Anda di halaman 1dari 104

6424

2000

Fotocpia del document nacional didentitat o codi didentificaci fiscal del nou titular o denominaci.
Justificant dhaver pagat la taxa corresponent.
Cessament dactivitat (dalguna o de totes les activitats).
Imprs de sollicitud normalitzat, ben emplenat i signat pel
titular o el representant legal, ben acreditat.
Fotocpia del document nacional didentitat o codi didentificaci fiscal del titular.
Si s un cessament parcial, indicaci de lactivitat que cessa.
DISPOSICI FINAL
Aquesta ordre vigir des de lendem de la publicaci en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valncia, 27 de mar de 2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

Fotocopia del documento nacional de identidad o cdigo de


identificacin fiscal del titular.
Justificante de haber abonado la tasa correspondiente.
Cese de actividad (en todas o alguna de las actividades).
Impreso de solicitud normalizado, correctamente cumplimentado y firmado por el titular o el representante legal, debidamente
acreditado.
Fotocopia del documento nacional de identidad o cdigo de
identificacin fiscal del titular.
En el caso de cese parcial se indicar la actividad en que se
cesa.
DISPOSICIN FINAL
La presente orden entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 27 de marzo de 2000

El conseller de Sanitat,
JOS EMILIO CERVERA CARDONA

Conselleria dIndstria i Comer

El conseller de Sanidad,
JOS EMILIO CERVERA CARDONA

Conselleria de Industria y Comercio

ORDRE de 13 de mar de 2000, de la Conselleria


dIndstria i Comer, per la qual es modifiquen els
annexos de lOrdre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria dIndstria, Comer i Turisme, per la qual
sestableix un contingut mnim en projectes dindstries
i installacions industrials. [2000/2626]

ORDEN de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de


Industria y Comercio, por la que se modifican los anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece un contenido mnimo en proyectos de industrias e
instalaciones industriales. [2000/2626]

LOrdre de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria dIndstria,


Comer i Turisme estableix el contingut mnim dels projectes
dindstries i installacions industrials, i tamb dels certificats finals
dobra que possibiliten, des de lentrada en vigor del Reial Decret
2.135/1980, de 26 de setembre, la posada en funcionament de la
major part de les installacions industrials, amb vista a lagilitaci i
la simplificaci de trmits administratius.
El temps transcorregut des de lentrada en vigor de la norma
mencionada en lapartat anterior, juntament amb la multitud de normes que en matria de seguretat industrial shan publicat en els
ltims anys, i especialment amb posterioritat a la Llei 21/1992, de
16 de juliol, dIndstria, com a referent fonamental, aconsellen la
modificaci dels mencionats continguts mnims de projectes i certificats, amb la finalitat dadequar-los, tant a la normativa tcnica
esmentada, com als nous procediments de posada en funcionament
dindstries i installacions industrials que sorgeixen de laplicaci
del Decret 59/1999, de 27 dabril, del Govern Valenci, i lOrdre
de 30 de juny de 1999, de la Conselleria dOcupaci, Indstria i
Comer, per la qual es dicten normes per a la seua aplicaci.

La Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria,


Comercio y Turismo establece el contenido mnimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales, as como de los certificados finales de obra que posibilitan, desde la entrada en vigor del
Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, la puesta en funcionamiento de la mayor parte de las instalaciones industriales, en
orden a la agilizacin y simplificacin de trmites administrativos.
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la norma
mencionada en el apartado anterior, junto con la multitud de normas que en materia de seguridad industrial se han publicado en los
ltimos aos, y especialmente con posterioridad a la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, como referente fundamental, aconsejan
la modificacin de los mencionados contenidos mnimos de proyectos y certificados, a los efectos de adecuarlos, tanto a la normativa tcnica mencionada, como a los nuevos procedimientos de
puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales
que surgen de la aplicacin del Decreto 59/1999, de 27 de abril, del
Gobierno Valenciano, y la Orden de 30 de junio de 1999, de la
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, por la que se dictan
normas para su aplicacin.
Por todo ello, y en virtud de lo establecido en el artculo 44 de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano

Per tot aix, i en virtut del que sha establit en larticle 44 de la


Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valenci,
ORDENE
Article nic
Els annexos I i II de lOrdre de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria dIndstria, Comer i Turisme, per la qual sestableix un
contingut mnim en projectes dindstries i installacions industrials, queden substituts pels annexos I i II de la present ordre,
exceptuant-ne els epgrafs I-3 (Correcci de la contaminaci), EQ1 (Emmagatzematge de lquids inflamables i combustibles (Reglament dEmmagatzematge de Productes Qumics ITC MIE APQ
001) i SV-1 (Estudi tcnic de reforma dimportncia en vehicles
autombils) de lannex I de la mencionada ordre, que no experimenten variaci.

ORDENO
Artculo nico
Los anexos I y II de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece
un contenido mnimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales, quedan sustituidos por los anexos I y II de la presente
orden, a excepcin de los epgrafes I-3 (Correccin de la contaminacin), EQ-1 (Almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles (Reglamento de Almacenamiento de Productos QumicosITC MIE APQ 001) y SV-1 (Estudio tcnico de reforma de importancia en vehculos automviles) del anexo I de la mencionada
orden, que no experimentan variacin.

DOGV - Nm. 3.731

2000

DISPOSICIONS FINALS

04 14

6425

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Es faculta la Direcci General dIndstria i Energia per a dictar
les instruccions necessries per al desplegament i laplicaci
daquesta ordre i per a modificar-ne els annexos.

Primera
Se faculta a la Direccin General de Industria y Energa para
dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicacin de
esta orden y para modificar los anexos de la misma.

Segona
La present ordre ser daplicaci als projectes i les certificacions el visat dels quals en el corresponent collegi professional es
produsca transcorreguts dos mesos, comptats a partir del dia
segent al de la seua entrada en vigor, que tindr lloc el dia de la
seua publicaci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Respecte a la resta de documents de posada en servei
dinstallacions, no subjectes a visat collegial, la present ordre
saplicar a aquells que es presenten als serveis territorials dIndstria i Energia transcorreguts dos mesos comptats a partir de
lendem de la seua entrada en vigor.

Segunda
La presente orden ser de aplicacin a los proyectos y certificaciones cuyo visado en el correspondiente colegio profesional se
produzca transcurridos dos meses contados a partir del da siguiente al de su entrada en vigor, que tendr lugar el da de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Respecto a
los dems documentos de puesta en servicio de instalaciones, no
sujetos a visado colegial, la presente orden se aplicar a aquellos
que se presenten en los servicios territoriales de Industria y Energa
transcurridos dos meses contados a partir del da siguiente al de su
entrada en vigor.

Valncia, 13 de mar de 2000


El conseller dIndstria i Comer,
FERNANDO V. CASTELL BORONAT

ANNEX I
ndex de normes de contingut mnim en els projectes dindstries i installacions industrials
Indstries
I-1. Noves indstries.
I-2. Ampliaci dindstries.
I-3. Correcci de la contaminaci.

Valencia, 13 de marzo de 2000


El conseller de Industria y Comercio,
FERNANDO V. CASTELL BORONAT

ANEXO I
ndice de normas de contenido mnimo en los proyectos de
industrias e instalaciones industriales.
Industrias
I-1. Nuevas industrias.
I-2. Ampliacin de industrias.
I-3. Correccin de la contaminacin.

Installacions elctriques
EE-1. Lnia aria dalta tensi.
EE-2. Lnia allada dalta tensi.
EE-3. Lnia subterrnia dalta tensi.
EE-4. Centre de transformaci.
EE-5. Installacions elctriques de baixa tensi en indstries.
EE-6. Installacions elctriques de baixa tensi dun edifici destinat a habitatges.
EE-7. Installacions elctriques de baixa tensi en locals (exclosos els destinats a usos industrials i a habitatges).

Instalaciones elctricas
EE-1. Lnea area de alta tensin.
EE-2. Lnea aislada de alta tensin.
EE-3. Lnea subterrnea de alta tensin.
EE-4. Centro de transformacin.
EE-5. Instalaciones elctricas de baja tensin en industrias.
EE-6. Instalaciones elctricas de baja tensin de un edificio
destinado a viviendas.
EE-7. Instalaciones elctricas de baja tensin en locales (excluidos los destinados a usos industriales y a viviendas).

Installacions de gas
EG-1. Installacions demmagatzematge i receptores de GLP.
EG-2. Installaci receptora de gas canalitzat ds industrial i
comercial.
EG-3. Autoritzaci daparell de gas de carcter nic.
EG-4. Installacions de xarxes de distribuci i connexions de
gasos combustibles.

Instalaciones de gas
EG-1. Instalaciones de almacenamiento y receptoras de GLP.
EG-2. Instalacin receptora de gas canalizado de uso industrial
y comercial.
EG-3. Autorizacin de aparato a gas de carcter nico.
EG-4. Instalaciones de redes de distribucin y acometidas de
gases combustibles.

Installacions daigua
EA-1. Installacions receptores daigua.

Instalaciones de agua
EA-1. Instalaciones receptoras de agua.

Combustibles lquids
EL-1. Installaci de productes petroliers per a s propi (MI_IP
03).
EL-2. Installacions fixes per a distribuci al detall de carburants i combustibles petroliers en installacions de venda al pblic
(MI-IP04).

Combustibles lquidos
EL-1. Instalacin de productos petrolferos para uso propio (MI
IP 03).
EL-2. Instalaciones fijas para distribucin al por menor de carburantes y combustibles petrolferos en instalaciones de venta al
pblico (MI-IP04).

Calefacci
EC-1. Installaci de calefacci, climatitzaci i aigua calenta
sanitria.

Calefaccin
EC-1. Instalacin de calefaccin, climatizacin y agua caliente
sanitaria.

6426

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

Emmagatzematge de productes qumics


EQ-1. Emmagatzematge de lquids inflamables i combustibles
(Reglament dEmmagatzematge de Productes Qumics (ITC MIE
APQ 001).

Almacenamiento de productos qumicos


EQ-1. Almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles
(Reglamento de almacenamiento de productos qumicos (ITC MIE
APQ 001).

Recipients de pressi
SP-1. Installaci de calderes, economitzadors, precalfadors,
sobrecalfadors, recalfadors i xarxa de canonades per a fluids a pressi (aplicaci ITC MIE-AP1 i AP2).
SP-2. Installacions daire comprimit.

Recipientes a presin
SP-1. Instalacin de calderas, economizadores, precalentadores,
sobrecalentadores, recalentadores y red de tuberas para fluidos a
presin (aplicacin ITC MIE-AP1 y AP2).
SP-2. Instalaciones de aire comprimido.

Reformes dimportncia per a vehicles


SV-1. Estudi tcnic de reforma dimportncia en vehicles
autombils.

Reformas de importancia para vehculos


SV-1. Estudio tcnico de reforma de importancia en vehculos
automviles.

Aparells elevadors
SGT-1. Contingut mnim del projecte de la grua.

Aparatos elevadores
SGT-1. Contenido mnimo del proyecto de la gra.

Installacions frigorfiques
SF-1. Installacions frigorfiques amb potncia daccionament
de compressors superior a 30 kW o amb volum de cambres superior a 500 m3.
I-1. NOVA INDSTRIA

Instalaciones frigorficas
SF-1. Instalaciones frigorficas con potencia de accionamiento
de compresores superior a 30 kW o con volumen de cmaras superior a 500 m3.
I-1 NUEVA INDUSTRIA

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Indique si la indstria est afectada per algun dels apartats
que sespecifiquen o cont alguna installaci de les que a continuaci senumeren:
Accidents greus RD 1.254/1999
Impacte ambiental
Contaminaci atmosfrica grups A o B
Emmagatzematge de productes qumics
Estructures metlliques classificades
Mineria
Tallers de tacgrafs
Tallers de limitadors de velocitat
Producci, distribuci o transport denergia
o productes energtics
Armes i explosius o indstries dinters militar
Producci o s destupefacients o psicotrpics

S
S
S
S
S
S
S
S

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

S
S
S

NO
NO
NO

Depsit fix de GLP o gas natural

NO

En tots els projectes sompliran tots els camps daquest apartat


assenyalant la casella corresponent, sense que puga eliminar-sen
cap.
1.1.2 Titular.
1.1.3 Situaci de la indstria.
1.1.4 Classe dindstria.
1.1.5 Classificaci segons lannex II del Decret 833/1975, sobre
contaminaci ambiental.
1.1.6 Potncia mxima admissible kW.
1.1.7 Pressupost total.
1.1.8 Altres reglaments competncia de la Conselleria dIndstria afectats per aquesta installaci.
1.2 Titular de la indstria.
Nom, domicili social, capital social i NIF de lempresa. En cas
que hi siga individual, nom, domicili i DNI del propietari.
Classe i emplaament:
* Classe dindstria segons CNAE (classificaci nacional
dactivitats econmiques) i nmero.
* Localitat, carrer i nmero, si es troba en nucli urb o paratge
dins del terme municipal; si es troba fora daquest, cal indicar els
mateixos del domicili social de lempresa.
1.3 Potncia total que sha dinstallar.
Sindicar la potncia total que sha dinstallar en enllumenat i
en usos industrials.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Indique si la industria se ve afectada por alguno de los
apartados que se indican o contiene alguna instalacin de las que a
continuacin se enumeran:
Accidentes graves RD 1.254/1999
Impacto ambiental
Contaminacin atmosfrica grupos A o B
Almacenamiento de productos qumicos
Estructuras metlicas clasificadas
Minera
Talleres de tacgrafos
Talleres de limitadores de velocidad
Produccin, distribucin o transporte de energa
o productos energticos
Armas y explosivos o industrias de inters militar
Produccin o empleo de estupefacientes
o psicotrpicos
Depsito fijo de GLP o gas natural

S
S
S
S
S
S
S
S

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

S
S

NO
NO

S
S

NO
NO

En todos los proyectos se cumplimentarn todos los campos de


este apartado sealando la casilla correspondiente, sin que pueda
eliminarse ninguno de ellos.
1.1.2 Titular
1.1.3 Situacin de la industria
1.1.4 Clase de industria
1.1.5 Clasificacin segn el anexo II del Decreto 833/1975,
sobre contaminacin ambiental
1.1.6 Potencia mxima admisible kW
1.1.7 Presupuesto total
1.1.8 Otros reglamentos competencia de la Conselleria de
Industria afectados por esta instalacin
1.2 Titular de la industria
Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa.
En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.
Clase y emplazamiento
* Clase de industria segn CNAE (clasificacin nacional de
actividades econmicas) y nmero.
* Localidad, calle y nmero si en casco urbano o paraje dentro
del trmino municipal, si est fuera del mismo. Indicar aunque sean
los mismos del domicilio social de la empresa.
1.3 Potencia total a instalar
Se indicar la potencia total a instalar en alumbrado y en usos
industriales.

DOGV - Nm. 3.731

2000

Sindicar si hi ha generadors elctrics, especificant-ne la


potncia en kW. I si hi ha transformadors, en kVA.
1.4 Terrenys i edificacions.
* Caracterstiques del solar, entorn, m2 del solar i m2 de ledificaci coberta que es projecta.
* Breu descripci de les edificacions (oficines, naus industrials,
magatzems, depsits, annexos, etc.).
* Cal indicar si sn propietat o en rgim de lloguer.
1.5 Installacions industrials. Equipament i maquinria industrial.
Per a les distintes seccions, es far llista de tota la maquinria i
lequipament industrial, tot seguint en la mesura que siga possible
el procs productiu.
Sidentificar cada mquina per les seues caracterstiques funcionals ms rellevants, tot indicant la potncia en kW dels motors
que laccionen i la seua valoraci.
Encara que les installacions especfiques, com les elctriques,
gas, recipients de pressi, fred industrial, correctores de la contaminaci, etc. siguen objecte dun projecte a banda, ac haur dindicar-sen lexistncia, la potncia denergia motriu i la valoraci.
Els mitjans de transport interior es descriuran entre els serveis
auxiliars. Els de transport exterior no es llistaran, llevat que formen
part de lequip industrial (pales, dmpers, camions frigorfics, etc.)
de manera que el transport no puga ser realitzat per una altra
empresa.
Quan hi haja installacions que es regisquen per un reglament
especfic competncia de la Conselleria dIndstria, declaraci que
es presentar el projecte especfic; si dacord amb aqueix reglament
no cal la presentaci de projecte, justificaci per a la no-presentaci
fent referncia a larticle del reglament que leximeix.
1.6 Matries primeres
Es far llista de les matries primeres que consumeix lempresa,
amb la seua numeraci segons CNAE.
Shauria de fer-se menci en aquest cas a:
Quan es tracte de matries primeres o productes intermedis, que
estiguen o puguen estar presents en les installacions, dels inclosos
en lmbit daplicaci duna normativa especfica (emmagatzematge de productes qumics; accidents majors; notificaci de substncies noves i classificaci, envasament i etiquetatge de substncies
perilloses; classificaci, envasament i etiquetatge de preparats perillosos; etc.) haur de constar necessriament el nom reglamentriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la
normativa especfica (nmero de CAS, nmero de CEE, caracterstiques de risc...).
Entre les matries primeres sinclouran tots els tipus denergia
consumits (elctrica, carb, fueloil, gas, etc.).
1.7 Productes acabats.
Sindicaran aquests, o els serveis que es realitzen, dacord amb
els epgrafs corresponents en la CNAE.
Quan es tracte de productes acabats o productes intermedis, que
estiguen o puguen estar presents en les installacions, dels inclosos
en lmbit daplicaci duna normativa especfica (emmagatzematge de productes qumics; accidents majors; notificaci de substncies noves i classificaci, envasament i etiquetatge de substncies
perilloses; classificaci, envasament i etiquetatge de preparats perillosos; etc.) haur de constar necessriament el nom reglamentriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la
normativa especfica (nmero de CAS, nmero de CEE, caracterstiques de risc, etc.).
1.8 Legislaci aplicable.
Es llistar la normativa aplicable per ra de les activitats industrials, installacions, equipament, maquinria, emmagatzematges,
matries primeres i intermdies i productes acabats.
Es procurar de seguir una relaci lgica de major a menor
rellevncia normativa.
Comenant per la regulaci de les activitats que es desenvoluparan, quant a la necessitat o no dautoritzacions administratives
prvies, o si estan subjectes al compliment de determinats requisits
previs, per raons de seguretat industrial, prevenci de riscos (accidents majors, etc.) o protecci del medi ambient (impacte ambien-

04 14

6427

Se indicar si hay generadores elctricos, indicando su potencia


en kW. Y si hay transformadores, en kVA.
1.4 Terrenos y edificaciones
* Caractersticas del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificacin cubierta que se proyecta.
* Breve descripcin de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depsitos, anexos, etc.)
* Indicar si son propiedad o en rgimen de alquiler.
1.5 Instalaciones industriales. Equipamiento y maquinaria
industrial
Para las distintas secciones, se relacionar toda la maquinaria y
equipamiento industrial, siguiendo en lo posible el proceso productivo.
Se identificar cada mquina por sus caractersticas funcionales
ms relevantes, indicando la potencia en kW. de los motores que la
accionan y su valoracin.
Aunque las instalaciones especficas, como las elctricas, gas,
recipientes a presin, fro industrial, correctoras de la contaminacin, etc. sean objeto de un proyecto aparte, aqu deber indicarse
su existencia, potencia de energa motriz y valoracin.
Los medios de transporte interior se describirn entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarn, salvo
que formen parte del equipo industrial (palas, dumpers, camiones
frigorficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado
por otra empresa.
Cuando existan instalaciones que se rijan por un Reglamento
especfico competencia de la Conselleria de Industria, declaracin
de que va a presentarse el proyecto especfico; si segn ese Reglamento no es preciso la presentacin de proyecto justificacin para
su no presentacin haciendo referencia al artculo del Reglamento
que lo exime.
1.6 Materias primas
Se relacionarn las materias primas que consume la empresa,
con su numeracin segn CNAE.
Creo que debera hacerse mencin en este caso a:
Cuando se trate de materias primas o productos intermedios,
que estn o puedan estar presentes en las instalaciones, de los
incluidos en el mbito de aplicacin de una normativa especfica
(almacenamiento de productos qumicos; accidentes mayores; notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; clasificacin, envasado y etiquetado de
preparados, peligrosos;...) deber figurar necesariamente el nombre
reglamentariamente establecido, con la nomenclatura que para cada
caso contempla la normativa especfica (nmero de CAS, nmero
de CEE, caractersticas de riesgo...).
Entre las materias primas se incluirn todos los tipos de energa
consumidos (elctrica, carbn, fuel-oil, gas, etc.)
1.7 Productos acabados
Se indicarn los mismos, o los servicios que se realicen, de
acuerdo con los epgrafes correspondientes en la CNAE.
Cuando se trate de productos terminados o productos intermedios, que estn o puedan estar presentes en las instalaciones, de los
incluidos en el mbito de aplicacin de una normativa especfica
(almacenamiento de productos qumicos; accidentes mayores; notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; clasificacin, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos;...) deber figurar necesariamente el nombre
reglamentariamente establecido, con la nomenclatura que para cada
caso contempla la normativa especfica (nmero de CAS, nmero
de CEE, caractersticas de riesgo...).
1.8 Legislacin aplicable
Se relacionar la normativa aplicable por razn de las actividades industriales, instalaciones, equipamiento, maquinaria, almacenamientos, materias primas e intermedias y productos terminados.
Se procurar seguir una relacin lgica de mayor a menor relevancia normativa.
Empezando por la regulacin de las actividades a desarrollar, en
cuanto a la necesidad o no de autorizaciones administrativas previas,
o si estn sujetas al cumplimiento de determinados requisitos previos, por razones de seguridad industrial, prevencin de riesgos
(accidentes mayores, etc.) o proteccin del medio ambiente (impacto

6428

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

tal, contaminaci atmosfrica, vessaments, efluents, residus txics i


perillosos, etc.). I continuant amb les reglamentacions especfiques
de les installacions industrials (alta tensi, baixa tensi, aparells de
pressi, aparells elevadors, installacions frigorfiques, emmagatzematge de productes qumics, etc.) i les que puguen afectar matries
primeres, productes intermedis o acabats; i tamb les que incloguen
en el seu mbit daplicaci maquinria i la resta dequipament
(Reglament de Seguretat en Mquines, etc.).
1.9 Objecte.
1.10 Procs industrial.
Exposici, el ms completa possible, del procs industrial, fins i
tot contaminaci i seguretat industrial.
1.11 Programa dexecuci dinstallaci.
Cal indicar programa que reflectisca el temps i concrete la data
de posada en marxa.
2. Estudi econmic
Dacord amb les dades de la memria i els valors que corresponguen a cada concepte, es far un estudi de la rendibilitat de
lempresa.
2.1 Inversi total.
* Solars i terrenys.
* Edificacions.
* Obres annexes (tanques, paviments, dipsits, centres de transformaci, etc.).
* Maquinria.
* Installacions.
* Altres inversions dequip (envasos, mobiliari, vehicles propis,
etc.).
* Capital circulant fix.
2.2 Despeses.
* Personal i Seguretat Social.
* Matries primeres.
* Energia.
* Manteniment i reparacions.
* Despeses generals.
* Amortitzacions.
* Assegurances de les installacions.
*Despeses financeres.
* Diversos.
2.3 Ingressos.
* Productes obtinguts.
* Serveis.
2.4 Benefici total i rendibilitat.
Benefici brut = ingressos despeses.
Rendibilitat = beneficis / inversi total.

ambiental, contaminacin atmosfrica, vertidos, efluentes, residuos


txicos y peligrosos, etc.) Continuando con las reglamentaciones
especficas de las instalaciones industriales (alta tensin, baja tensin, aparatos a presin, aparatos elevadores, instalaciones frigorficas, almacenamiento de productos qumicos, etc.) y los que puedan
afectar a materias primas, productos intermedios o acabados; as
como las que comprendan en su mbito de aplicacin a maquinaria y
dems equipamiento (Reglamento de seguridad en mquinas, etc.)
1.9 Objeto
1.10 Proceso industrial
Exposicin, lo ms completa posible, del proceso industrial,
incluso contaminacin y seguridad industrial.
1.11 Programa de ejecucin de instalacin
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de
puesta en marcha.
2. Estudio econmico
De acuerdo con los datos de la memoria y los valores que
correspondan a cada concepto, se har un estudio de la rentabilidad
de la empresa.
2.1 Inversin total
* Solares y terrenos
* Edificaciones
* Obras anexas (vallas, pavimentos, depsitos, centros de transformacin, etc.)
* Maquinaria
* Instalaciones
* Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehculos
propios, etc.)
* Capital circulante fijo
2.2 Gastos
* Personal y Seguridad Social
* Materias primas
* Energa
* Mantenimiento y reparaciones
* Gastos generales
* Amortizaciones
* Seguros de las instalaciones
* Gastos financieros
* Varios
2.3 Ingresos
* Productos obtenidos
* Servicios
2.4 Beneficio total y rentabilidad
Beneficio bruto = ingresos - gastos
Rentabilidad = Beneficios / Inversin total

3. Pressupost
* Maquinria.
* Altres inversions dequip.
Nota: No sha dincloure en el pressupost maquinria ni
installacions objecte daltres projectes especfics (baixa tensi, gas,
recipients de pressi, etc.).

3. Presupuesto
* Maquinaria
* Otras inversiones de equipo
Nota: No incluir en el presupuesto maquinaria ni instalaciones
objeto de otros proyectos especficos (baja tensin, gas, recipientes
a presin, etc.)

4. Plans
4.1 Emplaament.
Si s en nucli urb, shi haur dindicar en relaci amb els
carrers circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de
fcil identificaci.
Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
4.2 Diagrama de procs (*).
* Sindicar en un diagrama el procs industrial.
4.3 Planta general (*).
* Sindicaran les dependncies de la indstria, com ara oficines,
lavabos, menjadors, magatzems, etc. i en la zona de producci es
reflectiran els elements de treball de qualsevol ndole, b amb el seu
nom caracterstic o amb un nmero i un ndex en lextrem del pla.
* Si hi haguera diverses plantes, es far el mateix en cada una, i
sinclour un pla de secci on sindique la interconnexi de les
plantes.

4. Planos
4.1 Emplazamiento
Si es un casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin.
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
4.2 Diagrama de proceso (*)
* Se indicar en un diagrama el proceso industrial
4.3 Planta general (*)
* Se indicarn dependencias de la industria, tales como oficinas,
aseos, comedores, almacenes, etc. y en la zona de produccin se reflejarn los elementos de trabajo de toda ndole, bien con su nombre
caracterstico o con un nmero y un ndice en el extremo del plano.
* Si hubiese varias plantas, se har lo mismo en cada una,
incluyendo un plazo de seccin donde se refleje la interconexin de
las plantas.

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6429

* Sinclouran totes les installacions, incloses les que requerisquen projectes especfics.
4.4 Qualsevol altre tipus de pla (*).
* Que puga facilitar una comprensi major de la indstria o
empresa que sinstallar.
(*) Quan en la normativa aplicable sespecifiquen distncies
reglamentries que hagen de tenir-se en compte, aquestes apareixeran acotades en el corresponent pla.

