Anda di halaman 1dari 25

TEDA-MYD/2004-046

TRKYE ELEKTRK DAITIM A..


MALZEME YNETM VE SATINALMA DARES BAKANLII

A.G. SAHA DAITIM KUTULARI


TEKNK ARTNAMES

UBAT, 2004

TEDA-MYD/2004-046
NDEKLER
1. GENEL
1.1
1.2
1.3
1.4

Konu ve Kapsam
Standartlar
Ynetmelikler
alma Koullar

2. TANIMLAR
3. ELEKTRKSEL ZELLKLER
3.1 Anma Deerleri
3.2 Elektriksel Dzenleme ve Donanm
4. SDK MAHFAZASINA AT TASARIM VE YAPISAL ZELLKLER
4.1 Genel
4.2 Koruma Derecesi
4.3 Scaklk Art
4.4 Ksa Devre Dayanm
4.5 Ark Dayanm
4.6 Aklklar, Atlama Aral ve Trmanma Mesafeleri
4.7 Mahfaza ve Blmleri
4.7.1 at
4.7.2 Kaplar ve Kilitler
4.8 Havalandrma
4.9 Kablo Giri ve klar
4.10 SDKnn Kaideye Montaj
4.11 SDKlarn Dzenlenmesi
4.12 SDK i Balantlar
4.12.1 Genel
4.12.2 Ana Baralar
4.12.3 Devrelerin Tantlmas
4.12.4 Cihazlarn Ortak zellikleri
5. ELEKTRK ARPMASINA KARI KORUMA
5.1 Normal letmede Elektrik arpmasna Kar Koruma
5.2 Arza Durumunda Elektrik arpmasna Kar Koruma
6. TOPRAKLAMA TERMNAL
7. KADE
8. SM PLAKASI, LM TEHLKES HBARLARI VE AMBLEM
9. KOROZYONA KARI NLEMLER
10. GALVANZLEME
11. BOYAMA
11.1
Sac Mahfazal SDKlar
11.2
Polyester Mahfazal SDKlar

TEDA-MYD/2004-046
12. DENEYLER
12.1 Tip Deneyleri
12.2 Rutin Deneyler
13. KABUL DENEYLER VE KURALLARI
13.1 Kabul Deneyleri ve Numune Alma
13.2 Kabul Kriterleri
13.3 Kabul Deneylerine likin Kurallar
13.4 Kabul Prosedr
14. DER KOULLAR
14.1 Ambalaj ve Tama
14.2 Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resim
14.3 Onay iin Verilecek Belge ve Resimler
14.4 Prototip malat ve Onay
14.5 Teklif Fiyat
15. GARANT
EKLER
EK:1 MALZEME LSTES
EK:2 GARANTL ZELLKLER LSTES
EK:3/1 TP-1 E AT TEK HAT EMASI, GRN RESMLER VE MALZEME LSTES
EK:3/2 TP-2YE AT TEK HAT EMASI, GRN RESMLER VE MALZEME LSTES
EK:4 MAHFAZA TPLER LE LGL ZEL YAPISAL ZELLKLER
EK:5 KADE TPLER LE LGL ZEL YAPISAL ZELLKLER

II

TEDA-MYD/2004-046
ALAK GERLM SAHA DAITIM KUTULARI
TEKNK ARTNAMES
1.

GENEL

1.1. Konu ve Kapsam


Bu artname alak gerilim datm ebekelerini beslemek iin kullanlacak Alak Gerilim Saha
Datm Kutularnn tasarm, imali ve deneylerini kapsar.
Bu artname kapsamndaki Alak Gerilim Saha Datm Kutular, (bundan byle ksaca SDK
denilecektir.) artname ve eklerinde belirtilen elektriksel ve yapsal zelliklere uygun olarak fabrikada
imal edilmi, cihazlar taklm, cihazlar aras balantlar ve deneyleri yaplm, d balantlar
yapldktan sonra kullanlmaya hazr komple nite (Bakl Sigorta Deitirme Elemanlar hari)
olarak kaidesi ile birlikte temin edilecektir.
SDKlarda kullanlacak btn cihazlar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike, ilgili teknik
artnamelerinde/standartlarnda belirtilen elektriksel ve yapsal zelliklere uygun olarak imalat
tarafndan salanacaktr.
1.2. Standartlar
Bu artname kapsamndaki SDKlar ve SDKlarda kullanlacak elektrik cihazlar ve malzemeleri
aadaki Trk Standartlar (TS) ve Uluslararas Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarnn
yrrlkteki en son basklarna uygun olarak tasarmlanacak, imal edilecek ve deneyden
geirilecektir.
STANDART
NO
(TS)

STANDART
NO
(IEC, EN)

TS 3367

IEC 60439-1

IEC 60439-5

TS EN 60947-1

IEC 60947-1

TS 5955

IEC 60947-3

TS 86
EN 60269-1

IEC 60269-1

TS EN 60269-2
TS 4313
TS 914
TS 3033

IEC 60269-2
2002-04
EN ISO 2409
IEC 60529

STANDART ADI
A.G. Anahtarlama ve Kontrol Dzenleri
Blm:1 Tip Deneyli ve Ksmen Tip Deneyli Gruplar
A.G. Anahtarlama ve Kontrol Dzenleri
Blm:5 Halka ak yerlerde enerji datm ebekesinde
kullanlan kablolu datm panolar/kutular
Havada alan alak gerilim anahtarlar (alterleri), ayrclar,
ayrcl anahtarlar ve anahtar - eriyen telli sigorta birleik
niteleri - Genel Kurallar ve Deney Metotlar.
Havada alan alak gerilim anahtarlar (alterleri), ayrclar,
ayrcl anahtarlar ve anahtar - eriyen telli sigorta birleik
niteleri.
Sigortalar-Alak Gerilimli- Blm:1 Genel Kurallar
Endstride Kullanlan Eriyen Telli Alak Gerilim Sigortalar
(Bakl sigortalar)
Boyann Bantla Metalik Yzeylere Yapma Derecesinin Tayini
Galvanizleme (Scak Daldrma Metoduyla)
Mahfazalarn Koruma Derecelerinin Snflandrlmas

Edeer baka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda, teklif sahipleri anlan standardn ngilizce ya
da Trke kopyasn teklifleriyle birlikte verecektir.
1

TEDA-MYD/2004-046
1.3. Ynetmelikler
SDKnn tasarm ve imalinde ;

Elektrik Kuvvetli Akm Tesisleri Ynetmelii,


Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Ynetmeliinin

yrrlkteki en son basklarnn ilgili hkmlerine uyulacaktr.


