Anda di halaman 1dari 6

oooo

o
q
oooo
C'
dcicici
CI
oooo
o.
q
o- o- oo
oooo
oooo
C'
o- o_ -o- q o
orooo
(o (') ro c\t d
F

ooooooooo
ooooooooo
dddocidcidd
ooooooooo
o- _o- - o_ o_ o- _o- o- q
ooooooooo
a)oooooooo
oooo0|r)ro
ddood6iooF
NOOIf)(OCO(O*(o
r+
6r

dnciritr u t3i
Et

ci ci ci ci ci ci ci ci
ttrttttg.tE

G.

ci

oooooo
qqqecq
oooooo
oooooo
o_o--o_o_q
oooooo
o<)oooo
ro- ro- (t- o- (o- e

G)

cC'

o
o_
ct
o
N

.tt
!t

Ftf{(t(')tf

dt

ciciricicid
&.ttrttrg

c,

ci

o
q
o
o
oC'
o
ot

ri

zz
=

(L

l.L

o-,
o
o

\z

(,

d8

dq
to

Lrl

ul

.L

z
o
-F

>->-il^H+i
---?-x

tS
urt

=
+e.{
a(L

F+Z
-d lrr

-tr
ai
s=
Ao

A
14

>t
d
UJ :
tr'H.'
Ff
F
l
lF
\.
Y=
d.tt
Lll

urfuJ
t!

cO

dt

d
tri

F
D

vr!

t<

9fr
Fz
-o
69
o
a
z 3zF

EOY
ur.+

><6
tnfry
f;BE
62icziIUXF
G

r0

o*<"
UsT
'AZ

io.iio
&,=

tF
I

o
o
q
GI
U>

6
(L

v
t

5
o
U>

F
F

o.

zf

zIIJF

Zt
=oo
zYt-

<

<)1
mL=0rl
>-3,o.

F
ul

o--? :az g U'z


lrl

Z,OIL
< ^Z
lOuJ

1 (,

=-t
lla(L

J-J

i5H

A F

zl
z

ntEo
o-i<_r

rsk
ii
<i>o
6;62
=

lrJ
(D
lrJ

e,e
(')

(YJ

xx

"-"=ffes
oooo '-,-<

::::8;xi=
7z??oF.i-ci
d)dldlcOo-+
____9:deo
====cj.EeBg

oooooo
oooooo
dc;dc;qq
(,roroooo
6tco6
ci. ci ri- ci ci ci
..trtEt-tg.
fxxxxxx

====E?SBP
----:EO
ooooeuJqci-(I
ooooo
oo(7)(oxN
xxxx;!qqX.,i
FFFF

*tttrtrtg.
=dcidodo
doooooo

zz=25[**o
lll=(,frfrL)(,
(,orf/f/O)

lu

0-

(,
=
z

o
tr

(')e)(o(9if,o
xxxx

EEE"*!;p;"=

co
{D

vul

X
*E
---r
oooorr

oooo
6665xoq
666oEi6
c;c;FF-Px-o
@6(O@=eO(t
1E'-ox
cicicicil6f

(t

o
zUJ

:
60Y
(\:

p8
:_
d>

o-

(o

tr
IU

.6
tE

C)
IJJ

oo
f, F -e, E E
na
5E
otlhYcZut:<

q
!i
tH$Es
E i g E e q q:
F

Fr.rJirFmo

F F T iA H P
T
z1zz5"i"i#tr
-:))o=
roc!co(Dria=

tU

6d)co00lL(Lc]c0

=
o

zul

o.

