Anda di halaman 1dari 7

Tatacara Amalan bagi Permit To Work

Tujuan Permit To Work


Permit To Work adalah sistem pengurusan formal yang digunakan untuk mengawal aktivitiaktiviti yang berisiko tinggi. Ini membolehkan penilaian risiko dijalankan and menentukan
langkah kawalan yang akan dilakukan bagi mengurangkan risiko.
Permit To Work biasanya diperlukan bagi aktiviti-aktiviti seperti kerja-kerja penyelenggaraan
atau pembinaan oleh kontraktor luar atau staff hospital, melainkan jika penilaian risiko
menunjukkan sebaliknya.
Antara contoh jenis kerja-kerja yang memerlukan permits termasuklah:
i. Berkerja di tempat tinggi, termasuk di bumbung.
ii. Bekerja di dalam ruang terkurung (confined space), contohnya, sesalur.
iii. Kerja-kerja melibatkan haba (kimpalan - welding, pematerian - soldering, atau
memotong menggunakan teknik api panas).
iv. Pengasingan atau pengubahsuaian kepada sistem keselamatan kebakaran, penggera
dan lain-lain.
v. Bekerja secara langsung dengan system bekalan elektrik.
vi. Kerja yang melibatkan interaksi dengan asbestos.
vii. Bekerja di kawasan di mana berisiko pendedahan kepada bahan kimia berbahaya atau
mikroorganisma.
viii. Penggalian dan menggali parit.

Tujuan Permit To Work adalah untuk:


i.
ii.

Menjelaskan sifat dan tahap kerja tersebut.


Menyatakan langkah berjaga-jaga yang mesti di ambil dan aktiviti-aktiviti yang
dilarang. Pertimbangan juga perlu di ambil untuk aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh
pihak lain yang boleh memberi kesan kepada atau disebabkan oleh kerja tersebut.

iii.
iv.

Aktiviti-aktiviti tersebut mungkin perlu digantung atau diubahsuai sementara.


Menunjukkan tarikh, masa dan lokasi yang spesifik berkaitan aktiviti yang dilakukan.
Memastikan semua individu yang mengawal atau terlibat dengan aktiviti tersebut

v.

berwaspada.
Menyediakan rekod kerja, yang menyatakan bahawa langkah berjaga-jaga tertentu
telah difahami dan digubal, dan tempat kerja dan/atau peralatan dikembalikan kepada
keadaan yang selamat.

Penyediaan untuk Permit To Work


Proses merangka Permit To Work adalah seperti berikut:
1. Permit biasanya harus disediakan oleh ahli kakitangan Hospital yang telah diatur
untuk kerja-kerja yang akan dilakukan, dan individu yang menyelia kerja tersebut.
2. Mendapatkan dan membaca kenyataan kaedah dan penilaian risiko kontraktor untuk
kerja-kerja yang akan dijalankan.
3. Menentukan sama ada kerja yang akan dijalankan memerlukan Permit To Work. Ini
akan menjadi kes jika ia adalah dari jenis yang diterangkan seperti di atas, kecuali jika
risiko penilaian menunjukkan bahawa ia adalah aktiviti yang berisiko rendah.
Aktiviti-aktiviti lain yang berisiko tinggi, yang tidak disenaraikan di atas
berkemungkinan memerlukan Permit To Work.
4. Menentukan jenis permit yang diperlukan. Permit kosong (Blank Permit) wujud untuk
jenis-jenis kerja berikut; bekerja di tempat tinggi, kerja panas, ruang terkurung,
menggali parit dan untuk aktiviti-aktiviti yang tidak dispesifikkan.
5. Mengumpul maklumat yang berkaitan dengan kerja, termasuk masa yang
dicadangkan mula dan tarikh, tempoh yang dijangkakan, penerangan jangka masa
tugas, dan nama-nama mereka yang menjalankan kerja.
6. Memeriksa lokasi kerja yang akan dijalankan. Mengambil kira kenyataan kaedah,
menentukan sebarang langkah atau tindakan tambahan yang diperlukan untuk
mengurangkan risiko berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lokasi. Ini termasuklah
pengasingan perkhidmatan seperti elektrik atau gas. Bagi menentukan tindakan yang
berkenaan, adalah perlu untuk menelefon pakar atau individu yang biasa dengan
lokasi atau aktiviti yang akan dijalankan. Sebarang pengubahsuaian mungkin
diperlukan sebelum kerja tersebut dijalankan.
7. Menentukan tarikh, masa dan jangka masa kerja yang akan dijalankan. Jangka masa
kerja tersebut perlu mencukupi untuk membolehkan kerja tersebut dijalankan dengan
keadaan yang memuaskan.