1.4. alma Koullar
Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike, sipari konusu SDKlar aada belirtilen alma
koullarnda kullanlmaya uygun olacaktr.
Kullanma yeri

Bina D (harici)

Ykselti
Ortam scakl (C)
En ok
24 saat iinde ortalama
En az 1

2000 metre

Kirlilik Derecesi
En yksek gne nm

40 C
35 C
- 25 C,
- 40 C
3
1000 W/m

Bal nem

+ 25C'da %100

Buzlanma
Yer sarsnts
Yatay ivme
Dey ivme

Snf 10, 10 mm

Sistem topraklamas

Dorudan toprakl

1:

0,5 g
0,4 g

ALICI tarafndan Malzeme Listesinde belirtilecektir.

2.

TANIMLAR

Saha Datm Kutusu (SDK): Tek Hat emasna uygun olarak donatlm, giri ve klara ait
kablolarn irtibatland sac veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazal kutudur.
Kaide: Yeraltndan gelen kablolarn AG Datm Kutusuna belirli bir dzen ierisinde kmasn
salamak zere kullanlan ve zerine AG Datm Kutusunun monte edildii sac, beton veya cam
elyaf takviyeli polyester mahfazadr.
3. ELEKTRKSEL ZELLKLER
3.1 Elektriksel zellikler
SDKlar aada belirtilen elektriksel zelliklere uygun olacaktr.
letme (sistem) Frekans
letme (sistem) Gerilimi
Yaltm Gerilimi
Anma Darbe Dayanm Gerilimi (Uimp)

50 Hz
231/400 VAC; 3 () faz, 4 (drt) telli sistem
660 V etken
8 kV-tepe

TEDA-MYD/2004-046
Ana Bara Akm
Giri nitesi Akm1
Ring k nitesi Akm 1
(Dier SDKya k)
Besleme k niteleri Akm
1:

(A)
(A)

400
250; 400
250; 400

(A)
(A)

160

ALICI tarafndan Malzeme Listesinde belirtilecektir

Datm Kutular Giriinde Beklenen En


Yksek Ksa Devre Akm1
1:

25 kA-etken

Bu deer;, transformatr gc 1250 kVA , AG pano ile AG saha datm kutusu arasndaki mesafe
10 metre ve kullanlan iletkenin kesiti maksimum 3X185 mm 2 kabul edilerek tespit edilmitir.

3.2. Elektriksel Dzenleme ve Donanm


SDKlar, aksi belirtilmedike;
-

Ana Giri,
Abone Besleme klar,
Dier SDK veya Ring kndan,

oluacak ve ekte yer alan tek hat emalarna uygun olarak donatlacaktr.
4. SDK MAHFAZASINA AT TASARIM VE YAPISAL ZELLKLER
4.1. Genel
i.

SDKlarn tasarm ve imalat, ilgili standartlara uygun olarak, en yeni teknik uygulamalar ve en iyi
iilikle yaplacak ve gvenlik faktrleri en geni ekilde dikkate alnacaktr.

ii. SDK yapmnda kullanlan btn malzemeler, kullanm yerine ve amacna uygun, normal
almada karlalabilecek her trl mekanik, termik, elektriki zorlamalara ve nem etkilerine
dayankl bir yapda olacak ve hibir arza ve kusuru bulunmayacaktr.
iii. SDKlarda kullanlan tehizatlar, artnamede belirtilen zelliklerde ve ilgili standartlara ve/veya
teknik artnamelere uygun olacaktr.
iv. SDKlarda kullanlacak metal i montaj konstrksiyon elemanlar, galvanizli olacak ve
boyanmayacaktr.
v. D balant terminallerine kolayca eriilebilecek, kablo balantlar kolay ve gvenle
yaplabilecektir.
vi. SDKlarda tayc grevini grecek bir baza bulunacaktr. SDKlar kaideye baza ile
irtibatlandrlacaktr.
vii. SDKlarn n yznde kap bulunacak arkas kapal olacaktr.
viii. SDKlarda kullanlacak plastik tm yaltkan malzemeler olaand sya ve aleve kar dayankl
olacaktr ve IEC 60695-11-10 standardna gre V-0 snfna uygun olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

4.2. Koruma Derecesi


Gerilimli blmlere eriilmesine, kat cisimlerin girmesine ve su szmasna kar SDKlar (kaidesi ile
birlikte montajl iken) TS 3033 (IEC 60529)'a gre en az IP 44 koruma derecesini salayacaktr.
4.3. Scaklk Art (Isnma)
SDKlarn tasarm, iletken kesitleri ile cihaz karakteristiklerinin seiminde; Madde 1.4.de belirtilen
evre scaklklar ve gne nm gibi d etkenlerle, pano iindeki cihazlar, baralar ve akm tayan
dier paralarda, g kayplar nedeniyle oluacak scaklk artlar dikkate alnacaktr.
Scaklk art snrlarnn denetlenmesi deneyinde, SDK ierisinde llen scaklk art deerleri, TS
3367/EN60439-1, ZELGE:3 (IEC 60439-1, Tablo III)'de verilen deerleri amayacaktr.
4.4. Ksa Devre Dayanm
SDKlarn tasarm ve cihazlarn seiminde Madde 3.1.'de belirtilen ksa devre akm dikkate alnacak
ve SDKlar belirtilen ksa devre akmnda oluacak termik ve dinamik zorlamalara dayanacaktr.
4.5. Ark Dayanm
SDKlar iinde ark oluumunu nleyici ve sresini ksaltc nlemler alnacaktr. Kk bir olaslkla
dahi olsa, oluabilecek bir i ark durumunda insanlarn korunmas iin, mmkn olan en yksek
koruma salanacaktr.
4.6. Aklklar, Atlama Aral ve Trmanma Mesafeleri

i.

SDKlarndaki cihazlar arasnda, cihazlarn kendi standartlarnda belirtilen aklklar


bulunacak ve bu aklklar normal alma koullarnda deimeyecektir. Cihazlar, ilgili
alma koullar dikkate alnarak, standartlarda belirtilen atlama aral ve trmanma mesafesi
koullarn salayacak ekilde monte edilecektir.

ii.

Baralar, cihazlar aras balantlar ve kablo pabular gibi gerilimli plak iletkenler ve
terminaller iin yaklam aralklar ve trmanma mesafeleri, en azndan bunlarn balandklar
cihazlar iin belirtilen deerleri salayacaktr. Ksa devrelerde baralar ve plak balantlar
arasndaki aklklar kalc olarak azalmayacaktr.

4.7.

Mahfaza ve Blmleri

Mahfazann tipi, d tasarm ve montaj ekli ile ilgili zellikler, aada belirtildii ekilde olacaktr.

