Anda di halaman 1dari 7

UNIT GEOGRAFI PRAUNIV.

SMK KENINGAU II
GEOGRAFI STPM KOLEKSI SOALAN PENGGAL 3 2013-2015
Tajuk

Hasil Pembelajaran

Soalan STPM

TEMA 1 SISTEM EKOLOGI


a)
b)
c)
d)

5.0 Ekologi dan


ekosistem

Menyatakan maksud ekologi dan ekosistem


Menyatakan komponen asas ekosistem
Menjelaskan fungsi ekosistem
Menjelaskan maksud jenis-jenis ekosistem:
i)
Peringkat mikro
Tasik
Kolam
Bandar
Tanah lembap
Tanah tinggi
ii)Peringkat makro

5.1 Aliran tenaga


dalam siratan
makanan

Tajuk
smkkii

U2014
1a) Berikan 2 kepentingan ekosistem paya terhdp kehidupan manusia. 2m
U2013
1a) Apakah yang dimaksudkan dgn ekologi. 2m
1b) Bezakan ciri saiz dan hubungan antara populasi dan komuniti. 4m

Daratan
Lautan

a) Menjelaskan konsep rantaian makanan dan


konsep siratan makanan
b) Membincangkan punca tenaga dan aliran
tenaga dalam rantaian makanan
c) Membincangkan punca tenaga dan aliran
tenaga dalam siratan makanan
d) Membincangkan aras trofik dalam bentuk
piramid tenaga melalui:
i)
Pemindahan tenaga
ii)
Kehilangan tenaga
e) Membincangkan perasingan antara spesies
dan sesama spesies mengikut peringkat
penggunaan tenaga

2014
1a) Apakah yang dimaksudkan dgn aras trofik. 2m
1b) Jelaskan proses pemindahan tenaga dan kehilangan tenaga. 4m
1c) Mengapah gangguan terhadap proses pemindahan tenaga menyebabkan
kepupusan spesies. 4m

Hasil Pembelajaran

Soalan STPM

U2013
1c) Bagaimanakah tumbuhan menghasilkan makanan dlm sesebuah
ekosistem. 4m

Page 1

5.2 Kitar nutrien


dalam ekosistem

a) Membincangkan kepentingan kitar nutrien


dalam ekosistem daratan
b)
Membincangkan kepentingan
kitar nutrien dalam ekosistem lautan
c)
Membincangkan proses kitaran
oksigen
d)
Membincangkan proses kitaran
karbon
e) Membincangkan proses kitaran nitrogen
f) Membuat rumusan proses pemindahan
tenaga dan kitar nutrien dalam ekosistem
a) Membincangkan kepentingan sistem
ekologi kepada manusia dari segi:
i)

5.3 Kaitan sistem


ekologi dengan
manusia

Ekosistem daratan
Pembalakan
Hasil hutan
Perubatan
Kepelbagaian biologi
Perburuan
Pelancongan dan rekreasi
Pertanian pindah
ii) Ekosistem lautan

2013
1a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar oksigen. 3m
1b) Nyatakan tiga punca kemerosotan oksigen dalam ekosistem tasik. 3m
1c) Huraikan dua kepentingan oksigen kepada ekosistem tasik. 4m

2015
1a) Jelaskan kepentingan suhu di tanah tinggi terhadap sektor pertanian. 2m
2b) Jelaskan 2 kesan fizikal akibat kemusnahan ekosistem hutan tanah
tinggi. 4m
2c) Huraikan dua cabaran untuk mengekalkan ekosistem tanah tinggi. 4m
2013
2ai) Bedsrkan gambar (penyahutanan), apakah kesimpulan berkaitan dgn
fenomena dlm gambar tersebut. 2m

2aii) jelaskan 2 kesan fenomena ai terhdp sistem geomorfologi


Perikanan
Hasil marin
2b) Huraikan 2 amalan terbaik pemeliharaan hutan di Malaysia. 4m
Perubatan
Kepelbagaian biologi
U2014
Pelancongan dan rekreasi
1b) Jelaskan 2 kesan penggunaan sumber secara berlebihan terhadap
Akuakultur
ekosistem paya. 4m
b) Membincangkan gangguan ekosistem oleh
1c) Huraikan 2 kaedah pemuliharaan ekosistem paya. 4m
aktiviti manusia
c) Membincangkan langkah pemeliharaan
dan pemuliharaan ekosistem
TEMA 2 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM
smkkii

Page 2

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Soalan STPM

a) menjelaskan saling kebergantungan sesama

2015
2a) Jelaskan peranan sistem hidrologi dlm membangunkan keperluan
kehidupan manusia. 4m
2b) Bagaimanakah aktiviti manusia menyebabkan kegagalan cerun berlaku.
6m

sistem fizikal.