Mengisi and Mengeluarkan Permit To Work


1. Tulis nombor rujukan di atas Permit To Work, di ruang kosong di atas sebelah kanan
permit. Nombor tersebut adalah dalam format yyyy/mm/ss/xx/zz, di mana yyyy
adalah tahun, mm adalah bulan, ss adalah lokasi rujukan, (contoh: GL untuk Gispy
Lane, MR untuk Marston Road) xx adalah nombor unik urusan, dan zz adalah

singkatan individu yang menyediakan permit). Sebagai contoh, 2008/03/GL/05/JS


adalah permit kelima disediakan untuk kerja-kerja yang akan dijalankan di Gipsy
Lane oleh John Smith pada Mac 2008.
2. Tulis maklumat berkaitan (lokasi kerja, Bahagian 1, jenis kerja, Bahagian 2, peralatan
yang digunakan Bahagian 3, langkah keselamatan dan langkah berjaga-jaga yang
akan diambil, Bahagian 4) di atas Permit To Work.
3. Tulis masa mula dan masa tamat kerja yang ditetapkan di Bahagian 5.
4. Bagi memberi kebenaran untuk kerja-kerja yang akan dijalankan, Bahagian 5 akan
ditandatangani oleh kakitangan Hospital yang telah dilantik untuk kerja-kerja yang
akan dijalankan dan individu yang menyelia kerja tersebut.
5. Apabila berpuas hati Bahagian 5 telah selesai, kakitangan Hospital bersama staf
bahagian

keselamatan

(Pegawai

Keselamatan

Hospital,

Pembantu

Pegawai

Keselamatan) akan menandatangani Bahagian 6 permit tersebut.


6. Kakitangan Hospital yang menyelia kerja tersebut akan menjelaskan kepada
kontraktor langkah berjaga-jaga yang perlu dilakukan seperti yang dinyatakan di
dalam permit.
7. Permit akan dikeluarkan kepada kontraktor yang menjalankan kerja-keja, yang akan
menandatangani Bahagian 7. Dengan mendaftar permit, kontraktor mengesahkan
bahawa mereka dan individu-individu di bawah kawalan mereka akan mematuhi
syarat-syarat yang dinyatakan di dalam permit itu.
8. Satu salinan akan disimpan oleh individu yang bertanggungjawab menguruskan kerja
tersebut iaitu individu yang menandatangani Bahagian 5.
9. Permit ini akan dipamerkan di tempat kerja, pada masa di mana kerja sedang
dijalankan.
10. Apabila kerja-kerja selesai, kontraktor akan kembali ke bahagian keadaan selamat dan
kemas dan akan menandatangani Bahagian 8 untuk menunjukkan bahawa kerja
tersebut telah siap.
11. Borang yang ditandatangani

akan

dikembalikan

kepada

individu

yang

menandatangani Bahagian 5 dan akan sah untuk tempoh sekurang-kurangnya 12


bulan.
12. Jika kerja bagi permit yang dikeluarkan tidak diselesaikan dalam tempoh masa yang
ditetapkan di dalam permit, ia akan menjadi perlu untuk membuat lanjutan tempoh
permit itu. Jika ia adalah selamat untuk berbuat demikian atau mengeluarkan permit
baru untuk satu lagi tempoh masa. Kakitangan Hospital yang membenarkan kerja dan
staff menyelia kerja akan bersetuju dan melaksanakan tindakan yang sewajarnya.