Mahfazann tipi

Sac,
Cam Elyaf Takviyeli Polyester

D tasarm
Montaj ekli
Koruma derecesi

Dolap tipi
Kaideye montaj
Madde 4.2ye uygun olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046
4

Sac ve Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfaza ile ilgili zel yapsal zellikler EK:4de
belirtilmektedir. zel yapsal zellikler ile teknik artnamenin ilgili dier blmlerinin elimesi
halinde zel yapsal zelliklerde yer alan ifadeler geerli olacaktr.
Mahfaza ile ilgili dier yapsal zellikler aada verilmektedir.
4.7.1. at
SDKlarn ats, yamur sularnn kolayca akmas iin en az 5 0 en ok 150 eimli olacaktr. Sac
mahfazal datm kutularnda, atnn drt tarafnda gvdeden dar taacak ekilde saak
oluturulacaktr. Bu saak, suyun szlerek ieri girmesini engelleyecek ekilde ters aya sahip
olacaktr.
4.7.2.

Kaplar ve Kilitler

i.

Kaplar SDKlarn geniliine bal olarak bir veya iki kanatl, menteeli ve noktadan
(st/orta/alt) kilitlenebilir tipte olacaktr. Menteeler dardan ulalamayacak ekilde gizli
olacaktr. Tek kanatl kap olmas halinde kap dzeni, aksi belirtilmedike, sada menteesolda kilit olacak biimde olacaktr.

ii.

ift kanatl kaplarda kanatlardan biri dierinin zerine binecektir. Altta kalan kanat dieri
kapanmadan nce iten st ve alt noktadan srglenerek sabitlenecektir. stteki kanat
kapandnda contas alt kapan oluturduu eik zerine basacak ve noktadan
(st/orta/alt) kilitleme salayacaktr.

iii.

SDKlarn ykseklii ne olursa olsun kap bana en az 3 () adet mentee kullanlacaktr.


Menteeler, kap ak veya kapal konumda iken aadan kaldrldnda serbest kalmayacak
ekilde olacaktr.

iv.

Kaplar; burulma, eilme ve kaslmaya kar dayankl salam bir yapda olacak ve datm
kutusu zerinde btn temas yzeylerine dayanacak ekilde kapanacaktr.

v.

Kap kenarlar; s ve d etkenlere dayankl tek para ve ek noktas bulunmayan poliretan


dkme, hava yastkl lastik veya daha stn nitelikte contalarla donatlacaktr.

vi.

Kaplar almay nlemeyecek ekilde, en az 110 ile 120 alacak ve ak durumda


kalmasn salayan, rzgar basncna dayankl bir durdurma dzeniyle donatlacaktr.

vii.

Kaplarn alt kenarlar kaidenin st seviyesinden 50 10 mm. yksekte olacaktr.

viii.

Kap kollar ve kilitleme dzeni, yamur ve kar sularnn kilide ulamasn nleyecek biimde
olacaktr. Kilitlerin metal paralar paslanmaz elikten mamul olacaktr. Datm kutularnda
kullanlacak kilit tipi iin ALICInn onay alnacaktr.
NOT: ALICI tarafndan talep edilmesi halinde kilitlerde ALICInn ifresi kullanlacaktr.

ix.

Sac mahfazal SDKlarn kaplarnda; gerektiinde asma kilit takmaya uygun dzen ile
yamur, amur ve tozun asma kilide ulamasn nlemek iin asma kilit mahfazas
bulunacaktr.

TEDA-MYD/2004-046
5
4.8.

Havalandrma

i.

SDKlarn iinde yeterli havalandrma salanacaktr. Bunun iin SDKnn alt ksmlarnda
hava giriini, st ksmlarnda ise hava kn salayacak ekilde Madde 4.2.'de belirtilen
koruma derecesini salayan havalandrma yarklar/delikleri bulunacaktr.

ii.

SDKlarda havalandrma iin kullanlacak havalandrma yarklar/deliklerinde filtre


kullanlmas halinde bu filtreler, kasetler ierisine yerletirilen ve ierden taklp karlabilen
tipte olacaktr.

4.9.

Kablo Giri ve klar

i.

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike SDKlarn alt, kablo giri ve klar iin ak
olacak ve rakor tesis edilmeyecektir.

ii.

SDKlara gelen ve giden kablolar SDK veya Kaide iinde mesnetlenecektir. Bunun iin SDK
veya Kaidede yeterli sayda kablo ba (crcr) taklma yerleri olacaktr.

4.10.

SDKlarn Kaideye Montaj

SDKlarn kaideye irtibat en az M12 lsndeki civatalar ile sahada yaplacaktr. Kaide ile mahfaza
arasna s ve d etkenlere dayankl, hava yastkl lastik veya daha stn nitelikte conta konulacaktr.
4.11.

SDKlarn Dzenlenmesi

i.

SDKlar, nden iletilmeye uygun olarak dzenlenecektir. Bu kapsamda;

Tm elektriksel balantlar n yzden yaplacaktr.

Tehizatlar; nden yaplacak montaj, kablaj, bakm ve deitirme ilemleri iin kolayca
eriilebilecek ekilde yerletirilecek ve bunlarn kumandalar, sigorta elemanlarnn
deitirilmesi gibi ilemler, kolayca ve emniyetli olarak yaplacaktr.

ii.

SDKnn kaps ak durumda iken, gerilimli blmlere eriilmeye kar, en az IP2X koruma
derecesi salanm olacaktr.

iii.

SDKlarda yer alacak tehizatlarn k terminalleri, da giden kablolarn kolayca


balanabilmesi iin SDKnn alt seviyesinden en az 100 mm. daha yukarda yer alacaktr.

4.12.

SDK i Balantlar

4.12.1. Genel
i.

Akm tayan iletkenlerin/baralarn balantlar; yeterli ve srekli bir temas basnc salayacak
usullerle yaplacak ve normal almada oluacak scaklk art, elektrodinamik zorlamalar ve
titreimlerden zarar grmeyecektir. Balantlarda, termik genleme ile farkl metaller
kullanlmas halinde oluabilecek elektro galvanik etkiler dikkate alnacaktr.

iii.

ki tehizat arasndaki balantda ek ve lehimle birletirme yaplmayacak, balantlar sabit


terminaller zerinden yaplacaktr.

4.12.2. Ana Baralar


i.

Ana baralar, aksi belirtilmedike, 40x5 mm. 2 kesitli elektrolitik bakr lamalardan yaplacaktr.
Ntr baras kesiti faz baras kesiti ile ayn olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

6
ii.

Ana bara iaretlemeleri aadaki tabloya uygun olacaktr.


FAZLAR
R
S
T
NTR

RENK
Gri
Siyah
Kahverengi
Ak Mavi

ALFANMERK ARET
L1
L2
L3
N

4.12.3. Devrelerin Tantlmas


i.

Ana ve yardmc devrelerde kullanlacak iletkenlerin iaretlemeleri Madde: 4.12.2de verilen


tabloya uygun olacaktr.

ii.