^;z
fr*
OY
z7i

r.lolourtr
Ftll=ll2

6 Suru)

f;fr88fr4
aaaaa==O(9

o
a

TU

ct

A #,0=
(r(r;iSd

fEfrG66E
= =
d]

o
(\t
e
\t
a
o

o
.D

ddodejc;

c.r<'rstro@F@o)3=

lo
5.u

6l

al

tru
qi cri il

=l

GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN


LAHAN DAPUR 12 . SAGULUNG, BATAM
OWNER

PT. AMAZONE BHAKTI INDONESIA

KONTRAKTOR

PT. GEO PERSADA SUVERINDO

VOLUME

,.ilN.iln

KONTRAK:

$3.

15O,OOO DUNP

ATAU

HARGA KONTRAK

lTRIP

18,fi'0.00 / N3- PADAT

Rp.

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (PER M3,)

BIAYA RITASI DT & ALAT BERAT : .

"

1. SEWA DI,.IMPTRUCK

2. BIAYA BBM DT
.
J.

DIAVA
Utntn

CI IDID
gvFlh

NT
ul

4. DEPOSIT TANAH
5. SEWA EXCAVATOR

6. BIAYA BBM AIAT


7. BIAYA OPERATOR ALAT
BIAYA PEMADATAN :
1. SEWA VIBRO&BULDOZER

2. BIAYA BBM ALAT


3. BIAYA OPERATOR AIAT
BIAYA UMUIYI&ADIIIN.

- Rp.
-Rp

614
523

-o^
- RP.

EO

1,600

1,20;
1,067

JUMLAH
PRAFIT

JU!ELA}l

: PROFIT

2,600

1. PEMOTONGAN OLEH PEMBERI TUGAS


( UNTUK BIAYA PAJAK PPH PSL 23 - 2o/o)
2. BIAYA OVERHEAD {PERSIA-DAN, DLL.)

CATATAN

Rp,
Rp.
-D^
- RP.
= Rp.
= Rp.
= Rp.
-D^
- RP,

9,405

Rp

Rp.
= RD.

360

= Rp.
= Rp.

8,595

= Bp.

rR nno

9,405

52.25

/M3.
ASUMSI

WAKTU PELAKSANAAN

lat

- ASUMSI

o/o

1,500,d10.00 M3.

VOLUMEKONTRAK
1. $GAVATOR (BEKO)
KEMAMPUAN AIAT (EXCAVATOR)
GALI/MUAT PER HARI = 10 JAM
JML PEMAKAIAN ALAT
GALUMUAT PER HARI = 10 JAM

150 M3./JAM
1,500 M3.
5 UNIT

7,500

M3.

2OO HARI

JMLWAKTU PELAKSA]TAAN

6.66666666667 BUL

Dibulatkan

-N

BUI-AN

2.DUMPTRUCK :
Kapasitas Dump truk
Frequensi Dump Truk
Jumlah armada
Frequensi tiap 1 DT

WAKTU SIKLUS ALATIDT

1.

10 m3rDT
750 trip/hari
15 DT

trip

EXCAVATOR (BEKO)
Kapasitas Bucket
Kapasitas ProdulGi Per Jam
Jumlah Jam Kerla
Jumlah Produksi/Alat
Jumlah Pemakaian Alat
Jumlah Produksi Per Hari

0.9 M3.

150

M3.

10 Jam
1500 M3.
1 Unit

1,500 M3.

WBRO

---l

GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN


LAHAN DAPUR 12 - SAGULUNG, BATAM

OWNER

: PT. AMAZONE

BHAKTI INDONESIA

KONTRAKTOR : PT. GEO PERSADA SUVERINDO


2.DUMPTRUCK:

Ternpuh
manouver
Kecepatan (dgn muatan)
Waktu tempuh (dgn muatan)
Waktu bongkar dan manouver
Kecepatan (tanpa muatan)
WaKu tempuh (tanpa muatan)
Jml WaKu BongkarlMuaUPe;Blanan
Jumlah trip tlap jam
Jarak

1 km

Waktu muat dan

4 menit

hari

.r,m keria ner


Total trip per hari (real

20 kmljam

menit

2 menit
30 km/jam

menit

11 meniUtrip
5 triP/jam

t
A

time)

i:l1,lT.

