 196, sukacita dimaklum permohonan tuan untuk
menubuhkan Kelab Badminton adalah diluluskan berkuatkuasa mulai 01 Januari
2015.
3.
Diharapkan tuan dapat mengambil tindakan selanjutnya mengikut
peraturan (4) warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998, P.U(A) 196.
Sekian, terima kasih.
Saya Yang Menurut Perintah,
____________________
( Cheah Gaik Imm)
Guru Besar,
SJKC Min Nam
PENOLONG PENDAFTARAN BAHAGIAN SEKOLAH
s.k 1. Fail Peribadi
2. Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah
3. Fail Ko-kurikulum sekolah