Koruma topraklamas devresinde kullanlacak iletkenler (PE) sar-yeil ift renkli olacaktr.

4.12.4. Tehizatlarn Ortak zellikleri


SDKlarda kullanlacak tehizatlar (Sigortal Yk Ayrclar, Bakl Sigorta Gvdeleri, Alc
tarafndan temin edilecek deitirme eleman/buonlar, baralar, vb), varsa ALICInn ilgili teknik
artnamelerine yoksa ilgili TSE veya uluslar aras standartlara uygun olacaktr.
NOT: ALICI tarafndan talep edilmesi halinde, kabul deneylerine balanmadan nce SDKlarda
kullanlacak tehizatlara ait olumlu tip deney raporlar, ALICIya verilecektir. Aksi halde kabul
deneylerine balanmayabilecektir.
5.

ELEKTRK ARPMASINA KARI KORUMA

Normal alma koularnda gerilimli plak iletkenlere yanllkla dorudan dokunmay, normalde
gerilim altnda olmayan fakat bir arza durumunda gerilim altnda kalabilen plak metal blmlere
dokunmada canllarn zarar grmelerini nlemek iin standartlarda belirtilen koruyucu nlemler
alnacaktr.
Elektrik arpmasna kar alnacak koruma nlemleri en az aadakileri kapsayacaktr.
5.1. Normal letmede Elektrik arpmasna Kar Koruma
SDKlarda, kumandann yaplaca n yzde, normal iletmede gerilimli plak iletkenlere (buon
kulaklar dahil) yanllkla dokunmay nlemek iin btn gvenlik nlemleri alnacaktr. (rnek:
Gerilimli plak iletkenlere yanllkla dokunmay engellemek iin n rt kullanlmas gibi.)
Grevli personel tarafndan SDK gerilimli durumda iken n yzden;
-

Anahtarlama cihazlarnn ama ve kapama ilemleri,


Sigorta deitirme elemanlarnn deitirilmesi,

tehlike riski olmadan yaplabilecektir.


5.2. Arza Durumunda Elektrik arpmasna Kar Koruma
SDK iinde veya d devrelerde meydana gelecek arzalarda, SDKnn ve tehizatlarn gerilim altnda
kalabilecek btn plak metal blmlerine dokunmada elektrik arpmasna kar Koruma
Topraklamas salanacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

7
i.

Koruma Topraklamas; SDKnn ve kaidenin metal blmlerinin, SDKlarda kullanlan


cihazlarn gerilim altnda kalabilecek btn plak metal blmlerinin gerekli yerlerde koruma
iletkeni (PE) kullanlarak SDK iinde tesis edilecek topraklama barasna elektriksel sreklilii
ile salanacaktr.

ii.

SDKnn metal blmlerinin (kap, kapak, rt, v.b dier metal blmler) elektriksel
sreklilii, sz konusu metal blmlere elektrik dearj yntemi ile aklm en az M6
lsnde paslanmaz cvatalar ile her iki ucuna pabu taklm en az 4 mm2 kesitte bakr
iletkenli sar-yeil bklgen kablolar ile yaplacaktr. Bu irtibat srasnda kablo pabucu akma
cvatalara iki somun ve pul arasna yerletirilecektir.
NOT: akma cvata yerine normal cvata kaynak edilmesi ile paslanmaz dnda bir
malzemeden yaplm cvata ve somunlar (kaplama yaplm olsa dahi) kabul edilmeyecektir.

iii.

Metalden yaplm kumanda kollar ve cihazlarn metal blmleri gvenli ve srekli olarak
koruma devresine bal kalacaktr.

iv.

Mahfazann metal blmlerini mekanik olarak birletirmede kullanlan yntemler srekli ve


iyi bir iletkenlik salayacak ve akacak toprak arza akmna dayanacak kapasitede olacaktr.
zli rondela kullanlarak koruma devresinin elektriksel sreklilii salanacaktr.
NOT: SDK iindeki metal tm i montaj konstrksiyon elemanlar galvanizli olacak ve
boyanmayacaktr.

v.

SDKnn alt blmnde koruma iletkenlerinin balants, zrhl veya siperli kablolarn
topraklanmasn salamak iin en az 20x3 mm kesitte elektrolitik bakrdan yaplm en az 3
mikron kalnlnda kalay ile kaplanm bir Topraklama Baras bulunacaktr.

6.

TOPRAKLAMA TERMNAL

Topraklama Terminali, en az M12 lsnde paslanmaz cvatadan olacak ve topraklama iletkeninin


balants iin iki adet paslanmaz somun ile yayl rondela cvata zerinde bulunacaktr. Topraklama
terminali ile topraklama baras arasnda elektriksel sreklilik en iyi ekilde salanacaktr. Topraklama
terminali toprak iaretiyle iaretlenecektir.
i.

Topraklama terminali; sac mahfazal SDKnn alt blmnde, mahfaza gvdesine elektrik
dearj yntemi ile irtibatlandrlm olacaktr.

ii.

Mahfazas sac olmayan SDKlar topraklama baras zerinden topraklanacaktr. Topraklama


iletkeninin balants iin gerekli paslanmaz cvata, somun ve yayl rondela bara zerine
taklm olacaktr.

7.

KADE

Kaide; prefabrik olarak retilmi sac, beton veya cam elyaf takviyeli polyester olacaktr. Kaidenin
hangi tip olaca ALICI tarafndan Malzeme Listesinde belirtilecektir. Kaide ile ilgili zel yapsal
zellikler EK: 5 de verilmektedir.
8.

SM PLAKASI, LM TEHLKES HBARLARI VE AMBLEM

SDKlarda aada belirtilen, isim plakalar, tehlike ihbarlar, balant emalar ve amblem
bulunacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

8
Plakalar ve levhalar paslanmaya dayankl malzemelerden yaplacak ve mahfazann yapsna uygun
balant elemanlar ile tutturulacaktr.
Plakalarda ve levhalarda bulunan yazlar okunakl olacak, yaz ve ekiller d etkilerle silinmeyecek ve
solmayacaktr.
i.

sim plakas, SDKnn n yznde, kolayca grlebilecek ve okunabilecek bir yerde


bulunacaktr. sim plakalar, yapmcnn ad ve adresi, imal yl ve ay, Alcnn ad sipari
numaras (varsa) ve malzeme kod numaras (varsa), seri numaras, ana bara anma akm, ksa
devre dayankll, koruma derecesi ve standartlarda belirtilen dier bilgileri ierecektir.

ii.

SDKnn kaplar zerinde lm tehlikesi iareti ve uygun ykseklikteki harflerle "LM


TEHLKES" yazs/ARET bulunacaktr.

iii.

SDKnn iinde, 3 () boy byklnde en az 3 () adet yedek Bakl Sigorta deitirme


elemannn (buon) konulabilecei bir cep yada benzeri bir mahfaza bulunacaktr.

