Anda di halaman 1dari 7

PAGPAPATIBAY NG SINASAMPALATAYANAN

3. Ang Tanging Panulukan


PAGPAPATIBAY NG SINASAMPALATAYANAN
Tagapanguna:

Sama-sama po tayong sambitlain ang ating


sinasamapalatayanan.

LAHAT:

SUMASAMPALATAYA AKO SA DIOS,


AMANG MAKAPANGAYARIHAN SA LAHAT, LUMALANG NG LANGIT AT LUPA;
AT KAY JESUKRISTONG ANAK NA BUGTONG NIYA, PANGINOON NATIN;
SA HIWAGA NG ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NG BIRHENG MARIA,
NAGDAMDAM NG HIRAP SA KAHATULAN NI PONCIO PILATO,
IPINAKO SA KRUS, NAMATAY AT INILIBING;
SA IKATLONG ARAW NABUHAY SA MGA PATAY UMAKYAT SA LANGIT
AT NAUPO SA KANAN NG DIOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT;
DUON MAGMUMULA AT PARIRITO, UPANG HUKUMAN ANG LAHAT
NG NANGABUBUHAY AT NANGAMAMATAY.
SINASAMPALATAYANAN KO ANG ESPIRITU SANTO,
ANG BANAL NA IGLESIANG LAGANAP, ANG PAGKAKAISA NG MGA BANAL,
ANG KAPATAWARAN SA MGA KASALANAN,
ANG PAGKABUHAY NA MAG-ULI NG KATAWAN
AT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.
AMEN
Musika at Titik ni

N. A. DE PANO

A
Moderato {q = c 100}

4
&4

Tugon:

Soprano

Alto

Tenor

Bass

& 44 .
4
& 4 .
4
V 4 .
? 4 .
4

F Si
F
F
F

Si

Si

"THE CHURCH'S ONE FOUNDATION" Imnario Metodista

Ig - le - sia ng

Ig - le - sia ng

Ig - le - sia ng

Cris - to ang pa - nu - lok ng

Cris - to ang pa - nu - lok ng

Cris - to ang pa - nu - lok ng

Dios

Dios

Dios

Na

Na

Na

This arrangement by N. ARNEL A. DE PANO October 2016


Made in the Philippines

Ka - ni - yang i - ni - rog at

Ka - ni - yang i - ni - rog at

Ka - ni - yang i - ni - rog at

3. Ang Tanging Panulukan


8

&
S

&

&

ku - sang ti - nu - bos;

16

&

i - pi - nang - hu - gas.

&

i - pi - nang - hu - gas.

i - pi - nang - hu - gas.

#
& #

23

#
& #

f
f

ANG

##
##

ANG

.
J

.
J

.
J

Pag - kat du - gong da - li - say ang

Pag - kat du - gong da - li - say ang

Pag - kat du - gong da - li - say ang

Je - sus.

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng Ig - le - sia'y si

Sa - li - ta ng

Dios.

#
V # #

Sa - li - ta ng

Dios.

Sa - li - ta ng

Dios.

Ba -

Je - sus.

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng Ig - le - sia'y si

##

an - yo at di - lag

#
& #

? ##

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng Ig - le - sia'y si

gong lik - hang hi - nu - bog sa

ANG

# #N. A. De Pano translation


gong lik - hang hi - nu - bog sa

gong lik - hang hi - nu - bog sa

##

.
J

an - yo at di - lag

an - yo at di - lag

Ka - tu - lad ay bu - si - lak sa

&

Ka - tu - lad ay bu - si - lak sa

ku - sang ti - nu - bos;

Ka - tu - lad ay bu - si - lak sa

ku - sang ti - nu - bos;

Ba -

Je - sus.

Ba -

j
.

j
. #

Mu - la la - ngit si - nu - yo u - pang ma - ging Kan -

Mu - la la - ngit si - nu - yo u - pang ma - ging Kan -

Mu - la la - ngit si - nu - yo u - pang ma - ging Kan -

22

j
. #

3. Ang Tanging Panulukan


31

&
S

##

#
& #
&
V

##

ya;

##

ya;

&

##

Du - go Nya'y i - bi - nu - bo ma - ging ang bu - hay

Du - go Nya'y i - bi - nu - bo ma - ging ang bu - hay

? ##
C

Masidhi q = 68-72

Du - go Nya'y i - bi - nu - bo ma - ging ang bu - hay

ya;

rit.

Niya.

Niya.

Niya.

. j
F

1.ANG

"ANG TANGING PANULUKAN" (N. A. De Pano)

#
& #

. r
j j
.

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng

Ig - le - sia'y si Je - sus. Si Cris - tong Pa -ngi -no - on:

kan - yang Ma - nu - nu - bos!

#
& #

#
V #

? ##

#
& # .

43

##

na - ma - hal,

si - ni - sin - ta,

ti - na - ta - ngi Nyang lu - bos;

Mi -

2
4
. 4 4

Bu - hay ma'y i - na - lay Niya; du - go ma'y bi - nu -

2
4

4
4

#
& #

2
4

4
4

#
V #

42

44

? ##

2
4

4
4

&

23

3. Ang Tanging Panulukan

#
& # 44 .

47

hos...

# 4
& # 4

# 4
& # 4
P

? ## 4
4

#
& #

pa

#
& #

pag may - ro'ng hid -wa

pag may - ro'ng hid -wa

a't

? ##

#
& #

#
& #
&

##

#
V #

sa la - ngit

? ##

an

an

pa

Ngu - nit sa pa - na - la

na - na - lig

ma - pa - pa - wi,

pag - da -

na - na - lig

42 .

ang u

ma - ga'y sa -sa

42

44

44 b

pit!