* Se incluirn todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos especficos.
4.4 Cualquier otro tipo de plano (*)
* Que pueda dar una mayor comprensin de la industria o
empresa que se va a instalar
(*) Cuando en la normativa aplicable se especifiquen distancias
reglamentarias que hayan de observarse, stas figurarn acotadas
en el correspondiente plano.

I-2. AMPLIACI DINDSTRIES


1. Memria
1.1 Titular de la indstria.
Nom, domicili social, capital social i NIF de lempresa. En cas
que hi siga individual, el nom, domicili i DNI del propietari.

I-2 AMPLIACIN DE INDUSTRIAS


1. Memoria
1.1 Titular de la industria
Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa.
En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.
1.2 Clase y emplazamiento
* Clase de industria segn CNAE (clasificacin nacional de
actividades econmicas) y nmero.
* Localidad, calle y nmero si en casco urbano o paraje dentro
del trmino municipal, si est fuera del mismo. Indicar aunque sean
los mismos del domicilio social de la empresa.
* Indicar el nmero de Registro Industrial.
* Clasificacin segn el anexo II del Decreto 833/1975 y si la
ampliacin est afectada por este decreto o no.
1.3 Potencia total a instalar
Con separacin de la potencia instalada, se indicar la potencia
a ampliar en el alumbrado y en usos industriales (indicando la
potencia total resultante).
Se indicar si hay variacin en generadores elctricos, indicando su potencia en kW y si hay transformadores, en kVA.
1.4 Terrenos y edificaciones
* Caractersticas del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificacin cubierta que se ampla.
* Breve descripcin de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depsitos, anexos, etc.) que se amplan.
* Indicar si son propiedad o en rgimen de alquiler.
1.5 Instalaciones industriales. Equipamiento y maquinaria
industrial
Separando los elementos existentes de los que causan baja y de
los que son objeto de ampliacin, para las distintas secciones, se
relacionar toda la maquinaria y equipamiento industrial, siguiendo
en lo posible el proceso productivo.
Se identificar cada mquina por sus caractersticas funcionales
ms relevantes, indicando la potencia en kW de los motores que la
accionan y su valoracin.
Aunque las instalaciones especficas, como las elctricas, gas,
recipientes a presin, fro industrial, correctoras de la contaminacin, etc. sean objeto de un proyecto aparte, aqu deber indicarse
su existencia, potencia de energa motriz y valoracin, en el caso de
que formen parte de la ampliacin.
En el caso de que sean motivo de ampliacin los medios de
transporte interior se describirn entre los servicios auxiliares. Los
de transporte exterior no se relacionarn, salvo que formen parte
del equipo industrial (palas, dumpers, camiones frigorficos, etc.)
de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.
Deber, asimismo, indicarse si la maquinaria a ampliar es
nueva o usada.
1.6 Materias primas
Se relacionarn las variaciones de materias primas a consumir
por la empresa, con su numeracin segn CNAE.
Cuando se trate de materias primas o productos intermedios,
que estn o puedan estar presentes en las instalaciones, de los
incluidos en el mbito de aplicacin de una normativa especfica
(almacenamiento de productos qumicos; accidentes mayores; notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; clasificacin, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos;...) deber figurar necesariamente el nombre
reglamentariamente establecido, con la nomenclatura que para cada
caso contempla la normativa especfica (nmero de CAS, nmero
de CEE, caractersticas de riesgo...).

1.2 Classe i emplaament.


* Classe dindstria segons CNAE (classificaci nacional
dactivitats econmiques) i nmero.
* Localitat, carrer i nmero, si es troba en nucli urb o paratge
dins del terme municipal; si es troba fora daquest, caldr indicar
els mateixos del domicili social de lempresa.
* Cal indicar el nmero de registre industrial.
* Classificaci segons lannex II del Decret 833/1975, i si
lampliaci est afectada per aquest decret o no.
1.3 Potncia total que sha dinstallar.
Amb separaci de la potncia installada, sindicar la potncia
que cal ampliar en lenllumenat i en usos industrials (amb indicaci
de la potncia total resultant).
Sindicar si hi ha variaci en generadors elctrics, especificant-ne la potncia en kW; i si hi ha transformadors, en kVA.
1.4 Terrenys i edificacions.
* Caracterstiques del solar, entorn, m2 del solar i m2 de ledificaci coberta que samplia.
* Breu descripci de les edificacions (oficines, naus industrials,
magatzems, depsits, annexos, etc.) que samplien.
* Cal indicar si sn propietat o en rgim de lloguer.
1.5 Installacions industrials. Equipament i maquinria industrial.
Separant els elements existents dels que es donen de baixa i
dels que sn objecte dampliaci, per a les distintes seccions, es
far llista de tota la maquinria i lequipament industrial, seguint en
la mesura que siga possible el procs productiu.
Sidentificar cada mquina per les seues caracterstiques funcionals ms rellevants i sindicar la potncia en kW dels motors
que laccionen i la seua valoraci.
Encara que les installacions especfiques, com les elctriques,
gas, recipients de pressi, fred industrial, correctores de la contaminaci, etc. siguen objecte dun projecte a banda, ac caldr indicarne lexistncia, potncia denergia motriu i valoraci, en el cas que
formen part de lampliaci.
En el cas que siguen motiu dampliaci, els mitjans de transport
interior es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport
exterior no es llistaran, llevat que formen part de lequip industrial
(pales, dmpers, camions frigorfics, etc.), de manera que el transport no puga ser realitzat per una altra empresa.
Haur, aix mateix, dindicar-se si la maquinria que cal
ampliar s nova o usada.
1.6 Matries primeres.
Sassenyalaran les variacions de matries primeres que ha de
consumir lempresa, amb la seua numeraci segons CNAE.
Quan es tracte de matries primeres o productes intermedis, que
estiguen o puguen estar presents en les installacions, dels inclosos
en lmbit daplicaci duna normativa especfica (emmagatzematge de productes qumics; accidents majors; notificaci de substncies noves i classificaci, envasament i etiquetatge de substncies
perilloses; classificaci, envasament i etiquetatge de preparats perillosos; etc.) haur de constar necessriament el nom reglamentriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la
normativa especfica (nmero de CAS, nmero de CEE, caracterstiques de risc...).

6430

2000

Entre les matries primeres sinclouran tots els tipus denergia


consumits (elctrica, carb, fueloil, gas, etc.)
1.7 Productes acabats.
Sindicaran les variacions daquests, o els serveis que es realitzen, dacord amb els epgrafs corresponents en la CNAE.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1.9 Objecte.
Exposici dels motius que indueixen a lampliaci de la indstria.
1.10 Procs industrial.
Exposici, el ms completa possible, del procs industrial, fins i
tot contaminaci i seguretat industrial, i tamb en qu consisteix
lampliaci.
1.11 Programa dexecuci dinstallaci.
Cal indicar programa que en reflectisca el temps i concrete la
data de posada en marxa.

Entre las materias primas se incluirn todos los tipos de energa


consumidos (elctrica, carbn, fuel-oil, gas, etc.)
1.7 Productos acabados
Se indicarn las variaciones de los mismos o los servicios que
se realicen, de acuerdo con los epgrafes correspondientes en la
CNAE.
Cuando se trate de productos terminados o productos intermedios, que estn o puedan estar presentes en las instalaciones, de los
incluidos en el mbito de aplicacin de una normativa especfica
(almacenamiento de productos qumicos; accidentes mayores; notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; clasificacin, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos;...) deber figurar necesariamente el nombre
reglamentariamente establecido, con la nomenclatura que para cada
caso contempla la normativa especfica (nmero de CAS, nmero
de CEE, caractersticas de riesgo...).
1.8 Legislacin aplicable
Se relacionar la normativa aplicable por razn de las actividades industriales, instalaciones, equipamiento, maquinaria, almacenamientos, materias primas e intermedias y productos terminados.
Se procurar seguir una relacin lgica de mayor a menor
relevancia normativa.
Empezando por la regulacin de las actividades a desarrollar,
en cuanto a la necesidad o no de autorizaciones administrativas previas, o si estn sujetas al cumplimiento de determinados requisitos
previos, por razones de seguridad industrial, prevencin de riesgos
(accidentes mayores, etc.) o proteccin del medio ambiente (impacto ambiental, contaminacin atmosfrica, vertidos, efluentes, residuos txicos y peligrosos, etc.) Continuando con las reglamentaciones especficas de las instalaciones industriales (alta tensin, baja
tensin, aparatos a presin, aparatos elevadores, instalaciones frigorficas, almacenamiento de productos qumicos, etc.) y los que
puedan afectar a materias primas, productos intermedios o acabados; as como las que comprendan en su mbito de aplicacin a
maquinaria y dems equipamiento (Reglamento de Seguridad en
Mquinas, etc.)
1.9 Objeto
Exposicin de los motivos que inducen a la ampliacin de la
industria
1.10 Proceso industrial
Exposicin, lo ms completa posible, del proceso industrial,
incluso contaminacin y seguridad industrial, as como en que consiste la ampliacin.
1.11 Programa de ejecucin de instalacin
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de
puesta en marcha.

2. Estudi econmic
Dacord amb les dades de la memria i els valors que corresponguen a cada concepte, es far un estudi de la rendibilitat de
lempresa, tenint en compte les variacions motivades per lampliaci.
2.1 Inversi total.
Sindicaran en els punts segents els valors de lampliaci i el
total resultant:
* Solars i terrenys.
* Edificacions.
* Obres annexes (tanques, paviments, depsits, centres de transformaci, etc.).
* Maquinria.
* Installacions.
* Altres inversions dequip (envasos, mobiliari, vehicles propis,
etc.).
* Capital circulant fix.
2.2 Despeses.
* Personal i Seguretat Social.
* Matries primeres.
* Energia.
* Manteniment i reparacions.
* Despeses generals.

2. Estudio econmico
De acuerdo con los datos de la memoria y los valores que
correspondan a cada concepto, se har un estudio de la rentabilidad
de la empresa, teniendo en cuenta las variaciones motivadas por la
ampliacin.
2.1 Inversin total
Se indicarn en los puntos siguientes los valores de la ampliacin y el total resultante:
* Solares y terrenos
* Edificaciones
* Obras anexas (vallas, pavimentos, depsitos, centros de transformacin, etc.)
* Maquinaria
* Instalaciones
* Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehculos
propios, etc.)
* Capital circulante fijo
2.2 Gastos
* Personal y Seguridad Social
* Materias primas
* Energa
* Mantenimiento y reparaciones
* Gastos generales

Quan es tracte de productes acabats o productes intermedis, que


estiguen o puguen estar presents en les installacions, dels inclosos
en lmbit daplicaci duna normativa especfica (emmagatzematge de productes qumics; accidents majors; notificaci de substncies noves i classificaci, envasament i etiquetatge de substncies
perilloses; classificaci, envasament i etiquetatge de preparats perillosos; etc.) haur de constar necessriament el nom reglamentriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la
normativa especfica (nmero de CAS, nmero de CEE, caracterstiques de risc, etc.).
1.8 Legislaci aplicable.
Sassenyalar la normativa aplicable per ra de les activitats
industrials, installacions, equipament, maquinria, emmagatzematges, matries primeres i intermdies i productes acabats.
Es procurar de seguir una relaci lgica de major a menor
rellevncia normativa.
Comenant per la regulaci de les activitats que shan de desenvolupar, quant a la necessitat o no dautoritzacions administratives
prvies, o si estan subjectes al compliment de determinats requisits
previs, per raons de seguretat industrial, prevenci de riscos (accidents majors, etc.) o protecci del medi ambient (impacte ambiental, contaminaci atmosfrica, vessaments, efluents, residus txics i
perillosos, etc.). I continuant amb les reglamentacions especfiques
de les installacions industrials (alta tensi, baixa tensi, aparells de
pressi, aparells elevadors, installacions frigorfiques, emmagatzematge de productes qumics, etc.) i les que puguen afectar matries
primeres, productes intermedis o acabats; i tamb les que incloguen
en el seu mbit daplicaci maquinria i la resta dequipament
(Reglament de Seguretat en Mquines, etc.)

DOGV - Nm. 3.731

2000

* Amortitzacions.
* Assegurances de les installacions.
* Despeses financeres.
* Diversos.
2.3 Ingressos.
* Productes obtinguts.
* Serveis.
2.4 Benefici total i rendibilitat.
Benefici brut = ingressos despeses.
Rendibilitat = beneficis / inversi total.

04 14

6431

* Amortizaciones
* Seguros de las instalaciones
* Gastos financieros
* Varios
2.3 Ingresos
* Productos obtenidos
* Servicios
2.4 Beneficio total y rentabilidad
Beneficio bruto = ingresos gastos
Rentabilidad =Beneficios / Inversin total

3. Pressupost
Cal indicar el pressupost dels elements ampliats.
* Maquinria.
* Maquinria estrangera.
* Altres inversions dequip.
Nota: No sha dincloure maquinria ni installacions objecte
daltres projectes especfics (baixa tensi, gas, recipients de pressi, etc.).

3. Presupuesto
Indicar el presupuesto de los elementos ampliados.
* Maquinaria
* Maquinaria extranjera
* Otras inversiones de equipo
Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros
proyectos especficos (Baja tensin, gas, recipientes a presin, etc.)

4. Plans
4.1 Emplaament.
Si s en nucli urb, shi haur dindicar en relaci amb els
carrers circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de
fcil identificaci.
Si s s del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
4.2 Diagrama de procs (*).
* Sindicar en un diagrama el procs industrial.
4.3 Planta general (*).
* Sindicaran les dependncies de la indstria, com ara oficines,
lavabos, menjadors, magatzems, etc., i en la zona de producci
sassenyalaran els elements de treball de qualsevol ndole, b amb
el seu nom caracterstic o amb un nmero i un ndex en lextrem
del pla.
* Si hi haguera diverses plantes, es far el mateix en cada una, i
sinclour un pla de secci on es reflectisca la interconnexi de les
plantes.
* Sinclouran totes les installacions, incloses les que requerisquen projectes especfics.
4.4 Qualsevol altre tipus de pla (*).
* Que puga facilitar una comprensi major de la indstria o
empresa que sinstallar.
(*) Quan en la normativa aplicable sespecifiquen distncies
reglamentries que hagen de tenir-se en compte, aquestes apareixeran acotades en el corresponent pla.

4. Planos
4.1 Emplazamiento
Si es un casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin.
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
4.2 Diagrama de proceso (*)
* Se indicar en un diagrama el proceso industrial
4.3 Planta general (*)
* Se indicarn dependencias de la industria, tales como oficinas, aseos, comedores, almacenes, etc. y en la zona de produccin
se reflejarn los elementos de trabajo de toda ndole, bien con su
nombre caracterstico o con un nmero y un ndice en el extremo
del plano.
* Si hubiese varias plantas, se har lo mismo en cada una,
incluyendo un plazo de seccin donde se refleje la interconexin de
las plantas.
* Se incluirn todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos especficos.
4.4 Cualquier otro tipo de plano (*)
* Que pueda dar una mayor comprensin de la industria o
empresa que se va a instalar
(*) Cuando en la normativa aplicable se especifiquen distancias
reglamentarias que hayan de observarse, stas figurarn acotadas
en el correspondiente plano.

EE-1
LNIA ARIA DALTA TENSI
1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Terme municipal.
1.1.3 Situaci (partida, paratge, carrer..).
1.1.4 Tensi nominal en kV.
1.1.5 Longitud en m.
1.1.6 Nombre de conductors.
1.1.7 Tipus i secci de conductors.
1.1.8 Punt de connexi.
1.1.9 Final de lnia.
1.1.10 Pressupost total.
1.2 Objecte.
1.3 Reglament i disposicions oficials.
1.4 Titular de la installaci.
1.5 Emplaament.
1.6 Termini dexecuci.
1.7 Categoria de la lnia i zona.
1.8 Potncia que sha de transportar, destinaci i s de lenergia
transportada.

EE-1
LNEA AREA DE ALTA TENSIN
1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Trmino municipal
1.1.3 Situacin (partida, paraje, calle..)
1.1.4 Tensin nominal en kV
1.1.5 Longitud en m
1.1.6 N. de conductores
1.1.7 Tipo y seccin de conductores
1.1.8 Punto entronque
1.1.9 Final lnea
1.1.10 Presupuesto Total
1.2 Objeto
1.3 Reglamento y disposiciones oficiales
1.4 Titular de la instalacin
1.5 Emplazamiento
1.6 Plazo de ejecucin
1.7 Categora de la lnea y zona
1.8 Potencia a transportar, destino y uso de la energa transportada

6432

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1.9 Descripci de la installaci.


1.9.1 Traat.
* Punt de connexi.
* Longitud total i parcial.
* Relaci dencreuaments, parallelismes, pas per zones, justificaci de necessitat o no destudi dimpacte ambiental, etc.
1.9.2 Materials.
* Conductors.
* Allament.
* Ferramentes i accessoris.
* Suports.
1.9.3 Preses de terra.
1.9.4 Mesures de senyalitzaci de seguretat.
1.9.5 Proteccions elctriques (sobrecrregues, sobretensions,
curtcircuits, posada a terra, etc.).

1.9 Descripcin de la instalacin


1.9.1 Trazado.
* Punto de entronque
* Longitud total y parcial
* Relacin de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, justificacin de necesidad o no de estudio de impacto ambiental, etc.
1.9.2 Materiales
* Conductores
* Aislamiento
* Herrajes y accesorios
* Apoyos
1.9.3 Tomas de tierra
1.9.4 Medidas de sealizacin de seguridad
1.9.5 Protecciones elctricas (sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos, puesta a tierra, etc.)

2. Clculs justificatius
2.1 Elctrics.
2.1.1 Densitat mxima.
2.1.2 Reactncia.
2.1.3 Caiguda de tensi.
2.1.4 Prdues de potncia.
2.1.5 Altres caracterstiques elctriques.
2.2 Mecnics.
2.2.1 Conductors.
2.2.2 Distncies de seguretat.
2.2.3 Taules de lnia.
2.2.4 Suports.
2.2.5 Fonaments.
2.2.6 Distncies de seguretat en encreuaments, parallelismes i
pas per zones.

2. Clculos justificativos
2.1 Elctricos
2.1.1 Densidad mxima
2.1.2 Reactancia
2.1.3 Cada de tensin
2.1.4 Prdidas de potencia
2.1.5 Otras caractersticas elctricas
2.2 Mecnicos
2.2.1 Conductores
2.2.2 Distancias de seguridad
2.2.3 Tablas de tendido
2.2.4 Apoyos
2.2.5 Cimentaciones
2.2.6 Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y
paso por zonas

3. Plec de condicions
3.1 Qualitat dels materials.
* Obra civil.
* Conductors.
* Alladors.
* Ferramentes i accessoris.
* Columnes.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

3. pliego de condiciones
3.1 Calidad de los materiales
* Obra civil
* Conductores
* Aisladores
* Herrajes y accesorios
* Columnas
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes

4. Pressuposts
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi haur dindicar en relaci amb els
carrers circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de
fcil identificaci.
Si s del nucli urb, a escala mnima 1:10.000, reflectint el
paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts de referncia de fcil identificaci.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin.
Si es fuera del casco urbano a escala mnima 1:10.000, reflejando en el paraje que est situado, destacando los accesos desde los
ncleos de poblacin limtrofes y con puntos de referencia de fcil
identificacin.
5.2 Planta y perfil (horizontal 1:2.000; vertical 1:500)
5.3 Apoyos y cimentacin
5.4 Cadenas
5.5 Tomas de tierra
5.6 Detalles de paralelismos, cruzamientos, etc.

5.2 Planta i perfil (horitzontal 1:2.000; vertical 1:500).


5.3 Suports i fonaments.
5.4 Cadenes.
5.5 Preses de terra.
5.6 Detalls de parallelismes, encreuaments, etc.
6. Annexos
Estudi dimpacte ambiental, si s el cas.
Separates per a cada un dels organismes afectats.

6. Anexos
Estudio de Impacto Ambiental, en su caso.
Separatas para cada uno de los organismos afectados

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6433

EE-2
LNIA ALLADA DALTA TENSI
1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Terme municipal.
1.1.3 Situaci (partida, paratge, carrer..).
1.1.4 Tensi nominal en kV.
1.1.5 Longitud en m.
1.1.6 Nombre de conductors.
1.1.7 Tipus i secci de conductors.
1.1.8 Punt de connexi.
1.1.9 Final de lnia.
1.1.10 Pressupost total.
1.2 Objecte.
1.3 Reglament i disposicions oficials.
1.4 Titular de la installaci.
1.5 Emplaament.
1.6 Termini dexecuci.
1.7 Categoria de la lnia i zona.
1.8 Potncia que sha de transportar, destinaci i s de lenergia
transportada.
1.9 Descripci de la installaci.
1.9.1 Traat.
* Punt de connexi.
* Longitud total i parcial.
* Relaci dencreuaments, parallelismes, pas per zones, justificaci de necessitat o no destudi dimpacte ambiental, etc.
1.9.2 Materials.
* Conductors.
* Allament.
* Sistema de suport i protecci.
1.9.3 Preses de terra.
1.9.4 Mesures de senyalitzaci de seguretat.
1.9.5 Proteccions elctriques (sobrecrregues, sobretensions,
curtcircuits, posada a terra, etc.).

EE-2
LNEA AISLADA ALTA TENSIN
1 Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Trmino municipal
1.1.3 Situacin (partida, paraje, calle..)
1.1.4 Tensin nominal en kV
1.1.5 Longitud en m
1.1.6 N. de conductores
1.1.7 Tipo y seccin de conductores
1.1.8 Punto entronque
1.1.9 Final lnea
1.1.10 Presupuesto total
1.2 Objeto
1.3 Reglamento y disposiciones oficiales
1.4 Titular de la instalacin
1.5 Emplazamiento
1.6 Plazo de ejecucin
1.7 Categora de la lnea y zona
1.8 Potencia a transportar, destino y uso de la energa transportada
1.9 Descripcin de la instalacin
1.9.1 Trazado.
* Punto de entronque
* Longitud total y parcial
* Relacin de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, justificacin de necesidad o no de estudio de impacto ambiental, etc.
1.9.2 Materiales
* Conductores
* Aislamiento
* Sistema de sustentacin y proteccin
1.9.3 Tomas de tierra
1.9.4 Medidas de sealizacin de seguridad
1.9.5 Protecciones elctricas (sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos, puesta a tierra, etc.)

2. Clculs justificatius
2.1 Elctrics.
2.1.1 Densitat mxima.
2.1.2 Reactncia.
2.1.3 Caiguda de tensi.
2.1.4 Prdues de potncia.
2.1.5 Altres caracterstiques.
2.2 Mecnics.
2.2.1 Conductors.
2.2.2 Sistemes de suport.
2.2.3 Sistemes de protecci.
2.2.4 Distncia de seguretat.
2.2.5 Fonaments.
2.2.6 Distncies de seguretat en encreuaments, parallelismes i
pas per zones.

2 Clculos justificativos
2.1 Elctricos
2.1.1 Densidad mxima
2.1.2 Reactancia
2.1.3 Cada de tensin
2.1.4 Prdidas de potencia
2.1.5 Otras caractersticas
2.2 Mecnicos
2.2.1 Conductores
2.2.2 Sistemas de sustentacin
2.2.3 Sistemas de proteccin
2.2.4 Distancia de seguridad
2.2.5 Cimentaciones
2.2.6 Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y
paso por zonas

3. Plecs de condicions
3.1 Qualitat dels materials.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

3. Pliegos de condiciones
3.1 Calidad de los materiales
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes

4. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

4 Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi haur dindicar en relaci amb els
carrers circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de
fcil identificaci.

5 Planos
5.1 Situacin
Si es en un casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin.

6434

2000

Si s fora del nucli urb, a escala mnima 1:10.000, reflectint el


paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts de referncia de fcil identificaci.
5.2 Planta i isomtric. E1:500 mnims.
5.3 Preses de terra.
5.4 Detalls de parallelismes, encreuaments, i pas per zones.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

Si es fuera del casco urbano a escala mnima 1:10.000, reflejando en el paraje que est situado, destacando los accesos desde los
ncleos de poblacin limtrofes y con puntos de referencia de fcil
identificacin.
5.2 Planta e isomtrico. E1:500 mnimos
5.3 Tomas de tierra
5.4 Detalles de paralelismos, cruzamientos, y paso por zonas

6. Annexos
Separates per a cada un dels organismes afectats.

6. Anexos
Separatas para cada uno de los organismos afectados.

EE-3
LNIA SUBTERRNIA DALTA TENSI

EE-3
LNEA SUBTERRNEA DE ALTA TENSIN

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Terme municipal.
1.1.3 Situaci (partida, paratge, carrer..).
1.1.4 Tensi nominal en kV.
1.1.5 Longitud en m.
1.1.6 Nombre de conductors.
1.1.7 Tipus i secci de conductors.
1.1.8 Punt de connexi.
1.1.9 Final de lnia.
1.1.10 Pressupost total.
1.2 Objecte.
1.3 Reglament i disposicions oficials.
1.4 Titular de la installaci.
1.5 Emplaament.
1.6 Termini dexecuci.
1.7 Categoria de la lnia i zona.
1.8 Potncia que sha de transportar, destinaci i s de lenergia
transportada.
1.9 Descripci de les installacions.
1.9.1 Traat.
* Punt de connexi.
* Longitud total i parcial.
* Relaci dencreuaments, parallelismes, pas per zones, etc.
1.9.2 Materials.
* Conductors.
* Rases i sistemes denterrament.
* Ferramentes i proteccions de comenament i fi de lnia.
1.9.3 Mesures de senyalitzaci de seguretat.
1.9.4 Proteccions elctriques (sobrecrregues, sobretensions,
curtcircuits, posada a terra, etc.).

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Trmino municipal
1.1.3 Situacin (partida, paraje, calle..)
1.1.4 Tensin nominal en kV
1.1.5 Longitud en m
1.1.6 N. de conductores
1.1.7 Tipo y seccin de conductores
1.1.8 Punto entronque
1.1.9 Final lnea
1.1.10 Presupuesto total
1.2 Objeto
1.3 Reglamento y disposiciones oficiales
1.4 Titular de la instalacin
1.5 Emplazamiento
1.6 Plazo de ejecucin
1.7 Categora de la lnea y zona
1.8 Potencia a transportar, destino y uso de la energa transportada
1.9 Descripcin de las instalaciones
1.9.1 Trazado
* Punto de entronque
* Longitud total y parcial
* Relacin de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, etc.
1.9.2 Materiales
* Conductores
* Zanjas y sistemas de enterramiento
* Herrajes y protecciones del comienzo y final de lnea
1.9.3 Medidas de sealizacin de seguridad
1.9.4 Protecciones elctricas (sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos, puesta a tierra, etc.)