9.

KOROZYONA KARI NLEMLER

SDKnn yapmnda kullanlan tm malzemeler korozyona ve yalanmaya kar dayankl olacaktr.


Korozyona kar en azndan aadaki nlemler alnacaktr:
-

Metal blmler korozyona dayankl malzemeden yaplacak, yzeyler korozyonu en aza


indirecek ekilde ilenecek ve kaplanacaktr.

Btn yzeyler su tutmaz ekilde dzenlenecektir.

Akm tayan paralar demir iermeyen metalden yaplacaktr.

malatta kullanlacak malzeme galvanik korozyona yol amayacak ekilde seilecek ve


dzenlenecektir.

Demirli paralar galvanizli olacaktr.

10.

GALVANZLEME (Scak Daldrma Metoduyla)

Galvanizleme ilemi ve galvanize edilmi yzeyler zerindeki deneyler, TS 914 standartlarna uygun
olarak yaplacaktr. Aksi belirtilmedike galvaniz kaplama kalnlklar TS 914 izelge-1'e uygun
olacaktr.
11.

BOYAMA

11.1.

Sac Mahfazal SDKlar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike sac mahfazal SDKlarn d yzeyleri boyal olarak temin
edilecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili baz hususlar aada verilmektedir.

i.

Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike, RAL 7032 renk kodunda, kalnl ise
astar ile birlikte en az 65 15 mikron olacaktr.

ii.

Boya kalnl rastgele seilmi noktada "boya kontrol aygt" ile llecektir. Ortalama
kalnlk yukarda belirtilen deerler arasnda olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

9
Boya tabakasnn kaynamas rastgele seilen iki noktada TS 4313/EN 2409'a uygun olarak
bant yaptrma yntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartlarda yer alan snf1'den daha kt olmamaldr.

iii.

iv.

Mahfazann boyas; kullanlan boya tipi, boyama teknii gibi imalatdan kaynaklanacak
hatalara kar en az 3 (yl) garantili olacaktr.

11.2

Polyester Mahfazal SDKlar


Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike, Polyester Mahfazal SDKlar, RAL 7032 renkte
temin edilecektir.

12.

DENEYLER

12.1.

Tip Deneyleri

SDKlara ilgili TS ve/veya IEC standartlarna uygun olarak aadaki deneyler uygulanacaktr.
-

Scaklk art snrlarnn denetlenmesi deneyi, (IEC 60439-1)

Yaltm zelliklerinin denetlenmesi deneyi, (IEC 60439-1)


NOT: Bu deney montaj srasnda yaltm zelliklerinin bozulmam olmas kouluyla, daha
nce ilgili standartlara uygun olarak yaltm deneyi yaplm olan cihazlara uygulanmayabilir.

Koruyucu devre ile panonun plak metal blmleri arasndaki balantlarn denetlenmesi,

Yaklam aralklar ve trmanma (creepage) mesafelerinin denetlenmesi,

Mekanik ilerlik deneyi, (IEC 60439-1)


NOT: Bu deney, montajlar srasnda mekanik ilerlikleri zarar grmemi olmas kouluyla,
ilgili standartlara uygun olarak mekanik ilerlik deneyi yaplm olan cihazlara
uygulanmayabilir.

Ksa Devreye Kar Dayanm Deneyi,

Koruma derecesinin denetlenmesi, (IEC 60529)

Mekaniksel Dayanklln Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9)

Statik Yk Dayanmnn Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.1)


Darbe Dayanmnn Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.2)
Burulma Gerilmelerine Dayanmn Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.3)
arpma Kuvvetine Dayanmn Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.2)
Kaplarn Mekanik Mukavemetinin Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.3)
Sentetik Malzeme indeki Metal Kovanlarn Eksenel Yke Kar Dayanmnn
Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.4)
Mekaniksel
Darbe arpmalarna Dayanmn Dorulanmas, (IEC 60439-5,
Madde:8.2.9.5)
Bazann Mekanik Mukavemetinin Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.6)

TEDA-MYD/2004-046

10
Korozyona ve Yalanmaya Dayanklln Denetlenmesi (IEC 60439-5, Madde:8.2.11)
Olaand s ve aleve Dayanklln Dorulanmas, (IEC 60439-5, Madde:8.2.10)
(Bu kapsamdaki deneyler metal olmayan yaltkan malzemeler iin uygulanr.)

12.2.

Olaand Isya Kar Dayanklln Dorulanmas (IEC 60439-5, Madde:8.2.10.1)


Alevlenme Snfnn Dorulanmas ((IEC 60439-5, Madde:8.2.10.2)
Kuru Is Deneyi, (IEC 60439-5, Madde:8.2.10.3)

Rutin Deneyler

malat tamamlanm btn SDKlara, imalat tarafndan en az aadaki rutin deneyler


uygulanacaktr.
-

Gzle muayene,
Yaltm deneyi,
Koruma tedbirlerinin ve koruma devrelerinin elektriksel srekliliinin denetlenmesi,

13.

KABUL DENEYLER VE KURALLARI

13.1.

Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Szleme belgelerinde ve eklerinde aksi belirtilmedike kabul deneyleri aadakileri kapsar.


-

Szlemede belirtilen Tip Deneyleri,


Madde 12.2'de belirtilen rutin deneyler,
Ana baralarn iletkenlik lm,
Ana baralarn iletkenlik lm her teslimat partisinden (datm kutularnn ayn snf ve
trden olanlar) alnacak numuneler zerinde yaplacaktr.

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan SDKlarn ayn snf ve trden olanlar bir parti saylr.
Numuneler alc temsilcileri tarafndan rastgele seilecek ve aksi belirtilmedike numune says
aadaki cetvelden tespit edilecektir.
PARTDEK
SAHA DAITIM KUTUSU SAYISI
2-8
9-15
16-25
26-50
51-100
101-150
151-300
13.2.

Kabul Kriterleri

i.

Btn tip deneylerinden olumlu sonu alnm olacaktr.

ALINACAK
NUMUNE SAYISI
2
3
5
8
12
15
25

Tip deneylerinden birinin olumsuz sonu vermesi halinde Alc, SDKlarn alma
gvenilirliinin kaybolaca kansna varrsa, sipariteki ayn tip ve zellikteki btn SDKlar
reddedebilecektir.

TEDA-MYD/2004-046

11
Alc, karar tamam ile kendisine ait olmak zere, malat/Satcnn makul bir sre iinde
SDKlarn tasarmnda deiiklik yapma ve artnamede belirtilen btn tip deneylerini
giderleri kendisine ait olmak zere, tekrar etme isteini kabul edebilir.
ii.