49 trip/hari

hari/DT
TargeiVbiumenngkuiperhari
Jumlah Dump Truk yg diperlukan

491 m3 /hr/DT
7,500 m3

Total daya angkut per

15

Unat DT

PREDIKSI PEI-AKSANAAN PEKERJAAN PENGURUGAN

, PEKERJAAN PERSIAPAN :
- DIREKSI KEET/ SITE OFFICE

+,

BATAM,

SE&O

PEMBONGKARAN TERHADAP PENGHALANG YANG MUI,{GKN ADA


MEMINDAHKAN DAN MENANGANI AIR YANG ADA AGAR TIDAK TERHENTI
MEMBIJANG DAN MENANGANI LOKASI TIMBUNAN TANAH YANG BERLUMPUR
I.4E!\TGHEI'TTIKAI,T / IJIEI,TYUIIIBAT SUII'BER AIR TAI'TAH YAI'TG TII,IIBUL APABILA ADA

PEKERJAAN PENIMBUMN TANAH DAN PEMADATAN

SEIIAP PENGHAMPARIIN 30CM. ATAU SESUA' KTITN'UAN YANG ADA DALAM


SPES'FI'(AS' YANG DIKELUARKAN PIHAK OWNER DAN ATAU STANDAR PEMADATAN.

PEKERJAAN COMMISIONING TEST PEMADATAN DENGAN MENGGUNAKAN PER,ALATAN


SAND CONE DAN ATAU SHEEP FOOT ROLLER SAMPAI DENGAN MEMENUHI TINGKAT
KEPADATAN DAN DAYA DUKUNG YANG DITETAPKAN SESUAI PERATURAN.

PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1
2
3

TAMH

PEKERJAAN PEMADATAN TANAH DASAR SEPANJANG LOKASI KERJA

MOBILISASI DAN DEIIIOBIL'SAS/ PERLAIAN & PERSO'V'I


PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR

PEKERJAAN PEMATANGAN TAHAN SEPANJANG DAERAH TIMBUNAN

3
4

EXCAVATOR
DUMPTRUCK
BULDOZER
nnlrD^nTnD
'viiiu'ii-iiWiii^i

22

! A tl u A E v

!a-4-!u -!-4!-!:-l

,\rlaon
ViDnU

OKTOBER 2013.

onl ! EE
RVLLLF

5
6
7
a
q

MOTOR GRADER
SHEEP FOOT ROLLER
TRUCK TANGKI AIR

DED I ATAf,I rLlruvtwrts


EI|n! lrl ltln
-E.h.5idl

I Allltlv^l^
hlltlt

GIG/rulA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

PROYEK CUT & FILL LOKASI DAPUR 12. SAGULUNG


PEICIBERT TUGAS : PT. Al9fAZCnt BAKTI lRDOilEIt[A

PENDAPATAN :

& FILL LAHAN 40

NILAI KONTRAK CUT

[.

Ha. VOLUME

BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK}

A.

1.500.000M3.

Rp.

Rp.

6,750,000,000

=-BP. -----J!e,ooog9- =

Rp_

3,55tt,000,000

Rp. 18.000,-/M3

B'AYA RITASE DU'IPTRUCK DAN QUARRY :

DUMP TRUCK

SEWA
BBM
SUPIR
2

x loJamx

Rp. 130.000,-

x 200

= Rp.
= Rp.
= Rp.

Hari

LTR/TRIPx 150.000TR|Px Rp.8.000,-

Rp. 150.000,-/HARI

x 200HAR| x

56UN|T

3,9oo,ooo,ooo
2,400,000,000

450,000,000

EXCAVATOR:

. 5 UNIT x 2()00 JAM x Rp.

= Rp.
= Rp.

