Anda di halaman 1dari 17

1

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

PERCUBAAN PENGGAL SATU

944
STPM
2013
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL
SATUBAHARU
STPM BAHARU
PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

EKONOMI

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

MIKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

2 jam PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU


STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
Arahan
calon:
STPM kepada
BAHARU
PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM
BAHARU
SATU STPM
BAHARU PENGGAL
SATU STPM
BAHARU
PENGGAL SATU
JANGAN
BUKAPENGGAL
KERTAS SOALAN
INI SEHINGGA
ANDA DUBENARKAN
BERBUAT
DEMIKIAN.
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
Jawab semua soalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B, dan dua soalan
daripada Bahagian C..
Ada dua puluh soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan: anda
dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan
yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.
Gunakan lembaran kertas yang berasingan bagi tiap-tiap Bahagian B, C, dan D.
Tunjukkan semua penghitungan dan berikan jawapan anda betul sehingga dua tempat perpuluhan.
Markah untuk tiaptiap soalan dalam Bahagian B, C, dan D diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada 17 halaman bercetak.

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

2
Bahagian A
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1.

Oleh sebab sumber ekonomi adalah terhad dan kehendak manusia tidak terhad,
maka

2.

A.

agihan pendapatan yang setara sukar dicapai

B.

barang ekonomi dapat diperoleh dengan percuma

C.

pilihan perlu dibuat untuk membuat keputusan ekonomi

D.

sumber-sumber ekonomi tidak dapat diperuntukkan dengan cekap

Barangan awam merupakan barangan yang

A.

tidak mempunyai kos lepas

B.

tidak memberi kepuasan kepada pengguna

C.

tidak menguntungkan kepada pengeluaran

D.

tidak pengecualian penggunaan untuk semua orang

3. Berikut merupakan sebab-sebab kerajaan campur tangan dalam sistem pasaran


kecuali:

A.

mengelakkan kos sosial

B.

mengelakkan eksternaliti positif

C.

mengelakkan ketidakstabilan harga

D.

mengelakkan ketidakstabilan agihan pendapatan

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

3
4. Gambar rajah berikut menunjukkan AD keluk kemungkinan pengeluaran bagi
sebuah ekonomi.

Barang Y
B

Barang X

Pergerakan dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C adalah berkaitan dengan
masalah

bagaimanakah barang itu dikeluarkan

untuk siapakah barang itu dikeluarkan

siapa yang mengeluarkan barang tersebut

apa dan berapakah barang yang akan dikeluarkan

5. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti keseimbangan


sesuatu barangan.
Harga (RM)

Kuantiti (unit)

40

30

20

10

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

4
Fungsi permintaan adalah
A.

Qd = 50 5P

B.

Qd = 10 50P

C.

Qd = 40 - 10P

D.

Qd = 50 10P

6. Gambar rajah berikut menunjukkan keluk penawaran(SS) terhadap barang


perkilangan.

harga (RM)

S0

S0

S1

S1
kuantiti (unit)

Antara berikut, yang manakah menunjukkan keluk penawaran beralih dari S0S0 ke
S1S1?
A. kos pengeluaran jatuh
B. subsidi kerajaan ditarik balik
C. harga barang perkilangan meningkat
D. bahan mentah pengeluaran berkurangan.

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

5
7. Jadual berikut menunjukkan permintaan dan penawaran beras di suatu pasaran.
Harga (RM/kg)

Permintaan (juta kg)

Penawaran (juta kg)

5.00

45

100

4.00

65

90

3.00

85

80

2.00

105

70

1.00

125

60

Akibat kemajuan dalam teknologi dalam pengeluarannya, kuantiti beras telah


meningkat sebanyak 50% pada setiap tingkat harga. Berapakah lebihan
penawaran beras pada tingkat harga RM 3.00?

8.

A.

5 juta kg

B.

20 juta kg

C.

30 juta kg

D.

35 juta kg

Gambar rajah dibawah menunjukkan keluk permintaan (DD)

Harga
(RM)

4.00

2.00
D
Kuantiti
(unit)

0
10

50

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

6
Harga pasaran semasa RM3.00. Berdasarkan analisis terhadap keluk
penawaran tersebut, pengeluar yang meningkatkan hasil jualannya harus,

9.

menaikkan harga

menurunkan harga

mengekalkan harga

menurunkan harga melebihi RM2.00

Fungsi penawaran dan fungsi permintaan bagi barang x adalah seperti


berikut;

Qd = 120 - 25P
Qs = -60 + 20P
Berapakah tingkat harga dan kuantiti apabila pasaran mencapai
keseimbangan,

A
C
10.