2. Clculs justificatius
2.1 Elctrics.
2.1.1 Densitat mxima de corrent.
2.1.2 Reactncia i resistncia.
2.1.3 Caiguda de tensi.
2.1.4 Prdua de potncia.
2.1.5 Altres caracterstiques elctriques.
2.2 Mecnics.
2.2.1 Resistncia en encreuaments i situacions especials.
2.2.2 Distncies de seguretat en encreuaments, parallelismes i
pas per zones.

2. Clculos justificativos
2.1 Elctricos
2.1.1 Densidad mxima de corriente
2.1.2 Reactancia y resistencia
2.1.3 Cada de tensin
2.1.4 Prdida de potencia
2.1.5 Otras caractersticas elctricas
2.2 Mecnicos
2.2.1 Resistencia en cruzamientos y situaciones especiales
2.2.2 Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y
paso por zonas

3. Plecs de condicions
3.1 Qualitat dels materials.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.
4. Pressuposts
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

3. Pliegos de condiciones
3.1 Calidad de los materiales
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes
4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes parciales de cada partida.

DOGV - Nm. 3.731

2000

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil identificaci.
Si s fora del nucli urb, a escala mnima 1:1000, reflectint el
paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts de referncia de fcil identificaci
5.2 Planta E1:500.
5.3 Detalls de parallelismes, encreuaments, etc.
5.4 Detall de la rasa.

04 14

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en un casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y acceso, sealando puntos de referencia de fcil identificacin.
Si es fuera del casco urbano, escala mnima 1:1000, reflejando
en el paraje que est situado, destacando los accesos desde los
ncleos de poblacin limtrofes y con puntos de referencia de fcil
identificacin
5.2 Planta E1:500
5.3 Detalles de paralelismos, cruzamientos, etc.
5.4 Detalle de la zanja

6. Annexos
Separates per a cada un dels organismes afectats.

6. Anexos
Separatas para cada uno de los organismos afectados.

EE-4
CENTRE DE TRANSFORMACI

EE-4
CENTRO DE TRANSFORMACIN

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Nmero de registre (si s una ampliaci).
1.1.3 Emplaament.
1.1.4 Localitat.
1.1.5 Activitat.
1.1.6 Potncia unitria de cada tra i potncia total en kVA.
1.1.7 Tipus de transformador (sec, oli, etc.).
1.1.8 Volum total en litres de dielctric.
1.1.9 director dobra.
1.1.10 Pressupost total.
1.2 Objecte del projecte.
1.3 Reglamentaci i disposicions oficials.
1.4 Titular.
1.5 Emplaament.
1.6 Caracterstiques generals del centre de transformaci.
1.7 Programa de necessitats i potncia installada en kVA.
1.8 Especificant concretament ls de lenergia transformada..
1.9 Descripci de la installaci.
1.9.1 Obra civil.
1.9.2 Justificaci de necessitat o no destudi dimpacte ambiental.
* Local (forma i dimensions). En cas de casetes prefabricades,
sindicar a ms a ms marca, model i homologacions.
* Caracterstiques dels materials.
* Fonaments.
* Solera i paviment.
* Tancaments exteriors.
* Sitares dinterior.
* Cobertes.
* Pintures.
* Diversos.
1.9.3 Installaci elctrica
* Caracterstiques de la xarxa dalimentaci.
* Caracterstiques del parament dalta tensi.
* Cella dentrada.
* Cella deixida.
* Cella de protecci.
* Cella de mesura.
* Cella de transformador (potncia, tensions i tipus dallament).
* Caracterstiques material divers dalta tensi.
* Embarrat general.
* Peces de connexi.
* Alladors de suport.
* Alladors de pas.
1.9.4 Mesura de lenergia elctrica.
1.9.5 Posada a terra.
* Terra de protecci.

6435

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas:
1.1.1 Titular
1.1.2 N. registro (si es una ampliacin)
1.1.3 Emplazamiento
1.1.4 Localidad
1.1.5 Actividad
1.1.6 Potencia unitaria de cada trazo y potencia total en KVA
1.1.7 Tipo de transformador (seco, aceite, etc.)
1.1.8 Volumen total en litros de dielctrico
1.1.9 director de obra
1.1.10 Presupuesto total
1.2 Objeto del proyecto
1.3 Reglamentacin y disposiciones oficiales
1.4 Titular
1.5 Emplazamiento
1.6 Caractersticas generales del centro de transformacin
1.7 Programa de necesidades y potencia instalada en KVA.
1.8 Especificando concretamente el uso de la energa transformada.
1.9 Descripcin de la instalacin
1.9.1 Obra civil
1.9.2 Justificacin de necesidad o no de estudio de impacto
ambiental.
* Local (forma y dimensiones). En caso de casetas prefabricadas indicar adems marca, modelo y homologaciones
* Caractersticas de los materiales
* Cimentacin
* Solera y pavimento
* Cerramientos Exteriores
* Tabiqueria interior
* Cubiertas
* Pinturas
* Varios
1.9.3 Instalacin Elctrica
* Caractersticas de la red de alimentacin
* Caractersticas de la aparamenta de alta tensin
* Celda de entrada
* Celda de salida
* Celda de proteccin
* Celda de medida
* Celda de transformador (potencia, tensiones y tipo de aislamiento)
* Caractersticas material vario de alta tensin
* Embarrado general
* Piezas de conexin
* Aisladores de apoyo
* Aisladores de paso
1.9.4 Medida de la energa elctrica
1.9.5 Puesta a tierra
* Tierra de proteccin

6436

2000

* Terra de servei.
1.9.6 Installacions secundries.
* Enllumenat.
* Bateries de condensadors (si s el cas).
* Protecci contra incendis.
* Ventilaci.
* Mesures de seguretat i senyalitzaci.
2. Clculs justificatius
2.1 Intensitat dalta tensi.
2.2 Intensitat de baixa tensi.
2.3 Curtcircuits.
* Observacions.
* Clcul dels corrents de curtcircuit.
* Curtcircuit al costat dalta tensi.
* Curtcircuit al costat de baixa tensi.
2.4 Indicaci de les dimensions de lembarrat, excepte en el cas
de celles prefabricades.
* Comprovaci per densitat de corrent.
* Comprovaci per sollicitaci electrodinmica.
* Curtcircuit per sollicitaci tcnica.
2.5 Protecci contra sobrecrregues i curtcircuits:
* Selecci dels fusibles de AT i BT.
* Ajust del dispositiu trmic o dels rels.
2.6 Indicacions de les dimensions de la ventilaci del centre de
transformaci.
2.7 Indicacions de les dimensions del pou apagafocs.
2.8 Clcul de les installacions de posada a terra.
* Investigaci de les caracterstiques del sl.
* Determinaci dels corrents mxims de posada a terra i del
temps mxim corresponent deliminaci del defecte.
* Disseny preliminar de la installaci de terra.
* Clcul de la resistncia del sistema de terra.
* Clcul de les tensions de pas interior de la installaci.
* Clcul de les tensions en lexterior de la installaci.
* Clcul de les tensions aplicades.
* Investigaci de les tensions transferibles a lexterior per canonades, rails, tanques, conductors de neutre, blindatges de cables,
circuits de senyalitzaci i dels punts especialment perillosos i estudi de les formes deliminaci o reducci.
* Correcci i ajust del disseny inicial i establiment del definitiu.
2.9 Clcul mecnic del suport en el cas de centre de transformaci sobre pal.
3. Plec de condicions
3.1 Qualitat dels materials.
* Obra civil.
* Parament de AT.
* Transformadors.
* Equips de mesura.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

* Tierra de servicio
1.9.6 Instalaciones secundarias
* Alumbrado
* Bateras de condensadores (en su caso)
* Proteccin contra incendios
* Ventilacin
* Medidas de seguridad y sealizacin
2 Clculos justificativos
2.1 Intensidad de alta tensin
2.2 Intensidad de baja tensin
2.3 Cortocircuitos
* Observaciones
* Clculo de las corrientes de cortocircuito
* Cortocircuito en el lado de alta tensin
* Cortocircuito en el lado de baja tensin.
2.4 Dimensionado del embarrado, excepto en el caso de celdas
prefabricadas.
* Comprobacin por densidad de corriente
* Comprobacin por solicitacin electrodinmica
* Cortocircuito por solicitacin tcnica
2.5 Proteccin contra sobrecargas y cortocircuitos:
* Seleccin del fusibles de AT y BT
* Ajuste del dispositivo trmico o de los rels
2.6 Dimensionado de la ventilacin del centro de transformacin
2.7 Dimensionado del pozo apagafuegos
2.8 Clculo de las instalaciones de puesta a tierra
* Investigacin de las caractersticas del suelo
* Determinacin de las corrientes mximas de puesta a tierra y
del tiempo mximo correspondiente de eliminacin del defecto
* Diseo preliminar de la instalacin de tierra
* Clculo de la resistencia del sistema de tierra
* Clculo de las tensiones de paso interior de la instalacin
* Clculo de las tensiones en el exterior de la instalacin
* Clculo de las tensiones aplicadas
* Investigacin de las tensiones transferibles al exterior por
tuberas, rales, vallas, conductores de neutro, blindajes de cables,
circuitos de sealizacin y de los puntos especialmente peligrosos y
estudio de las formas de eliminacin o reduccin.
* Correccin y ajuste del diseo inicial, estableciendo el definitivo.
2.9 Clculo mecnico del apoyo en el caso de centro de transformacin sobre poste.
3. Pliego de condiciones
3.1 Calidad de los materiales
* Obra civil
* Aparamenta de AT.
* Transformadores
* Equipos de medida
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes

4. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes de cada partida.

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil identificaci
Si s fora de nucli urb, escala mnima 1:10.000, reflectint el
paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts de referncia de fcil identificaci.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin
Si es fuera de casco urbano, escala mnima 1:10.000, reflejando
en el paraje en el que est situado, destacando los accesos desde los
ncleos de poblacin limtrofes y con puntos de referencia de fcil
identificacin.

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6437

5.2 Esquema unifilar de la installaci, amb identificaci de les


caracterstiques principals dels elements fonamentals que la integren.
5.3 Planta i alat, suficientment ampliats a escales convenients i
amb indicaci de les cotes essencials, tot posant de manifest
lemplaament i la disposici de les mquines, els aparells i les
connexions principals.
5.4 Preses de terra.

5.2 Esquema unifilar de la instalacin, con identificacin de las


caractersticas principales de los elementos fundamentales que la
integran.
5.3 Planta y alzado, suficientemente ampliados a escalas convenientes y con indicacin de las cotas esenciales, poniendo de manifiesto el emplazamiento y la disposicin de las mquinas, aparatos
y conexiones principales.
5.4 Tomas de tierra

EE-5
INSTALLACIONS ELCTRIQUES DE BAIXA TENSI EN
INDSTRIES

EE-5
INSTALACIONES ELCTRICAS DE BAJA TENSIN EN
INDUSTRIAS

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Tipus dindstria o activitat.
1.1.3 Potncia installada en kW.
1.1.4 Potncia mxima admissible en kW.
1.1.5 Tensi simple i composta en V.
1.1.6 Pressupost total.
1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
1.3.1 Reglamentaci i disposicions considerades.
1.4 Titular de la installaci.
1.4.1 Nom. Domicili social.
1.5 Emplaament de les installacions.
1.6 Classificaci i caracterstiques de les installacions.
1.6.1 Classificaci. Segons risc de les dependncies de la indstria (dacord amb la MI BT corresponent), delimitant cada zona i
justificant la classificaci adoptada.
* Locals amb risc dincendi o explosi (MI BT 026). Emplaament, zona i forma de protecci.
* Locals humits (MI BT 027).
* Locals mullats (MI BT 027).
* Locals amb riscs de corrosi (MI BT 027).
* Locals polsosos sense risc dincendi o explosi (MI BT 027).

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Tipo de industria o actividad
1.1.3 Potencia instalada en kW
1.1.4 Potencia mxima admisible en kW
1.1.5 Tensin simple y compuesta en V
1.1.6 Presupuesto total
1.2 Antecedentes
1.3 Objeto del proyecto
1.3.1 Reglamentacin y disposiciones consideradas
1.4 Titular de la instalacin
1.4.1 Nombre. Domicilio social
1.5 Emplazamiento de las instalaciones
1.6 Clasificacin y caractersticas de las instalaciones
1.6.1 Clasificacin. Segn riesgo de las dependencias de la
industria (de acuerdo a la MI BT correspondiente), delimitando
cada zona y justificando la clasificacin adoptada.
* Locales con riesgo de incendio o explosin(MI BT 026).
Emplazamiento, zona y modo de proteccin
* Locales hmedo (MI BT 027)
* Locales mojados (MI BT 027)
* Locales con riesgos de corrosin (MI BT 027)
* Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosin (MI
BT 027)
* Locales a temperatura elevada (MI BT 027)
* Locales a muy baja temperatura (MI BT 027)
* Locales en los que existan bateras de acumuladores (MI BT
027)
* Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparacin de
vehculos (MI BT 027)
* Locales de caractersticas especiales (MI BT 027)
1.6.2 Caractersticas de la instalacin
* Canalizaciones fijas
* Canalizaciones mviles
* Luminarias
* Tomas de corriente
* Aparatos de maniobra y proteccin
* Aparatos de medida
* Sistema de proteccin contra contactos indirectos
* Proteccin contra sobrecargas y cortocircuitos
* Identificacin de conductores
1.7 Programa de necesidades
* Potencia elctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y
otros usos. Potencia mxima admisible de la instalacin
* Niveles luminosos exigidos segn dependencias y tipo de
lmparas
* Potencia elctrica simultnea necesaria para el normal desarrollo de la actividad industrial
* Determinacin de las caractersticas del equipo de medida y
potencia a contratar
1.8 Descripcin de la instalacin
1.8.1 Instalaciones de enlace
* Caja general de proteccin o caja general de proteccin y
medida. Ubicacin y caractersticas
1.8.2 Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado
* Cuadro general y su composicin

* Locals de temperatura elevada (MI BT 027).


* Locals de molt baixa temperatura (MI BT 027).
* Locals en els quals hi haja bateries dacumuladors (MI BT
027).
* Estacions de servei, garatges i tallers de reparaci de vehicles
(MI BT 027).
* Locals de caracterstiques especials (MI BT 027).
1.6.2 Caracterstiques de la installaci.
* Canalitzacions fixes.
* Canalitzacions mbils.
* Lluminries.
* Preses de corrent.
* Aparells de maniobra i protecci.
* Aparells de mesura.
* Sistema de protecci contra contactes indirectes.
* Protecci contra sobrecrregues i curtcircuits.
* Identificaci de conductors.
1.7 Programa de necessitats.
* Potncia elctrica installada en enllumenat, fora motriu i
altres usos. Potncia mxima admissible de la installaci.
* Nivells lluminosos exigits segons dependncies i tipus de
llums.
* Potncia elctrica simultnia necessria per al normal desenvolupament de lactivitat industrial.
* Determinaci de les caracterstiques de lequip de mesura i
potncia que es contracta.
1.8 Descripci de la installaci.
1.8.1 Installacions denlla.
* Caixa general de protecci o caixa general de protecci i
mesura. Ubicaci i caracterstiques.
1.8.2 Installacions receptores fora i/o enllumenat.
* Quadre general i la seua composici.

6438

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

* Lnies de distribuci i canalitzaci.


* Quadres secundaris i la seua composici.
* Lnia secundria de distribuci i les seues canalitzacions.
* Protecci de motors i/o receptors.
1.8.3 Posada a terra.
1.8.4 Equips de connexi denergia reactiva.
1.8.5 Sistemes de senyalitzaci, alarma, control remot i comunicaci.
1.8.6 Enllumenats especials.
1.9 Programa dexecuci.
* Cal indicar el programa dexecuci que en reflectisca temps i
data prevista per a la posada en marxa.

* Lneas de distribucin y canalizacin


* Cuadros secundarios y su composicin
* Lnea secundaria de distribucin y sus canalizaciones
* Proteccin de motores y/o receptores
1.8.3 Puesta a tierra
1.8.4 Equipos de conexin de energa reactiva
1.8.5 Sistemas de sealizacin, alarma, control remoto y comunicacin
1.8.6 Alumbrados especiales
1.9 Programa de ejecucin
* Indicar el programa de ejecucin reflejando tiempo y fecha
prevista para la puesta en marcha

2. Clculs justificatius
2.1 Tensi nominal i caiguda de tensi mxima admissible.
2.2 Frmules utilitzades.
2.3 Potncia total installada i sollicitada.
Coeficient de simultanetat:
* Relaci de receptors denllumenat amb indicaci de la seua
potncia elctrica en kW.
* Relaci de receptors de fora motriu amb indicaci de la seua
potncia elctrica en kW.
* Relaci de receptors daltres usos, amb indicaci de la seua
potncia elctrica en kW.
2.4 Clculs luminotcnics.
* Clcul del nombre de lluminries.
2.5 Clculs elctrics: enllumenat i fora motriu.
* Sistema dinstallaci elegit en cada zona i les seues caracterstiques.
* Clcul de la secci dels conductors de la lnia repartidora.

2. Clculos justificativos
2.1 Tensin nominal y cada de tensin mxima admisible
2.2 Frmulas utilizadas
2.3 Potencia total instalada y demandada
Coeficiente de simultaneidad
* Relacin de receptores de alumbrado con indicacin de su
potencia elctrica en kW
* Relacin de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia elctrica en Kw
* Relacin de receptores de otros usos, con indicacin de su
potencia elctrica en Kw
2.4 Clculos luminotcnicos
* Clculo del nmero de luminarias
2.5 Clculos elctricos: alumbrado y fuerza motriz
* Sistema de instalacin elegido en cada zona y sus caractersticas
* Clculo de la seccin de los conductores de la lnea repartidora
* Clculo de la seccin de los conductores y dimetro de los
tubos de canalizaciones a utilizar en la lnea de alimentacin al cuadro general y secundarios
* Clculo de la seccin de los conductores y dimetro de los
tubos o canalizaciones a utilizar en las lneas derivadas
2.6 Clculo de las protecciones a instalar en las diferentes lneas generales y derivadas
* Sobrecarga
* Cortocircuitos
* Sobretensiones
2.7 Clculo del sistema de proteccin contra contactos indirectos
* Clculo de la puesta a tierra.

* Clcul de la secci dels conductors i dimetre dels tubs de


canalitzacions que sutilitzaran en la lnia dalimentaci al quadre
general i secundaris.
* Clcul de la secci dels conductors i dimetre dels tubs de
canalitzacions que sutilitzaran en les lnies derivades.
2.6 Clcul de les proteccions que sinstallaran en les diferents
lnies generals i derivades.
* Sobrecrrega.
* Curtcircuits.
* Sobretensions.
2.7 Clcul del sistema de protecci contra contactes indirectes.
* Clcul de la posada a terra.
3 Plec de condicions
3.1 Qualitat de materials.
* Conductors elctrics.
* Conductors de protecci.
* Identificaci dels conductors.
* Tubs protectors.
* Caixes dentroncament i derivaci.
* Aparells de comandament i maniobra.
* Aparells de protecci.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

3. Pliego de condiciones
3.1 Calidad de materiales
* Conductores elctricos
* Conductores de proteccin
* Identificacin de los conductores
* Tubos protectores
* Cajas de empalme y derivacin
* Aparatos de mando y maniobra
* Aparatos de proteccin
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes

4. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida
Nota: No sinclour el valor dels motors elctrics, forns, etc.
que consten en lexpedient dinscripci en el Registre Industrial.

4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes de cada partida
Nota: No se incluir el valor de los motores elctricos, hornos, etc.
que figuren en el expediente de inscripcin en el Registro Industrial

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil identificaci.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6439

Si s fora de nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Pla general de la indstria, oficines, magatzems, accessos,
etc. amb indicaci de la ubicaci dels distints receptors, quadres,
lluminries, etc. i dels circuits elctrics corresponents, reflectint-ne
la identificaci amb un nmero i el seu corresponent ndex en
lextrem del pla. Delimitar les possibles zones classificades amb
risc dincendi i explosi.
5.3 Esquema unifilar complet, amb indicaci de les caracterstiques de les distintes proteccions que shan dinstallar, i tamb el
nombre i la secci dels conductors, el dimetre dels tubs i la classe
dinstallaci (aria, en tub a laire o encastat, subterrani, etc.) i dels
aparells i receptors (indicant-ne la potncia elctrica).
5.4 Posada a terra i detalls.

Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que


est situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin
5.2 Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos,
etc. con indicacin de la ubicacin de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc. y de los circuitos elctricos correspondientes,
reflejando su identificacin con un nmero y su correspondiente
ndice en el extremo del plano. Delimitar las posibles zonas clasificadas con riesgo de incendio y explosin.
5.3 Esquema unifilar completo, con indicacin de las caractersticas de las distintas protecciones a instalar, as como el nmero y
seccin de los conductores, dimetro de los tubos y clase de instalacin (area, en tubo al aire o empotrado, subterrneo, etc.) y de los
aparatos y receptores (indicando su potencia elctrica).
5.4 Puesta a tierra y detalles.

EE-6
INSTALLACIONS ELCTRIQUES DE BAIXA TENSI
DUN EDIFICI DESTINAT A HABITATGES

EE-6
INSTALACIONES ELCTRICAS DE BAJA TENSIN DE
UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Promotor.
1.1.2 Autor del projecte.
1.1.3 Titulaci.
1.1.4 Situaci.
1.1.5 Potncia total kW.
1.1.6 Potncia total reduda (de clcul) kW.
1.1.7 Lnia repartidora.
1.1.8 Nombre dhabitatges i el seu grau delectrificaci.
1.1.9 m2 en locals comercials.
1.1.10 Serveis generals.
1.1.11 Relaci dinstallacions especfiques.
1.1.12 Pressupost total.
1.2 Objecte.
1.3 Promotor de la installaci.
1.3.1 Nom, domicili social.
1.4 Emplaament de les installacions.
1.5 Reglamentaci i normes tcniques considerades.
1.6 Descripci de ledifici.
1.6.1 Habitatges.
1.6.2 Locals comercials.
1.6.3 Serveis generals.
1.7 Potncia total prevista per a ledifici.
Potncia total amb coeficient de simultanetat (potncia butllet
de connexi).
1.8 Descripci de la installaci.
1.8.1 Centre de transformaci (si s el cas).
1.8.2 Caixa general de protecci.
* Nombre de caixes i caracterstiques.
* Situaci.
* Posada a terra.
1.8.3 Lnia repartidora.
* Descripci: longitud, secci, dimetre tub.
* Canalitzacions materials.
* Conductors.
* Tubs protectors.
* Lnies derivades de terra.
1.8.4 Centralitzaci de comptadors.
* Caracterstiques.
* Situaci.
1.8.5 Derivacions individuals.
* Descripci: longitud, secci, dimetre tub.
* Canalitzacions materials.
* Conductors.
* Tubs protectors.
* Lnies derivades de terra.
1.8.6 Installaci interior en habitatges.
* Quadre general de distribuci.
* Caracterstiques.
* Habitatges.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Promotor
1.1.2 Autor del proyecto
1.1.3 Titulacin
1.1.4 Situacin
1.1.5 Potencia total kW
1.1.6 Potencia total reducida (de clculo) kW
1.1.7 Lnea repartidora
1.1.8 N. viviendas su grado de electrificacin
1.1.9 m2 en locales comerciales
1.1.10 Servicios generales
1.1.11 Relacin de instalaciones especficas
1.1.12 Presupuesto total
1.2 Objeto
1.3 Promotor de la instalacin
1.3.1 Nombre, domicilio social
1.4 Emplazamiento de las instalaciones
1.5 Reglamentacin y normas tcnicas consideradas
1.6 Descripcin del edificio
1.6.1 Viviendas
1.6.2 Locales comerciales
1.6.3 Servicios generales
1.7 Potencia total prevista para el edificio
Potencia total con coeficiente de simultaneidad (potencia
boletn de acometida)
1.8 Descripcin de la instalacin
1.8.1 Centro de transformacin (en su caso)
1.8.2 Caja general de proteccin
* Nmero de cajas y caractersticas
* Situacin
* Puesta a tierra
1.8.3 Lnea repartidora
* Descripcin: longitud, seccin, dimetro tubo
* Canalizaciones Materiales:
* Conductores
* Tubos protectores
* Lneas derivadas de tierra
1.8.4 Centralizacin de contadores
* Caractersticas
* Situacin
1.8.5 Derivaciones individuales
* Descripcin: longitud, seccin, dimetro tubo
* Canalizaciones Materiales:
* Conductores
* Tubos protectores
* Lneas derivadas de tierra
1.8.6 Instalacin interior en viviendas
* Cuadro general de distribucin
* Caractersticas
* Viviendas

6440

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

* Descripci: longitud, secci, dimetre tub.


* Nombre de circuits, destinaci i punts dutilitzaci de cada
circuit.
* Sistema dinstallaci elegit.
1.8.7 Installaci dusos comuns.
* Quadres generals de protecci.
* Descripci de la installaci.
* Escala.
* Ascensor.
* Amplificador TV.
* Porter elctric.
* Grup de pressi.
* Emergncia.
1.8.8 Installaci de posada a terra de ledifici.
* Presa de terra (elctrodes).
* Lnies principals de terra.
* Derivacions de les lnies principals de terra.
* Conductors de protecci.
1.8.9 Xarxa dequipotencialitat
* Banys.
* Centralitzaci de comptadors daigua.

* Descripcin: longitud, seccin, dimetro tubo


* Nm. Circuitos, destino y puntos de utilizacin de cada circuito
* Sistema de instalacin elegido
1.8.7 Instalacin de usos comunes
* Cuadros generales de proteccin
* Descripcin de la instalacin
* Escalera
* Ascensor
* Amplificador TV
* Portero elctrico
* Grupo de presin
* Emergencia
1.8.8 Instalacin de puesta a tierra del edificio
* Toma de tierra (electrodos)
* Lneas principales de tierra
* Derivaciones de las lneas principales de tierra
* Conductores de proteccin
1.8.9 Red de equipotencialidad
* Cuartos de bao
* Centralizacin de contadores de agua

2. Clculs justificatius
2.1 Potncia total de ledifici (incloent-hi coeficient de simultanetat).
2.1.1 Clcul segons normes tecnolgiques dedificaci (norma
tcnica dedificaci NT-IEEV).
2.1.2 Clculs segons Reglament Electrotcnic per a Baixa Tensi.
2.2 Secci de la lnia repartidora.
2.3 Secci de les derivacions individuals.
2.4 Secci dels circuits interiors.
2.5 Secci de la lnia dusos comuns.
* Escala.
* Ascensor.
* Amplificador TV.
* Porter electrnic.
* Grup de pressi.
* Emergncia.
2.6 Terra.
2.6.1 Resistncia de la posada a terra.
2.6.2 Secci de les lnies de terra.
2.7 Disjuntors.
2.7.1 Clcul de sobrecrregues.
2.7.2 Clcul de curtcircuits.

