Anda di halaman 1dari 9

Langkah-langkah untuk Menjaga Alam Sekitar

Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam


kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama
dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasankawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti
sungai dan laut. Alam sekitar masa kini semakin
tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab
seperti

telah

pembuangan

melakukan

sampah

di

pencemaran
sungai-sungai,

penggunaan baja-baja kimia dan pelbagai lagi. Alam


sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan
hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan
digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi. Oleh iu,
untuk

mengembalikan

kesegaran

alam

sekitar

beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah


diambil.

Langkah-langkah
yang boleh diambil adalah melalui pendedahan media
massa. Media massa ini termasuklah televisyen,
radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar .
Pada hari ini, media massa memainkan peranan
penting dalam membentuk cara pemikiran semua
pengguna. Media massa kini perlulah lebih banyak
memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran alam
sekitar,

terutamanya

dalam

siaran-siaran

di

televisyen. Hal ini kerana televisyen adalah satu


media elektronik yang hampir dimiliki oleh setiap

keluarga atau individu di setiap pelusuk dunia. Hal ini


sedemikian kerana setiap manusia atau individu perlu
mengetahui tentang keadaan alam sekitar yang
semakin tercemar dan perkara yang sepatutnya
dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar.
Surat khabar dan majalah pula adalah media yang
banyak mendedahkan tentang isu pencemaran alam
sekitar.

Pihak-pihak

berwajib

sepatutnya

perlu

mendedahkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih


luas di jaringan-jaringan internet kerana masyarakat
kini lebih banyak menggunakan media tersebut
berbanding media-media lain.

Selain itu, langkah untuk menjaga alam sekitar


ialah melalui kempen alam sekitar. Antara kempenkempen yang boleh dilakukan ialah kempen cintailah

sungai kita, kempen kitar semula, sahabat alam dan


sebagainya.Dalam kempen-kempen ini masyarakat
akan didedahkan tentang pentingnya menjaga alam
sekitar dan cara-cara menjaga alam sekitar seperti
menguruskan

sisa pembuangan supaya kurang

memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen


kitar semula pula dapat menggalakkan pengguna
supaya mengitar semula bahan-bahan yang boleh
dikitar semula. Dengan itu, masyarakat akan dapat
berjimat-cermat dan dapat megurangkan pencemaran
alam sekitar. Dalam kempen alam sekitar ini juga,
aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok-pokok bunga
dan membersihkan kawasan-kawasan yang kotor
boleh dijalankan. Penanaman pokok bunga bukan
sahaja dapat mencantikkan alam sekitar tetapi dapat
mengembalikan semula kehijauan sesuatu tempat

serta dapat membuktikan betapa pentingnya hidupan


hijau di bumi ini.

Langkah

ketiga

bagi

mengatasi pencemaran alam sekitar pula ialah


melalui organisasi-organisasi seperti sekolah, balai
rakyat, kelab remaja dan juga syarikat-syarikat
tertentu. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan
secara formal pada peringkat rendah dalam pelajaran
Alam dan Manusia. Pada peringkat menengah
khususnya dalam pelajaran sains seperti Biologi dan
di peringkat pengajian tinggi melalui kursus Sains
Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Guru-guru
sekolah haruslah bersikap prihatin terhadap alam

sekitar dan bersifat cintakan alam sekitar. Hal ini


penting supaya setiap guru dapat menanamkan
perasaan cinta alam sekitar kepada pelajar-pelajar
melalui pendidikan moral di sekolah. Pertandingan
kelas terbersih di antara kelas juga perlu dijalankan
agar perasaan tanggungjawab terhadap alam sekitar
dalam diri pelajar dapat disemai. Di peringkat tinggi,
pelajar didedahkan dengan proses kitaran alam
sekitar dan cara alam sekitar berinteraksi dan
hubungannya dengan hidupan lain di bumi ini.
Dengan itu, sikap sayangkan alam sekitar akan dapat
dipupuk dalam diri pelajar

Langkah seterusnya ialah melalui penggunaan


teknologi moden. Penggunaan teknologi moden untuk
mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat

penting.

Penggunaan

teknologi

moden

dapat

mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan


lebih cepat dan efektif. Dengan adanya teknologi
moden, tumpahan minyak di lautan adalah lebih
mudah

dibersihkan

tanpa

meninggalkan

sisa

tumpahan minyak. Selain itu, dengan menggunakan


teknologi moden kita dapat menjalankan aktiviti kitar
semula bahan-bahan buangan dan sisa-sisa pepejal
seperti surat khabar, majalah lama, kain dan bahanbahan plastik. Hal ini sudah tentu

akan dapat

mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh


pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna.
Penggunaan teknologi moden seperti penapis udara
yang dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong
asap

kilang-kilang

perindustrian

telah

dapat

mengurangkan kadar gas karbon monoksida yang

dilepaskan. Hal ini akan dapat mengurangkan kadar


pencemaran udara di sekeliling.

Kesimpulannya,
semakin

hari

pertambahan

pencemaran

semakin

alam

meningkat

sekitar
mengikut

bilangan pengguna. Saya berharap

setiap individu dapat mengambil pengajaran tentang


betapa pentingnya menjaga alam sekitar agar alam
sekitar yang semakin tercemar ini dapat dipulihkan
semula dan dapat dijaga dengan lebih baik pada
masa hadapan. Pihak kerajaan dan badan-badan
bukan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan
peranan penting dalam memulihkan dan memelihara
alam sekitar. Sebagai golongan yang berkuasa
mereka pasti dapat menjaga dan mengawal alam
sekitar

daripada

terus

tercemar.

Anda mungkin juga menyukai