RM 4 dan 20 unit
RM 5 dan 20 unit

B
D

RM 4 dan 40 unit
RM 5 dan 40 unit

Apakah kesan terhadap lebihan pengguna sekiranya harga barang meningkat?


A. lebihan pengguna bertambah
B. lebihan pengguna berkurangan
C. lebihan pengguna tidak berubah
D. lebihan pengguna bertambah kemudian berkurang

11.

Nilai keanjalan penawaran suatu barang ialah 2.5. jika harga meningkat
dari RM4.00 kepada RM6.00, kuantiti penawaran bertambah daripada 400
unit kepada

A 500 unit
B 600 unit
C 900 unit
D 1000 unit
944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

12.

Nilai keanjalan permintaan harga bagi barang Y ialah 2. Jika penjual ingin
menambahkan jualan sebanyak 50%, penjual mesti

13.

menaikkan harga sebanyak 25%

menurunkan harga sebanyak 25%

menaikkan harga sebanyak 100%

menurunkan harga sebanyak 100%

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta terhadap petrol dan kereta


bulan Jun dan Julai.

Barang X

Barang Y

Bulan

Harga (RM)

Kuantiti (unit)

Harga(RM)

Kuantiti (unit)

Jun

4.00

20

5000.00

18

Julai

4.00

10

8000.00

14

Nilai keanjalan permintaan silang antara antara barang X dan barang Y ialah

A -0.38
B -0.53
C -0.83
D -1.20

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

8
14.

Antara berikut, yang manakah tidak menerangkan konsep jangka masa dalam
teori pengeluaran.
A.

Dalam jangka pendek pengeluaran firma bertambah disebabkan


pertambahan faktor berubah kepada setiap faktor tetap

B.

Dalam jangka masa panjang, faktor pengeluaran berubah digunakan


dalam pengoperasian firma.

C.

Dalam jangka pendek, faktor tetap dan faktor berubah ditambah untuk
meningkatkan pengeluaran firma.

Dalam jangka panjang merupakan jangka masa perancangan yang


membolehkan firma menambahkan pengeluaran dengan mudah.

15.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos sut (MC), keluk kos purata
(AC) dan keluk kos berubah purata (AVC) sebuah firma persaingan
sempurna dalam jangka pendek

Harga (RM)
MC
AC

P3
P2

AVC

P1
P0

Output (unit)

Firma tidak akan mengeluarkan pada harga P0 kerana


A.

jumlah hasil tidak dapat menampung semua kos berubah

B.

jumlah hasil tidak dapat menampung semua kos tetap

C.

jumlah hasil lebih kecil daripada kos tetap

D.

kos purata lebih tinggi daripada kos berubah purata.

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

9
16.

Firma persaingan sempurna mendapat untung biasa dalam jangka panjang


kerana:
A. keluarannya adalah homogen
B. ia merupakan pengambil harga
C. terdapat terlalu banyak firma dalam industri
D. terdapat kebebasan keluar masuk firma-firma dalam industri

17.

Rajah di bawah menunjukkan keluk-keluk kos dan hasil sebuah firma


monopoli.

Harga(RM)

MC

AC

10
8
7

MR

10

AR

14

kuantiti (unit)

Dalam keadaan keseimbangan kerugian firma adalah sebanyak

A RM 20
B RM 30
C RM 40
D RM 70

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

10

18.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keseimbangan sebuah firma


persaingan bermonopoli.

Hasil/ Kos (RM)

MC
A

P2

AC

P1
P0

P
C
MR

AR

0
Q1

Q2

Output(unit)

Keuntungan firma ditunjukkan oleh

P0 P2 A B

P1 P2 A D

P P0 B C

P P2 A C

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

11

19.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan buruh dan keluk


penawaran buruh bagi sebuah firma.

Kadar
upah (RM)
S
10.00
8.00

10

15

20

kuantiti buruh (ribu)

Apakah yang akan berlaku jika kesatuan sekerja menetapkan upah minima pada
kadar RM 10.00?

perubahan upah adalah sebanyak RM5,000

perubahan upah adalah sebanyak RM 10,000

perubahan upah adalah sebanyak RM 15,000

perubahan upah adalah sebanyak RM 20,000

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

12
20. Jadual di bawah ini menunjukkan kos sut dan jumlah hasil sebuah firma dalam pasaran
persaingan bermonopoli.
Output (unit)

Kos sut (RM)

Jumlah Hasil (RM)

45

46

35

95

30

140

36

176

46

218

61

251

Jumlah output yang memaksimumkan untung ialah


A.