2. Clculos justificativos
2.1 Potencia total del edificio (incluyendo coeficiente de simultaneidad)
2.1.1 Clculo segn normas tecnolgicas de edificacin (Norma
tcnica de edificacin NT-IEEV)
2.1.2 Clculos segn Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin
2.2 Seccin de la lnea repartidora
2.3 Seccin de las derivaciones individuales
2.4 Seccin de los circuitos interiores
2.5 Seccin de la lnea de usos comunes
* Escalera
* Ascensor
* Amplificador TV
* Portero Electrnico
* Grupo de presin
* Emergencia
2.6 Tierra
2.6.1 Resistencia de la puesta a tierra
2.6.2 Seccin de las lneas de tierra
2.7 Disyuntores
2.7.1 Clculo de sobrecargas
2.7.2 Clculo de cortocircuitos

3. Plec de condicions
3.1 Qualitat dels materials.
* Conductors elctrics.
* Conductors de protecci.
* Identificaci dels conductors.
* Tubs protectors.
* Caixes dentroncament i derivaci.
* Aparells de comandament i maniobra.
* Aparells de protecci.
3.2 Normes dexecuci de les installacions.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

3. Pliego de condiciones
3.1 Calidad de los materiales
* Conductores elctricos
* Conductores de proteccin
* Identificacin de los conductores
* Tubos protectores
* Cajas de empalme y derivacin
* Aparatos de mando y maniobra
* Aparatos de proteccin
3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones
3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de rdenes

4. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Plans
5.1 Pla demplaament.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil identificaci.

5. Planos
5.1 Plano de emplazamiento
Si es en casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6441

Si s fora de nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Esquema elctric unifilar general de ledifici.
5.3 Planta baixa amb indicaci de la caixa general de protecci,
lnia repartidora i situaci centralitzaci de comptadors.
5.4 Esquema de canalitzaci vertical.
5.5 Distribuci elctrica en planta dhabitatges amb indicaci
de volums de prohibici i protecci.
5.6 Xarxa dequipotencialitat i detalls.
5.7 Posada a terra i detalls.

Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que


est situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin
5.2 Esquema elctrico unifilar general del edificio
5.3 Planta baja con indicacin de la caja general de proteccin,
lnea repartidora y situacin centralizacin de contadores
5.4 Esquema de canalizacin vertical
5.5 Distribucin elctrica en planta de viviendas con indicacin
de volmenes de prohibicin y proteccin.
5.6 Red de equipotencialidad y detalles
5.7 Puesta a tierra y detalles

EE-7
LOCALS (EXCLOSOS ELS DESTINATS A USOS INDUSTRIALS I A HABITATGES)

EE-7
LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS
INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Promotor.
1.1.2 Autor del projecte.
1.1.3 Titulaci.
1.1.4 Situaci.
1.1.5 Potncia installada en kW.
1.1.6 Potncia de clcul en kW.
1.1.7 Lnia repartidora.
1.1.8 Local destinat a .........
1.1.9 Capacitat en locals pblics: ......... persones.
1.1.10 Contracte de manteniment (s/no).
1.1.11 Relaci dinstallacions especfiques.
1.1.12 Pressupost total.
1.2 Objecte del projecte.
Reglaments i disposicions considerades.
1.2.1 Titular de la installaci.
1.3 Emplaament de les installacions.
1.4 Potncia prevista.
1.4.1 Potncia total mxima admissible.
1.4.2 Potncia total installada.
1.5 Descripci de les installacions denlla.
1.5.1 Centre de transformaci (si s el cas).
1.5.2 Caixa general de protecci.
* Situaci.
* Posada a terra.
1.5.3 Equips de mesura.
* Caracterstiques.
* Situaci.
1.5.4 Lnia repartidora / Derivaci individual.
1.5.4.1 Descripci: longitud, secci, dimetre tub.
1.5.4.2 Canalitzacions.
1.5.4.3 Conductors:
* Tubs protectors.
* Lnia principal de terra.
1.6 Descripci de la installaci interior.
1.6.1 Classificaci i caracterstiques de les installacions segons
risc de les dependncies dels locals:
1.6.1.1 Locals de pblica concurrncia (espectacles, reuni i
sanitaris) (MI BT 025).
1.6.1.2 Locals amb risc dincendi o explosi. Classe i divisi
(MI BT 026).
1.6.1.3 Locals humits (MI BT 027).
1.6.1.4 Locals mullats (MI BT 027).
1.6.1.5 Locals amb riscs de corrosi (MI BT 027).
1.6.1.6 Locals polsosos sense risc dincendi o explosi (MI BT
027).
1.6.1.7 Locals de temperatura elevada (MI BT 027).
1.6.1.8 Locals de molt baixa temperatura (MI BT 027).
1.6.1.9 Locals on hi haja bateries dacumuladors (MI BT 027).

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Promotor
1.1.2 Autor del proyecto
1.1.3 Titulacin
1.1.4 Situacin
1.1.5 Potencia instalada en kW
1.1.6 Potencia de clculo en kW
1.1.7 Lnea repartidora
1.1.8 Local destinado a .........
1.1.9 Aforo en locales pblicos: ......... personas
1.1.10 Contrato de mantenimiento (si/no)
1.1.11 Relacin de instalaciones especficas
1.1.12 Presupuesto total
1.2 Objeto del proyecto
Reglamentos y disposiciones consideradas
1.2.1 Titular de la instalacin
1.3 Emplazamiento de las instalaciones
1.4 Potencia prevista
1.4.1 Potencia total mxima admisibles
1.4.2 Potencia total instalada
1.5 Descripcin de las instalaciones de enlace
1.5.1 Centro de transformacin (en su caso).
1.5.2 Caja general de proteccin
* Situacin
* Puesta a tierra
1.5.3 Equipos de medida
* Caractersticas
* Situacin
1.5.4 Lnea repartidora / Derivacin individual
1.5.4.1 Descripcin: Longitud, Seccin, dimetro tubo
1.5.4.2 Canalizaciones
1.5.4.3 Conductores:
* Tubos protectores
* Lnea principal de tierra
1.6 Descripcin de la instalacin interior
1.6.1 Clasificacin y caractersticas de las instalaciones segn
riesgo de las dependencias de los locales:
1.6.1.1 Locales de pblica concurrencia (espectculos, reunin
y sanitarios) (MI BT 025)
1.6.1.2 Locales con riesgo de incendio o explosin. Clase y
divisin (MI BT 026).
1.6.1.3 Locales hmedo (MI BT 027)
1.6.1.4 Locales mojados (MI BT 027)
1.6.1.5 Locales con riesgos de corrosin (MI BT 027)
1.6.1.6 Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosin
(MI BT 027)
1.6.1.7 Locales a temperatura elevada (MI BT 027)
1.6.1.8 Locales a muy baja temperatura (MI BT 027)
1.6.1.9 Locales en los que existan bateras de acumuladores (MI
BT 027)
1.6.1.10 Estaciones de servicio o garajes (MI BT 027)
1.6.1.11 Locales de caractersticas especiales (MI BT 027)
1.6.1.12 Locales para fines especiales (MI BT 028)
1.6.2 Cuadro general de distribucin

1.6.1.10 Estacions de servei o garatges (MI BT 027).


1.6.1.11 Locals de caracterstiques especials (MI BT 027).
1.6.1.12 Locals per a fins especials (MI BT 028).
1.6.2 Quadre general de distribuci.

6442

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1.6.2.1 Caracterstiques i composici.


1.6.2.2 Quadres secundaris i composici.
1.6.3 Lnies de distribuci i canalitzaci.
1.6.3.1 Sistema dinstallaci elegit.
1.6.3.2 Descripci: longitud, secci i dimetre del tub.
1.6.3.3 Nombre circuits, destinacions i punts dutilitzaci de
cada circuit.
1.7 Subministraments complementaris (si s el cas).
1.7.1 Socors.
1.7.2 Reserva.
1.7.3 Duplicat.
1.8 Enllumenats especials (si s el cas).
1.8.1 Senyalitzaci.
1.8.2 Emergncia.
1.8.3 Reemplaament.
1.9 Lnia de posada a terra.
1.9.1 Preses de terra (elctrodes).
1.9.2 Lnies principals de terra.
1.9.3 Derivacions de les lnies principals de terra.
1.9.4 Conductors de protecci.
1.9.5 Xarxa dequipotencialitat.
1.10 Installaci realitzada en zona perillosa.
1.10.1 Condicions dinstallaci (noms en garatges).

1.6.2.1 Caractersticas y composicin


1.6.2.2 Cuadros secundarios y composicin
1.6.3 Lneas de distribucin y canalizacin
1.6.3.1 Sistema de instalacin elegido
1.6.3.2 Descripcin: Longitud, Seccin y dimetro del tubo.
1.6.3.3 Nm. Circuitos, destinos y puntos de utilizacin de cada
circuito.
1.7 Suministros complementarios (en su caso)
1.7.1 Socorro
1.7.2 Reserva
1.7.3 Duplicado
1.8 Alumbrados especiales (en su caso)
1.8.1 Sealizacin
1.8.2 Emergencia
1.8.3 Reemplazamiento
1.9 Lnea de puesta a tierra
1.9.1 Tomas de tierra (electrodos)
1.9.2 Lneas principales de tierra
1.9.3 Derivaciones de las lneas principales de tierra
1.9.4 Conductores de proteccin
1.9.5 Red de equipotencialidad
1.10 Instalacin realizada en zona peligrosa
1.10.1 Condiciones de instalacin (slo en garajes)

2. Clculs justificatius
2.1 Tensi nominal i caiguda de tensi mxima admissibles.
2.2 Frmules utilitzades.
2.3 Potncies.
2.3.1 Relaci de receptors denllumenat amb indicaci de la
seua potncia elctrica.
2.3.2 Relaci de receptors de fora motriu amb indicaci de la
seua potncia elctrica.
2.3.3 Relaci de receptors daltres usos, amb indicaci de la
seua potncia elctrica.
2.3.4 Potncia total installada.
2.3.5 Coeficient de simultanetat.
2.3.6 Potncia de clcul.
2.3.7 Potncia mxima admissible.
2.4 Clculs luminotcnics.
2.4.1 Clculs del nombre de lluminries (enllumenat normal i
enllumenat especial).
2.5 Clculs elctrics: enllumenat i fora motriu.
2.5.1 Clcul de la secci dels conductors i dimetre dels tubs de
canalitzaci que sutilitzen en la lnia dalimentaci al quadre general i secundaris.
2.5.2 Clcul de la secci dels conductors i dimetre dels tubs o
canalitzacions que sutilitzen en les lnies derivades.
2.5.3 Clcul de les proteccions que shan dinstallar en les diferents lnies generals i derivada.
2.5.3.1 Sobrecrregues.
2.5.3.2 Curtcircuits.
2.5.3.3 Harmnics.
2.5.3.4 Sobretensions.
2.6 Clcul de sistema de protecci contra contactes indirectes.

2. Clculos justificativos
2.1 Tensin nominal y cada de tensin mxima admisibles
2.2 Frmulas utilizadas
2.3 Potencias
2.3.1 Relacin de receptores de alumbrado con indicacin de su
potencia elctrica
2.3.2 Relacin de receptores de fuerza motriz con indicacin de
su potencia elctrica
2.3.3 Relacin de receptores de otros usos, con indicacin de su
potencia elctrica.
2.3.4 Potencia total instaladas
2.3.5 Coeficiente de simultaneidad
2.3.6 Potencia de clculo
2.3.7 Potencia mxima admisible
2.4 Clculos luminotcnicos
2.4.1 Clculos del nmero de luminarias (alumbrado normal y
alumbrado especial)
2.5 Clculos elctricos: alumbrado y fuerza motriz
2.5.1 Clculo de la seccin de los conductores y dimetro de los
tubos de canalizacin a utilizar en la lnea de alimentacin al cuadro general y secundarios.
2.5.2 Clculo de la seccin de los conductores y dimetro de los
tubos o canalizaciones a utilizar en las lneas derivadas
2.5.3 Clculo de las protecciones a instalar en las diferentes
lneas generales y derivada.
2.5.3.1 Sobrecargas
2.5.3.2 Cortocircuitos
2.5.3.3 Armnicos
2.5.3.4 Sobretensiones
2.6 Clculo de sistema de proteccin contra contactos indirectos.
2.6.1 Clculo de la puesta a tierra.
2.7 Clculo de ventilacin segn hoja interpretativa n. 12 A
(solo garajes)
2.8 Clculo del aforo del local en relacin con el artculo 14 del
Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin (slo en locales de
pblica concurrencia).

2.6.1 Clcul de la posada a terra


2.7 Clcul de ventilaci segons full interpretatiu nm. 12 A
(noms garatges).
2.8 Clcul de la capacitat del local en relaci amb larticle 14
del Reglament Electrotcnic per a Baixa Tensi (noms en locals
de pblica concurrncia).
3. Plec de condicions
3.1 plec de condicions.
3.1.1 Conductors elctrics.
3.1.2 Conductors de protecci.
3.1.3 Identificaci dels conductors.
3.1.4 Tubs protectors.
3.1.5 Caixes dentroncament i derivaci.
3.1.6 Aparells de comandament i maniobra.
3.1.7 Aparells de protecci .

3. Pliego de condiciones
3.1 pliego de condiciones
3.1.1 Conductores elctricos
3.1.2 Conductores de proteccin
3.1.3 Identificacin de los conductores
3.1.4 Tubos protectores
3.1.5 Cajas de empalme y derivacin
3.1.6 Aparatos de mando y maniobra
3.1.7 Aparatos de proteccin

DOGV - Nm. 3.731

2000

3.2 Normes dexecuci de les installacions.


3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.4.1 Obligacions de lusuari.
3.4.2 Obligacions de lempresa mantenidora.
3.5 Certificats i documentaci.
3.6 Llibre dordres.

04 14

6443

3.2 Normas de ejecucin de las instalaciones


3.3 Pruebas reglamentarias
3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.4.1 Obligaciones del usuario
3.4.2 Obligaciones de la empresa mantenedora
3.5 Certificados y documentacin
3.6 Libro de ordenes

4. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que constitueixen la
installaci, concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

4. Presupuestos
Se indicarn los distintos elementos que constituyen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
posteriormente los importes de cada partida

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil identificaci.
Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Pla general del local i les seues dependncies, accessos, etc.,
amb indicaci de la ubicaci dels distints receptors, quadres, lluminries, etc. i dels circuits elctrics corresponents, reflectint-ne la
identificaci amb un nmero i el corresponent ndex en lextrem
del pla.
5.3 Esquema unifilar complet, amb indicaci de les caracterstiques de les distintes proteccions que shan dinstallar, i tamb el
nombre i la secci dels conductors, el dimetre dels tubs i la classe
dinstallaci (rea, en tub a laire o encastat, subterrani, etc.) i dels
aparells i receptors (amb indicaci de la seua potncia elctrica).
5.4 Posada a terra i detalls.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
identificacin
Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que
est situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
5.2 Plano general del local y sus dependencias, accesos, etc.,
con indicacin de la ubicacin de los distintos receptores, cuadros,
luminarias, etc. y de los circuitos elctricos correspondientes, reflejando su identificacin con un nmero y su correspondiente ndice
en el extremo del plano.
5.3 Esquema unifilar completo, con indicacin de las caractersticas de las distintas protecciones a instalar, as como el nmero y
seccin de los conductores, dimetro de los tubos y clase de instalacin (rea, en tubo al aire o empotrado, subterrneo, etc.) y de los
aparatos y receptores (indicando su potencia elctrica).
5.4 Puesta a tierra y detalles

EG-1
INSTALLACIONS DEMMAGATZEMATGE I RECEPTORES DE GLP

EG-1
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORAS DE GLP

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
Titular.
Emplaament.
Depsit.
Tipus dinstallaci.
Volum m3.
Installaci receptora.
Destinaci.
Relaci de receptors, indicant-ne els que estan certificats i els
aparells singulars.
Pressupost total.
1.2 Introducci.
1.2.1 Antecedents.
1.2.2 Objecte del projecte.
1.2.3 Emplaament de la installaci.
1.2.4 Legislaci aplicable.
1.2.5 Termini dexecuci de les installacions.
1.2.6 Caracterstiques del gas subministrat.
1.3 Emmagatzematge de combustible.
1.3.1 Descripci i sistema elegit.
1.3.2 Classificaci i distncies de seguretat.
1.3.3 Accessos.
1.3.4 Equip de transvasament.
1.3.5 Equip de vaporitzaci.
1.3.6 Equips de regulaci.
1.3.7 Protecci contra incendis.
1.3.8 Protecci anticorrosiva.
1.3.9 Installaci elctrica.
1.4 Xarxa de distribuci.
1.4.1 Descripci.
1.4.2 Caracterstiques de la canonada.
1.4.3 Protecci anticorrosiva.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
Titular
Emplazamiento
Depsito
Tipo de instalacin
Volumen m3
Instalacin receptora
Destino
Relacin de receptores indicando los que estn certificados y
los aparatos singulares.
Presupuesto total
1.2 Introduccin
1.2.1 Antecedentes
1.2.2 Objeto del proyecto
1.2.3 Emplazamiento de la instalacin
1.2.4 Legislacin aplicable
1.2.5 Plazo de ejecucin de las instalaciones
1.2.6 Caractersticas del gas suministrado
1.3 Almacenamiento combustible
1.3.1 Descripcin y sistema elegido
1.3.2 Clasificacin y distancias de seguridad
1.3.3 Accesos
1.3.4 Equipo de trasvase
1.3.5 Equipo de vaporizacin
1.3.6 Equipos de regulacin
1.3.7 Proteccin contra incendios
1.3.8 Proteccin anticorrosiva
1.3.9 Instalacin elctrica
1.4 Red de distribucin
1.4.1 Descripcin
1.4.2 Caractersticas de la tubera
1.4.3 Proteccin anticorrosiva

6444

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1.5 Aparells receptors.


1.5.1.1 Descripci i caracterstiques:
Shan dindicar aix:
* Potncia en kcal/h.
* Pressions ds en bars.
* Certificat i marca CE o aparell singular.
* Condicions dinstallaci.

1.5 Aparatos receptores


1.5.1.1 Descripcin y caractersticas:
Indicar as:
* Potencia en Kcal/h
* Presiones de uso en bares
* Certificacin y marcado CE o Aparato singular
* Condiciones de instalacin

2. Clculs
2.1 Bases de clcul.
2.2 Clculs.
2.2.1 Consum i autonomia.
2.2.2 Valoraci.
2.2.3 Vlvules de seguretat.
2.2.4 Punt mxim dompliment: longitud tub sonda.
2.2.5 Xarxa de distribuci.
2.2.6 Ventilacions.
2.2.7 Evacuaci de fums.
2.2.8 Protecci catdica.

2. Clculos
2.1 Bases de clculo
2.2 Clculos
2.2.1 Consumo y autonoma
2.2.2 Valoracin
2.2.3 Vlvulas de seguridad
2.2.4 Punto mximo llenado: longitud tubo sonda
2.2.5 Red de distribucin
2.2.6 Ventilaciones
2.2.7 Evacuacin de humos
2.2.8 Proteccin catdica

3. Plec de condicions
3.1 Caracterstiques de lempresa installadora.
3.2 Proves:
3.2.1 Emmagatzematge i vlvules seguretat.
3.2.2 Xarxa de distribuci.
3.2.3 Aparells.
3.3 Certificats i documents.
3.4 Qualitat de materials.
3.5 Normes dexecuci.
3.6 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.7 Llibre dordres.

3. Pliego de condiciones
3.1 Caractersticas de la empresa instaladora
3.2 Pruebas:
3.2.1 Almacenamiento y vlvulas seguridad
3.2.2 Red de distribucin
3.2.3 Aparatos
3.3 Certificados y documentos
3.4 Calidad de materiales
3.5 Normas de ejecucin
3.6 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.7 Libro de rdenes

4. Pressupost
4.1 Pressupostos parcials.
4.2 Pressupost total.

4. Presupuesto
4.1 Presupuestos parciales
4.2 Presupuesto total

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil localitzaci.
Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Planta de les installacions.
5.3 Alats necessaris.
5.4 Plans de detall.
5.4.1 Emmagatzematge.
5.4.2 Esquema de protecci catdica.
5.4.3 Traat de xarxa de distribuci.
5.4.4 Esquema isomtric.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
localizacin
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
5.2 Planta de las instalaciones
5.3 Alzados necesarios
5.4 Planos de detalle
5.4.1 Almacenamiento
5.4.2 Esquema proteccin catdica
5.4.3 Trazado de red de distribucin
5.4.4 Esquema isomtrico

EG-2
INSTALLACI RECEPTORA DE GAS CANALITZAT
DS INDUSTRIAL I COMERCIAL

EG-2
INSTALACIN RECEPTORA DE GAS CANALIZADO
USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
Titular.
Emplaament.
Tipus i classe dinstallaci receptora.
Pressi connexi en bars.
ERM capacitat Nm3/n.
Pressi de distribuci en bars.
Relaci de receptors, indicant-ne els que estan certificats i els
aparells singulars.
Pressupost total.
1.2 Introducci.
1.2.1 Antecedents.
1.2.2 Objecte del projecte.
1.2.3 Emplaament de la installaci.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
Titular
Emplazamiento
Tipo y clase de instalacin receptora
Presin acometida en bares
ERM capacidad Nm3/n
Presin de distribucin en bares
Relacin de receptores indicando los que estn certificados y
los aparatos singulares.
Presupuesto total
1.2 Introduccin
1.2.1 Antecedentes
1.2.2 Objeto del proyecto
1.2.3 Emplazamiento de la instalacin

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

1.2.4 Legislaci aplicable.


1.2.5 Termini dexecuci de les installacions.
1.2.6 Caracterstiques del gas subministrat.
1.3 Connexi interior a alta/mitjana pressi.
1.3.1 Descripci .
1.3.2 Caracterstiques de la canonada .
1.3.3 Protecci anticorrosiva activa i passiva de la canonada
1.4 Installaci de lERM.
1.4.1 Descripci.
1.4.2 Caracterstiques dels materials.
1.4.3 Recinte.
1.4.4 Installaci elctrica.
1.4.5 Distncies, sistema contra incendis i ventilaci.
1.5 Xarxa de distribuci interior.
1.5.1 Descripci.
1.5.2 Caracterstiques de la canonada.
1.6 Grup de regulaci i seguretat.
1.6.1 Descripci.
1.6.2 Caracterstiques del grup de regulaci.
1.7 Aparells receptors.
1.7.1 Descripci i caracterstiques.
Sha dindicar aix:
* Potncia (kcal/h).
* Pressions ds (bars).
* Homologaci o marca CE.
* Condicions dinstallaci.

1.2.4 Legislacin aplicable


1.2.5 Plazo de ejecucin de las instalaciones
1.2.6 Caractersticas del gas suministrado
1.3 Acometida interior a alta/media presin
1.3.1 Descripcin
1.3.2 Caractersticas de la tubera
1.3.3 Proteccin anticorrosiva activa y pasiva de la tubera
1.4 Instalacin de la ERM
1.4.1 Descripcin
1.4.2 Caractersticas de los materiales
1.4.3 Recinto
1.4.4 Instalacin elctrica
1.4.5 Distancias, sistema contra incendios y ventilacin
1.5 Red de distribucin interior
1.5.1 Descripcin
1.5.2 Caractersticas de la tubera
1.6 Grupo de regulacin y seguridad
1.6.1 Descripcin
1.6.2 Caractersticas del grupo de regulacin
1.7 Aparatos receptores
1.7.1 Descripcin y caractersticas
Indicar as:
* Potencia (Kcal/h)
* Presiones de uso (bares)
* Homologacin o marcado CE
* Condiciones de instalacin

2. Clculs
2.1 Bases de clcul.
2.2 Clculs.
2.2.1 Connexi interior.
2.2.2 ERM.
2.2.3 Xarxa de distribuci.
2.2.4 Ventilaci.
2.2.5 Evacuaci de fums.
2.2.6 Protecci catdica.

2. Clculos
2.1 Bases de clculo
2.2 Clculos
2.2.1 Acometida interior
2.2.2 ERM.
2.2.3 Red de distribucin
2.2.4 Ventilacin
2.2.5 Evacuacin de humos
2.2.6 Proteccin catdica

3. Plec de condicions
3.1 Qualitat de materials.
3.2 Normes dexecuci.
3.3 Caracterstiques de lempresa installadora.
3.4 Proves:
3.4.1 Connexi.
3.4.2 ERM.
3.4.3 Xarxa interior.
3.4.4 Aparells.
3.5 Condicions dusos, manteniment i seguretat.
3.6 Certificats i documents.
3.7 Llibre dordres.

3. Pliego de condiciones
3.1 Calidad de materiales
3.2 Normas de ejecucin
3.3 Caractersticas de la empresa instaladora
3.4 Pruebas:
3.4.1 Acometida
3.4.2 ERM.
3.4.3 Red interior
3.4.4 Aparatos
3.5 Condiciones de usos, mantenimiento y seguridad
3.6 Certificados y documentos
3.7 Libro de rdenes

4. Pressupost
4.1 Pressupostos parcials.
4.2 Pressupost global.

4. Presupuesto
4.1 Presupuestos parciales
4.2 Presupuesto global

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil localitzaci.
Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Planta de les installacions.
5.3 Alats necessaris.
5.4 Plans de detall.
5.4.1 ERM.
5.4.2 Grup de regulaci i seguretat.
5.4.3 Traat de protecci catdica.
5.4.4 Esquema isomtric.