Panduan Bagi Pengeluaran Permit Untuk Jenis Kerja Tertentu


Kerja Di Tempat Tinggi (termasuk di bumbung)
Permit To Work diperlukan jika penilaian risiko dijalankan berikutan pemeriksaan penyataan
kaedah kontraktor menunjukkan bahawa terdapat risiko bahaya seperti jatuh dari tempat
tinggi, iaitu objek jatuh dari tempat tinggi, pendedahan kepada radiasi atau asap berbahaya
atau apa-apa bahaya lain

yang ketara. Di mana langkah-langkah yang diambil untuk

mengurangkan risiko akan dinyatakan dalam Bahagian 4 permit.


Ruang Terkurung (termasuk salur)
Jika boleh, keperluan untuk memasuki ruang terkurung hendaklah dielakkan. Kaedah
alternatif perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan tugas itu. Kemasukan ruang terkurung
oleh seseorang hanya boleh dilaksanakan jika tiada alternatif lain yang munasabah.
Ruang terkurung ditakrifkan sebagai mana-mana tempat, termsuk sebarang ruang, tangki,
tong, silo, lubang, parit, paip, pembetung, serombong, perigi atau ruang sama di mana
menurut sifatnya tertutup, secara munasabah dinyatakan risiko yang boleh dijangka.
Risiko yang boleh dijangka termasuk:
Kekurangan Oksigen. Ini boleh berlaku:
- dimana terdapat tindak balas antara beberapa tanah dan oksigen di atmosfera;
- berikutan tindakan air bawah tanah pada kapur dan batu kapur yang boleh menghasilkan
karbon dioksida dan menggantikan udara biasa;
- di dalam tangki keluli dan salur apabila terbentuk karat.
Jika penilaian risiko menunjukkan bahawa tahap oksigen yang berkenaan rendah, perkiraan
hendaklah dibuat untuk mengukur tahap oksigen di tempat kerja di dalam ruang terkurung,
sebelum masuk. Ruang terkurung tidak boleh dimasuki kecuali tahap oksigen adalah dalam
lingkungan 18-22%. Jika perlu, butiran ukuran yang sesuai, dan hasil keputusan akan
diberikan dalam Bahagian 3 permit.
Jika tahap oksigen adalah di bawah 1 %, ia mungkin sesuai untuk membenarkan kakitangan
terlatih yang sesuai untuk memasuki ruang terkurung tersebut menggunakan alat bantuan

pernafasan yang sesuai. Butiran mengenai kaedah yang akan digunakan akan diberi untuk
Bahagian 4 permit itu.
Gas, wasap atau wap beracun. Ia boleh:
- terbentuk di dalam pembetung dan luring pembetungan dan perigi yang disambungkan
kepada sistem.
- masuk ke tangki atau vessels dari paip sambungan;
- bocor ke dalam parit atau lubang dalam tanah yang tercemar, seperti cebisan sampah lama
dan kerja-kerja gas lama.
Jika penilaian risiko menunjukkan bahawa ada kemungkinan yang munasabah bahawa gas
beracun atau asphyxiating boleh hadir, langkah-langkah yang sesuai hendaklah dibuat untuk
mengukur kepekatan mereka, sebelum memasuki ruang terkurung. Jika perlu butiran ukuran
yang sesuai, dan hasil keputusan akan diberikan dalam Bahagian 4 permit.
Jika tahap terlalu tinggi daripada gas beracun atau asphyxiating didapati tidak hadir, ia
mungkin sesuai untuk membenarkan kakitangan terlatih yang sesuai untuk memasuki ruang
terkurung menggunakan alat bantuan pernafasan yang sesuai. Butiran mengenai kaedah yang
akan digunakan akan diberi di Bahagian 3 permit itu.
Bahan Mudah Terbakar
Kemasukan ke ruang terkurung yang dilarang jika penilaian risiko menunjukkan bahawa ada
kemungkinan yang munasabah mungkin ada cecair mudah terbalak dan wap sekarang ini
yang boleh membawa kepada kebakaran atau letupan.