Btn rutin deneylerden - varsa - izin verilebilir toleranslar iinde olumlu sonu alnmaldr.
Herhangi bir numune zerinde yaplan rutin deney sonucu olumsuz karsa, olumsuz kan
deney veya deneyler, kabule sunulan btn nitelere uygulanacak, bozuk kan niteler
reddedilecektir.

13.3.

Kabul Deneylerine likin Kurallar

i.

Teklifle birlikte tip deney raporlarnn verilmemesi veya verilen raporlarn yeterli
bulunmamas veya tekrar yaplacann Szlemede belirtilmesi halinde tip deneylerinin
tamam veya bir ksm giderleri satcya ait olmak zere malat tesislerinde yada yurtiinde
veya yurt dnda tarafsz bir laboratuarda yaptrlacaktr.
Kabul deneylerinin yaptrlmasndan dolay teslimatta olabilecek gecikmeler iin Satc sre
uzatm talebinde bulunamayacaktr.
Kabul deneyleri sonulanncaya kadar Satcya hibir deme yaplmayacaktr.

ii.

Teklifle birlikte verilen tip deney raporlar yeterli bulunmu veya ilk parti teslimatn kabul
deneyleri srasnda yaplan tip deneylerinden olumlu sonu alnm olsa da, alc, karar
tamamyla kendisine ait olmak zere tip deneylerinin tmnn yada bir blmnn imalat
tesislerinde yada yurtiinde tarafsz bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki
teslimatlarda tekrarlanmasn isteyebilir.
Tip deneyleri iin deneylerin/standardn gerektirdii saydaki numune, alc
tarafndan seilecektir.

temsilcileri

Bu deneylerin sonularnn olumlu kmas durumunda, tm masraflar alc tarafndan,


szlemede belirtilen tip deney fiyatlar zerinden TL olarak denir.
Deney sonularnn olumsuz kmas halinde, tm deney masraflar Satc tarafndan denecek
ve sipariin geriye kalan blm iptal edilecektir.
13.4.

Kabul Prosedr

i.

Alc, malzemeleri imalat veya nakil srasnda, malat veya taeronlarnn tesislerinde
ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geirebilir. Satc, alc temsilcilerinin bu
incelemeleri yapabilmeleri iin her trl yardm ve kolayl salayacaktr.

ii.

Satc, szlemenin imzalanmasndan sonra alcya deney programn gnderecektir. Satc


deneylerin asl balama tarihini, 7 (yedi) gn ncesinden alcya bildirecektir.

iii.

Rutin deneylerin tamamnn imalat tesislerinde yaplmas esastr. Kabul deneyleri srasnda,
szlemede imalat tesislerinde yaplmas ngrld halde, yaplamayan deneyler varsa,
bunlarn kabul deneylerinin balang tarihini izleyen en ge 15 (on be) gn iinde yaplmas
temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazr olmad kabul edilecektir.
Gecikmeli olarak yaplan deneyin tarihi deney sonularnn 7 (yedi) gn iinde alcya
iletilmesi kouluyla- teslim tarihi olarak alnr. Ancak alc, gecikme ile ilgili olarak
szlemenin ilgili hkmlerini uygulama hakkn sakl tutar.

TEDA-MYD/2004-046

12
Deneyler ALICI temsilcisinin nnde yaplacaktr. Deney raporlarnda, numunelerin seri
numaralar ile ana blmlerinin tmnn belirlenmesini salayacak bilgiler yer alacak ve
raporlar malzemenin bu artname ve eklerindeki koullara uygunluu aka belirtilecek
biimde dzenlenerek karlkl olarak imzalanacaktr. Deney sonucu olumlu ise, ALICI
temsilcisi ilgili malzeme partisi iin sevk emrini yazacaktr.

iv.

ALICI, satcya zamannda haber vererek deneylerde bulunmayacan bildirebilir. Bu


durumda, satc deneyleri yapacak ve sonularn alcya bildirecektir. Satc tarafndan
hazrlanan ve imzalanan deney raporlar, incelenmesi ve onaylanmas iin 5 takm olarak
alcya gnderilecektir.
Deney raporlarnn onaylanmas durumunda, alc tarafndan sevkiyat iin sevk emri
verilecek, onayl 1(bir) takm deney raporu satcya geri gnderilecektir.
v.

Malzemelerin yklenmeden nce ALICI yada temsilcileri tarafndan incelenmi, deneyden


geirilmi ve kabul edilmi olmalar, ALICInn malzemenin son teslim yerinde yeniden
inceleme, deney yapma ve gereinde reddetme hakkn kstlamaz yada yok etmez.

vi.

Bu madde hkmlerinin yerine getirilmesi, satcnn szleme kapsamndaki garanti ve dier


ykmllklerini ortadan kaldrmaz.

14.

DER KOULLAR

14.1.

Ambalaj ve Tama

SDKlar her trl ykleme, tama, indirme ilemlerine dayankl, montaj yerine hi bir hasara
uramadan ulamn salayacak nitelikte ambalajlanacaktr. SDKlarn ambalaj ierisinde
oynamamas iin asisinde bulunan balant deliklerinden 4 adet civata ile ambalaj kasasna
balanacak ve takozlarla desteklenecektir. SDKlarn nakliye ve uzun sreli bekleme srasnda nem ve
toz gibi d etkilerden zarar grmemesi iin, zeri plastik yada uygun bir katla sarldktan sonra
ambalaj ierisine konacaktr.
malat teklif ettii ambalajlama yntemini, d boyutlarn
belirtecektir.

ve tama arln teklifinde

Her ambalaj zerine 25 mm ykseklikte harf ve rakamlarla aadaki bilgiler yazlacaktr.


-

malatnn ad,
Alcnn sipari numaras ve malzeme kod numaras,
Malzemenin ad,
SDKnn ana karakteristikleri,
Sandk numaras,
Ambalaj boyutlar,
Net ve brt arlklar,
st ste istiflenecek en fazla ambalajl datm kutusu says,
Alcnn ad ve adresi,

14.2.

Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

Aadaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:


-

Garantili zellikler Listesi,


Teklif Sahipleri artname ekindeki Garantili zellikler Listesini her bir pozdaki SDK iin ayr ayr
doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasn tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen
bilgiler balayc olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046

13
Akredite edilmi bir laboratuarda yaptrlm tip deney raporlar veya sertifikalar,
Deney raporlar; deneyin yapld laboratuarn ad, deneyi yapan ve gzlemci olarak bulunan
kiilerin isim, nvan ve imzalar ile deney tarihini kapsayacaktr. Alcnn veya TSE elemanlarnn
gzetiminde yaplm olan deney raporlar da kabul edilecektir. Deney raporlar teklif edilen
tipe/gruba ait olmaldr. Bu nedenle, ALICI gerekirse deney raporlarnn teklif edilen tipe ait
olduunun kantlanmasn, teklif sahibinden isteyebilir. Bir lisans altnda imalat yaplyorsa tip
deney raporu, yurtii imalata ait olacaktr.