6445

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
localizacin
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de frgil identificacin.
5.2 Planta de las instalaciones
5.3 Alzados necesarios
5.4 Planos de detalle
5.4.1 ERM.
5.4.2 Grupo de regulacin y seguridad
5.4.3 Trazado proteccin catdica
5.4.4 Esquema isomtrico

6446

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

EG-3
AUTORITZACI DAPARELL DE GAS DE CARCTER
NIC

EG-3
AUTORIZACIN DE APARATO A GAS DE CARCTER
NICO

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Emplaament.
1.1.3 Tipus dindstria o activitat.
1.1.4 Tipus daparell (nom, nm. identificaci, etc.).
1.1.5 Gas que consumeix.
1.1.6 Potncia calorfica (kcal /h).
1.1.7 Pressupost total.
1.2 Introducci.
1.2.1 Antecedents.
1.2.2 Objecte del projecte.
1.2.3 Titular.
1.2.4 Termini dexecuci de les installacions.
1.2.5 Emplaament de les installacions (si s el cas).
1.2.6 Legislaci aplicable.
1.2.7 Aplicaci de laparell.
1.3 Caracterstiques de laparell.
1.3.1 Descripci general de laparell.
* Circuit de gas.
* Cambra de combusti.
* Eixida de gasos de combusti.
* Cremadors: potncia i caracterstiques.
* Sistema daportaci daire.
* Sistema de regulaci gas-aire.
2.1. Tipus de gasos que utilitze.
2.2. Pressions de funcionament en bars.
2.3. Potncies i caracterstiques de cada un dels cremadors en
kcal/h.
2.4. Sistemes de seguretat. Valors de tara.
2.5. Altres elements i les seues caracterstiques.
2.6. Capacitat de crrega mxima dels recipients de gas, si s el
cas.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Emplazamiento
1.1.3 Tipo de industria o actividad
1.1.4 Tipo de aparato (nombre, n. identificacin, etc.)
1.1.5 Gas que consume
1.1.6 Potencia calorfica (kcal /h)
1.1.7 Presupuesto total
1.2 Introduccin
1.2.1 Antecedentes
1.2.2 Objeto del proyecto
1.2.3 Titular
1.2.4 Plazo de ejecucin de las instalaciones
1.2.5 Emplazamiento de las instalaciones (si procede)
1.2.6 Legislacin aplicable
1.2.7 Aplicacin del aparato
1.3 Caractersticas del aparato
1.3.1 Descripcin general del aparato
* Circuito de gas
* Cmara de combustin
* Salida de gases de combustin
* Quemadores: Potencia y caractersticas
* Sistema de aportacin de aire
* Sistema de regulacin gas-aire
2.1. Tipos de gases que utilice
2.2. Presiones de funcionamiento en bares
2.3. Potencias y caractersticas de cada uno de los quemadores
en kcal/h
2.4. Sistemas de seguridad. Valores de tarado
2.5. Otros elementos y sus caractersticas
2.6. Capacidad de carga mxima de los recipientes de gas en su
caso

2. Clculs justificatius
2.1 Bases de clcul.
2.2 Clculs.
3. Plec de condicions
3.1 Qualitat de materials.
3.2 Normes dexecuci i muntatge.
3.3 Proves i assajos reglamentaris.
3.4 Instruccions de posada en marxa i funcionament.
3.5 Condicions dinstallaci, manteniment i seguretat (amb
especificaci del perode mxim de revisi aconsellable).
4. Pressupost

2. Clculos justificativos
2.1 Bases de clculo
2.2 Clculos
3. Pliego de condiciones
3.1 Calidad de materiales
3.2 Normas de ejecucin y montaje
3.3 Pruebas y ensayos reglamentarios
3.4 Instrucciones de puesta en marcha y funcionamiento
3.5 Condiciones de instalacin, mantenimiento y seguridad
(especificando el perodo mximo de revisin aconsejable)
4. Presupuesto

5. Plans
5.1 Situaci.
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil localitzaci.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
localizacin

Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Pla demplaament dins de la indstria i la seua connexi a
la xarxa de distribuci.
5.3 Plans descriptius.
5.4 Fitxa tcnica de laparell en format UNE A4, segons model
adjunt.
5.5 Diagrames de gas i aire amb els elements de control i seguretat.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est


situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de frgil identificacin.
5.2 Plano de emplazamiento dentro de la industria y su conexin a la red de distribucin
5.3 Planos descriptivos.
5.4 Ficha tcnica del aparato en formato UNE A4, segn modelo adjunto
5.5 Diagramas de gas y aire con los elementos de control y
seguridad

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6447

EG-4
INSTALLACIONS DE XARXES DE DISTRIBUCI I CONNEXIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

EG-4
INSTALACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIN Y ACOMETIDAS DE GASES COMBUSTIBLES

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Emplaament.
1.1.3 Servei al qual es destina.
1.1.4 Origen i fi.
1.1.5 Pressi de treball en bars.
1.1.6 Longitud en m.
1.1.7 Dimetre.
1.1.8 Relaci dorganismes afectats per encreuaments,
parallelismes i pas per zones als quals hagen denviar-se separates.
1.1.9 Pressupost total.
1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
1.4 Emplaament de la installaci.
1.5 Legislaci aplicable.
1.6 Termini dexecuci de les installacions.
1.7 Caracterstiques del gas subministrat.
1.8 Descripci de la installaci.
1.8.1 Descripci del traat.
1.8.2 Caracterstiques de la canonada.
1.8.3 Protecci anticorrosiva .
1.8.4 Condicions denterrament, profunditat, protecci, senyalitzaci, etc.
1.8.5 Encreuaments i parallelismes i pas per zones despecial
protecci.
1.8.6 Situaci de vlvules de seccionament, control i punts de
mesura de les condicions de la distribuci.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular
1.1.2 Emplazamiento
1.1.3 Servicio al que se destina
1.1.4 Origen y final
1.1.5 Presin de trabajo en bares
1.1.6 Longitud en m
1.1.7 Dimetro
1.1.8 Relacin de organismos afectados por cruzamientos, paralelismos y paso por zonas a los que deben enviarse separatas
1.1.9 Presupuesto total
1.2 Antecedentes
1.3 Objeto del proyecto
1.4 Emplazamiento de la instalacin
1.5 Legislacin aplicable
1.6 Plazo de ejecucin de las instalaciones
1.7 Caractersticas del gas suministrado
1.8 Descripcin de la instalacin
1.8.1 Descripcin del trazado
1.8.2 Caractersticas de la tubera
1.8.3 Proteccin anticorrosiva
1.8.4 Condiciones de enterramiento, profundidad, proteccin,
sealizacin, etc.
1.8.5 Cruzamientos y paralelismos y paso por zonas de especial
proteccin
1.8.6 Situacin de vlvulas de seccionamiento, control y puntos
de medida de las condiciones de la distribucin

2. Clculs
2.1 Bases de clcul.
2.2 Indicaci de les dimensions de les canalitzacions.
Protecci mecnica.
Protecci catdica.

2. Clculos
2.1 Bases de clculo
2.2 Dimensionado de las canalizaciones
Proteccin mecnica
Proteccin catdica

3. Plec de condicions
3.1 Caracterstiques de lempresa installadora.
3.2 Proves, assajos i verificacions.
3.3 Certificats i documents.
3.4 Qualitat de materials.
3.5 Normes dexecuci.
3.6 Condicions ds, manteniment i seguretat.
3.7 Llibre dordres.

3. Pliego de condiciones
3.1 Caractersticas de la empresa instaladora
3.2 Pruebas, ensayos y verificaciones
3.3 Certificados y documentos
3.4 Calidad de materiales
3.5 Normas de ejecucin
3.6 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.7 Libro de rdenes

4. Pressupost
4.1 Pressupostos parcials.
4.2 Pressupost total.

4. Presupuesto
4.1 Presupuestos parciales
4.2 Presupuesto total

5. Plans
5.1 Situaci
Si s en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els carrers
circumdants i daccs, assenyalant punts de referncia de fcil localitzaci.
Si s fora del nucli urb, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Pla general de la xarxa de distribuci.
5.3 Detalls de rases i arquetes.
5.4 Plans especfics de cada encreuament, parallelismes o pas
per zones que continga condicions especials.

5. Planos
5.1 Situacin
Si es en casco urbano, indicarlo en relacin con las calles circundantes y de acceso, sealando puntos de referencia de fcil
localizacin
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de facil identificacin.
5.2 Plano general de la red de distribucin
5.3 Detalles de zanjas y arquetas
5.4 Planos especficos de cada cruzamiento, paralelismo o paso
por zonas que contenga condiciones especiales

6. Annex
Separates per a trametre als organismes afectats.
Pot incloures en el mateix projecte el subministrament a la
xarxa de distribuci des dun emmagatzematge o des duna altra
xarxa de gas, i cal complir els continguts mnims de la EG-1 i de la
EG-2 que li corresponguen en cada cas.

6. Anexo
Separatas para remitir a los organismos afectados.
Puede incluirse en el mismo proyecto el suministro a la red de
distribucin desde un almacenamiento o desde otra red de gas,
debiendo cumplir los contenidos mnimos de la EG-1 y de la EG-2
que le correspondan en cada caso.

6448

EA-1
CONTINGUT
MNIM
DELS
DINSTALLACIONS RECEPTORES DAIGUA

2000

PROJECTES

04 14

DOGV - Nm. 3.731

EA-1
CONTENIDO MNIMO DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Localitat.
1.1.3 Situaci de la installaci.
1.1.4 Projectista.
1.1.5 director dobra.
1.1.6 Nom de linstallador de llanterneria i CIF.
1.1.7 Nom de lempresa installadora de llanterneria i CIF.
1.1.8. Tipus dhabitatges:
* Bloc dhabitatges.
* Bungalous/viles.
* Altres installacions.

1. Memoria
1.1. Resumen de caractersticas
1.1.1. Titular:
1.1.2. Localidad:
1.1.3. Situacin de la instalacin:
1.1.4. Proyectista:
1.1.5. director de obra:
1.1.6. Nombre del instalador de fontanera y cif:
1.1.7. Nombre de la empresa instaladora de fontanera y cif:
1.1.8. Tipo de viviendas:
* Bloque de viviendas:
* Bungalows/villas:
* Otras instalaciones:

Nre. dhabitatges

N de viviendas

A ______ B _______ C _______ D ______ E _______ Altres ________

A ______ B _______ C _______ D ______ E _______ OTROS ________

HABITATGES/PLANTA:

VIVIENDAS/PLANTA:

DIMETRE INT. MATERIAL LONGITUD NOMBRE


CONNEXIO:
_______
_______
_______
______
TUB DALIMENTACIO: _______
_______
_______
BATERIA:
_______
_______
______
MUNTANTS:
_______
_______
______
_______
_______
______
_______
_______
______
DERIV. SUBMINISTR.: _______
_______
_______
______
DERIV. APARELLS:
_______
_______
_______
______
_______
_______
_______
______
_______
_______
_______
______

DIAMETRO
INT
MATERIAL LONGITUDNUMERO
ACOMETIDA:
_______
_____
_________ ______
TUBO DE ALIMENTACION: _______
_______
_______
BATERIA:
_______
_______
______
MONTANTES:
_______
_______
______
_______
_______
______
_______
_______
______
DERIV. SUMINISTRO:
_______
_______
_______ ______
DERIV. APARATOS:
_______
_______
_______ ______
_______
_______
_______ ______
_______
_______
_______ ______

HI HA EQUIP IMPULSOR: SI /NO.


NRE. DE GRUPS:
NRE. DE BOMBES:
POTENCIA:
CV
VOLUM CALDERI:
LITRES
NRE. DE DEPOSITS:
LITRES EMMAGATZEMATS:
SITUACIO DEPOSITS:
OBSERVACIONS:

EXISTE EQUIPO IMPULSOR: SI /NO.N. DE GRUPOS:


N DE BOMBAS:
POTENCIA:
CV.
VOLUMEN CALDERIN:
LITROS.
N DE DEPOSITOS:LITROS ALMACENADOS:
SITUACION DEPOSITOS:
OBSERVACIONES:

1.1.9 Pressupost total.


1.2 Dades identificadores:
1.2.1 Del tcnic autor del projecte (incloent-hi titulaci, nm.
de collegiat, collegi professional, adrea per a notificacions, telfon de contacte, fax i correu electrnic).
1.2.2 Del titular (incloent-hi nom de la persona fsica o ra
social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, domicili i adrea per a notificacions, telfon, fax i correu
electrnic).
1.2.3 De lempresa installadora (en cas que sen tinga coneixement).
1.2.4 Del tcnic director dobra (en cas que sen tinga coneixement).
1.3 Antecedents i objecte del projecte.
1.4 Emplaament de la installaci.
1.5 Legislaci aplicada.
1.6 Descripcions detallades.
1.6.1 Descripci de ledifici.
* s de ledifici. Alades parcials i total.
* Nombre de blocs, escales, habitatges unifamiliars, etc.
* Nombre de plantes; nombre dhabitatges o locals (amb el seu
s) per planta i nombre total dinstallacions.
* Nombre i classes de subministraments.
* Altres casos.
1.6.2 Pressi existent en el punt dentrega de la xarxa. Subministrament directe de la xarxa o per equip de pressi. Justificaci de
la decisi presa.
1.6.3 Descripci de les installacions de llanterneria:

1.1.9. Presupuesto total


1.2. Datos identificativos:
1.2.1. Del Tcnico autor del proyecto (incluyendo titulacin, n.
de colegiado, Colegio profesional, direccin para notificaciones,
telfono de contacto, fax y correo electrnico).
1.2.2. Del Titular (incluyendo nombre de la persona fsica o
razn social, CIF/NIF, nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y direccin para notificaciones, telfono, fax y correo electrnico).
1.2.3. De la empresa instaladora (en caso de conocerse).
1.2.4. Del Tcnico director de obra (en caso de conocerse)
1.3. Antecedentes y objeto del proyecto
1.4. Emplazamiento de la instalacin
1.5. Legislacin aplicada.
1.6. Descripciones pormenorizadas
1.6.1. Descripcin del edificio
* Uso del edificio. Alturas parciales y total.
* N. de bloques, escaleras, viviendas unifamiliares, etc.
* N. de plantas; n. de viviendas o locales (con su uso) por
planta y n total de instalaciones.
* Nmero y clases de suministros
* Otros casos.
1.6.2. Presin existente en el punto de entrega de la red. Suministro directo de la red o por equipo de presin. Justificacin de la
decisin tomada.
1.6.3. Descripcin de las instalaciones de fontanera:

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6449

* Generals (connexions, tubs dalimentaci, vlvules, claus,


protecci contra retorns.)
* Grups de sobreelevaci, depsits de pressi.
* Depsit demmagatzematge.
* Comptadors (nombre de centralitzacions, bateries, tipus
dallotjament armari, cambra, vlvules, claus, protecci contra
retorns).
* Particulars (muntants, derivacions particulars, ramificacions
interiors, derivacions a aparells, vlvules, claus, protecci contra
retorns).
* Installacions especials: descalcificadors, fluxors, refrigeraci,
etc.
* Aigua calenta sanitria. Sistemes de preparaci. Materials de
les canonades.
* Aparells installats en cada local o habitatge.
* Cabal previst i tipus de subministrament en cada local o habitatge.
* Resum del total de ledifici. Cabal. Nombre dhabitatges i
tipus de subministrament.

* Generales (acometidas, tubos de alimentacin, vlvulas, llaves, proteccin contra retornos.)


* Grupos de sobreelevacin, depsitos de presin.
* Depsito de almacenamiento.
* Contadores (n. de centralizaciones, bateras, tipo de alojamiento armario, cmara, vlvulas, llaves, proteccin contra retornos)
* Particulares (montantes, derivaciones particulares, ramificaciones interiores, derivaciones a aparatos, vlvulas, llaves, proteccin contra retornos)
* Instalaciones especiales: Descalcificadores, fluxores, refrigeracin, etc.
* Agua caliente sanitaria. Sistemas de preparacin. Materiales
de las tuberas.
* Aparatos instalados en cada local o vivienda.
* Caudal previsto y tipo de suministro en cada local o vivienda

2. Clculs justificatius
2.1 Bases de clcul.
2.2 Indicaci de les dimensions de la installaci per aplicaci
de les taules reglamentries, (quan siga factible, o si de cas hi
manca, indicaci de dimensions per clculs amb descripci del
mtode utilitzat i la seua justificaci):
* Connexi.
* Tub dalimentaci.
* Comptador general. Comptadors divisionaris.
* Bateria de comptadors. Comptadors. Comptadors divisionaris.
* Tubs ascendents.
* Derivacions particulars del subministrament. Xarxa de distribuci interior.
* Derivacions a aparells.
* Prdua de crrega.
* Equip de pressi i depsits (si s el cas).
* Claus, accessoris i altres elements o equips.
* Fluxors.
* Aparells descalcificadors daigua.
2.3 Quadre resum dindicaci de dimensions de la installaci,
amb especificaci del material i les seues caracterstiques tcniques, longitud i dimetre de cada canonada i dels seus accessoris
per a aigua freda i calenta.
2.4 Potncia elctrica installada.
2.5 Desaiges.
2.6 Aigua calenta (no inclosa en el RITE).

2. Clculos justificativos
2.1. Bases de clculo.
2.2. Dimensionamiento de la Instalacin por aplicacin de las
Tablas reglamentarias, (cuando sea factible, o en su defecto, dimensionamiento por clculos con descripcin del mtodo utilizado y su
justificacin).
* Acometida
* Tubo de alimentacin
* Contador general. Contadores divisionarios
* Batera de contadores. Contadores. Contadores divisionarios.
* Tubos ascendentes.
* Derivaciones particulares del suministro. Red de distribucin
interior.
* Derivaciones a aparatos.
* Prdida de carga.
* Equipo de presin y depsitos (en su caso).
* Llaves, accesorios y otros elementos o equipos.
* Fluxores.
* Aparatos descalcificadores de agua.
2.3. Cuadro Resumen de dimensionamiento de la instalacin,
con especificacin del material y sus caractersticas tcnicas, longitud y dimetro de cada tubera y de sus accesorios para agua fra y
caliente.
2.4. Potencia elctrica instalada.
2.5. Desages.
2.6. Agua caliente (no incluida en el RITE)

3. Plec de condicions
3.1 Especificacions de qualitat de canonades i accessoris.
3.2 Requisits exigits a lempresa installadora.
3.3 Normes dexecuci tcnica de les installacions.
3.4 Llibre dordres.
3.5 Proves reglamentries i suplementries realitzades.
3.6 Certificats i documentacions.
3.7 Instruccions ds, manteniment i seguretat daparells i installacions.

3. Pliego de condiciones
3.1. Especificaciones de calidad de tuberas y accesorios.
3.2. Requisitos exigidos a la empresa instaladora.
3.3. Normas de ejecucin tcnica de las instalaciones.
3.4. Libro de rdenes.
3.5. Pruebas reglamentarias y suplementarias realizadas.
3.6. Certificaciones y documentaciones.
3.7. Instrucciones de uso, mantenimiento y seguridad de aparatos e instalaciones.

4. Pressupostos
4.1 Parcials, amb indicaci de quantitats, mesuraments, preus
unitaris i imports resultants.
4.2 Resum per captols.
4.3 Total.

4. Presupuestos
4.1 Parciales, indicando cantidades, mediciones, precios unitarios e importes resultantes.
4.2 Resumen por captulos.
4.3 Total.

5. Plans
5.1 Situaci i emplaament (fotocpia de la guia de carrers marcant amb claredat la ubicaci, o b, grafiant de la forma ms clara
possible litinerari que cal seguir, carreteres, camins o carrers, per a
anar des del nucli de la poblaci ms prxim fins al lloc on es troba
ubicada la installaci, amb indicaci de les distncies de cada tram
i els punts de referncia de fcil localitzaci, que possibilite laccs
de manera senzilla a lesmentada installaci.

5. Planos
5.1 Situacin y emplazamiento (fotocopia del callejero marcando con claridad la ubicacin, o bien, grafiando de la forma ms
clara posible el itinerario a seguir, carreteras, caminos o calles, para
ir desde el ncleo de la poblacin ms cercano hasta el lugar donde
se encuentra ubicada la instalacin, indicando las distancias de cada
tramo y los puntos de referencia de fcil localizacin, que posibilite
el acceso de forma sencilla a la citada instalacin.

* Resumen del total del edificio. Caudal. Nmero de viviendas


y tipo de suministro.

6450

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

5.2 De les plantes que possesquen la installaci general i de


cada planta tipus (amb indicaci de connexi, canonades, accessoris i comptador general, si s el cas).
5.3 Dalat de les plantes amb installaci general.
5.4 Dalat de les plantes tipus que hi haja.
5.5 De planta i alat de la cambra dequip impulsor i depsits
(si s el cas).
5.6 De planta i alat de la cambra o armari de la bateria o les
bateries de comptadors divisionaris.
5.7 Esquema de principi, des de la connexi a la xarxa pblica
fins als aparells de consum.
5.8. Plans de detall.

5.2 De las plantas que posean la instalacin general y de cada


planta tipo (con indicacin de la acometida, tuberas, accesorios y
contador general, en su caso).
5.3. De alzado de las plantas con instalacin general.
5.4. De alzado de las plantas tipo que existan.
5.5. De planta y alzado del cuarto de equipo impulsor y depsitos (en su caso).
5.6. De planta y alzado del cuarto o armario de la/s batera/s de
contadores divisionarios.
5.7. Esquema de principio, desde la acometida a la red pblica
hasta los aparatos de consumo.
5.8. Planos de detalle.

EL-1
CONTINGUT
MNIM
EN
PROJECTES
DINSTALLACIONS DE PRODUCTES PETROLIERS PER A
S PROPI.(MI-IP03)

EL-1
CONTENIDO MNIMO EN PROYECTOS DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLFEROS PARA USO PROPIO.(MI-IP03)

1. Memria
1.1 Resum de la installaci.
1.1.1 Descripci de lactivitat a qu es destina.
1.1.2 Nombre de depsits.
1.1.2.1 Volum.
1.1.2.2 Paret simple o doble.
1.1.2.3 Tipus de depsit.
1.1.2.4 Fabricant.
1.1.2.5 Nmero de fabricaci.
1.1.2.6 Interior/exterior de ledifici.
1.1.2.7 Enterrat/superfcie/en fossa/semienterrat/altres.
1.1.2.8 Tipus de combustible.
1.1.2.9 Tipus de material.
1.2 Dades identificadores.
1.2.1 Dades de la installaci: domicili, poblaci, provncia, CP.

1. Memoria
1.1 Resumen de la instalacin.
1.1.1 Descripcin de la actividad a la que se destina.
1.1.2 Nmero de depsitos
1.1.2.1 Volumen.
1.1.2.2 Pared simple o doble.
1.1.2.3 Tipo de depsito.
1.1.2.4 Fabricante.
1.1.2.5 Nmero de fabricacin.
1.1.2.6 Interior/Exterior del edificio.
1.1.2.7 Enterrado/Superficie/En fosa/Semienterrado/Otros.
1.1.2.8 Tipo de combustible.
1.1.2.9 Tipo de material.
1.2 Datos identificativos.
1.2.1 Datos de la Instalacin: Domicilio, poblacin, provincia,
CP.

1.2.2 Titular: nom de la persona fsica o ra social, CIF/NIF,


nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, domicili i
adrea per a notificacions, telfon de contacte, fax (i correu electrnic).
1.2.3 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, adrea a lefecte
de notificacions, (correu electrnic), telfon, titulaci, nmero de
collegiat, collegi oficial.
1.2.4 Director dobra: nom i cognoms, NIF, adrea a lefecte de
notificacions, (correu electrnic), telfon, titulaci, nmero de
collegiat, collegi oficial.
1.2.5 Installador autoritzat: nom i cognoms, NIF, domicili a
lefecte de notificacions, poblaci, provncia, telfon, categoria,
data i procedncia del carnet.
1.2.6 Empresa installadora: nom, CIF, domicili a lefecte de
notificacions, poblaci, provncia, telfon, categoria.
1.3 Antecedents.
1.4 Objecte del projecte.
1.5 Legislaci aplicable.
1.5.1 Tipus de productes emmagatzemats, disposicions
demmagatzematge i capacitats.
1.5.2 Formes demmagatzematge.
1.5.3 Obra civil: excavaci, fonaments, ancoratge, cubetes, etc.
1.5.4 Tipus de depsits (materials, capacitat, tipus de paret,
dimensions, caracterstiques segons normes UNE, etc.).
1.5.5 Canonades i accessoris (crrega, equips de trfec, ventilaci, extracci i retorn).
1.5.6 Proteccions.
1.5.6.1 Contra la corrosi.
1.5.6.2 Posada a terra.
1.5.7 Descripci del tipus dinstallaci de depsits i distncies
de seguretat.
1.5.8 Descripci de la installaci de subministrament per canonada.
1.5.9 Descripci de la installaci de subministrament a motors
fixos o mbils (vehicles, etc.).

1.2.2 Titular: nombre de la persona fsica o razn social,


CIF/NIF, nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y direccin para notificaciones, telfono de contacto, fax (y correo electrnico).
1.2.3 Autor del Proyecto: nombre y apellidos, NIF, direccin a
efecto de notificaciones, (correo electrnico), telfono, titulacin,
nmero de colegiado, Colegio Oficial.
1.2.4 Director de obra: nombre y apellidos, NIF, direccin a
efecto de notificaciones, (correo electrnico), telfono, titulacin,
nmero de colegiado, Colegio Oficial.
1.2.5 Instalador autorizado: nombre y apellidos, NIF, domicilio
a efecto de notificaciones, poblacin, provincia, telfono, categora,
fecha y procedencia del carnet.
1.2.6 Empresa instaladora: nombre, CIF, domicilio a efecto de
notificaciones, poblacin, provincia, telfono, categora.
1.3 Antecedentes.
1.4 Objeto del proyecto.
1.5 Legislacin aplicable.
1.5.1 Tipos de productos almacenados, disposiciones de almacenamiento y capacidades.
1.5.2 Formas de almacenamiento.
1.5.3 Obra civil: Excavacin, cimentaciones, anclaje, cubetos,
etc.
1.5.4 Tipo de depsitos (materiales, capacidad, tipo de pared,
dimensiones, caractersticas segn normas UNE, etc.).
1.5.5 Tuberas y accesorios (carga, equipos de trasiego, ventilacin, extraccin y retorno).
1.5.6 Protecciones.
1.5.6.1 Contra la corrosin.
1.5.6.2 Puesta a tierra.
1.5.7 Descripcin del tipo de instalacin de depsitos y distancias de seguridad.
1.5.8 Descripcin de la instalacin de suministro por tubera.
1.5.9 Descripcin de la instalacin de suministro a motores
fijos o mviles (vehculos, etc.).

DOGV - Nm. 3.731

2000

1.5.10 Installaci receptora per a subministrament a equips


fixos de combusti (dades identificadores dequips, potncia trmica, etc.).
1.5.11 Equips consumidors denergia elctrica, (amb llista que
indique caracterstiques i dades identificadores).
1.5.12 Installaci elctrica.
1.5.13 Installacions de protecci contra incendis.
1.5.13.1 En installacions de superfcie exterior: protecci amb
aigua, protecci amb extintors, alarmes i estabilitat davant del foc.
1.5.13.2 En installacions de superfcie interior: extintors, alarmes i estabilitat davant del foc.
2. Clculs justificatius
2.1 Consum i autonomia.
2.2 Clcul de lobra civil.
2.3 Canonada de descrrega.
2.4 Xarxa de canonades de trfec i accessoris.
2.5 Ventilaci.
2.6 Installaci elctrica.

04 14

6451

1.5.10 Instalacin receptora para suministro a equipos fijos de


combustin (datos identificativos de equipos, potencia trmica,
etc.).
1.5.11 Equipos consumidores de energa elctrica, (con lista
indicando caractersticas y datos identificativos).
1.5.12 Instalacin elctrica.
1.5.13 Instalaciones de proteccin contra incendios.
1.5.13.1 En instalaciones de superficie exterior: Proteccin con
agua, proteccin con extintores, alarmas y estabilidad ante el fuego.
1.5.13.2 En instalaciones de superficie interior: Extintores, alarmas y estabilidad ante el fuego.
2. Clculos justificativos
2.1 Consumo y autonoma.
2.2 Clculo de la obra civil.
2.3 Tubera de descarga.
2.4 Red de tuberas de trasiego y accesorios.
2.5 Ventilacin.
2.6 Instalacin elctrica.

3. Plec de condicions
3.1 Especificacions de qualitat dequips i materials.
3.2 Requisits exigits a lempresa installadora.
3.3 Normes dexecuci tcnica i muntatge (amb especificacions
de les obres civils, mecniques, elctriques i dinstrumentaci, si s
el cas).
3.4 Llibre dordres.
3.5 Proves reglamentries i suplementries i posada en marxa i
recepci.
3.6 Certificats i documentaci.
3.7 Instruccions ds, manteniment i seguretat daparells,
equips i installacions.