180.000,-/JAM

: 20 LTR x 2000 JAM x 5 Ut{lT x Rp. 8.000,: Rp. 150.00O,JHAR| x200HARl x SUNIT

OPERATOR

15 UNIT

:2

SEWA
BBM

PEMBELI,AN TANAH iIERAH :

1s0.oo0 DUMPGTD

1,800,000,000
1,600,000,000

Rp. 25.000,-/DUMP

Rp.

JUTLAH B'AYA RITASE DUNPTRUCI< DAN CNARRY :

B,

27,000,000,000

Rp.

Rp.

920,'O0,000

Rp.

784,fi,0,mO

=
=

Ro-

t0,30o,000,1xt0

BIAYA PEMADATAN :
SEWA ALAT :

BULDOZERDo
COMPACTORAIIBROR.
MOTOR GRADER

: 2UNIT x
: 1 UNIT x
: 1 UNIT x

SHEEP FOOT ROLLER

- IKUK I/\N(JI\I AIK

2 BBII ALAT :
- BULDOZER
-

20 LTR

. .RITP

2.000 JAM

w Ann lAii

15LTR

x2

UNIT

w I llNlT

x 600JAM x 1

UNIT

Rp. 8.000,-

w Pn annfi-

Rp.8.000,-

SHEEP FOOT ROLLER

OPERATOR

.
.

:
Fl

MOTOR GRADER

- TRUK TANGKI

600 JAM
600 JAM

D6

.AIIDA'TrlPAflNEl'I

x Rp. 180-000,-[AM
x Rp. 167.0fi),-/JAM
x Rp. 167.0O0,JJAM

200OJAM

=
=
=
=
=
=

Rp.

=Pn
= Rp.

720,000,000
100,200,000
100,200,000

640,000,000
7t nnn nnn
72,000,000

-Rp

AIR

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Ro.

Rp.

ALAT:

:
:
:

BULDOZER D6

COMPACTORA/IBROR.
MOTOR GRADER
SHEEPFOOTROLLER
TRUK TANGKI AlR

Rp. 150.000,JHAR1
Rp. 150.000,JHAR1
Rp. 150.000,JHAR1

x 200 HARI x 2UNIT


x 90 HARI x 1 UNIT
x 90 HARI x 1 UNIT

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

=Ro

60,000,000
1 3,500,000
13,500,000

JUilLAH BIAYA PEITADATAN :

C.

87-tXtO.&)O

Rp.

{,791,'00,000

BIAYA OVFfiHEAD (BIAYA PERS'APA'V, DLL. BIAYA PROYEK) :

1
2
3
4

OFFICE

BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERAIATAN & PERSONIL


BIAYA/ BEBAN PPH PSL.23 SEBESAR 2olo DARI NILAI KONTRAK
BI{YA OVERHEAD PROYEK, ( GAJI PENGAWAS, CHEGKER, BIAYA COMMISIONING TEST PEilIADATAN DAN B

= Rp.
= Rp.
= Rp.
= Rp.

10,800,000
540,000,000
250,000,000

JUTLAH BIAYA OWRHEAD PROYEK :

- Rp.

800,800.000

BIAYA BIKIN DIREKSI KIT / SITE

REKAPITULASI

PENDAPATAN:

Rp.

27,000,000,000

= Rp.
= Rp.
= Rp.

10,300,000,000
1,791,400,000
800,800,000

BIAYA OPERASIOIIAL (PEilGELUARAN PROYEK) :


A, JUITLAH BIAYA RITASE DUITIPTRUCK DAA, QUARRY
B, JU'NLAH B'AYA PEUADATAN

C, JUMLAH BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEI<

=
KEUNTUNGAN KOTOR PROYEK

HARGA POKOK PEMADATAN PER

iI3.

ADALAH

_=

Rp.
Rp.