SDKda kullanlacak tehizatlarn imalats, tipi, anma deerleri ve ilgili standartlarna gre
yaplm tip deney raporlar,

SDKnn d boyut ve dtan grn resimleri, (kaidesi ile birlikte)

Kaideye ait imalat ve boyut resimleri,

D grn resimleri, (kaidesi ile birlikte)

D boyutlar ve net arlk,

Ambalajl olarak d boyutlar ve tama arl,

ISO 9001 veya 9002 Kalite Sistem Belgesi, (malat firmaya ait)

TSE uygunluk belgesi. (zorunlu standart kapsamnda olmas halinde)

Yukarda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olmas yada eksik bilgi verilmesi ALICIya teklifi
reddetme hakkn verebilir.
ALICI, karar tamamyla kendisine ait olmak zere, tip deney raporu verilmeyen yada yetersiz bulunan
malzemeler iin; tip deneylerinin, giderleri satcya ait olmak zere, ilk parti teslimattan seilecek bir
numune zerinde yaptrlmas kaydyla, teklifi deerlendirmeye alabilir.
14.3.

Onay in Verilecek Belge ve Resimler

Satc, szlemenin imzalanmasndan sonra, szlemede belirtilen sre ierisinde, aada belirtilen
resimleri onay iin gnderecektir.
-

Tek hat emas,


SDKlarn d boyut ve dtan grn resimleri,
Kaideye ait imalat ve boyut resimleri,
Elektriksel balant resimleri,
SDKnn montaj ile ilgili resimler, (kaidesi ile birlikte)
Ambalajl boyutlar ve tama arlklar,
sim plakalar.

14.4.

Prototip malat ve Onay

Prototip istenmesi halinde imalat, SDKlarn seri imalatna balamadan nce imal edecei 1adet
prototipi (kaidesi ile birlikte), tehizat ve malzemeleri monte edilmi durumda, ALICI temsilcilerinin
inceleme ve onayna sunacaktr. Onay verildikten sonra seri imalata geilecektir.

TEDA-MYD/2004-046

14

Teklif sahipleri, ihale belgelerinde yer alan teslimat programnn, prototipin onay sresini de
kapsadn gz nne alacaklardr. malatnn kusurundan dolay, prototipin onaylanmamasndan
doan gecikmeler, imalatnn sre uzatm talebine neden oluturmayacaktr.
14.5.

Fiyatlar

Teklif fiyatlar;
-

Tek hat emasna uygun olarak montaj edilmi komple SDKy (kaidesi ile birlikte)
Kabul Deneylerini,
Ambalaj

ierecektir.
Teklif sahipleri tip deneylerinin her birinin fiyatlarn ayr olarak vereceklerdir.
NOT: Malzeme Listesinde aksi belirtilmedike, SDKlarda kullanlacak NH Bakl Sigorta
Deitirme Elemanlar (Buon) ALICI tarafndan temin edilecek ve teklif fiyatlarna dahil
edilmeyecektir.
15.

GARANT

Satc, teslim edilen her SDKy ve SDKda kullanlan her trl tehizat, teslim tarihinden balayarak
24 ay sre ile tasarm, malzeme ve iilik hatalarna kar garanti edecektir.
SDKlarn ve tehizatn, garanti sresi iinde kusurlu bulunmas veya tasarm, malzeme ve imalat
hatalar nedeniyle hasarlanmas halinde bulunduu yerde tamirinin mmkn olmamas durumunda,
bunlarn demontaj, yerinden imalat tesislerine tanmas, tamiri, tamir sonras alcnn bildirecei
yere tanmas ve gerektiinde montaj satc tarafndan hibir bedel talep edilmeksizin yaplacaktr.
Satc, kusurlu malzemeyi imalat tesislerine yazl bildirim tarihini izleyen 15 gn iinde, tamir
edilen malzemeyi ise alcnn gsterecei yere deneylerin bitimini izleyen 15 gn iinde tayacaktr.
Satc tama ilerini zamannda yapmazsa, yada yazl bildirim yapld halde malzeme kusurlarn
gidermezse, alc, giderleri satcya ait olmak zere, kusuru gidermek iin gerekli ilemleri yapacaktr.
Bu durumda alc, sz konusu giderleri, satcnn varsa hak edilerinden yada kesin teminatndan
tahsil edecektir.
Bu ekilde onarlan yada deitirilen malzeme de aynen yukardaki garanti koullarna uyacaktr.

TEDA-MYD/2004-046
15
EK: 1
A.G. SAHA DAITIM KUTULARI
MALZEME LSTES
1
1

Tip Numaras

Mahfaza Tipi

Sac

Cam Elyaf Takviyeli Polyester

Kaide Tipi

Sac

Prefabrike Beton

Cam Elyaf Takviyeli Polyester

En Az Ortam Scakl

- 25 (O C)

- 40 (O C)

Giri nitesi Akm

250 (A)

400 (A)

Dier SDKya k nitesi Akm (A)

250 (A)

400 (A)

Ana Girite Sigortal Yk Ayrcs (Sadece Tip:1 iin)

Evet / Hayr

Dier SDKya kta Sigortal Yk Ayrcs

Evet / Hayr

Malzeme Kod Numaras

Satn Alnacak Miktar

POZ NO
2

TEDA-MYD/2004-046

NOT: Malzeme Listesinde belirtilmedike dier hususlar teknik artnamenin ilgili blmlerine gre olacaktr.
EK: 2/1

A.G. SAHA DAITIM KUTULARI


GARANTL ZELLKLER LSTES
Dosya No.
: ...................
Poz No
: ...................
Alcnn Mlz.Kod No : ...................
Sra
No
1

Garanti Edilen
malat ad

malatnn tip iareti

Uygulanan standart/standartlar

Anma beyan gerilimi

Anma beyan yaltm gerilimi

Anma beyan darbe dayanm gerilimi


Anma beyan ebeke frekansl deney
gerilimi
- Fazlar aras
- Faz-Toprak aras
SDK giriinde beklenen anma beyan en
yksek ksa devre dayanm akm
Koruma derecesi
- Ana bara kesiti

8
9
10

13
14

- Abone besleme k baras kesiti*


(* TP: 2 N )
Mahfazann zellikleri
- Malzemenin cinsi
- Cidar kalnl
Kaidenin zellikleri
- Malzemenin cinsi
- Cidar kalnl
SDK boyutlar (En/Boy/Ykseklik)
SDKnn toplam arl

15

Nakil Arl

11
12

kV-tepe

kV
kV
kA-etken
IP
x mm
x mm

mm
mm
mm
kg
kg

TEDA-MYD/2004-046
EK: 2/2
A.G. SAHA DAITIM KUTULARI
GARANTL ZELLKLER LSTES
Dosya No.
: ...................
Poz No
: ...................
Alcnn Mlz.Kod No : ...................
Sra
No

