Anda di halaman 1dari 9

KOMPONEN PENGAJARAN

KEMAHIRAN INDUKSI
KEMAHIRAN PENERANGAN
KEMAHIRAN PENYOALAN
KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN
PENGGUNAAN PAPAN TULIS
KEMAHIRAN PENGUKUHAN
PENUTUPAN DAN MEMBUAT KESIMPULAN

KEMAHIRAN SET INDUKSI


Set induksi adalah bahagian permulaan proses pengajaran
Bertujuan membina aliran fikiran dan minat murid terhadap isi
pengajaran.
Set induksi haruslah ringkas dan padat, biasanya tidak melebihi 5
minit.

KEMAHIRAN MENERANG
Untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan P & P
Perlu dirancang dengan memilih bentuk kaedah dan teknik yang
sesuai dengan murid.
Perlu menggunakan contoh, ilustrasi atau BBM yang sesuai untuk
meningkatkan pemahaman murid.
Berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman murid.
Menggunakan variasi rangsangan bagi mengekalkan minat murid.
Masa penerangan jangan terlalu panjang bagi mengelakkan murid
menjadi bosan dan hilang tumpuan.
Menggalakkan murid untuk bertanya perkara yang tidak difahami.

KEMAHIRAN PENYOALAN
Pembentukan soalan
Aras seuai dengan murid
Jenis soalan berkaitan
Mudah difahami / ringkas, tepat dan jelas
Pelbagai bentuk penyoalan
Mendorong murid berfikir / elakkan soalan tertutup
Teknik Penyoalan
Memberi ruang kepada murid untuk mencari jawapan
Soalan ditujukan kepada semua pelajar
Jangan ulang jawapan murid pelajar tidak beri tumpuan kepada jawapan kawan
Memuji jawapan murid, jangan mengejek jika salah
Jika murid tidak dapat menjawab, ubah aras untuk membantu murid
Elak jawapan beramai-ramai

KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN

Iaitu teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru untuk menarik
perhatian dan minat pelajar terhadap aktiviti pengajaran.
Variasi rangsangan meliputi perubahan tingkah laku guru, mempelbagaikan aktiviti
pengalihan deria murid, menukar corak interaksi guru-murid dan mempelbagaikan
kaedah dan
teknik pengajaran
KEMAHIRAN
PENGGUNAAN
PAPAN KAPUR
Prinsip Penggunaan
Susunan yang sesuai dan menarik
Lukisan gambar rajah yang menarik
Jelas, kemas dan dapat dilihat oleh seluruh kelas
Penggunaan kapur warna
Memberi peluang kepada murid menulis jawapan, melukis carta
atau gambar di papan kapur.
Penggunaan yang sesuai dengan aktiviti pengajaran

KEMAHIRAN PENGUKUHAN
Merupakan teknik mengajar yang digunakan apabila murid memberi jawapan yang betul atau
menunjukkan peningkatan prestasi dalam sesuatu aktiviti pembelajaran
Prinsip Pengukuhan
Diberi sebaik sahaja murid menunjukkan tingkah laku positif
Pengukuhan negatif seperti mengkritik atau menyindir harus dielakkan
Harus diubah dari semasa ke semasa
Sesuai dengan umur dan status sosial murid
Ikhlas dan jujur

KEMAHIRAN PENUTUP
Terdapat dua jenis
o
Penutup kognitif bertujuan untuk mengukuhkan segala isi pelajaran
o
Penutup sosial dilakukan melalui aktiviti rumusan, pengukuhan dan susulan
Cara melaksanakan penutup kognitif
o Membuat rumusan atau kesimpulan isi pengajaran
o Memberi kerja bertulis dalam buku latihan atau lambaran kerja
o Memberi aktiviti pengayaan
o Menyoal isi-isi penting untuk merangsang murid mengingat isi pelajaran.
Prinsip Kemahiran Penutup
o Sesuai dengan objektif, isi pelajaran dan kemahiran murid
o Perancangan yang teliti upaya penutupan kognitif lebih berkesan
o Penutupan sosial pada akhir p & p
o Ringkas dan padat - >< 5 minit
o Aktiviti penilaian untuk mengukur pencapaian objektif pelajaran

TEORI HURAIAN BAHASA

=
Teori Tatabahasa
Tradisional (Panini)
Teori paling tua
Antara Ahli Linguistik membuat huraian bahasa berdasarkan teori ini ialah
Plato
dan Aristotle (bahasa Yunani),Panini (bahasa Sanskrit),Pendita Zaba dan Prof.
Asmah Hj. Omar (bahasa Melayu)
Kajian berdasarkan bahasa bertulis. Ahli bahasa Arab mengkaji Al-Quran
Ilmu tatabahasa bersifat sejagat dan kajian berdasarkan hukum
Penggolongan kata berdasarkan makna perkataan dan logik
Ayat didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiran yang lengkap

Teori Struktural (Bloomfield)


Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfen dan
ayat.
Bahasa sebagai alat pertuturan, bersistem, arbitrari dan untuk perhubungan
Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan
mementingkan
fakta-fakta yang boleh diperhati
Huraian bahasa berdasarkan konstituen terdekat.

