Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun

3 Mercuri

Bilangan Murid :

30 orang

Tema

Pencemaran Alam Sekitar

Tajuk

Pencemaran Udara

Tarikh

: 18 Mac, 2011

Masa

60 minit

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat :


i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman
mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan.
ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran
iii.Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan
menggunakan ayat majmuk yang betul.
Hasil Pembelajaran:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai.
Aras 1:

(i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan

menggunakan bahasa yang sesuai.


5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
dan memahami petikan yang dibaca.
Aras 2 :

(i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan

pada intonansi berdasarkan tanda baca.


8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3: (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan


ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Kemahiran Bahasa :

Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.

Sistem Bahasa

Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan dan

intonasi
Penyerapan/ilmu

Bahasa Melayu, Alam sekitar, Sains

Nilai

Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):


Kemahiran Berfikir(KBK) : Membuat perbezaan, membuat inferens, dan kemahiran
Mengkategori, meghubungkait, menjana idea,Memerhati
Kemahiran Belajar(KB)

: Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.

Kecerdasan Pelbagai (KP) : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan


emosi
Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan
pengalaman mereka mengenai gejala pencemaran alam
sekitar dengan cara dialog dan membina ayat dengan
menggunakan ayat mudah.
Bahan Bantu Mengajar (BBB) : Gambar, buku latihan dan alat tulis.
Isi Pelajaran
Murid

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Set Induksi (5 minit)

ditunjukkan

menghubungkait,Membuat

gambar yang

i)Murid diminta untuk melihat gambar yang

berkaitan dengan

ditunjukkan oleh guru dan menghayatinya.

jenis-jenis
pencemaran.

Catatan
KBK: Memerhati,
inferens
KB: Mendengar aktif

ii)Murid diminta untuk membezakan jenisjenis pencemaran dan menyatakan

BBB : (Gambar mengenai

pengalaman mereka sendiri..

sungai yang dipenuhi

sampah, asap kilang,


iii)Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan

sampah sarap yang

tajuk pengajaran yang akan diajari pada

berselerak dan bunyi

hari itu.

kenderaan contoh:
kapalterbang, kereta,
motorsikal)
Nilai: Peka

terhadap

Guru memberi

Langkah 1 (15 minit)

kebersihan persekitaran
KB K: menghubungkaitkan,

teks cerita yang

i)Guru memaparkan teks cerita.

menjana idea

Pencemaran

ii)Murid diminta membaca petikan itu

KB: Membaca dengan

Udara sahaja.

secara individu dengan kuat dan

intonasi yang betul,

mengikut intonansi serta gaya yang betul.

mendengar dengan aktif,

berkaitan dengan

Ulangi dengan membaca secara kumpulan


dan secara kelas.
KP : verbal linguistik,visual,
iii)Murid-murid yang lain dikehendaki

intrapersonal, interpersonal

mendengar dan meneliti teks sambil


memahami petikan tersebut.

Nilai : kerjasama, hormat


menghormati, peka dengan

iv)Guru membimbing murid mengeja dan

kebersihan alam sekitar

membaca ayat tunggal dan ayat majmuk


Isi Pelajaran

yang terkandung dalam teks.


Aktiviti Pengajaran dam Pembelajaran
iv)Guru menanyakan soalan kepada murid

Catatan
BBM: Powerpoint (teks),

berkaitan dengan petikan.


Contoh soalan:
v) Guru bersoaljawab dan membimbing

Di manakah kejadian ini

murid memahamkan perkataan dan ayat

berlaku?

yang terdapat dalam teks.

Mengapakah pencemaran
udara berlaku?
Apakah kesan daripada
Pencemaran itu kepada

kesihatan manusia?
Langkah 2 (15 minit)
Murid-murid dibahagikan

i)Dalam kumpulan murid-murid dikehendaki

KB K: menghubungkaitkan,

kepada beberapa

berbincang mencari isi penting daripada teks

Menjana idea

kumpulan dan membuat

tersebut sambil guru turut membimbing

sesi perbincangan dalam

mereka

kumpulan

KB: Mencari maklumat/isi


penting

ii) Guru berbincang dengan murid tentang isi


penting yang murid hasilkan

Nilai: kerjasama, menghargai

dan mencatatkan di papan hitam.


BBM: Buku tulis
iii)Murid-murid diminta mencatat isi penting
Guru memberi

ke dalam buku tulis mereka.


Langkah 3 (20 minit)

latihan kepada
murid-murid.

KBK : menjana idea,


menghubungkaitkan,

i)Guru terlebih dahulu menanyakan

membuat inferens.

kepada murid sekiranya mereka masih


Aktiviti

tidak memahami tajuk pengajaran pada

KB : mengumpul,

Pengayaan:

hari tersebut.

memproses, mencatat dan

Menulis karangan

melaporkan maklumat.

pendek

ii)Guru memberi latihan kepada murid

berdasarkan

iaitu membuat karangan pendek

KP: intrapersonal,

tajuk yang diberi.

mengenai pencemaran udara dengan

interpersonal,

mengambil isi-isi penting daripada petikan.

visual, verbal-linguistik.

Pemulihan:

iii)Guru membimbing kumpulan murid

Nilai : bekerjasama,

Menyudahkan

yang memerlukan pemulihan dengan

menghargai,.

petikan yang

member latihan mudah.

diberikan dengan

iv)Guru mengambil satu contoh karangan

mengisi tempat kosong

murid dan murid tersebut

Aktiviti

membacanya di hadapan kelas.


v)Guru menyemak dan membetulkan
Akhir: Menilai hasil
Kerja murid

kesalahan yang dibuat oleh murid

BBB : Buku Latihan

Isi Pelajaran
Guru membuat

Aktiviti Pengajaran dam Pembelajaran


Penutup (5 minit)

Catatan
Nilai-nilai murni :

rumusan

i)Murid digalakkan supaya mengumpul

-Menghargai

mengenai

maklumat tambahan daripada bahan-bahan

-Bersyukur

pengajaran yang

yang lain bagi menambahkan

-Menghargai

telah diajar dan

pengetahuan mereka.

-Bekerjasama

soalan kepada

ii)Guru memperdengarkan lagu dan murid-

BBM: lirik lagu dan radio

murid akan apa

murid menyanyi bersama-sama guru.

menanyakan

yang mereka
telah pelajari

iii)Guru bertanya kepada murid tentang nilainilai murni yang terdapat dalam pelajaran
hari ini dan dalam lagu yang mereka
nyanyikan itu.