12,892"200,00{,
{/1,107,800,000

Rp.____95,9{8_
52.25

BATAM,

SE&O

22

JAUHARY

OKTOBER 2013.

profit

-.l

o
q
o
o
q
o
o
o
o
o
o

!<

t
F

o
Y

N
N

a
q

'c!
dr

0
d
ct

{e
G}

o
{t
il

ul

o
o
o
o
o
o
d
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

tF
zo
I
ttg

o
o
d
o
o
o
q
o
o
I

o
o
o
o
o
o
o
o_
o
6

s
n
N

o
o
o
o

o_

o
o
O^
o
o
o-

o
q
o
o
Io
o
q
o
o

c
c
c
c
c
c
c
c

o
o
o
o
o
o
o
a

o
o
o
o
o
o
o
o

q
o
o

o
t
o
co
o

o
o
(or

n
o
o

o
o

st

c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
s

({ (

N
6

.a

ct
G'

tt
d
at

o
o

(D

{'
o)

6t
a
(lt

6
ot
ts
F
0
r(

..tt

ol
&
rcf

o)

.L

6-

t
o
o
o
o
o
o
o
o

z
J
3

ci

'n

o
q
s

t
u
a.

ue
cq
t!'
o
atG

ct
g

sd
tl

z
1
=
o

tr

e.

o
o
o
o
o
o
o
o

o
q
o
o

o
o
o
o
o
o
4

o
o
o
o
o
o
@

o
9
o
o
o
o
o
oo
\'

d t
o o
co
o
o
q
o o
o
o
o
o o
o
s@ o
@
o

&.

c
t

c
d

o_

o
o
o
o
ts

o
d
o

N
N

o_

c
TI

c
c
c
c
c
c
c
c

co

c
o
o
o
o
o
o
N
o
o

TL

t
a
G'

t
e
ct

c,
il

t
o
a

(D
.{t-

E
d
c6

g
E.

o
q
o
co
d
T\
@

6t

lrt
o-

t
o
o

ci

o
o
o
o
o
ui
o

l|l'

e,

d
rt
ct
e

o
sf
lFt

.o.

t
o
o
d
o
o
d

:F

tt)

E
e.

o o o c
t t t t
o o o
o
o
o o q
c; ci o
o
o
o o o
q
o o O
o
o o o
o o n
sAl
co I6 F
N

ta to fto

IY

q
t

,r*

o
q o
o

o
q

o
q

ct

o
q

o
<i
o
o o
oo
o
^i
q No
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o_

o
o
s

o
d
o
$
o
o-

u
c-.

ct

Gt
q.

G
!3

CL

tt
(D
6

od

+
a

te
a
It
o
o
og)
c,

q
o
N

o
o

(E

g.

E.

o
q
o
o
q

z
:l
F

t
o
q
o
o

@_

(t

t
o o
o
o
o
o
o
o o
o,
o
o
o
o o
o
o oi

e,

E.

o
q
o
o
o

E t

E.

o
o
o
o

o
o
o
o

N.

{o
(o
(o

t
o
q
o
o

o o
t t
ts o
q o
N
N

t
o
q
o
(o
o

6
o

o
t

ge

ar

<l

&

4
5

s
13

o
{l.

o o o o
t- t t E

o o
d t

o c
t ft

o o o o

s d

ci

o
q
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
r

o
o
o
o

o
o
o
o
o

E.

z
f
F
a

(L

F
@
e
F

(}

d
I

o
o

sz

(,
o
o
ci
o
6

LlJ

l=
J

LI

o^

3
=
J

o
9
o
o
q
r

o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
q o o
N
N
r

o
o
o
o
o
r

o_

q
o
o
6

o-

D
=

o
o
o

o
t

tr

ut
o-

o
o

:
J
J
L

Eod

tuF
>f
3()
U'Z
d<{

-d

uJ

Y
I,IJ

(!

<tr
UI
EY
tr$
o-Ir

z
o-

o'o-

o.

t
F F
z

EI

UF
.o
bt

o
z

tf

o
5.

zul

t
t

J
=
lll

cl

at

2,

E.

fll

u,

o
z

d.