Teori Transformasi Generatif (Noam Chomsky)

Bahasa ialah satu sistem mengenai rumus bahasa.


Ayat mempunyai struktur dalaman dan luaran.
Pengetahuan bahasa merupakan satu fenomena mental.
Penutur dilahirkan dengan pengetahuan semula jadi berbahasa.
Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.

Teori Fungsional (Haliday)


Struktur bahasa mengikut fungsi dan penggunaan dalam bahasa.
Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika
berkomunikasi dan mementingkan semantik.
Kajian menekan aspek perubahan bahasa ketika berkomunikasi.
Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada tiga fungsi, iaitu fungsi idea,
fungsi interpersonal dan fungsi tekstual.
Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam
pembentukan sistem bahasa.
Teori Behaviorisme
Dipelopori oleh oleh Bloomfeild, Edward Sapir, Boas dan Brooks.
Proses pembelajaran bahasa menekan latihan dan pengulangan
Teori Pemerolehan
Bahasa
yang banyak untuk membentuk
kebiasaan.
Pembelajaran bahasa perlu pengukuhan dan pembetulan serta
merta.
Latih tubi amat digalakkan
Pengajaran bahasa mementingkan persekitaran termasuk guru,
rakan serta suasana dalam bilik darjah.

Teori Kognitif
Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada
9 Ogos 1896.
Beliau yakin bahawa proses pembelajaran
merupakan proses mental (bukan mekanis semata-mata),
melaluinya murid-murid menyerap pengetahuan sedia ada
dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada
alam sekitarnya.
Pemerolehan bahasa berkait rapat dengan
perkembangan deria motor dan seterusnya berkembang
mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak.
Dengan demikian, pengajaran bahasa semestinya
mengambil kira tahap perkembangan mental (kognitif) dan
deria kanak-kanak.
Teori Mentalis
Dipelopori oleh Chomsky
Pemerolehan bahasa mementingkan proses
pemikiran
Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis
Pengajaran tatabahasa diajar secara formal

Teori Interaksionalis
Mementingkan aktiviti komunikasi.
Pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi
bahasa.
Melalui interaksi kanak-kanak menguasai bahasa.
Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik

STRATEGI
Strategi merupakan konsep yang melibatkan proses merancang untuk menentukan
tindakan ke arah mencapai sesuatu matlamat. Dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran (khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa), strategi bermaksud
cara atau
langkah atau tindakan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai objektif
PENDEKATAN
pengajaran
dan pembelajaran.
konteks
pengajaran
dan pembelajaran
bahasa,
Pendekatan
merupakan Dalam
satu set
andaian
yang membentuk
sifat bahasa,
strategipembelajaran
lebih menjurus dan menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.
dan pengajaran yang dijalankan.
Pendekatan induktif
Pendekatan deduktif
Pendekatan eklektik
Pendekatan komunikatif

KAEDAH
Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu
pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkahlangkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti
dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang
dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru adalah seperti
berikut:
Kaedah natural
Kaedah tatabahasa terjemahan
Kaedah terus
Kaedah ajuk hafaz
Kaedah linguistik
Kaedah kod kognitif
Kaedah situasional
Kaedah bahasa komuniti
Kaedah oral Aural
TEKNIK
Teknik adalah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah
di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Di antara teknik yang dicadangkan
adalah seperti berikut:
Teknik drama
Teknik permainan bahasa
Teknik perbincangan
Teknik berceritaPENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA
PENDEKATAN INDUKTIF
Pendekatan induktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan
seseorang murid melaksanakan proses penaakulan yang tinggi.
Dalam proses penaakulan, murid tidak diajar secara langsung, bahan pengajaran bagi
subjek
berkenaan tetapi mereka diberi galakan mencari, meneliti dan mempelajarinya sendiri.
Kemudiannya, mereka dikehendaki mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian
yang telah dilakukan oleh mereka.
PENDEKATAN DEDUKTIF
memerlukan seseorang guru menegaskan hukum-hukum atau sesuatu teori atau peraturan
tertentu di peringkat awal pengajarannya sebelum menganalisis hukum-hukum berkenaan
dengan menggunakan contoh-contoh yang konkrit. Secara lebih khusus pendekatan
deduktif memerlukan seseorang murid menaakul, mempelajari sesuatu berdasarkan
sesuatu hukum, mengemukakan fakta bagi tujuan membuktikan sesuatu pernyataan,
menganalisis fakta atau isi kandungan pelajaran untuk membentuk generalisasi dan
PENDEKATAN
EKLEKTIK
PENDEKATAN
KOMUNIKATIF
membuat satu
pencerakinan: daripada yang umum kepada yang spesifik.
menggabungkan
pendekatan
dan
pendekatan
deduktifmurid.
dalamHal
proses
pengajaran
dan
Secara umum, pendekatan
iniinduktif
member
fokus
khusus kepada
ini kerana
manusia
pembelajaran
dalam
bilik
darjah.
Guru
mestilah
yakin
murid-murid
yang
mempunyai
kebolehan
perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan
yang
pelbagai
boleh diajar
dengan mudah
menggunakan
pendekatan
ini. Sifat
luasnya
memenuhi
keperluan
dan kehendaknya.
Antara
lain manusia
berkomunikasi
untuk
membolehkan
seseorang
mengubahsuai
aktivitinya
dengan mudah
menyatakan perasaan
danguru
emosi,
mencipta imaginasi,
memperoleh
barangan dan
perkhidmatan, bertukar pandangan, memperoleh dan menyampaikan maklumat.