3. Pliego de condiciones
3.1 Especificaciones de calidad de equipos y materiales.
3.2 Requisitos exigidos a la empresa instaladora.
3.3 Normas de ejecucin tcnica y montaje (con especificaciones de las obras civiles, mecnicas, elctricas y de instrumentacin
en su caso).
3.4 Libro de rdenes.
3.5 Pruebas reglamentarias y suplementarias y puesta en marcha y recepcin.
3.6 Certificados y documentacin.
3.7 Instrucciones de uso, mantenimiento y seguridad de aparatos, equipos e instalaciones.

4. Plans
4.1 De situaci perqu es possibilite laccs de forma senzilla a
la installaci.
4.2 Plantes de la installaci, classificaci de zones, disposici
de lemmagatzematge, distncia de seguretat.
4.3 Alats i seccions de les plantes amb installacions.
4.4 Plans de detall:.
4.4.1 De lemmagatzematge, fonaments, ancoratges, cubetes,
arquetes i obres de fbrica, etc.
4.4.2 Xarxa de distribuci, isomtrics de canonades.
4.4.3 Connexions i encreuaments.
4.5 Altres.
4.5.1 Proteccions contra incendis i sistemes de seguretat.
4.5.2 Esquemes elctrics, unifilars, connexions a equips, situaci i traat de la xarxa de conduccions elctriques, etc.
4.6 Esquemes de principi de la installaci.

4. Planos
4.1 De situacin para que se posibilite el acceso de forma sencilla a la instalacin.
4.2 Plantas de la instalacin, clasificacin de zonas, disposicin
del almacenamiento, distancia de seguridad.
4.3 Alzados y secciones de las plantas con instalaciones.
4.4 Planos de detalle:
4.4.1 Del almacenamiento, cimentaciones, anclajes, cubetos,
arquetas y obras de fbrica, etc.
4.4.2 Red de distribucin, isomtricos de tuberas.
4.4.3 Conexiones y cruces.
4.5 Otros.
4.5.1 Protecciones contra incendios y sistemas de seguridad.
4.5.2 Esquemas elctricos, unifilares, conexiones a equipos,
situacin y trazado de la red de conducciones elctricas, etc.
4.6 Esquemas de principio de la instalacin.

5. Pressupostos
5.1 Parcials, amb indicaci de mesuraments i preus unitaris
(obra civil, installaci mecnica, elctrica, instrumentaci, sistemes de seguretat).
5.2 Resums per captols (obres civils, installacions mecniques,
elctriques, instrumentaci, protecci contra incendis, etc.).

5. Presupuestos
5.1 Parciales, indicando mediciones y precios unitarios (obra
civil, instalacin mecnica, elctrica, instrumentacin, sistemas de
seguridad).
5.2 Resmenes por captulos (obras civiles, instalaciones mecnicas, elctricas, instrumentacin, proteccin contra incendios,
etc.).
5.3 Total.

5.3 Total.
6. ndex
EL-2
INSTALLACIONS FIXES PER A DISTRIBUCI AL
DETALL DE CARBURANTS I COMBUSTIBLES PETROLIERS
EN INSTALLACIONS DE VENDA AL PBLIC (MI-IP04)
(Projecte que servir per a la seua inscripci en el Registre
Industrial i lautoritzaci de les installacions demmagatzematge i
distribuci de productes petroliers segons la IP-04)

6. ndice
EL-2
INSTALACIONES FIJAS PARA DISTRIBUCIN AL POR
MENOR DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLFEROS EN INSTALACIONES DE VENTA AL PBLICO (MIIP04)
(Proyecto que servir para su inscripcin en el Registro Industrial y la autorizacin de las instalaciones de almacenamiento y distribucin de productos petrolferos segn la IP-04)

6452

2000

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular: nom, domicili social i NIF.
1.1.2 Emplaament: localitat, carrer i nmero, si s nucli urb o
paratge dins del terme municipal.
1.1.3 Tipus: estaci de servei. Unitat de subministrament.
1.1.4 Depsits, capacitat i producte emmagatzemat.
1.1.5 Nombre daparells assortidors.
1.1.6 Nombre de mnegues.
1.1.7 Installacions auxiliars:
Subministrament daire a pressi.
Subministrament de mescla (gasolina-oli).
Llavador de cotxes.
Venda dolis i accessoris de vehicles.
Tenda en general.
Restaurant-bar.
Altres.
1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
1.4 Classe dindstria (segons CNAE).
1.5 Terrenys i edificacions.
1.6 Legislaci aplicada.
1.7 Installacions industrials.
1.7.1 Emmagatzematge (segons ITC MIE-IP-04).
Depsits: descripci completa que indique forma, volum, disposicions, boques, tubuladures dentrada, eixida ventilaci, dispositius delevaci, placa de caracterstiques, etc.
Installaci dels depsits, protecci activa i passiva, disposici
sobre el terreny, cubeta, fixaci, etc.
Distncies de seguretat.
1.7.2 Canonades i connexions. Descripci i installaci.
Connexions per a ompliment, boques de crrega.
Canonades de ventilaci.
Canonades daspiraci.
Protecci activa i passiva de canonades.
1.7.3 Sistemes de detecci de fugues.
1.7.4 Sistemes de recuperaci de vapors.
1.7.5 Aparells assortidors. Descripci i installaci.
1.7.6 Installaci daire comprimit. Descripci dels seus elements i la seua installaci.
1.7.7 Installaci de subministrament daigua. Descripci dels
seus elements i la seua installaci.
1.7.8 Altres installacions (llavada de vehicles, etc.). Descripci
dels seus elements i la seua installaci.
1.7.9 Installaci de protecci contra incendis. Descripci dels
seus elements i la seua installaci.
1.8 Potncia elctrica installada:
* En enllumenat.
* En installacions industrials.
* En installacions auxiliars i altres serveis.
Potncia installada total.
1.9 Pressupost de les inversions.
Solar.
Edificis industrials (desglossat, si s el cas)
Maquinria i installacions industrials, desglossat segons
maquinria i installacions elctriques en BT, llanterneria, aire
comprimit, protecci contra incendis, altres installacions auxiliars,
etc.
1.10 Consums de matries primeres i energia.
Estimaci de la venda anual de cada tipus de combustible en
litres i la seua valoraci.
Estimaci del consum anual en kWh i la seua valoraci.
1.11 Productes. A ms de la venda anual de cada tipus de combustible en litres de lapartat anterior, qualsevol altre servei prestat
i valorat.
1.12 Personal. Relaci del personal que servir les
installacions.
1.13 Assajos i proves que han de realitzar-se en la posada en
marxa i peridicament en les installacions. Revisions previstes en
els vigents reglaments (REBT, MI IP04, aparells de pressi, etc.).

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Titular: Nombre, domicilio social y NIF
1.1.2 Emplazamiento: Localidad, calle y nmero si es casco
urbano o paraje dentro del trmino municipal
1.1.3 Tipo. Estacin de servicio Unidad de suministro
1.1.4 Depsitos, capacidad y producto almacenado
1.1.5 Nmero de aparatos surtidores
1.1.6 Nmero de mangueras
1.1.7 Instalaciones Auxiliares
Suministro de aire a presin
Suministro de mezcla (gasolina-aceite)
Lavadero de coches
Venta de aceites y accesorios de vehculos
Tienda en general
Restaurante-bar
Otros
1.2 Antecedentes
1.3 Objeto del proyecto
1.4 Clase de Industria (segn CNAE)
1.5 Terrenos y edificaciones
1.6 Legislacin aplicada
1.7 Instalaciones industriales
1.7.1 Almacenamiento (segn ITC MIE-IP-04)
Depsitos: Descripcin completa indicando forma, volumen,
disposiciones, bocas de hombre, tubuladuras de entrada, salida venteo, dispositivos de elevacin, placa de caractersticas, etc.
Instalacin de los depsitos, proteccin activa y pasiva, disposicin sobre el terreno, cubeto, fijacin, etc.
Distancias de seguridad.
1.7.2 Tuberas y conexiones. Descripcin e instalacin.
Conexiones para llenado, bocas de carga
Tuberas de ventilacin
Tuberas de aspiracin
Proteccin activa y pasiva de tuberas
1.7.3 Sistemas de deteccin de fugas
1.7.4 Sistemas de recuperacin de vapores
1.7.5 Aparatos surtidores. Descripcin e instalacin
1.7.6 Instalacin de aire comprimido. Descripcin de sus elementos y su instalacin
1.7.7 Instalacin de suministro de agua. Descripcin de sus elementos y su instalacin
1.7.8 Otras instalaciones (lavado de vehculos, etc.). Descripcin de sus elementos y su instalacin
1.7.9 Instalacin de proteccin contra incendios. Descripcin de
sus elementos y su instalacin
1.8 Potencia elctrica instalada:
* En alumbrado
* En las instalaciones industriales
* En instalaciones auxiliares y otros servicios
Potencia instalada total
1.9 Presupuesto de las inversiones
Solar
Edificios industriales (desglosado en su caso)
Maquinaria e instalaciones industriales, desglosado segn
maquinaria e instalaciones elctricas en BT, fontanera, aire comprimido, proteccin contra incendios, otras instalaciones auxiliares,
etc.
1.10 Consumos de materias primas y energa
Estimacin de la venta anual de cada tipo de combustible en
litros y su valoracin.
Estimacin del consumo anual en Kwh y su valoracin
1.11 Productos. Adems de la venta anual de cada tipo de combustible en litros del apartado anterior, cualquier otro servicio prestado y valorado.
1.12 Personal. Relacin del personal que servir las instalaciones
1.13 Ensayos y pruebas que deben realizarse en la puesta en
marcha y peridicamente en las instalaciones. Revisiones previstas
en los vigentes Reglamentos (REBT, MI IP04, Aparatos a presin,
etc.)

DOGV - Nm. 3.731

2000

2. Clculs justificatius
Clculs de les dimensions de canonades de crrega dels depsits i aspiraci.
Clculs de la protecci catdica, si s el cas.
Clculs del sistema de detecci de fugues.
Clcul de les distncies mnimes exigibles.

04 14

6453

2. Clculos justificativos
Clculos del dimensionamiento de tuberas de carga de los
depsitos y aspiracin
Clculos de la proteccin catdica en su caso
Clculos del sistema de deteccin de fugas
Clculo de las distancias mnimas exigibles

3. Plec de condicions tcniques

3. Pliego de condiciones tcnicas

4. Pressupost
Pressupost total que sinclou en installacions que sautoritzen,
sobre el qual han daplicar-se les taxes.

4. Presupuesto
Presupuesto total que se incluye en instalaciones a autorizar
sobre el que deben aplicarse las tasas

5. Plans
5.1 Situaci.
5.2 Distribuci en planta del solar (edificacions, etc.).
5.3 Distribuci en planta de depsits, assortidors, boques de
crrega i edificis amb demostraci que sacompleixen les distncies
mnimes.
5.4 Plans de detall dinstallaci dels depsits.
5.5 Plans amb indicaci de les zones perilloses per vapors de
combustible (classificaci demplaaments amb risc dincendi i
explosi UNE 20-322-86).
5.6 Plans de detall necessaris.

5. Planos
5.1 Situacin
5.2 Distribucin en planta del solar (edificaciones, etc.)
5.3 Distribucin en planta de depsitos, surtidores, bocas de
carga y edificios con demostracin del cumplimiento de las distancias mnimas
5.4 Planos de detalle de instalacin de los depsitos
5.5 Planos con indicacin de las zonas peligrosas por vapores
de combustible (clasificacin de emplazamientos con riesgo de
incendio y explosin UNE 20-322-86)
5.6 Planos de detalle necesarios

EC-1
CONTINGUT MNIM EN PROJECTES DE CALEFACCI,
CLIMATITZACI I ACS

EC-1
CONTENIDO MNIMO EN PROYECTOS DE CALEFACCIN, CLIMATIZACIN Y ACS

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Potncia trmica (nominal o de placa) dels generadors.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Potencia Trmica (nominal o de placa) de los generadores.

1.1.1.1 Fred.
1.1.1.2 Calor.
1.1.1.3 ACS.
1.1.2 Potncia elctrica absorbida.
1.1.2.1 Fred.
1.1.3 Calor.
1.1.3.1 ACS.
1.1.4 Cabal en m3/h.
1.1.5 Capacitat mxima docupants.
1.2 Dades identificadores.
1.2.1 Dades de la installaci: descripci de lactivitat a qu es
destina, domicili, poblaci, provncia, CP.
1.2.2 Titular: nom de la persona fsica o ra social, CIF/NIF,
nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, domicili i
adrea per a notificacions, telfon de contacte, fax.
1.2.3 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, adrea a lefecte
de notificacions, (correu electrnic), telfon, titulaci, nmero de
collegiat, collegi oficial.
1.2.4 Director dobra: nom i cognoms, NIF, adrea a lefecte de
notificacions, (correu electrnic), telfon, titulaci, nmero de
collegiat, collegi oficial.
1.2.5 Installador autoritzat: nom i cognoms, NIF, domicili a
lefecte de notificacions, (correu electrnic), poblaci, provncia,
telfon, categoria, data i procedncia del carnet.
1.2.6 Empresa installadora: nom, CIF, domicili a lefecte de
notificacions, (correu electrnic), poblaci, provncia, telfon, categoria.
1.3 Antecedents.
1.4 Objecte del projecte.
1.5 Legislaci aplicable.
1.6 Descripci de ledifici.
1.6.1 s de ledifici.
1.6.2 Ocupaci mxima segons NBE-CPI vigent.
1.6.3 Nombre de plantes i s de les distintes dependncies.
1.6.4 Superfcies i volums per planta. Parcials i totals.
1.6.5 Edificacions limtrofes.
1.6.6 Horari dobertura i tancament de ledifici.

1.1.1.1 Fro.
1.1.1.2 Calor.
1.1.1.3 A.C.S.
1.1.2 Potencia elctrica absorbida.
1.1.2.1 Fro.
1.1.3 Calor.
1.1.3.1 A.C.S.
1.1.4 Caudal en m3/h
1.1.5 Capacidad mxima de ocupantes.
1.2 Datos identificativos.
1.2.1 Datos de la Instalacin: Descripcin de la actividad a la
que se destina, domicilio, poblacin, provincia, CP.
1.2.2 Titular: nombre de la persona fsica o razn social,
CIF/NIF, nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y direccin para notificaciones, telfono de contacto, fax.
1.2.3 Autor del proyecto: nombre y apellidos, NIF, direccin a
efecto de notificaciones, (correo electrnico), telfono, titulacin,
nmero de colegiado, Colegio Oficial.
1.2.4 Director de obra: nombre y apellidos, NIF, direccin a
efecto de notificaciones, (correo electrnico), telfono, titulacin,
nmero de colegiado, Colegio Oficial.
1.2.5 Instalador autorizado: nombre y apellidos, NIF, domicilio
a efecto de notificaciones, (correo electrnico), poblacin, provincia, telfono, categora, fecha y procedencia del carnet.
1.2.6 Empresa instaladora: nombre, CIF, domicilio a efecto de
notificaciones, (correo electrnico), poblacin, provincia, telfono,
categora.
1.3 Antecedentes.
1.4 Objeto del proyecto.
1.5 Legislacin aplicable.
1.6 Descripcin del edificio.
1.6.1 Uso del edificio.
1.6.2 Ocupacin mxima segn NBE-CPI vigente.
1.6.3 Nmero de plantas y uso de las distintas dependencias.
1.6.4 Superficies y volmenes por planta. Parciales y totales.
1.6.5 Edificaciones colindantes.
1.6.6 Horario de apertura y cierre del edificio.

6454

2000

1.6.7 Orientaci.
1.6.8 Locals sense climatitzar.
1.6.9 Descripci dels tancaments arquitectnics.
1.7 Descripci de la installaci.
1.7.1 Horari de funcionament.
1.7.2 Sistema dinstallaci elegit.
1.7.3 Qualitat de laire interior i ventilaci. ITE 02.2.2.
1.7.4 Sistemes emprats per a estalvi energtic tot complint la
ITE 02.
1.8 Equips trmics i fonts denergia.
1.8.1 Emmagatzematge de combustible.
1.8.2 Relaci dequips generadors denergia trmica, amb dades
identificadores, potncia trmica, i tipus denergia utilitzada.
1.9 Elements integrants de la installaci.
1.9.1 Equips generadors denergia trmica.
1.9.2 Unitats terminals.
1.9.3 Sistemes de renovaci daire.
1.9.4 Unitats de tractament daire amb indicaci dels parmetres de disseny dels seus components.
1.9.5 Sistemes de control automtic i el seu funcionament.
1.10 Descripci dels sistemes de transport dels fluids caloportadors denergia.
1.10.1 Xarxes de distribuci daire.
1.10.2 Xarxes de distribuci daigua.
1.10.3 Xarxes de distribuci de refrigerant.
1.11 Sala de mquines segons norma UNE aplicable.
1.11.1 Classificaci.
1.11.2 Dimensions i distncies a elements estructurals.
1.11.3 Ventilaci.
1.11.4 Accessos.
1.11.5 Condicions de seguretat.
1.11.6 Eixida de fums.
1.12 Sistema de producci daigua calenta sanitria.
1.12.1 Sistema de preparaci.
1.12.2 Sistema dacumulaci.
1.12.3 Sistema dintercanvi.
1.12.4 Sistema de distribuci.
1.12.5 Regulaci i control.
1.13 Prevenci de sorolls i vibracions.
1.14 Mesures adoptades per a la prevenci de la legionella.
1.15 Protecci del medi ambient.
1.16 Justificaci que es compleix la NBE-CPI en vigor.
1.17 Installaci elctrica.
1.17.1 Quadre general de baixa tensi.
1.17.2 Quadre secundari de calefacci/climatitzaci.
1.17.3 Quadre de maniobres.
1.17.4 Proteccions emprades davant de contactes indirectes.
1.17.5 Proteccions emprades contra sobreintensitats i curtcircuits.
1.17.6 Sala de mquines.
1.17.7 Relaci dequips que consumeixen energia elctrica,
amb dades identificadores, potncia elctrica.
2. Clculs justificatius
2.1 Condicions interiors de clcul segons ITE 0.2.2.
2.1.1 Temperatures.
2.1.2 Humitat relativa.
2.1.3 Intervals de tolerncia sobre temperatures i humitats.
2.1.4 Velocitat de laire.
2.1.5 Ventilaci.
2.1.6 Sorolls i vibracions.
2.1.7 Altres.
2.2 Condicions exteriors de clcul segons ITE 0.2.3.
2.2.1 Latitud.
2.2.2 Altitud.
2.2.3 Temperatures.
2.2.4 Nivell percentil.
2.2.5 Graus dia.
2.2.6 Oscillacions mximes.
2.2.7 Coeficients emprats per orientacions.
2.2.8 Coeficients per intermitncia.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

1.6.7 Orientacin.
1.6.8 Locales sin climatizar.
1.6.9 Descripcin de los cerramientos arquitectnicos.
1.7 Descripcin de la instalacin.
1.7.1 Horario de funcionamiento.
1.7.2 Sistema de instalacin elegido.
1.7.3 Calidad del aire interior y ventilacin. ITE 02.2.2.
1.7.4 Sistemas empleados para ahorro energtico en cumplimiento de la ITE 02.
1.8 Equipos trmicos y fuentes de energa..
1.8.1 Almacenamiento de combustible.
1.8.2 Relacin de equipos generadores de energa trmica, con
datos identificativos, potencia trmica, y tipo de energa empleada.
1.9 Elementos integrantes de la instalacin.
1.9.1 Equipos generadores de energa trmica.
1.9.2 Unidades terminales.
1.9.3 Sistemas de renovacin de aire.
1.9.4 Unidades de tratamiento de aire con indicacin de los
parmetros de diseo de sus componentes.
1.9.5 Sistemas de control automtico y su funcionamiento.
1.10 Descripcin de los sistemas de transporte de los fluidos
caloportadores de energa.
1.10.1 Redes de distribucin de aire.
1.10.2 Redes de distribucin de agua.
1.10.3 Redes de distribucin de refrigerante.
1.11 Sala de mquinas segn norma UNE aplicable.
1.11.1 Clasificacin.
1.11.2 Dimensiones y distancias a elementos estructurales.
1.11.3 Ventilacin.
1.11.4 Accesos.
1.11.5 Condiciones de seguridad.
1.11.6 Salida de humos.
1.12 Sistema de produccin de agua caliente sanitaria.
1.12.1 Sistema de preparacin.
1.12.2 Sistema de acumulacin.
1.12.3 Sistema de intercambio.
1.12.4 Sistema de distribucin.
1.12.5 Regulacin y control.
1.13 Prevencin de ruidos y vibraciones.
1.14 Medidas adoptadas para la prevencin de la legionela.
1.15 Proteccin del medio ambiente.
1.16 Justificacin del cumplimiento de la NBE-CPI en vigor.
1.17 Instalacin elctrica.
1.17.1 Cuadro general de baja tensin.
1.17.2 Cuadro secundario de calefaccin/climatizacin.
1.17.3 Cuadro de maniobras.
1.17.4 Protecciones empleadas frente a contactos indirectos.
1.17.5 Protecciones empleadas contra sobreintensidades y cortocircuitos.
1.17.6 Sala de mquinas.
1.17.7 Relacin de equipos que consumen de energa elctrica,
con datos identificativos, potencia elctrica.
2. Clculos justificativos
2.1 Condiciones interiores de clculo segn ITE 0.2.2.
2.1.1 Temperaturas.
2.1.2 Humedad relativa.
2.1.3 Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedades.
2.1.4 Velocidad del aire.
2.1.5 Ventilacin.
2.1.6 Ruidos y vibraciones.
2.1.7 Otros.
2.2 Condiciones exteriores de clculo segn ITE 0.2.3.
2.2.1 Latitud
2.2.2 Altitud.
2.2.3 Temperaturas.
2.2.4 Nivel percentil.
2.2.5 Grados da.
2.2.6 Oscilaciones mximas.
2.2.7 Coeficientes empleados por orientaciones.
2.2.8 Coeficientes por intermitencia.

DOGV - Nm. 3.731

2000

2.2.9 Coeficient de simultanetat.


2.2.10 Intensitat i direcci dels vents predominants.
2.2.11 Altres.
2.3 Coeficients de transmissi de calor dels distints elements
constructius.
2.3.1 Composici dels elements constructius.
2.3.2 Coeficients de conductibilitat.
2.3.3 Coeficients de transmissi.
2.3.4 Coeficient global de transmissi de ledifici (kg).
2.4 Estimaci dels valors dinfiltraci daire.
2.5 Cabals daire interior mnim de ventilaci.
2.6 Crregues trmiques amb descripci del mtode utilitzat.
2.6.1 Illuminaci.
2.6.2 Radiaci solar.
2.6.3 Factor de clima.
2.6.4 Diferncies equivalents de temperatura.
2.6.5 Crregues internes.
2.6.5.1 Aportaci per persones.
2.6.5.2 Aportaci per aparells.
2.6.6 Majoracions per orientaci.
2.6.7 Aportaci per intermitncia.
2.6.8 Majoracions per prdues en ventiladors i conductes.
2.6.9 Resum de les potncies frigorfiques i calorfiques.
2.6.10 Potncia trmica.
2.6.10.1 De clcul.
2.6.10.2 Coeficient corrector o de simultanetat de la
installaci.
2.6.10.3 Simultnia.
2.6.10.4 Generadors (nominal o de placa de la mquina).
2.7 Clcul de les xarxes de canonades.
2.7.1 Caracterstiques del fluid: densitat, composici, viscositat,
etc.
2.7.2 Parmetres de disseny.
2.7.3 Factor de transport.
2.7.4 Valvuleria.
2.7.5 Elements de regulaci.
2.7.6 Sectoritzaci.
2.7.7 Distribuci.
2.8 Clcul de les xarxes de conductes.
2.8.1 Caracterstiques del fluid: densitat, composici, viscositat,
etc.
2.8.2 Parmetres de disseny.
2.8.3 Factor de transport.
2.8.4 Elements de regulaci.
2.8.5 Sectoritzaci
2.8.6 Distribuci.
2.9 Clcul de les unitats terminals.
2.9.1 Ventiloconvectors (fan-coils).
2.9.2 Ventiloconvectors (fan-coils de pressi).
2.9.3 Radiadors.
2.9.4 Difusors tangencials de sostre.
2.9.5 Difusors radials rotacionals.
2.9.6 Reixetes dimpulsi.
2.9.7 Reixetes lineals.
2.9.8 Difusors lineals.
2.9.9 Reixetes de retorn.
2.9.10 Reguladors de cabal variable.
2.9.11 Toveres de llarg abast i alta inducci.
2.9.12 Conjunt multitoveres direccionables.
2.9.13 Boques dextracci circulars.
2.9.14 Reixetes de presa daire exterior.
2.10 Clcul dels equips de producci de fred i/o calor.
2.10.1 Unitats autnomes de producci termofrigorfiques parmetres de disseny i selecci dels seus components.
2.10.2 Centrals termofrigorfiques de producci daigua freda
i/o calenta, parmetres de disseny i selecci dels seus components.
2.11 Unitats de tractament daire, parmetres de disseny i selecci dels seus components.
2.12 Elements de sala de mquines.
2.12.1 Dimensions i distncies a elements estructurals.
2.12.2 Calderes.