Kemasukan Bahan-Bahan
Kemasukan ke ruang terkurung hendaklah dilarang kecuali kemungkinan kemasukan cecair
dan pepejal yang tiba-tiba boleh mengisi ruang, yang boleh menyebabkan orang lemas,
asphyxiated atau selainnya cedera, telah dihapuskan. Jika ia adalah perlu untuk meletakkan
pengasingan di tempat itu, ini akan dinyatakan dalam Bahagian 4.

Haba

Jika penilaian risiko menunjukkan bahawa keadaan panas mungkin wujud yang boleh
menyebabkan bahaya iaitu peningkatan suhu badan, langkah yang sesuai akan diambil seperti
contoh, menghadkan masa pendedahan unutk mengurangkan risiko kecederaan. Langkah
yang sesuai akan dinyatakan di Bahagian 4 permit.

Cara Untuk Melepaskan Diri atau Menyelamat


Cara bagi seseorang yang berada di dalam ruang terkurung untuk keluar atau diselamatkan
dalam keadaan kecemasan perlu dinyatakan dalam Bahagian 4 permit.

Kerja Panas
Kerja panas termasuk bekerja dengan peralatan memotong api (flame cutting apparatus),
peralatan kimpalan oxyacetylene, peralatan kimpalan elektrik, blow lamp, peralatan
pengisaran (grinding equipment), bekerja dengan bitumen dandang atau apa-apa kelengkapan
lain yang mengeluarkan api, haba atau percikan api.
Di bawah adalah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil:
- Kakitangan terlatih dalam penggunaan alat pemadam api mesti berada dalam pasukan kerja.
- Sekurang-kurangnya satu alat pemadam api yang berkenaan mesti berada di tempat kerja.
- Kawasan kerja mesti bebas daripada bahan-bahan mudah terbakar.
- Kekal di tempat kerja sekurang-kurangnya 30 minutes selepas kerja panas tamat.
Jika penilaian risiko menunjukkan bahawa langkah berjaga-jaga tambahan diperlukan, ini
akan ditunjukkan di Bahagian 4 permit.

Penggalian
Permit To Work diperlukan untuk semua kerja-kerja penggalian, menggali parit dan
sebagainya yang dijalankan dalam premis Hospital.

Sebelum mengeluarkan permit, orang yang mengatur kerja untuk mengambil tempat akan
memastikan bahawa terdapat maklumat yang mencukupi mengenai perkhidamatan bawah
tanah seperti aliran kabel elektik dan data, air atau kerja paip gas dan akan mempunyai
maklumat yang mencukupi mengenai keadaan tanah dan bangunan sekitarnya.
Kontraktor yang akan menjalankan penggalian mereka perlu menyediakan penyataan kaedah
iaitu untuk memberi butir-butir kaedah penggalian, langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan
parit runtuh, pagar di sekitar parit, alat perlindungan keselamatan (PPE) yang akan digunakan
dan proses untuk kemasukan semula penggalian.

Aktiviti-Aktiviti Kerja Lain


Prosedur yang sama akan digunakan untuk permit bagi prosedur berbahaya, termasuk bekerja
secara langsung dengan sistem bekalan elektrik, kerja yang melibatkan interaksi dengan
asbestos dan kerja di kawasan di mana terdapat risiko pendedahan kepada bahan kimia
berbahaya atau mikroorganisma.

Permit
1.
2.
3.
4.
5.

Permit Ruang Terkurung (Confined Space)


Permit Penggalian (Excavations)
Permit Kerja Panas (Hot work)
Permit Aktiviti Berbahaya Pelbagai (Miscellaneous Hazardous Activities)
Permit Bekerja di Tempat Tinggi (Work at Heights)

Anda mungkin juga menyukai