F
J

.E

o
6
F

o E

(' Eu.l
z o
u
J

6.

4
q

F
{f

L z

J
J

6 E
rJ
I I
J z
E o
f
z

zf
trl
x

F
l

'<

i.

o
&

06

xU

gt

F
J

Y
f
t
F
c

o
t
d
f,
a

o
3
u

d
N

z
F
F
a
o

u
o

o
F

F
J

t
F
t

z
F

u
q

xU @o o =uo.
B

u
@
6

6 E

4
d

tU

a0

o
J

l
6

od

o
to
U
@

3
@

F
d
U
c

fi

E
oE

:)
=

E
:f

E
6

ra

-u
z
c
z
c
c
u
c

sN
d
!

I
I
a

o
d

g
o

6
g
lrt
4

o
I

d.

z
6
N

c)

I
6

cf

:F
F

E
o
t4

I
J

E
3

o
N
q

co

o
F
o

sal
-o
Ea

>t

QU
q)0

<I

s-

<l

rl
fl
-l

-l
*l
E!
rt
c,

t
J

c
c

cc o
q
c o

o
o
q
o

o
o
oo
o

cc
c
cc

d
N

o
o
I
o
o
q
6
@
o

c
c
c
c
c

ol
ol
ol
ol
ol
ol
st
@t

c o
q
cc o
cc o
o
c q

cc
c
cc
c
c4

o
o
o
e
cc
o

6q

o
o
q
o
o
o
c

o
e
q
Q
e
cc

o
o
oo
o
q
o

o
o
q
o
o
q
o
r:
a

-i

-Nt

o
c o
4
c( F6
E

<2

cc E
c c
cc c
c (
cI 66

o
q
o
q
o

o
o
q
o
@
q
s@

a
cc
cc
c
c

cc
c
cc
c
c
c

o o
o
a oo- ooa
o oq e
o
o d
@ o
N $

o
o
q
o
o
q
o
@

o
o
o_
o
o

o
o
q
o
o
I
o

o
a
I
o
o
o- q
o
o
N o

ts

o
o
q
o
o
Io

o
o oo
c
ci o

o
a
co
o
F
N

o
o
q
o
o
q

o
o
q
o
o
q

cc
c
cc
C
co

o,

cc

F
@

cc
c
cc
c

0
I0o
N

a
q

so

sa

6
6

:F

fc

ff
tl
/it

o
o
q
a

IF

o
o
o
o
o

o
q
o
o
q

o
o
q
o
o

.q

o
o
q
o

o
o
0_

oi

cc
cs

ts

at

3_
ll

3
rt

o
o
o
o
ts
o

o-

e
o
q
c

o
o
o
o
N

I{ Ia

a-

- -

$
a fi
a
fg f;6
+ .lIt
p

o
o
e
o
o

a
a tE
a
Gl q,

o
s,

fl

cc o
c o
occ o
@

cc
c
c

o
e
oa
o

g q*
a

{!

c Ai
o

c
F
&

a-

o-

so-

c
c
c
c
c
F

0
o
o
a
o
tJ
F

o
o
o
o
Io-

;F
6

so

;F
0

s6

>r

:s

g n
nl

&

ts

s6

tt T
4
6
O
a
d d

:a

6i

a c
6
rl

c
c
c
c
c

fi
q

:g

Io

( ***ar't {

0-

@_

rq

o
o
q
o
@

6
a
a

c@

a
F

o
o
co
$

oo-

ot

o o

o
o
co
o
I

o
o
q
o
o
oq

o
o
q
o
N

ai

cc
c
cq
c

o
o
o^
o
o

o
o
q
o
o
q

o
o
q
o
o
o

o_

o
q aa

o
o
q
o
N

.i

ci

cc
c
cq
c

c
cc
cc
c
cF

o
o
q
a
o

3
$

o
o
o,
o
@

cc
c
cc

o
o
q
o
o

=
ts

Io
o
o
o
6l

o
N
t N
A

ala

*l

q
o
o
u?