Tekmik pengajaran bahasa Melayu

Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa

PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID

Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid berlaku apabila murid memainkan


peranan penting dalam proses pembelajaran.
Murid-murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran
mereka.
Murid-murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka
sendiri. Sehubungan dengannya aktiviti pemulihan dan pengayaan merupakan
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
Guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid-murid menjalankan
aktiviti pembelajaran sama ada secara kumpulan atau individu.
Banyak masa diperuntukkan untuk murid melaksanakan sesuatu aktiviti.

PENDEKATAN BERPUSATKAN BAHAN


Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan pelajaran sangat penting. Guru atau murid
bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran.
Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran
menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran.
PendekatanBERASASKAN
ini menekankanPROJEK
perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. Penggunaan bahan
PENDEKATAN
mengajar
akan
membantu
murid
memahami konsep
yang abstrak
dengan
lebih jelas.
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
pendekatan
berasaskan
projek
boleh membantu guru untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih
berkesan dan menarik.
Dalam pendekatan berasaskan projek, pengajaran dan pembelajaran akan lebih
menarik apabila guru dan murid dapat mengalami sendiri sesuatu situasi
pembelajaran melalui projek yang dilaksanakan.

PENDEKATAN BERASASKAN MASALAH


Pengajaran dan pembelajaran berasaskan masalah memerlukan seseorang guru secara kreatif
menimbulkan situasi, keadaan dan fenomena yang boleh mendorong minat dan kecenderungan murid
menggunakan fikiran dan kemahiran berbahasa untuk menyelesaikan masalah.
Guru menentukan tujuan, mengagihkan murid dalam kumpulan dan menentukan tugasan untuk
menyelesaikan masalah
Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa

PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI


sangat sesuai dalam konteks pembelajaran bahasa kerana murid-murid
mempelajari bahasa melalui aktiviti-aktiviti yang terancang secara
sistematik.
Melalui pendekatan ini murid-murid bergerak aktif secara fizikal dan mental
bagi tujuan melaksanakan tugasan mereka dalam aktiviti tertentu. Dengan
demikian minat dan kecenderungan murid sentiasa terarah untuk terlibat
secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru.
Pembelajaran berasaskan aktiviti boleh meningkatkan keberkesanan proses
pengajaran dan pembelajaran guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah.

PEMBELAJARAN
BERASASKAN
PERMAINAN
PEMBELAJARAN
BERASASKAN
SITUASIONAL
Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajaran seolah-olah hidup dengan permainan Pendekatan ini mementingkan penggunaan objek secara konkrit, gambar-gambar
permainan yang disediakan. Murid-murid akan mengalami sendiri aktiviti permainan yang
dan bahan-bahan maujud serta gerakan tingkah laku yang boleh membantu
dilaksanakan.
pengajaran
dan pembelajaran
bahasa.
menjayakan
Murid-muridproses
akan mudah
memahami
apa yang guru
ajarkan melalui permainan yang disediakan
dengan
Guru hanya
bertindak
sebagai
model
dan
menyediakan
latar situasi
yangberkesan
dapat dan
menarik dan berkesan. Murid-murid dapat berkomunikasi
dengan
menciptakan
struktur
bahasa
sasaran
dan
kemudian
mengemukakan
contohcontoh
melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa dan aksi.
untuk diikuti secara berulang untuk mengukuhkan pembelajaran.

Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Mekayu


Secara

Konstruktivisme

Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh


dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid
perlu membina
sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah
hasil
daripada usaha murid itu sendiri. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan di sekolah
ialah
satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi
proses
renungan dan pengabstrakan.
Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara
terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina
sendiri.
Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk
struktur
kognitif terhadap persekitaran mereka.