04 14

6455

2.2.9 Coeficiente de simultaneidad.


2.2.10 Intensidad y direccin de los vientos predominantes.
2.2.11 Otros.
2.3 Coeficientes de transmisin de calor de los distintos elementos constructivos.
2.3.1 Composicin de los elementos constructivos.
2.3.2 Coeficientes de conductibilidad.
2.3.3 Coeficientes de transmisin.
2.3.4 Coeficiente global de transmisin del edificio (kg).
2.4 Estimacin de los valores de infiltracin de aire.
2.5 Caudales de aire interior mnimo de ventilacin.
2.6 Cargas trmicas con descripcin del mtodo utilizado.
2.6.1 Iluminacin.
2.6.2 Radiacin solar.
2.6.3 Factor de clima.
2.6.4 Diferencias equivalentes de temperatura.
2.6.5 Cargas internas.
2.6.5.1 Aportacin por personas.
2.6.5.2 Aportacin por aparatos.
2.6.6 Mayoraciones por orientacin.
2.6.7 Aportacin por intermitencia.
2.6.8 Mayoraciones por perdidas en ventiladores y conductos.
2.6.9 Resumen de las potencias frigorficas y calorficas.
2.6.10 Potencia trmica.
2.6.10.1 De clculo.
2.6.10.2 Coeficiente corrector o de simultaneidad de la instalacin.
2.6.10.3 Simultnea.
2.6.10.4 Generadores (nominal o de placa de la mquina).
2.7 Clculo de las redes de tuberas.
2.7.1 Caractersticas del fluido: densidad, composicin, viscosidad, etc.
2.7.2 Parmetros de diseo.
2.7.3 Factor de transporte.
2.7.4 Valvulera.
2.7.5 Elementos de regulacin.
2.7.6 Sectorizacin
2.7.7 Distribucin.
2.8 Clculo de las redes de conductos.
2.8.1 Caractersticas del fluido: densidad, composicin, viscosidad, etc.
2.8.2 Parmetros de diseo.
2.8.3 Factor de transporte.
2.8.4 Elementos de regulacin.
2.8.5 Sectorizacin
2.8.6 Distribucin.
2.9 Clculo de las unidades terminales.
2.9.1 Ventilo-convectores (fan-coils).
2.9.2 Ventilo-convectores (fan-coils de presin).
2.9.3 Radiadores.
2.9.4 Difusores tangenciales de techo.
2.9.5 Difusores radiales rotacionales.
2.9.6 Rejillas de impulsin.
2.9.7 Rejillas lineales.
2.9.8 Difusores lineales.
2.9.9 Rejillas de retorno.
2.9.10 Reguladores de caudal variable.
2.9.11 Toberas de largo alcance y alta induccin.
2.9.12 Conjunto multitoberas direccionables.
2.9.13 Bocas de extraccin circulares.
2.9.14 Rejillas de toma de aire exterior.
2.10 Clculo de los equipos de produccin de fro y/o calor.
2.10.1 Unidades autnomas de produccin termofrigorficas
parmetros de diseo y seleccin de sus componentes.
2.10.2 Centrales termofrigorficas de produccin de agua fra
y/o caliente parmetros de diseo y seleccin de sus componentes.
2.11 Unidades de tratamiento de aire parmetros de diseo y
seleccin de sus componentes.
2.12 Elementos de sala de mquinas.
2.12.1 Dimensiones y distancias a elementos estructurales.
2.12.2 Calderas.

6456

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

2.12.3 Bombes.
2.12.4 Evacuaci de fums.
2.12.5 Sistemes dexpansi.
2.12.6 rgans de seguretat i alimentaci.
2.12.7 Ventilaci.
2.12.8 Clcul del depsit dinrcia.
2.13 Aigua calenta sanitria..
2.13.1 Descripci del sistema elegit.
2.13.2 Temperatura mnima de laigua de la xarxa i distribuci
anual.
2.13.3 Temperatura de preparaci i distribuci.
2.13.4 Consums.
2.13.5 Simultanetat.
2.13.6 Perfil de consum horari.
2.13.7 Depsits acumuladors.
2.13.8 Canonades.
2.13.9 Bombes de recirculaci.
2.13.10 Generador.
2.13.11 Altres fonts denergia.
2.14 Consums previstos mensuals i anuals de les distintes fonts
denergia.
2.14.1 Combustibles.
2.14.1.1 Depsits.
2.14.2 Elctrics.
2.14.3 Altres.
2.15 Installaci elctrica.
2.15.1 Resum de potncia elctrica. Parcial i total.
2.15.2 Seccions dels conductors.
2.15.3 Protecci davant de contactes indirectes.
2.15.4 Protecci contra sobreintensitats i curtcircuits.
2.16 Conclusi.

2.12.3 Bombas.
2.12.4 Evacuacin de humos.
2.12.5 Sistemas de expansin.
2.12.6 rganos de seguridad y alimentacin.
2.12.7 Ventilacin.
2.12.8 Clculo del depsito de inercia.
2.13 Agua caliente sanitaria.
2.13.1 Descripcin del sistema elegido.
2.13.2 Temperatura mnima del agua de la red y distribucin
anual.
2.13.3 Temperatura de preparacin y distribucin.
2.13.4 Consumos.
2.13.5 Simultaneidad.
2.13.6 Perfil de consumo horario.
2.13.7 Depsitos acumuladores.
2.13.8 Tuberas.
2.13.9 Bombas de recirculacin.
2.13.10 Generador.
2.13.11 Otras fuentes de energa.
2.14 Consumos previstos mensuales y anuales de las distintas
fuentes de energa.
2.14.1 Combustibles.
2.14.1.1 Depsitos.
2.14.2 Elctricos.
2.14.3 Otros.
2.15 Instalacin elctrica.
2.15.1 Resumen de potencia elctrica. Parcial y total.
2.15.2 Secciones de los conductores.
2.15.3 Proteccin frente a contactos indirectos.
2.15.4 Proteccin contra sobreintensidades y cortocircuitos.
2.16 Conclusin.

3. Plec de condicions
3.1 Camp daplicaci.
3.2 Abast de la installaci.
3.3 Conservaci de les obres.
3.4 Recepci dunitats dobra.
3.5 Normes dexecuci i selecci de caracterstiques per als
equips i materials.
3.6 Especificacions generals.
3.7 Especificacions mecniques.
3.8 Especificacions elctriques.
3.9 Materials emprats en la installaci.
3.10 Llibre dordres.
3.11 Proves finals al certificat final dobra.
3.12 Operacions de manteniment i documentaci.
3.13 Llibre de manteniment.
3.14 Assajos i recepci.
3.15 Recepcions dobra.
3.16 Garanties.

3. Pliego de condiciones
3.1 Campo de aplicacin.
3.2 Alcance de la instalacin.
3.3 Conservacin de las obras.
3.4 Recepcin de unidades de obra.
3.5 Normas de ejecucin y seleccin de caractersticas para los
equipos y materiales.
3.6 Especificaciones generales.
3.7 Especificaciones mecnicas.
3.8 Especificaciones elctricas.
3.9 Materiales empleados en la instalacin.
3.10 Libro de rdenes.
3.11 Pruebas finales a la certificacin final de obra.
3.12 Operaciones de mantenimiento y documentacin.
3.13 Libro de mantenimiento.
3.14 Ensayos y recepcin.
3.15 Recepciones de obra.
3.16 Garantas.

4. Plans
4.1 De situaci (amb punts de referncia de fcil localitzaci,
de manera que es possibilite laccs de forma senzilla a la
installaci).
4.2 Esquemes de principi de la installaci (centrals productores
de fred i calor, xarxes de distribuci de fluids, xarxes de conductes,
unitats de tractament daire, xarxes dextracci, sistemes de control, etc.).
4.3 Plantes de la installaci: on apareguen traats de canonades
amb dimetres.
4.4 Plantes de la installaci: on apareguen traats de conductes
amb dimetres o mesures necessries.
4.5 Alats i seccions necessaris de les plantes (installacions).

4. Planos
4.1 De situacin (con puntos de referencia de fcil localizacin,
de manera que se posibilite el acceso de forma sencilla a la instalacin).
4.2 Esquemas de principio de la instalacin (centrales productoras de fro y calor, redes de distribucin de fluidos, redes de conductos, unidades de tratamiento de aire, redes de extraccin, sistemas de control, etc.).
4.3 Plantas de la instalacin: en los que figuren trazados de
tuberas con dimetros.
4.4 Plantas de la instalacin: en los que figuren trazados de conductos con dimetros o medidas necesarias.
4.5 Alzados y secciones necesarios de las plantas (instalaciones).
4.6 Planos de detalle necesarios.
4.7 Planta y seccin de la sala de mquinas segn normativa
UNE vigente (dimensiones, distancias a mquinas y elementos
estructurales, ventilacin, equipos de incendio, etc.).
4.8 Sistema de evacuacin de humos.

4.6 Plans de detall necessaris.


4.7 Planta i secci de la sala de mquines segons normativa
UNE vigent (dimensions, distncies a mquines i elements estructurals, ventilaci, equips dincendi, etc.).
4.8 Sistema devacuaci de fums.

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6457

4.9 Esquema unifilar elctric de la installaci (potncies elctriques dels receptors, seccions i proteccions).
4.10 Esquema de regulaci, control i maniobra, etc.
4.11 Altres (punts singulars, connexions, encreuaments, etc.).

4.9 Esquemas unifilar elctrico de la instalacin (potencias


elctricas de los receptores, secciones y protecciones).
4.10 Esquema de regulacin, control y maniobra, etc.
4.11 Otros (puntos singulares, conexiones, cruces, etc.).

5. Pressupostos
5.1 Parcials, que indiquen quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
5.2 Resums per captols (installacions mecniques, elctriques,
instrumentaci, etc.).
5.3 Total.

5. Presupuesto
5.1 Parciales, indicando cantidades, mediciones, precios unitarios e importes resultantes.
5.2 Resmenes por captulos (instalaciones mecnicas, elctricas, instrumentacin, etc.).
5.3 Total.

6. ndex
SP-1
CONTINGUT MNIM EN INSTALLACIONS DE CALDERES, ECONOMITZADORS, PRECALFADORS, SOBRECALFADORS, RECALFADORS I XARXA DE CANONADES PER A
FLUIDS DE PRESSI (APLICACI ITC MIE-AP1 I AP2)
1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques:
1.1.1 Titular.
1.1.2 Situaci de la installaci.
1.1.3 Pressi nominal bars.
1.1.4 Volum m3.
1.1.5 Categoria de laparell.
1.1.6 Fabricant.
1.1.7 Capacitat en kcal/h.
1.1.8 Tipus de fluid.
1.1.9 Pressupost.
1.2 Objecte del projecte.
1.3 Activitat desenvolupada per lempresa.
1.4 Descripci del procs industrial.
1.4.1 General de la indstria.
1.4.2 Especfica daquelles parts del procs afectades per la installaci projectada, amb indicaci de procedncia i destinaci dels
fluids que intervenen en el procs.
1.4.3 Programa de necessitats.
1.5 Caracterstiques de laparell.
1.5.1 Caracterstiques generals.
Descripci general.
Volum total de les parts de pressi.
Volum daigua a nivell mitj (si s el cas).
Superfcie de calefacci.
Pressi de disseny i temperatura de servei.
Categoria de laparell.
Nmero i data de fabricaci.
Data i contrasenya de registre de tipus (si s el cas).
Nmero de placa de disseny.
Si es tracta com a tipus nic, justificaci de les causes de la
seua excepcionalitat.
1.5.2 Fluids continguts.
1.5.3 Tipus de vigilncia. Justificaci.
1.5.4 Tipus de combustible.
1.5.5 Cremador tipus i caracterstiques.
1.6 Dades del fabricant de laparell i empresa installadora.
Nom i ra social del fabricant.
Nom del venedor de laparell.
Nom i ra social de lempresa installadora.
Nmero dinscripci en el Registre dEmpreses.
1.7 Elements de seguretat, regulaci i control i les seues caracterstiques.
1.7.1 Vlvules de seguretat. Tipus. Indicaci de dimensions i
capacitat total de descrrega. Norma UNE 9-100.
1.7.2 Manmetres i termmetres.
1.7.3 Dispositius de drenatge, porgues a pressi i aireig.
1.7.4 Obertures. Seguretat per retorn de flama i protecci de
fluids.
1.7.5 Sistema dalimentaci daigua (si s el cas).
1.7.6 Vlvules del circuit daigua dalimentaci (si s el cas).

6. ndice
SP-1
CONTENIDO MNIMO EN INSTALACIONES DE CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES Y RED DE TUBERAS
PARA FLUIDOS A PRESIN (APLICACIN ITC MIE-AP1 Y
AP2)
1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas:
1.1.1 Titular
1.1.2 Situacin de la instalacin
1.1.3 Presin nominal bares
1.1.4 Volumen m3
1.1.5 Categora del aparato
1.1.6 Fabricante
1.1.7 Capacidad en kcal/h
1.1.8 Tipo de fluido
1.1.9 Presupuesto
1.2 Objeto del proyecto.
1.3 Actividad desarrollada por la empresa.
1.4 Descripcin del proceso industrial.
1.4.1 General de la Industria.
1.4.2 Especfica de aquellas partes del proceso afectadas por la
instalacin proyectada. Indicando procedencia y destino de los fluidos que intervienen en el proceso.
1.4.3 Programa de necesidades.
1.5 Caractersticas del aparato.
1.5.1 Caractersticas generales
Descripcin general.
Volumen total de las partes a presin.
Volumen de agua a nivel medio (si procede).
Superficie de calefaccin.
Presin de diseo y temperatura de servicio.
Categora del aparato.
Nmero y fecha de fabricacin.
Fecha y contrasea de registro de tipo (si procede).
Nmero de placa de diseo.
De tratarse como tipo nico, justificacin de las causas de su
excepcionalidad.
1.5.2 Fluidos contenidos.
1.5.3 Tipo de vigilancia. Justificacin.
1.5.4 Tipo de combustible.
1.5.5 Quemador-tipo y caractersticas.
1.6 Datos del fabricante del aparato y empresa instaladora.
Nombre y razn social del fabricante.
Nombre del vendedor del aparato.
Nombre y razn social de la empresa instaladora.
Nmero de inscripcin en el registro de empresas.
1.7 Elementos de seguridad, regulacin y control y sus caractersticas.
1.7.1 Vlvulas de seguridad. Tipos. Dimensionado y capacidad
total de descarga. Norma UNE 9-100.
1.7.2 Manmetros y termmetros.
1.7.3 Dispositivos de drenaje, purgas a presin y aireacin.
1.7.4 Aberturas. Seguridad por retorno de llama y proteccin de
fluidos.
1.7.5 Sistema de alimentacin de agua (si procede).
1.7.6 Vlvulas del circuito de agua de alimentacin (si procede).

6458

2000

1.7.7 Vlvules del circuit de vapor (si s el cas).


1.7.8 Sistema de pressuritzaci i expansi (si s el cas).
1.7.9 Dispositius daturada i regulaci del sistema daportaci
de calor.
1.7.10 Dispositius de pressi mxima i mnima.
1.7.11 Tractament i caracterstiques de laigua dalimentaci.
1.7.12 Elements de seguretat particulars en el cas de generadors
de fluid trmic.
Depsit dexpansi. Tipus i installaci. Clcul de la capacitat
daquest.
Depsit collector. Tipus i installaci. Clcul de la capacitat
daquest.
Vlvules dinterrupci (si s el cas).
Protecci en lequip consumidor.
Protecci ecolgica (si s el cas).
Protecci contra incendis. Norma UNE 9-310.
1.7.13 Elements de seguretat particulars en el cas de calderes
daigua calenta.
Hidrmetre.
Vas dexpansi.
Indicaci de dimensions de les canonades de seguretat.
Vlvules de seguretat dalleugeriment.
Vlvules de separaci.
Vlvules en el circuit dalimentaci.
Vlvules en el circuit principal.
1.8 Sala de calderes.
Dimensions.
Accessibilitat.
Ventilaci.
Caracterstiques constructives dels murs de tancament.
Distncies de seguretat entre la caldera i els distints riscos.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

Illuminaci.
Installaci elctrica.
Justificaci de les seguretats projectades.
1.9 Canonades per a fluids
1.9.1 Descripci general.
1.9.2 Dimetres. Justificaci dacord amb la velocitat mxima
de circulaci.
1.9.3 Materials, accessoris i tipus duni.
1.9.4 Identificaci de les canonades.

1.7.7 Vlvulas del circuito de vapor (si procede).


1.7.8 Sistema de presurizacin y expansin (si procede).
1.7.9 Dispositivos de paro y regulacin del sistema de aportacin de calor.
1.7.10 Dispositivos de presin mxima y mnima.
1.7.11 Tratamiento y caractersticas del agua de alimentacin.
1.7.12 Elementos de seguridad particulares en el caso de generadores de fluido trmico.
Depsito de expansin. Tipo e instalacin. Clculo de la
capacidad del mismo.
Depsito colector. Tipo e instalacin. Clculo de la capacidad
del mismo.
Vlvulas de interrupcin (si procede).
Proteccin en el equipo consumidor.
Proteccin ecolgica (si procede).
Proteccin contra incendios. Norma UNE 9-310
1.7.13 Elementos de seguridad particulares en el caso de calderas de agua caliente.
Hidrmetro.
Vaso de expansin.
Dimensionado de las tuberas de seguridad.
Vlvulas de seguridad de alivio.
Vlvulas de separacin.
Vlvulas en el circuito de alimentacin.
Vlvulas en el circuito principal.
1.8 Sala de calderas.
Dimensiones.
Accesibilidad.
Ventilacin.
Caractersticas constructivas de los muros de cerramiento.
Distancias de seguridad entre la caldera y los distintos riesgos.
Iluminacin.
Instalacin elctrica.
Justificacin de las seguridades proyectadas.
1.9 Tuberas para fluidos.
1.9.1 Descripcin general.
1.9.2 Dimetros. Justificacin en funcin de la velocidad mxima de circulacin.
1.9.3 Materiales, accesorios y tipos de unin.
1.9.4 Identificacin de las tuberas.

2. plec de condicions
2.1 Instruccions per a ls, la conservaci i la seguretat dels
aparells i de la seua installaci en all que puga afectar persones o
coses.
2.2 Qualitat dels materials.
2.3 Normes dexecuci de la installaci.
2.4 Proves reglamentries.
2.4.1 Caldera o aparell.
2.4.2 Canonades de fluids.
2.5 Certificats i documentaci.
2.6 Llibre dordres.

2. Pliego de condiciones
2.1 Instrucciones para el uso, conservacin y seguridad de los
aparatos y de su instalacin en lo que pueda afectar a personas o
cosas.
2.2 Calidad de los materiales.
2.3 Normas de ejecucin de la instalacin.
2.4 Pruebas reglamentarias.
2.4.1 Caldera o aparato.
2.4.2 Tuberas de fluidos.
2.5 Certificados y documentacin.
2.6 Libro de ordenes.

3. Pressupostos
Sindicaran els distints elements que componen la installaci,
concretant-ne quantitat i preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

3. Presupuesto
Se indicarn los distintos elementos que componen la instalacin, concretando la cantidad y precio correspondientes, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

4. Plans
4.1 De situaci de la indstria.
Si es troba en nucli urb, shi ha dindicar en relaci amb els
carrers circumdants i daccs, assenyalant els punts de referncia de
fcil identificaci.
Si es troba fora del nucli urb, sindicar en relaci amb el
paratge en qu es troba situada, destacant els accessos des dels
nuclis de poblaci limtrofes i amb punts de referncia de fcil
identificaci.
4.2 Demplaament i situaci de la sala de calderes, que incloga
les zones limtrofes, amb indicaci de riscos.
4.3 De distribuci en planta de les xarxes de fluid.

4. Planos
4.1 De situacin de la industria.
Si est en casco urbano, indicarlo en relacin con las calles
circundantes y de acceso, sealando los puntos de referencia de
fcil identificacin.
Si est fuera del casco, indicarlo en relacin con el paraje en
que est situada, destacando los accesos desde los ncleos de
poblacin limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
4.2 De emplazamiento y situacin de la sala de calderas, incluyendo las zonas colindantes con indicacin de riesgos.
4.3 De distribucin en planta de las redes de fluido.

DOGV - Nm. 3.731

2000

4.4 De la sala de calderes amb indicaci de dimensions, distncies als distints riscos, i tamb caracterstiques i gruixos dels murs.

04 14

6459

4.5 Esquemes generals de la installaci amb indicaci de tots


els elements fonamentals de seguretat.

4.4 De la sala de calderas con indicacin de dimensiones, distancias a los distintos riesgos, as como caractersticas y espesores
de los muros.
4.5 Esquemas generales de la instalacin con indicacin de
todos los elementos fundamentales de seguridad.

SP-2
CONTINGUT
MNIM
DELS
DINSTALLACIONS DAIRE COMPRIMIT

PROJECTES

SP-2
CONTENIDO MNIMO DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

1. Memria
1.1 Antecedents.
1.2 Objecte del projecte.
1.3. Dades identificadores.
1.3.1. Titular.
Nom de la persona fsica o ra social, domicili social, CIF/NIF,
nom del gerent o apoderat i persona de contacte, adrea per a notificacions, nm. de Registre Industrial (si s procedent), telfon, fax
i correu electrnic.
1.3.2. Tcnic que subscriu el projecte.
Nom, titulaci, nm. de collegiat, telfon, fax, correu electrnic.
1.3.3. Empresa installadora (si s procedent).
Nom, domicili social, CIF/NIF, nm. de Registre Industrial,
telfon, fax, correu electrnic, nom de linstallador, NIF.
1.3.4. Empresa mantenidora /conservadora (si s procedent)
Nom, domicili social, CIF/NIF, nm. de Registre Industrial,
telfon, fax, correu electrnic.
1.4 Termini dexecuci de les installacions.
1.5 Legislaci aplicada.
1.6 Descripci del procs industrial.
1.6.1 General de la indstria.
1.6.2 Especfica daquelles parts afectades per la installaci.
1.7 Descripci de la installaci.
1.7.1 Compressors.
Identificaci del fabricant i importador (si s procedent), tipus
daccionament, model, pressi mxima de treball (bar), pressi
nominal (bar), cabal nominal (Nm/h), potncia daccionament
(kW).
1.7.2. Dispositius destinats a lacumulaci daire.
Identificaci del fabricant i importador (si s procedent), tipus
constructiu, volum (m), pressi de disseny (bar), pressi mxima
de servei (bar), Pd x V en bar m (sent Pd la pressi de disseny),
nm. de fabricaci, any de fabricaci, sistema de porga.
1.7.3. Dispositius destinats al tractament de laire.
1.7.3.1 Assecadores-cambres fredes.
Identificaci del fabricant importador (si s procedent), tipus
constructiu, capacitat dassecada (Nm/min), temperatura ruixim
(C).
1.7.3.2 Filtres
Identificaci del fabricant i importador, si s procedent, tipus
constructiu, capacitat de filtratge (Nm/min), qualitat de laire.
1.7.4. Xarxa de canonades
Cal especificar per trams: dimetre, material, gruixos, tipus
dunions utilitzats, ancoratge i condicions dinstallaci.
1.7.5. Vlvules de seguretat
Identificaci del fabricant i importador, (si s procedent), ubicaci, tipus constructiu, dimetre nominal (mm), pressi nominal
(bar), pressi de tara (bar), capacitat de descrrega (Nm/h).
1.7.6. Elements de mesura
Identificaci del fabricant i importador, si s procedent, ubicaci, rang (bar), classe de precisi.

1. Memoria
1.1. Antecedentes
1.2. Objeto del proyecto.
1.3. Datos identificativos
1.3.1. Titular
Nombre de la persona fsica o razn social, domicilio social,
CIF/NIF, nombre del gerente o apoderado y persona de contacto,
direccin para notificaciones, nm. de Registro Industrial (si procede), telfono, fax y correo electrnico.
1.3.2. Tcnico que suscribe el proyecto
Nombre, titulacin, nm. de colegiado, telfono, fax, correo
electrnico.
1.3.3. Empresa instaladora (si procede)
Nombre, domicilio social, CIF/NIF, nm. de Registro Industrial, telfono, fax, correo electrnico. Nombre del instalador, NIF.
1.3.4. Empresa mantenedora /conservadora (si procede)
Nombre, domicilio social, CIF/NIF, nm. de Registro Industrial, telfono, fax, correo electrnico.
1.4. Plazo de ejecucin de las instalaciones
1.5. Legislacin aplicada
1.6. Descripcin del proceso industrial
1.6.1. General de la industria
1.6.2. Especfica de aquellas partes afectadas por la instalacin.
1.7. Descripcin de la instalacin
1.7.1. Compresores.
Identificacin del fabricante e importador (si procede), tipo de
accionamiento, modelo, presin mxima de trabajo (bar), presin
nominal (bar), caudal nominal (Nm/h), potencia de accionamiento
(kW).
1.7.2. Dispositivos destinados a la acumulacin de aire.
Identificacin del fabricante e importador (si procede), tipo
constructivo, volumen (m), presin de diseo (bar), presin mxima de servicio (bar), Pd x V en bar m (siendo Pd la presin de
diseo), nm. de fabricacin, ao de fabricacin, sistema de purga.
1.7.3. Dispositivos destinados al tratamiento del aire.
1.7.3.1 Secadores-enfriadores.
Identificacin del fabricante importador (si procede), tipo constructivo, capacidad de secado (Nm/min), temperatura de rocio
(C).
1.7.3.2 Filtros
Identificacin del fabricante e importador, si procede, tipo
constructivo, capacidad de filtrado (Nm/min), calidad del aire.
1.7.4. Red de tuberas
Especificar por tramos: dimetro, material, espesores, tipos de
uniones empleadas, anclaje y condiciones de instalacin.
1.7.5. Vlvulas de seguridad
Identificacin del fabricante e importador, (si procede), ubicacin, tipo constructivo, dimetro nominal (mm), presin nominal
(bar), presin de tarado (bar), capacidad de descarga (Nm/h).
1.7.6. Elementos de medida
Identificacin del fabricante e importador, si procede, ubicacin, rango (bar), clase de precisin.

2. Clculs
2.1. Programa de necessitats dequips.
2.1.1. Aire requerit.
Amb indicaci de pressi (bar), cabal (Nm) i coeficients dutilitzaci i simultanetat dels equips i de la installaci.
2.1.2 Qualitat de laire requerit en els equips.
2.2 Indicaci de dimensions dels depsits dacumulaci.

2. Clculos
2.1. Programa de necesidades de equipos
2.1.1. Aire requerido
Indicando presin (bar), caudal (Nm) y coeficientes de utilizacin y simultaneidad de los equipos y de la instalacin.
2.1.2 Calidad del aire requerido en los equipos
2.2 Dimensionado de los depsitos de acumulacin

6460

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

2.3 Indicaci de dimensions de la xarxa de distribuci.


Topologia: radial, mallada o en anell, mixta.
Clcul del gruix mnim de canonades.
Clcul dels dimetres de les canonades per prdua de crrega,
amb indicaci per trams de la velocitat del fluid (m/s), de longitud
hidrulica equivalent tenint en compte accessori i resta delements i
prdua de crrega parcial i acumulada (bar).
2.4 Selecci de compressors.
2.5 Selecci dunitats de tractament daire.
2.6 Clcul de vlvules de seguretat.
Justificant la seua capacitat per a evacuar el cabal de producci
daire sense que la sobrepressi durant la descrrega supere el 10%
de la pressi de tara.

2.3 Dimensionado de la red de distribucin


Topologa: radial, mallada o en anillo, mixta.
Clculo del espesor mnimo de tuberas.
Clculo de los dimetros de las tuberas por prdida de carga
con indicacin por tramos de la velocidad del fluido (m/s), de longitud hidrulica equivalente teniendo en cuenta accesorios y resto
de elementos y prdida de carga parcial y acumulada (bar).
2.4 Seleccin de compresores.
2.5 Seleccin de unidades de tratamiento de aire.
2.6 Clculo de vlvulas de seguridad
Justificando su capacidad para evacuar el caudal de produccin
de aire sin que la sobrepresin durante la descarga supere el 10%
de la presin de tarado.

3. Plec de condicions
3.1 Generalitats.
3.1.1 mbit daplicaci.
3.1.2 Legislaci aplicada.
3.1.3 Requisits exigits a lempresa installadora..
3.2 Caracterstiques i especificaci de qualitat de materials i
equips.
3.2.1 Equips.
3.2.2 Canonades.
3.2.3 Valvuleria, accessoris i elements de regulaci, mesura i
seguretat.
3.3 Normes dexecuci de les installacions.
3.4 Proves reglamentries i suplementries.
3.5 Instruccions ds, manteniment i seguretat de la installaci
i els seus aparells.