I - sang

I - sang

2
4

4
4

2
4

4
4

Ah

na - na - lig

Lu - ha ay

- ngin at

Ah

Ka -

Ah


. j

53

san - daig - dig

nag-sa - ngang pa - na - na - lig;

ing

Ka -

Pa

ang bu - ong

#
& #

#
V #

Oh

pag may - ro'ng hid-wa

Ka -

nag - ma - ma - sid

50

Oh

Oh

# 4
V # 4

2.Na - ngu - ngut - yang

2
4

w
P Ah

4
4

I - sang


I - sang

I - sang

24

3. Ang Tanging Panulukan

#
j
& # .. .
f

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

#
.
& # ..

f
pu - so't

? # # ..
f pu

&

pa - na - nam - pa - la - ta - ya

Ah

pa - na - nam - pa - la - ta - ya

Ah

pa - na - nam - pa - la - ta - ya

na - u

na't

na - ma - ya - pa,

#
V #

? ##

Na

Na

#
& #

ya - mang bi-aya

#
& #
&

##

ya

ya

##

ah

? ##
pa

ya,

Kam - tin ang bu - hay na


pa

Kam - tin ang bu - hay na

25

w
ww

wa-lang hang - ga!

Kam - tin ang bu - hay na

wa-lang hang - ga!

Kam - tin ang bu - hay na

wa-lang hang - ga!

Kam - tin ang bu - hay na


pa

1.

wa-lang hang - ga!

wa-lang hang - ga!

ma

pa

2
2
2
2
2

ma

at ma -

Sa pag - pa - pa - kum - ba - ba

Na

#
& #

Ah

64

Na - u - na't na - ma - ya

Tu - lad

#

& #
ng ma - nga

na Di - wa;

Ah

61

##

Ba - nal

- so't

A - nak at sa

# .

V # ..
f
pu - so't

pa - na - nam - pa - la - ta - ya

#
& # .. .
f
pu - so't

Sa Dios A - ma,

.
. .

ma - ya -

. j
F

3.ANG

3. Ang Tanging Panulukan

#
& #

#
& #

#
& #

j j
. . r

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng

Ig - le - sia'y si Je - sus. Si Cris - tong Pa - ngi -no - on:

#
V #

? ##

#
& # .

#
& #
&

j
j


P
Si Cris - tong Pa - ngi - no - on:

74

na - ma - hal,

si - ni - sin - ta,

kan - yang Ma - nu - nu - bos

.
J
P kan - yang Ma - nu - nu - bos

2
4
. 4 4

ti - na - ta - ngi Nyang lu - bos;

Bu - hay ma'y i - na - lay Niya; du - go ma'y bi - nu -

#
V #

? ##

#
& # 44

hos!

44

42

44

2
4

4
4

2
4

4
4

Oh

78

42

Oh

##

Oh

Mi -

j
j .

P Si Cris - tong Pa - ngi - no - on:


kan - yang Ma - nu - nu - bos

kan - yang Ma - nu - nu - bos!

# 4
& # 4 b

w
P Oh

..

2.

I - sang

ga!

n ..
I - sang

b n
I - sang

b n

ga!

I - sang

nn b .
bb

J
G

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

Sa Dios A - ma,

nnbb .
b

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

#
& # 44

.
.

n b

nnbb

#
V # 44

..

nnbb .
b

? # # 44

I - sang

I - sang

ga!

ga!

.
.
I - sang

I - sang

ga!

b .

I - sang

I - sang

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

Ah

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

Ah

nnbb
b

pu - so't pa - na - nam - pa - la - ta - ya

26

Ah

3. Ang Tanging Panulukan


b .
&bb
. .

82

A - nak at sa Ba - nal na Di - wa;

b
&bb

Tu - lad ng ma - nga

na - u

na't

na - ma - ya - pa,

Sa pag -

Ah

b
&bb

b
Vbb

? b
bb

b
& b b .
pa - pa - kum - ba - ba

b
&bb

Na

b
&bb

Na

b
Vbb

ya

? b .
bb
Na


ma

ma

pa

b

& b b 42

tin ang bu - hay

b 2

&bb 4

tin ang bu - hay

b 2

Vbb 4

? b 2
bb 4

tin ang bu - hay

tin ang bu - hay

ya

na

44

ya

pa

.
.
.
.

J 42
Kam -

J 42
Kam -

J 42
Kam -

J 42

J 42
Kam -

Kam - tin ang bu - hay na wa - lang hang - ga!

rit.

Kam -

ANG

Kam - tin ang bu - hay na wa - lang hang - ga!

wa -lang hang - ga!

Kam - tin ang bu - hay na wa - lang hang - ga!

ANG

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng

TA - NGING PA - NU - LU - KAN ng

Ig - le - sia'y

Ig - le - sia'y

na

4
4

Kam - tin ang bu - hay na wa - lang hang - ga!

pa

.
R

na

4
4

pa

ah

na

4
4

ma - ya

4
b
& b b 42
4

90

tin ang bu - hay

at ma - ya - mang bi - aya - ya, Kam - tin ang bu - hay na wa - lang hang - ga!

86

Na - u - na't na - ma -

si Je - sus.

si Je - sus.


w
p

si Je - sus.

na

27

U
w
p si Je - sus.