Anda di halaman 1dari 1

CURS 2011-12

SOL∙LICITUD D’INGRÉS COM A SOCI/SÒCIA A L’ASSOCIACIÓ DE PARES


D’ALUMNES DE L’IES JOAN BRUDIEU

És necessari omplir l’imprès per confirmar l'estat de Soci

Entregar l'imprès a Secretaria


La quota anual de l'Apa és de 30 € per família

Nom mare, pare, tutor/a NIF


Carrer Núm.
Localitat Codi Postal
Telèfons
Correu electrònic □ Vull rebre informació de l'Apa
NOM I COGNOM FILLS/ES CURS

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)

Banc Sucursal D.C. Compte

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□


Sr./Sra. Director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin
presentats per L'ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'IES JOAN BRUDIEU a nom
meu.

Signat:

Signatura del soci/sòcia

La Seu d'Urgell.................de.........................................de 20......


apajoanbrudieu@gmail.com