6.1 Saling
Kebergantungan
Sistem.

6.2 Interaksi
sistem fizikal
dengan sistem
gunaan manusia.

6.3 Pengekalan,
pemeliharaan dan
pemuliharaan
alam sekitar
fizikal

b) membincangkan bagaimana gangguan dan


perubahan pada sesuatu sistem
mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal
yang lain.
c) membincangkan bagaimana perubahan
pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem
yang lain dan impaknya terhadap manusia.

a) membincangkan saling kebergantungan


antara sistem fizikal dengan sistem gunaan
manusia.

a) Menjelaskan konsep
pengekalan,pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar fizikal.
b) membincangkan langkah pengekalan,
pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar fizikal :
i) kaedah perundangan

2014
2a) Bagaimanakah kitaran hidrologi mempengaruhi proses pengukiran
BMB. 3m
2b) Terangkan bagaimana angin monsun timur laut mempengaruhi kejadian
banjir di Malaysia. 3m
2c) Jelaskan dua kesan banjir terhadap persekitaran fizikal. 4m

U2013
2a) Apakah perbezaan antara biosfera dengan hidrosfera. 2m
2b) Huraikan 2 impak kemusnahan hutan terhadap sistem hidrologi. 4m
2c) Bagaimanakah peningkatan suhu mempengaruhi ekosistem hutan. 4m

ii) kaedah bukan perundangan

smkkii

Page 3

IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA

Tajuk

Hasil Pembelajaran

5.1 Impak aktiviti


manusia terhadap
alam sekitar
(a) Mengenal pasti
impak aktiviti
manusia terhadap
alam sekitar fizikal
(i) Kemerosotan
kualiti alam sekitar
(ii) Pencemaran
alam sekitar
(ii)
Kemerosotan dan
kepupusan sumber
(b) Menghuraikan
impak aktiviti
manusia terhadap
persekitaran fizikal
(i)Kemerosotan
kualiti alam sekitar;
(ii) Pencemaran
Alam Sekitar;
(iii)Kemerosotan
dan kepupusan
sumber
(c)

1.Mengenalpasti impak aktiviti manusia terhadap alam


sekitar daripada segi:
1. Kemerosotan kualiti alam sekitar

Soalan STPM
2015
3a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang menyumbang peningkatan sisa
pepejal di dalam sungai. 2m
3b) Mengapakah kadar pembuangan sisa pepejal semakin meningkat di
bandar. 4m
2014
4a) Jelaskan bagaimana tiga sektor ekonomi tertier menjadi punca
kemerosotan kualiti air laut. 6m

2. Pencemaran alam sekitar


3. Kemerosotan dan kepupusan sumber.
2.Menghuraikan dengan contoh-contoh impak aktiviti
manusia terhadap alam sekitar fizikal.
3. Menjelaskan dan menghubungkaitan impak ke atas
alam sekitar fizikal dengan aktiviti manusia yang
dijalankan

U2014
2a) Huraikan 3 kesan letusan gunung berapi terhadap sistem fizikal. 6m
2b) Jelaskan 2 kesan positif letusan gunung berapi terhadap kehidupan
manusia. 4m
U2014
3a) Jelaskan 3 impak aktiviti pembalakan terhadap kepelbagaian biologi.
6m
U2014
4a) Bagaimanakah aktiviti pertanian ladang memberikan kesan negatif kpd
persekitaran fizikal. 6m
U2013
3a) Berdasarkan gambar (tanah runtuh), jelaskan 2 aktiviti manusia yg telah
mempercepat kejadian tersebut. 4m
U2013
4a) Kenalpasti 2 jenis penyakit bawaan air akibat dpd pencemaran air. 2m
4b) Jelaskan 2 punca pencemaran dpd bahan pepejal terampai. 4m
4c) Bagaimanakah pencemaran udara yg kritikal menjejaskan kesihatan
manusia. 4m

Menjelaskan

smkkii

Page 4

aktiviti manusia
yang menjejaskan
alam sekitar

``11

Hasil Pembelajaran

5.2 Impak sosial


Membincangkan
impak alam sekitar
terhadap kehidupan
manusia
(a) Kesihatan
(b) Keselamatan
(c) Kerosakan dan
kemusnahan harta
benda
(d) Aktiviti ekonomi
(e) Aktiviti sosial

5.3 Pengurusan
Alam Sekitar
(a) Membezakan
konsep
pemeliharaan dan
pemuliharaan a.s
(b) Membincangkan
langkah
pemeliharaan dan
pemuliharaan alam
sekitar
(i) Langkah
perundangan
smkkii

1.Memahami maksud impak sosial


2.Mengenalpasti impak sosial (kesan alam sekitar
terhadap kehidupan manusia)

Soalan STPM
2013
3a) Bagaimanakah pemanasan gobal berlaku. 4m
3b) Kenalpasti 2 fenomena yang berlaku akibat pemanasan global. 2m
3c) Jelaskan 2 kesan pemanasan global ke atas alam sekitar manusia. 4m

3.Menjelaskan dengan contoh impak sosial (kesan


alam sekitar terhadap kehidupan manusia) daripada
segi;
i. Kesihatan ii. Keselamatan
iii. Kerosakan dan kemusnahan harta benda
iv. Kesan negatif ke atas aktiviti ekonomi
v. Kesan negatif ke aktiviti sosial

4.Membezakan konsep pemeliharaan dengan


pemuliharaan alam sekitar.
5.Membincangkan langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar yang meliputi;
1. Langkah perundangan iaitu:
a)
b)
c)
d)
e)

Akta Kualiti Alam Sekitar, 1974.