Garanti Edilen
Datm Kutularnda Kullanlacak
Sigortal Yk Ayrcs zellikleri
(Her tip iin ayr ayr doldurulacaktr)
malat ad
malat tip iareti
Uygulanan standart/standartlar
Kullanma snf

16

Anma beyan gerilimi

Anma beyan akm

Anma beyan termik akm (sigortal)

Anma beyan sigortal ksa devre akm

kA

Anma beyan yaltm gerilimi

Anma beyan darbe dayanm gerilimi


Anma beyan ksa devre zerine kapama
kapasitesi (sigortasz)
Besleme klarnda Kullanlacak
Bakl Sigorta Gvdesinin zellikleri
( TP: 2 N )

kV-tepe
kA

malat ad

17

malat tip iareti


Uygulanan standart/standartlar
Anma beyan gerilimi

Anma beyan akm

TEDA-MYD/2004-046

EK: 2/3
A.G. SAHA DAITIM KUTULARI
GARANTL ZELLKLER LSTES
Dosya No.
: ...................
Poz No
: ...................
Alcnn Mlz.Kod No : ...................
Byklk (Boy)
Anma beyan g kabul
Anma beyan tepe dayanm akm

17

Anma beyan yaltm gerilimi


Anma beyan darbe dayanm gerilimi

W
kA-tepe
V
kV-tepe

Yaltm malzemesi
- Malzeme ad
- Yanma snf
NOT 1: Garantili zellikler Listesinde yer almayan dier hususlar teknik artnameye uygun
olacaktr.
NOT 2: SDKda kullanlacak tehizatlarn, Garantili zellikler Listesinde yer almayan dier
zellikleri ilgili teknik artnamelerine uygun olacaktr.

EK: 4

TEDA-MYD/2004-046

MAHFAZA LE LGL ZEL YAPISAL ZELLKLER


A.

SAC MAHFAZA:

i.

Mahfaza, en az 3 mm. kalnlnda DKP sacdan veya 2 mm. kalnlnda hazr galvanizli
sacdan imal edilecektir. 3 mm. kalnlnda DKP sacdan imal edilecek mahfaza, daldrma
metoduyla galvanizlenecektir. malat iin hazr galvanizli sac kullanlmas halinde, mmkn
olduu kadar kaynak ile birletirmelerden kanlacak veya en az dzeyde olmasna zen
gsterilecektir.

ii.

Mahfazann kenarlar keskin olmayacak, apak bulunmayacaktr.

iii.

Dier yapsal zellikler teknik artnamede belirtildii gibi olacaktr.

B.

CAM ELYAF TAKVYEL POLYESTER MAHFAZA:

i.

Mahfaza en az 25 yllk bir kullanm mrne sahip olacak ve bu husus firmaca garanti
edilecektir.

ii.

Cam elyaf takviyeli polyester mahfaza, SMC (Sheet Moulding Compound) olarak scak
kalplama metodu ile imal edilecektir.

iii.

Mahfazay oluturan paralar ieriden mdahale edilebilen balant elemanlar ile montaj
edilecek ve kullanlacak balant elemanlar paslanmaz elik olacaktr.

iv.

Yzeyler przsz olacak ve yzeylerde herhangi bir atlak, yark, kabarck, krk, delik v.b.
ile cam elyaf kalntlar bulunmayacaktr. Mukavemeti artrmak iin yzeyler kaburgal yapda
imal edilebilecektir.

v.

Mahfazann kenarlar keskin olmayacaktr.

vi.

Renk dalm uniform olacaktr.

vii.

Mahfazann herhangi bir yan kenarnda retici firmann ad ile imal tarihi, n yznde ise
ALICInn ad kabartma olarak yer alacaktr.

viii.

Mahfaza retiminde kullanlacak plastik hammaddelerin zellikleri ve bu hammaddelere


uygulanacak testler teklif ile birlikte verilecektir. ALICI gerek grmesi halinde kabul deneyleri
kapsamnda bu deneylerin bir ksmnn yaplmasn imalatdan talep edebilecektir.

ix.

Mahfazann et kalnl en az 5 mm. olacaktr.

x.

Saha Datm Kutusu ve kaidesinde kullanlacak tm yaltkan malzemeler IEC 60695-11-10


standardna gre V-0 snfna uygun olacaktr.

xi.

Dier yapsal zellikler teknik artnamede belirtildii gibi olacaktr.

TEDA-MYD/2004-046
EK: 5/1
KADE LE LGL ZEL YAPISAL ZELLKLER
A. BETON KADE:
i.

Kaide, prefabrik olarak kalplama yntemi ile imal edilecektir. Kaidenin keleri aadaki
resimde grld gibi yuvarlatlm veya keli olacaktr.

Beton kalitesi ..................................: En az BS 35 (C 35)


Yatay ve dikey donatlar..................: Q131 hasr elik
ii.

SDKnn Kaideye irtibat, aadaki resimde gsterildii ekilde imalat srasnda Kaideye
ankraj edilmi cvatalar ile yaplacaktr.

Ankraj Civatalar

NOT: Ankraj civatas says, imalatnn belirleyecei miktarda drt adetten fazla da
olabilecektir.

TEDA-MYD/2004-046
EK: 5/2
KADE LE LGL ZEL YAPISAL ZELLKLER
B.

SAC KADE:

i.

En az 3 mm. kalnlnda DKP sacdan imal edilecek ve scak daldrma metoduyla galvanize
edilecektir.

ii.

D yzeyler ve keler dzgn ve przsz olacaktr.

C.

CAM ELYAF TAKVYEL POLYESTER KADE:

i.

Kaideyi oluturan paralar ieriden mdahale edilebilen balant elemanlar ile montaj
edilecek ve kullanlacak balant elemanlar paslanmaz elik olacaktr.

ii.

Yzeyler przsz olacak ve yzeylerde herhangi bir atlak, yark, kabarck, krk, delik v.b.
ile cam elyaf kalntlar bulunmayacaktr. Mukavemeti artrmak iin yzeyler kaburgal yapda
imal edilebilecektir. Kenarlar keskin olmayacaktr.

iii.

Renk dalm uniform olacaktr.

iv.

Kaidenin herhangi bir yan kenarnda retici firmann ad ile imal tarihi, n yznde ise
ALICInn ad kabartma olarak yer alacaktr.

v.

Kaide, dikdrtgen prizma grnmnde st ak kutu eklinde olacak ve et kalnl en az 7


mm. olacaktr.

vi.

Dier zellikler; Cam Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazaya ait zel Yapsal zellikler de ve
teknik artnamede belirtildii gibi olacaktr.