3 unit

B.

4 unit

C.

5 unit

D.

6 unit

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

13
Bahagian B
Jawab empat soalan sahaja.

Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan kesan ke atas pasaran perusahaan batik
apabila,
(a) Kerajaan menggalakkan kakitangan awam berpakaian batik pada hari Khamis.[5]

(b) Cukai ke atas kain putih dinaikkan.

[5]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan harga?

[2]

(b) Dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan jenis keanjalan


permintaan harga berikut:

(i)

anjal

(ii)

tidak anjal

(iii)

anjal satu

[8]

(a) Apakah dimaksudkan dengan beban cukai ? Berikan contoh tersebut.

(
8
)

[4]

(b) Apabila kerajaan mengenakan cukai jualan, bebannya ditanggung oleh penjual
dan pembeli. Dalam keadaan bagaimanakah beban cukai ini lebih banyak
ditanggung oleh penjual?

[6]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan


(i) ekonomi bidangan
(ii) tak ekonomi bidangan

[2]

(b) Terangkan bagaimana ekonomi bidangan luaran dan ekonomi bidangan dalaman
mempengaruhi kedudukan keluk kos purata jangka panjang.

[8]

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

14

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran monopoli?

[5]

(b) Bandingkan ciri-ciri antara pasaran monopoli dengan pasaran persaingan

sempurna.

[5]

6 Tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan sekerja boleh menyebabkan berlaku masalah
pengangguran dalam ekonomi. Bincangkan.

[10]

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

15
Bahagian C
Jawab dua soalan sahaja.

Persamaan untuk permintaan dan penawaran nenas adalah seperti berikut:


Qd = 800 P
Qs = -200 + P

dengan
Qd = kuantiti diminta nenas (tan)
Qs = kuantiti ditawar nenas (tan)
P = harga nenas (RM)
Kerajaan bercadang meningkatkan pengeluaran nenas melalui dasar
sokongan harga.

(a) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan dan keluk
penawaran pasaran untuk nenas.

(b) Nyatakan harga dan kuantiti keseimbangan bagi nenas.

[3]

[2]

(c) Sekiranya kerajaan menjalankan dasar sokongan harga dan menetapkan


harga minimum nenas pada harga RM 600.00 per tan,

(i)

(ii)

berapakah kuantiti diminta dan kuantiti ditawar pada tingkat harga


sokongan

[2]

apakah kesan dasar ini terhadap pasaran nenas?

[3]

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

16
2

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos dan hasil bagi sebuah firma
monopoli.

Hasil dan kos


(RM)

MC

15
MR

AC
11

8
6
5

AR

(a)

(b)

50

60

80

100

Kuantiti (unit)

Berpandukan gambar rajah di atas, berapakah :


(i)

output keseimbangan

[1]

(ii)

harga keseimbangan

[1]

(iii)

jumlah untung atau rugi pada tingkat keseimbangan?

[2]

Sekiranya kerajaan menetapkan harga maksimum pada tingkat output


di mana harga = kos sut,

(i)

berapakah output dan harga monopoli ini?

[2]

(ii)

berapakah jumlah untung atau rugi pada tahap ini?

[2]

(iii)

bandingkan jumlah untung atau rugi sebelum dan selepas


campur tangan kerajaan dalam pasaran.

[2]

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

17
3 Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara input buruh dengan jumlah keluaran bagi
firma dalam pasaran persaingan sempurna.
Buruh

Jumlah keluaran fizikal

(orang)

(unit)

13

19

24

28

31

33

34

Berdasarkan jadual di atas,

(a) Hitung jumlah hasil keluaran , keluaran hasil purata dan keluaran hasil sut, jika harga
keluaran firma di pasaran ialah RM 5.00.

[3]

(b)

Dengan
menggunakan kertas graf, lukis keluk keluaran hasil sut dan keluk kos sut
buruh jika harga buruh ialah RM 12.50.

[3]

(c) Hitung kuantiti buruh yang akan digunakan oleh firma ini untuk mencapai
keuntungan maksimum.

[2]

(d) Jika menggunakan 6 unit buruh dalam proses pengeluaran, hitung jumlah kos
buruh.

[2]

944
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah
SULIT*

Anda mungkin juga menyukai