li

N
N

e
o
co
o

I6

ol
ol
ol
ot
ol
ol
o
F]

o
e
o
o o
q

a
o
q
o
@

a
o
o
o
o
4

o cc o
o
o- c q
o
cc o
o
o
o- c (?
F
a
6
G @
o

cc
c
cc
(

cc
c
cc
c

c
c
c
F
q

o
o
q
o
o
q
o
@

cc
c
cc
c
cF

(
ts
{
c

z,

0
o
o
0

o
o
q
ca
q
4
6
q

oq

r0

cc
c

f,

ts

o
o
q
o
o
q

c
se

c?

I
d
'E

F
F
oq

0
o
q
o
o

F
ts

*
g{
fa

g
o
o
o
a

o
a

*a

o
o
o
c;
o

Q
e
e

so 0s

co

a
o
q
o
o
q
o
a
c2

rt

ff
h

a-

Ic

-rl
-E

so so
q

!t

s o
o

?r

?
(9

o
o
q
co

f(9

t-

o
o
q
o
o
q
o
o
q

o
o
Io
o

cc
c
cc
c
ch

-*
F

c
{ ({

o
o
q
o
o
q
o
o

a
o
I
Q
o
co
5

cc
c
c
c
o

o
o
co o_
e o
o

oI
E
F

ts

o
o
q
o
o
q

o
o
o_
o
o

N
o_

{4

ts

ts

+-

1
d
+
rt

(L

z z

3 t
o
o C'

-6

llt

-<-.1

:c

E;FH
iiYEl

Iu

3#3
yfl

u
3

{
C

U)

tul

ttll z
Y

:l

z
J

tU
= (,
z z.
o
IIJ
S
J

LU

UJ

o,

!c

E
o
z l!
o
E lt o

J
f

u t!
ts

I g
4

{
c

c
F

z.

f
J
ut

t0

tLrl
F
N
o
!
J
J
o
Y
z Jl
t
zo od f
d
E
o
F
F
F m
F
F I F
o
af, o t
o
F o od J c
F
J
F F
o
z
o
&
E 6 (L
tul
E
t
l! F
F
d
o o L =
o!o.t o o E(r
f
m f
X
F
E
o
o dl a
uJ
a c
d) o
a
F

o-

U
=

ul

U
=

d 6 a d d o a 6
N

co

3
ul
E o

ts dl

sN

u
a

f
(]
= u
o0

di
UJ

U)

2
o-

cr

a
t
a
(L U
N
J

I
IL
o-

3 c
2 ol c Y
=
F

(L

-t

tu
UJ

c lF

co

c0

u
o

z
t

zl

-t
tlj

z
J

lrl
IA

d)

Y
J
uJ

o z
U

an

ztU =
L

Y z.

ltt

z
J
o z
o

U
uJ
at

o
tc
=
o
lU
I F
o o
tt
6
o
d
= ri
o

6
U.

xI'J

-u

E o
J

zU

^s s^
qJ

.L

eEl

65sl
EXHI

e
LJ

.al
r=l

=I=l
Qd-l
E=^l

o
o
q
o
c
co
o
q

o
t

3=l

r<l
=Nl

cc
cc
co cc
o
q c

o;

E<r
*al

z<l
<rl.ol
s=l
+ol

o
o
ca
o

tr

z.
gl

a,

u
ur

e
c
an
u
5
J

s,

ot
o
d.

il

4
F

$
{ fi
o
a
f,
{ u $t

o
to

a-

e
5
v,

o
a

ttt

d
E
F

o
gI

ts
J
f

=
=
Y

-I
:=-

ai

o
N
q

ru

a
o
F
Y
o

>l

o<ltl
$*
{ll

t'

0O

<l
-l