3. Pliego de condiciones
3.1 Generalidades
3.1.1 mbito de aplicacin
3.1.2 Legislacin aplicada
3.1.3 Requisitos exigidos a la empresa instaladora.
3.2 Caractersticas y especificacin de calidades de materiales y
equipos.
3.2.1 Equipos
3.2.2 Tuberas
3.2.3 Valvulera, accesorios y elementos de regulacin, medida
y seguridad.
3.3 Normas de ejecucin de las instalaciones.
3.4 Pruebas reglamentarias y suplementarias
3.5 Instrucciones de uso, mantenimiento y seguridad de la instalacin y sus aparatos

4. Plans
4.1 Emplaament de la indstria.
Fotocpia de la guia de carrers marcant amb claredat la ubicaci, o b, grafiant de la forma ms clara possible litinerari que cal
seguir, carreteres, camins o carrers, des del nucli de poblaci ms
prxim fins al lloc on es troba ubicada la installaci, indicant les
distncies de cada tram i els punts de referncia de fcil localitzaci, que facilite de forma senzilla i clara laccs a la dita
installaci.
4.2 Planta de la indstria o de la zona daquesta on es localitza
la installaci daire comprimit, amb indicaci dubicaci daparells
i xarxa de canonades.
4.3 Esquemes de la installaci daire comprimit, incloent-hi
elements de control, mesura i seguretat.

4. Planos
4.1 Emplazamiento de la industria
Fotocopia del callejero marcando con claridad la ubicacin, o
bien, grafiando de la forma ms clara posible el itinerario a seguir,
carreteras, caminos o calles, desde el ncleo de poblacin ms cercano hasta el lugar donde se encuentra ubicada la instalacin, indicando las distancias de cada tramo y los puntos de referencia de
fcil localizacin, que facilite de forma sencilla y clara el acceso a
dicha instalacin.
4.2 Planta de la industria o de la zona de la misma donde se
localiza la instalacin de aire comprimido, indicando ubicacin de
aparatos y red de tuberas
4.3 Esquemas de la instalacin de aire comprimido, incluyendo
elementos de control, medida y seguridad

5. Pressupostos
5.1 Parcials.
Amb indicaci de quantitats, mesuraments, preus unitaris i
imports resultants.
5.2 Resum per captols.
5.3 Total.

5. Presupuesto
5.1 Parciales
Indicando cantidades, mediciones, precios unitarios e importes
resultantes.
5.2 Resumen pro captulos
5.3 Total

6. Annexos
6.1 Documentaci dels aparells de pressi de la installaci.
Certificat de fabricaci i de primera prova hidrulica, registre
de tipus, certificats de conformitat i verificaci CE.
6.2 Documentaci de les vlvules de seguretat installades.

6. Anejos
6.1 Documentacin de los aparatos a presin de la instalacin
Certificado de fabricacin y de primera prueba hidrulica,
registro de tipo, certificados de conformidad y verificacin CE.
6.2 Documentacin de las vlvulas de seguridad instaladas

SGT-1
CONTINGUT MNIM DEL PROJECTE DE LA GRUA DE
TORRE

SGT-1
CONTENIDO MNIMO DEL PROYECTO DE LA GRA
TORRE

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Propietari de la grua (nom i adrea).
1.1.2 Constructor (nom i adrea).
1.1.3 Installador (nom i adrea).
1.1.4 Ubicaci.
1.1.5 Projectista.
1.1.6 director dobra.

1. Memoria
1.1 Resumen de caractersticas
1.1.1 Propietario de la gra (nombre y direccin)
1.1.2 Constructor (nombre y direccin)
1.1.3 Instalador (nombre y direccin)
1.1.4 Ubicacin
1.1.5 Proyectista
1.1.6 director de obra

DOGV - Nm. 3.731

2000

1.1.7 Pressupost total.


1.2 Reglamentaci i disposicions oficials a les quals sacull el
projecte.
1.3 Caracterstiques de la installaci.
1.3.1 Tipus de muntatge: de superfcie o encastat.
1.3.2 Marca, tipus i nmero de fabricaci de la grua, grup
segons UNE 58-101, any de fabricaci i nm. registre grua de torre.

04 14

6461

1.3.7 Diagrama de crregues i abast (corba de representaci).


1.3.8 Caracterstiques de les vies de rodament, si s el cas (llosa
dassentament, sistema de subjecci i topalls, etc.), (llosa dencast,
dimensions, armadura, formig, etc.). Cal indicar el tipus dencast
que correspon en la fitxa.
1.3.9 Dispositius de seguretat (que realment porte la grua la installaci de la qual es projecta).
1.3.10 Velocitats, segons el cas, delevaci, distribuci, orientaci i translaci.
1.3.11 Cables, dimensions.
1.3.12 Altura mxima de la grua (installada, no la mxima que
saconseguiria amb tirants i puntals) i autoestable la que indica el
fabricant o OCA, segons sistema dassentament i encast, dacord
amb la definici de la ITC MIE-AEM2.
1.3.13 Crregues i distncies admissibles, tipus de reexpedici
delevaci.
1.3.14 Dades definitries de travada, si s el cas.
1.3.15 Parmetres diversos.
1.3.16 Tensi dalimentaci, sistema de protecci elctrica i
posada a terra.
1.3.17 Justificaci dinteraccions de la grua amb altres elements
i installacions (altres grues adjacents, lnies elctriques, telefniques, edificis, calades i zones de pas de personal ali a lobra).
Amb indicaci de zones de seguretat on no s possible el pas de la
grua amb crrega.
1.4 Apartat final de conclusions, en el qual haur de constar
expressament que aquest est dacord amb all que sha indicat
quant a condicions dinstallaci en la norma UNE 58-101.

1.1.7 Presupuesto total


1.2 Reglamentacin y disposiciones oficiales a las que se acoge
el proyecto
1.3 Caractersticas de la instalacin
1.3.1 Tipo de montaje: de superficie o empotrado
1.3.2 Marca, tipo y nmero de fabricacin de la gra, grupo
segn UNE 58-101, ao de fabricacin y nm. Registro Gra
Torre.
1.3.3 Altura de montaje inicial y final.
1.3.4 Caractersticas de la pluma y contrapluma, dimensiones.
1.3.5 Caractersticas del contrapeso (no slo el peso).
1.3.6 Caractersticas de los lastres inicial y final (no slo el
peso).
1.3.7 Diagrama de cargas y alcances (curva de representacin).
1.3.8 Caractersticas de las vas de rodadura, en su caso (losa de
asentamiento, sistema de sujecin y topes, etc.), (losa de empotramiento, dimensiones, armadura, hormign, etc.). Indicar el tipo de
empotramiento que corresponde en la ficha.
1.3.9 Dispositivos de seguridad (que realmente lleve la gra,
cuya instalacin se proyecta).
1.3.10 Velocidades, segn caso, de elevacin, distribucin,
orientacin y traslacin.
1.3.11 Cables, dimensiones.
1.3.12 Altura mxima de la gra (instalada, no la mxima que
se conseguira con arriostramientos) y autoestable la que indica el
fabricante u OCA, segn sistema de asentamiento y empotramiento, de acuerdo con la definicin de la ITC MIE-AEM2.
1.3.13 Cargas y distancias admisibles, tipo de reenvo de elevacin.
1.3.14 Datos definitorios de arriostramiento en su caso.
1.3.15 Parmetros diversos.
1.3.16 Tensin de alimentacin, sistema de proteccin elctrica
y puesta a tierra.
1.3.17 Justificacin de interacciones de la gra con otros elementos e instalaciones (otras gras adyacentes, lneas elctricas,
telefnicas, edificios, calzadas y zonas de paso de personal ajeno a
la obra). Indicando zonas de seguridad donde no es posible el paso
de la gra con carga.
1.4 Apartado final de conclusiones, en el que deber constar
expresamente que el mismo est de acuerdo con lo expresado en
cuanto a condiciones de instalacin en la norma UNE 58-101.

2. Clculs justificatius
2.1 Clculs justificatius, tensi transmesa al terreny de la installaci..
2.2 Clculs justificatius, de seguretat, estabilitat de la grua, en
el cas ms desfavorable per procediment qualificat o la norma UNE
58-101-92/2. Clculs de la llosa de suport, coeficient de seguretat i
coeficient de seguretat al lliscament.
2.3 Dades definitries de la travada i clculs justificatius,
segons el cas.

2. Clculos justificativos
2.1 Clculos justificativos, tensin transmitida al terreno de la
instalacin.
2.2 Clculos justificativos, de seguridad, estabilidad de la gra,
en el caso ms desfavorable por procedimiento cualificado o la
norma UNE 58-101-92/2. Clculos de la losa de apoyo, coeficiente
de seguridad y coeficiente de seguridad al deslizamiento.
2.3 Datos definitorios del arriostramiento y clculos justificativos, segn el caso.

1.3.3 Altura de muntatge inicial i final.


1.3.4 Caracterstiques de la ploma i contraploma, dimensions.
1.3.5 Caracterstiques del contraps (no sols el pes).
1.3.6 Caracterstiques del llast inicial i final (no sols el pes).

3. Pressupostos
4. Plans
4.1 Pla de situaci de lobra. Un pla de planta, amb indicaci de
les dimensions de ledifici que sha de construir i nom dels carrers
on subique i els adjacents. En cas durbanitzacions i al camp, indicaci en aquest pla o en un altre de les carreteres daccs i el punt
km.
4.2 Un pla alat, on sindique la secci o seccions de la de planta, amb indicaci de les lnies elctriques, telefniques etc., ledifici
que sha de construir i ledifici en el radi dacci de la grua ms
desfavorable, el ms alt, amb antenes si nhi haguera, posant la
distncia del ganxo a laltura mxima i del contraps a aquesta, si
s menor, i tamb laltura dels obstacles i all que sha indicat en el
punt 7 de la ITC MIE-AEM2.
4.3 Pla de planta. Sindicar la circumferncia completa dacci
de la grua, lalada i s especfic dels edificis situats sota el radi
dacci; definir clarament la zona de treball (obra + zona de crrega
i descrrega) i marcar, indicant les alades daltres possibles obsta-

3. Presupuesto
4. Planos
4.1 Plano de situacin de la obra. Un plano de planta, con indicacin de las dimensiones del edificio a construir y nombre de las
calles donde se ubique y las adyacentes. En caso de urbanizaciones
y en el campo, indicacin en este plano o en otro las carreteras de
acceso y punto km.
4.2 Un plano alzado, donde se indique la seccin o secciones de
la de planta, donde venga indicada las lneas elctricas, telefnicas
etc., el edificio a construir y el edificio en el radio de accin de la
gra ms desfavorable, el ms alto, con antenas si las hubiera,
poniendo la distancia del gancho a la altura mxima y del contrapeso a sta, si fuera menor, as como la altura de los obstculos y lo
indicado en el punto 7 de la ITC MIE-AEM2.
4.3 Plano de planta. Se indicar la circunferencia completa de
accin de la gra, la altura y uso especfico de los edificios situados
bajo el radio de accin, definir claramente la zona de trabajo (obra
+ zona de carga y descarga) y marcar, indicando las alturas, de

6462

2000

cles (arbres, lnies elctriques, etc.). En el cas dinteracci amb


altres grues es justificar tant en aquest pla de planta com en un pla
dalat el recorregut dambdues i el compliment de les distncies
mnimes dinteracci definides en la norma UNE 58-101-92. Pla de
planta on estiguen dibuixades les circumferncies de radi mxim
descrites pel contraps i la ploma, i tamb les cotes de radis i
distncies entre circumferncies, segons el cas.
4.4 Pla amb detalls de construcci del sistema dassentament,
encast, etc., de la grua de torre.
4.5 Pla de detall de presa de terra, de la grua.
4.6 Esquema elctric unifilar en el qual aparega un interruptor
general dobra, i partint daquest, una lnia elctrica independent,
amb el seus magnetotrmic i diferencial de sensibilitat Is =30 mA,
o com a mxim Is=300 mA, per a alimentaci de la grua.
1. Annexos (en el cas que siga procedent)
1.1 Certificat de fabricaci, amb indicaci que compleix la ITC
MIE-AEM2, expedit pel fabricant o importador dacord amb el que
sha indicat en el punt 4 de la norma tcnica ITC MIE-AEM2, i
redactat almenys en castell, o acompanyat de traducci amb efectes legals a Espanya, i declaraci de compliment CE, segons el cas.
1.2 Fitxa tcnica de la grua completa.
1.3 Certificat dadaptaci favorable, a lannex 1 de la ITC MIEAEM2, expedit per una OCA, segons el cas.
1.4 Certificat de resistncia mnima del terreny on subique la
grua, firmat i segellat per tcnic titulat competent, direcci facultativa o direcci dobra, i visat pel seu collegi tcnic.
1.5 Certificat de fabricaci del tram dencast, expedit per
lempresa fabricant de la grua de torre, amb indicaci del nmero
de bastidor; aquest haur de ser original i indicar ladrea en qu ha
sigut installat.
1.6 Certificat dinspecci peridica favorable, (Sepiva o OCA),
i segons el cas, certificat expedit per una empresa autoritzada per
aquest servei territorial com conservadora de grues de torre i firmat
pel tcnic titulat de la dita empresa, en el qual es certifique que han
sigut esmenats els defectes trobats en lacta de Sepiva.

04 14

DOGV - Nm. 3.731

otros posibles obstculos (rboles, lneas elctricas, etc.). En el


caso de interaccin con otras gras se justificar tanto en este plano
de planta como en un plano de alzado el recorrido de ambas y cumplimiento de las distancias mnimas de interaccin definidas en la
Norma UNE 58-101-92. Plano de planta donde vengan dibujadas
las circunferencias de radio mximo descritas por el contrapeso y la
pluma, as como las cotas de radios y distancias entre circunferencias, segn el caso.
4.4 Plano con detalles de construccin del sistema de asentamiento, empotramiento, etc., de la gra torre.
4.5 Plano de detalle de toma de tierra, de la gra.
4.6 Esquema elctrico unifilar en el que aparezca un interruptor
general de obra, y partiendo de ste, una lnea elctrica independiente, con su magnetotrmico y diferencial de sensibilidad Is =30
mA, o como mximo Is=300 mA, para alimentacin de la gra.
1. Anexos (en caso de que procedan)
1.1 Certificado de fabricacin, indicando que cumple la ITC
MIE-AEM2, emitido por el fabricante o importador segn lo expresado en el punto 4 de la norma tcnica ITC MIE-AEM2 y redactado, al menos, en castellano o acompaado de traduccin con efectos legales en Espaa y declaracin de cumplimiento CE, segn el
caso.
1.2 Ficha tcnica de la gra completa.
1.3 Certificado de adaptacin favorable, al anexo 1 de la ITC
MIE-AEM2, emitido por una OCA, segn el caso.
1.4 Certificado de resistencia mnima del terreno, donde se ubique la gra , firmado y sellado por tcnico titulado competente,
Direccin facultativa o direccin de obra, y visado por su colegio
tcnico.
1.5 Certificado de fabricacin del tramo de empotramiento,
emitido por la empresa fabricante de la gra torre, con indicacin
del nmero de bastidor, ste deber ser original e indicar la direccin en la que ha sido instalado.
1.6 Certificado de Inspeccin peridica favorable, (Sepiva u
O.C.A.), y segn caso, certificado emitido por una empresa autorizada por este servicio territorial como conservadora de gras torre
y firmado por el tcnico titulado de dicha empresa, en el que se certifique que han sido subsanados los defectos encontrados en el acta
de Sepiva.

SF-1
CONTINGUT
MNIM
DELS
PROJECTES
DINSTALLACIONS FRIGORFIQUES AMB POTNCIA
DACCIONAMENT DE COMPRESSORS SUPERIOR A 30 kW
O AMB VOLUM DE CAMBRES SUPERIOR A 500 m3.

SF-1
CONTENIDO MNIMO DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES FRIGORFICAS CON POTENCIA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESORES SUPERIOR A 30 kW O CON
VOLUMEN DE CMARAS SUPERIOR A 500 m3.

1. Memria
1.1 Resum de caracterstiques.
1.1.1 Titular.
1.1.2 Situaci de la installaci.
1.1.3 Classificaci (refrigerant, sistema).
1.1.4 Potncia frigorfica F/h.
1.1.5 Potncia accionament compressors (kW).
1.1.6 Potncia elctrica total (kW).
1.1.7 Capacitat en cambres (m3).
1.1.8 Pressupost total.
1.2 Objecte del projecte.
1.3 Titular. Domicili social.
1.4 Emplaament de lactivitat.
1.5 Legislaci aplicable.
1.6 s de la installaci.
1.7 Descripci del procs de refredament.
1.8 Classificaci del refrigerant i del sistema de refrigeraci.

1. Memoria
1.1. Resumen de caractersticas.
1.1.1. Titular
1.1.2. Situacin de la instalacin
1.1.3. Clasificacin (refrigerante, sistema)
1.1.4. Potencia frigorfica F/h
1.1.5. Potencia accionamiento compresores (Kw)
1.1.6. Potencia elctrica total (Kw)
1.1.7. Capacidad en cmaras (m3)
1.1.8. Presupuesto total
1.2. Objeto del Proyecto.
1.3. Titular. Domicilio social.
1.4. Emplazamiento de la actividad.
1.5. Legislacin aplicable.
1.6. Uso de la instalacin.
1.7. Descripcin del proceso de enfriamiento.
1.8. Clasificacin del refrigerante y del sistema de refrigeracin.
1.9. Caractersticas de los aparatos. Cantidad, modelo, colocacin, situacin.
1.10. Datos del fabricante.
1.11. Elementos de seguridad.
1.12. Sala de mquinas.
1.12.1. Comunicaciones con el resto del edificio

1.9 Caracterstiques dels aparells. Quantitat, model, collocaci,


situaci.
1.10 Dades del fabricant.
1.11 Elements de seguretat.
1.12 Sala de mquines.
1.12.1 Comunicacions amb la resta de ledifici.

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6463

1.12.2 Ventilaci. Clculs.


1.13 Installacions elctriques.
1.13.1 Ventiladors.
1.13.2 Cambres preparades per a funcionar a temperatura sota
zero o amb atmosfera artificial.
1.13.3 Cambres condicionades per a funcionar a temperatura
inferior a 5C.
1.13.4 Cambres condicionades per a funcionar a temperatura
inferior a 20C.
1.13.5 Installacions frigorfiques que utilitzen amonac com a
refrigerant.
1.14 Dades de lempresa installadora.
1.15 Dades de lempresa conservadora.
1.16 Inspeccions peridiques.
1.17 Protecci contra incendis.
1.18 Mesures de protecci personal.
1.18.1 Equips autnoms daire comprimit.
1.18.2 Mscares antigs.
1.18.3 Vestits de protecci.

1.12.2. Ventilacin. Clculos


1.13. Instalaciones elctricas.
1.13.1. Ventiladores.
1.13.2. Cmaras acondicionadas para funcionar a temperatura
bajo cero o con atmsfera artificial.
1.13.3. Cmaras acondicionadas para funcionar a temperatura
inferior a -5C.
1.13.4. Cmaras acondicionadas para funcionar a temperatura
inferior a -20C.
1.13.5. Instalaciones frigorficas que utilicen amoniaco como
refrigerante.
1.14. Datos de la empresa instaladora.
1.15. Datos de la empresa conservadora.
1.16. Inspecciones peridicas.
1.17. Proteccin contra incendios.
1.18. Medidas de proteccin personal.
1.18.1. Equipos autnomos de aire comprimido.
1.18.2. Mscaras antigs.
1.18.3. Trajes de proteccin.

2. Clculs justificatius
2.1 Dades de partida.
2.2 Condicions interiors i exteriors.
2.3 Allament trmic.
2.4 Clculs de crrega de refrigeraci.
2.5 Clculs devaporadors, condensadors i elements diversos
que intervenen en la installaci.

2. Clculos justificativos
2.1. Datos de partida.
2.2. Condiciones interiores y exteriores.
2.3. Aislamiento trmico.
2.4. Clculos de carga de refrigeracin.
2.5. Clculos de evaporadores, condensadores y elementos
varios que intervienen en la instalacin.

3. plec de condicions
3.1 Qualitat de materials.
3.2 Normes dexecuci.
3.3 Proves reglamentries.
3.4 Condicions ds, manteniment i seguretat.

3. Pliego de condiciones
3.1. Calidad de materiales.
3.2. Normas de ejecucin.
3.3. Pruebas reglamentarias.
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

4. Pressupost
4.1 Preus unitaris.
4.2 Pressupostos parcials.
4.3 Pressupostos totals.

4. Presupuesto
4.1. Precios unitarios.
4.2. Presupuestos parciales.
4.3. Presupuestos totales.

5. Plans
5.1 Pla demplaament, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de poblaci limtrofes i amb punts
de referncia de fcil identificaci.
5.2 Pla de planta de la installaci.
5.3 Alats necessaris.
5.4 Cambres. Dispositius de seguretat.
5.5 Esquema principi de la installaci.
Model de certificat en el llibre de Registre dInstallacions Frigorfiques
ANNEX II
ndex de certificats de fi dobra dindstries i dinstallacions
industrials
CGE. Certificat general.

5. Planos
5.1. Plano de emplazamiento, reflejando el paraje en el que est
situado, destacando los accesos desde los ncleos de poblacin
limtrofes y con puntos de referencia de fcil identificacin.
5.2. Plano de planta de la instalacin.
5.3. Alzados necesarios.
5.4. Cmaras. Dispositivos de seguridad.
5.5. Esquema principio de la instalacin.
Modelo de certificado en el libro de Registro de Instalaciones
Frigorficas
ANEXO II
Indice de certificados de fin de obra de industrias y de instalaciones industriales
CGE. Certificado general

CBT. Certificat final dobra dinstallacions elctriques en


baixa tensi (en establiments industrials).

CBT. Certificado final de obra de instalaciones elctricas en


baja tensin (en establecimientos industriales).

CERINSBT. Certificat de direcci i acabament dobra dinstallacions elctriques en baixa tensi (en edificis dhabitatges i en
locals de pblica concurrncia).

CERINSBT. Certificado de direccin y terminacin de obra


de instalaciones elctricas en baja tensin (en edificios de viviendas
y en locales de pblica concurrencia).

CAT. Certificat final dobra dinstallacions elctriques de


lnies dalta tensi

CAT. Certificado final de obra de instalaciones elctricas de


lneas de alta tensin

CCT. Certificat final dobra dinstallacions elctriques de


centres de transformaci

CCT .Certificado final de obra de instalaciones elctricas de


centros de transformacin

6464

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

CERFINAG. Certificat de direcci i acabament dobra dinstallaci receptora daigua i annex.

CERFINAG. Certificado de direccin y terminacin de obra


de instalacin receptora de agua y anexo

CG-1. Certificat de direcci i acabament dobra dinstallaci


demmagatzematge de GLP en depsits fixos amb capacitat total
superior a 10m3.

CG-1, Certificado de direccin y terminacin de obra de instalacin de almacenamiento de GLP. en depsitos fijos con capacidad total superior a 10m3.

CG-2. Certificat de direcci i acabament dobra


dinstallacions demmagatzematge de GLP en depsits fixos amb
capacitat total de fins a 10m3 i que no necessiten concessi administrativa.

CG-2. Certificado de direccin y terminacin de obra de instalaciones de almacenamiento de GLP. en depsitos fijos con capacidad total de hasta 10m3 y que no precisen concesin administrativa.

CG-3. Certificat de direcci i acabament dobra dinstallaci


receptora de gas.

CG-3. Certificado de direccin y terminacin de obra de instalacin receptora de gas.


CG-4. Certificado de pruebas de funcionamiento del aparato
singular a gas y ficha tcnica de caractersticas de aparato de tipo
nico a gas.

CG-4. Certificat de proves de funcionament de laparell singular de gas i fitxa tcnica de caracterstiques daparell de tipus
nic de gas.
CG-5. Certificat de direcci i acabament dobra dinstallaci
de xarxes i connexions de combustibles gasosos.

CG-5. Certificado de direccin y terminacin de obra de instalacin de redes y acometidas de combustibles gaseosos
CGT-1. Certificado final de obra de instalacin de gra torre

CGT-1. Certificat final dobra dinstallaci de grua de torre.


CGT-2. Certificado de montaje de gra torre
CGT-2. Certificat de muntatge de grua de torre.
Certificat de direcci i acabament dobra dinstallacions
industrials (aparells de pressi, etc.).
Certificat de correcci de la contaminaci atmosfrica (Grup

Certificado de direccin y terminacin de obra de instalaciones industriales (aparatos a presin, etc.)


Certificado de correccin de la contaminacin atmosfrica.
(Grupo c)

C).
CAP-1. Certificado de instalacin de aire comprimido
CAP-1. Certificat dinstallaci daire comprimit.
CERFIN03. Certificat final dobra de la installaci petroliera
per a s propi i annex.
CERFIN04. Certificat final dobra de la installaci per a subministrament de combustible a vehicles (IP 04).
CERINSCA. Certificat final dobra de la installaci de calefacci, climatitzaci i aigua calenta sanitria i annex.

CERFIN03. Certificado final de obra de la instalacin petrolfera para uso propio. y anexo
CERFIN04.Certificado final de obra de la instalacin para
suministro de combustible a vehculos (IP 04)
CERINSCA. Certificado final de obra de la instalacin de
calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria y anexo
Certificado de direccin tcnica de la instalacin frigorfica

Certificat de direcci tcnica de la installaci frigorfica.


Certificat de proves destanquitat de la installaci frigorfica.
Certificat de linstallador frigorista.

Certificado de pruebas de estanqueidad de la instalacin frigorfica.


Certificado del instalador frigorista.

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6465

6466

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6467

6468

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6469

6470

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6471

6472

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6473

6474

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6475

6476

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6477

6478

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6479

6480

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6481

6482

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6483

6484

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6485

6486

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6487

6488

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6489

6490

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6491

6492

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6493

6494

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6495

6496

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6497

6498

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6499

6500

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6501

6502

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6503

6504

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6505

6506

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6507

6508

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6509

6510

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6511

6512

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

Any XXIII

Divendres, 14 dabril de 2000 / Viernes, 14 de abril de 2000

Nm. 3.731

I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria dIndstria i Comer


ORDRE de 13 de mar de 2000, de la Conselleria
dIndstria i Comer, per la qual es modifiquen els
annexos de lOrdre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria dIndstria, Comer i Turisme, per la qual
sestableix un contingut mnim en projectes dindstries
i installacions industrials. [2000/2626]

Conselleria de Industria y Comercio


ORDEN de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de
Industria y Comercio, por la que se modifican los anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
establece un contenido mnimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2000/2626]

(Continuaci)

(Continuacin)

SEGON FASCICLE

SEGUNDO FASCCULO

6514

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6515

6516

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6517

6518

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6519

6520

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6521

6522

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6523

6524

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6525

6526

2000

04 14

DOGV - Nm. 3.731

DOGV - Nm. 3.731

2000

04 14

6527