Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 201

6
Kelas : 5 Ehsan
Tarikh : 2 Februari 2016
Masa : 10.35- 11.35 pagi (60 minit)
Tajuk : Pecahan
Standard kandungan
: 7.1 Penambahan pecahan.
Standard pembelajaran
: (i)
Menambah hingga tiga nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ,diharap
murid- murid dapat:
Menambah hingga tiga nombor melibatkan nombor bulat,
pecahan wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya
hingga 10 dengan tepat 6 daripada 9 soalan yang diberi.

Pengetahuan sedia ada :


1. Murid-murid telah mengetahui untuk menukar pecahan tak wajar kepada
nombor bercampur serta permudahkan pecahan dalam bentuk yang
termudah.
2. Murid-murid telah mempelajari dan memahami simbol penambahan (+) dan
sama dengan (=)
Nilai murni

: Bekerjasama, memberi perhatian, mengenal pasti, mematuhi arahan


dan kesungguhan

KBKK

: Menjana idea, hubung kait, menyelesaikan masalah

Pentaksiran : Berdasarkan keupayaan murid dalam menjawab soalan di lembaran


kerja dan secara lisan
Bahan

: Lembaran kerja . kad imbasan , puzzle pecahan ( aktiviti kumpulan) ,


Whiteboard mini.

Langkah
Set induksi
(5 minit)

Langkah 1
Penjanaan
idea
(10 minit)

Isi kandungan
Mengimbas
kembali

Menambah
pecahan yang
sama penyebut

Aktiviti P&P
1. Setiap murid diedarkan
lembaran untuk mengingat
kembali penukaran
pecahan tak wajar kepada
pecahan nombor
bercampur dan
permudahkan pecahan.
1. Guru mendemonstrasikan
langkah untuk melakukan
operasi penambahan
pecahan dengan

Catatan
Bahan : lembaran
soalan
KBKK :
Menjana idea
Nilai Murni:
Memberi perhatian
Bahan : kad
imbasan gambar
rajah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 201


6

2.

3.
Langkah 2
Perkembanga
n
(15 minit)

Menambah
pecahan yang
berlainan
penyebut

1.

2.

3.
Langkah 3
Perkembanga
n
(15 minit)

Aktiviti
berkumpulan

1.

2.

3.

menunjukkan langkah
pengiraan jika
penyebutnya sama iaitu
kekalkan penyebut,
tambah pengangka sahaja
dan permudahkan
jawapan jika perlu.
Guru menunjukkan
langkah menggunakan
gambar rajah untuk
memudahkan pemahaman
murid supaya lebih jelas.
Guru bersoal jawab
dengan murid.
Guru mendemonstrasikan
langkah untuk melakukan
operasi penambahan
pecahan dengan
menunjukkan langkah
pengiraan jika
penyebutnya berlainan
iaitu setarakan penyebut ,
tambah pengangka sahaja
dan permudahkan
jawapan jika perlu.
Guru menunjukkan
langkah menggunakan
jadual untuk
memudahkan pemahaman
murid supaya lebih jelas.
Guru bersoal jawab
dengan murid.
Guru membahagikan
murid-murid kepada 6
kumpulan. Setiap
kumpulan akan
menghantar seorang wakil
ke hadapan.
Permainan dimulakan
dengan murid perlu
menjawab penambahan
pecahan dan kemudian
melengkapkan puzzle
mengikut jawapan yang
dikira.
Kumpulan yang dapat
melengkapkan puzzle
dengan jawapan yang

KBKK:
Hubung kait
Nilai Murni:
Bekerjasama

Bahan : Kad
imbasan pecahan
KBKK:
Hubung kait
Menyelesaikan
masalah
Nilai Murni:
Memberi perhatian

Bahan: puzzle
matematik, mini
whiteboard,
lembaran soalan
KBKK:
Mengenalpasti
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mematuhi arahan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 201


6

Penilaian
(10 minit)

Guru
memberikan
lembaran kerja

1.

2.

3.

4.

Penutup
(5 minit)

Kesimpulan
daripada
keseluruhan
pembelajaran
pada hari
tersebut

1.

2.

3.

tepat dikira sebagai


pemenang.
Lembaran kerja akan
diberikan kepada murid
untuk disiapkan dalam
masa 10 minit dan perlu
dihantar kepada guru
sebelum habis kelas.
Guru akan pergi ke tempat
murid untuk
mengenalpasti sekiranya
masih ada lagi murid yang
kurang faham dengan
operasi penambahan
pecahan.
Murid-murid yang
mempunyai kekeliruan
mengenai operasi
penambahan pecahan
boleh bertanya guru pada
waktu ini.
Kemudian, guru
menyemak keseluruhan
jawapan soalan bersamasama murid.
Guru sekali lagi
menekankan bahawa
penambahan pecahan
yang sama penyebut ,
hanya perlu menambah
pengangka dan
permudahkan jawapan.
Penekanan oleh guru jika
pecahan berlainan
penyebut , perlu tukarkan
satu atau kedua- dua
pecahan kepada pecahan
setara yang sama
penyebut , tambah dan
permudahkan pecahan.
Guru menguji pemahaman
dan ingatan murid dengan
menyoal satu soalan .

Bahan : Lembaran
kerja

KBKK:
Menyelesaikan
masalah
Nilai Murni:
Kesungguhan

Nilai Murni:
Memberi perhatian

Anda mungkin juga menyukai