Akta lain/ordinan di bawah PBT
Agensi perlaksanaan spt JAS
Penguatkuasaan dan hukuman
Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA)

2015
3c) Cdgkan 2 langkah bukan perundangan bagi mengurus pembuangan sisa
pepejal yang berkesan di Malaysia. 4m
2014
4b) Huraikan 2 langkah perundangan untuk mengatasi masalah
kemerosotan kualiti air. 4m
U2014
3b) Jelaskan 2 langkah bukan perundangan yang boleh digunakan utk
mengurangkan masalah kepupusan sumber alam yang tidak boleh
diperbaharui. 4m
U2014
Page 5

2. Langkah bukan perundangan iaitu;


(ii) Langkah bukan
perundangan

a) Amalan pengurusan strategik


b) Kempen kesedaran dan pendidikan a.s (PAS)

Tajuk

smkkii

4b) Jelaskan dua langkah perundangan untuk mengatasi kesan negatif


pertanian ladang. 4m
U2103
3b) Jelaskan 3 langkah kestrukturan yg boleh dijlnkan oleh PBT bg
mengelakan kejadian tersebut berlaku. 6m

Hasil Pembelajaran

Soalan STPM

Page 6

5.4 Pembangunan berterusan (Lestari)


(a) Konsep pembangunan berterusan
(lestari)
(b) Lapan prinsip pembangunan
berterusan (lestari)
i. Menjana atau menggalakkan semula
pertumbuhan ekonomi
ii. Mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi
bagi menjamin
kesejahteraan hidup
iii. Memulihara dan mempertingkatkan
asas sumber
iv. Memastikan aras penduduk yang boleh
ditampung
v. Mengorientasikan semula teknologi dan
kaedah pengurusan risiko
vi. Mengintegrasikan alam sekitar dan
ekonomi dalam
membuat keputusan
vii. Memperbaharui hubungan ekonomi
antarabangsa
viii. Memperkukuhkan kerjasama
antarabangsa
(c) Pelbagai bentuk kerjasama
antarabangsa dalam
konteks pembangunan berterusan (lestari)
i. Persidangan Stockholm
ii. Persidangan Rio
iii. Persidangan Johannesburg
iv. Protokol Montreal
v. Protokol Kyoto
vi. Deklarasi Langkawi

smkkii

1.Mentakrifkan konsep pembangunan berterusan


(lestari) iaitu pembangunan yang memenuhi
keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan
kepentingan generasi akan datang
2.Memahami skema pembangunan berterusan.
3.Menghuraikan lapan prinsip pembangunan
berterusan.
4.Menghuraikan pelbagai bentuk kerjasama
antarabangsa dalam konteks pembangunan
berterusan (lestari) iaitu;
1. Stockholm persekitaran manusia
2. Rio persekitaran dan pembangunan
3. Johannesburg pembangunan berterusan
4. Protokol Montreal CFC dan lapisan ozon
5. Protokol Kyoto gas rumah hijau
(terutamanya karbon dioksida)
6. Deklarasi Langkawi pengurusan alam
sekitar dikalangan negara-negara Komanwel
5.Membincangkan kepentingan kerjasama
antarabangsa dalam konteks penjagaan alam
sekitar sejagat.
(i) Masalah kemerosotan kualiti alam sekitar
telah
menjadi masalah global
(ii) Penjagaan alam sekitar secara global
(iii) Meningkatkan kesedaran tentang pentingnya
pembangunan berterusan (lestari)

2015
4a) Huraikan 2 strategi pelaksanaan agenda pbgnan
lestri di peringkat PBT.
b) Jelaskan 3 cabaran dalam melaksanakan prinsip
pembangunan lestari
2014
3a) Takrifkan maksud memastikan aras penduduk
yang boleh di tampung dlm prinsip pembangunan
lestari. 2m
3b) Huraikan fokus ksama antarabangsa; protokol
montreal dan persidangan rio. 4m
3c) Bagaimanakah konsep pembangunan berterusan
(lestari) boleh diterapkan dlm konteks pengurusan
hutan di Malaysia. 4m
2013
4a) Huraikan dua prinsip pembangunan lestari. 4m
4b) Berikan perbezaan antara konsep pemeliharaan
dgn pemuliharaan alam sekitar. 2m
4c) Mengapakah kerjasama antarabangsa penting dlm
menengani isu alam sekitar. 4m

Page 7